Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Weekoverzicht raadsstukken

zaterdag 4 juni 2022

00:00 - 00:00
Locatie

n.v.t.

Voorzitter
n.v.t.

Agendapunten

 1. 2022.05.31

  Mevrouw Hofte van de fractie PvdD heeft schriftelijke vragen gesteld over de eikenprocessierups in Enschede. Deze vragen zijn puntsgewijs beantwoord.

 2. 2022.05.31

  De heer Brejaart van Forum voor Democratie heeft vragen aan het college gesteld over kwijtschelding van schulden. Het college beantwoordt de schriftelijke vragen van de heer Brejaart.

 3. 2022.05.31

  De Partij voor de Dieren heeft artikel 35 vragen gesteld naar aanleiding van de aftrap van de landelijke campagne `draai de knop om`. Deze vragen worden schriftelijk beantwoord door het College. Kern van de campagne is dat de overheid burgers en bedrijven oproept om energie te besparen door onder andere de thermostaat overdag op maximaal 19 graden en `s nachts op maximaal 15 graden te zetten. De gemeente wil net als de rijksoverheid het goede voorbeeld geven en deze maatregel waar mogelijk doorvoeren binnen haar eigen gebouwen.

 4. 2022.05.31

  Openbaar, muv bijlage 1


  Vorig jaar is de gemeente Enschede beboet door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) voor het zonder grondslag verwerken van persoonsgegevens bij de wifitellingen in de binnenstad. De boete bedraagt €600.000. Gemeente Enschede is hiertegen in bezwaar gegaan. De gemeente is van mening dat het besluit van de AP op meerdere fronten niet voldoet aan beginselen van behoorlijk bestuur, er geen sprake is van verwerking van persoonsgegevens en dat de boete buiten alle proporties is. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft dit bezwaar begin mei 2022 ongegrond verklaard. Het college beraadt zich nu op vervolgstappen.

 5. 2022.05.31

  Het Rijk heeft aan de gemeenten gevraagd om de regeling eenmalige energietoeslag uit te voeren. Gemeenten hebben de afgelopen maanden het signaal gegeven dat het aan gemeenten toegekende budget ontoereikend is voor verstrekken van een eenmalige energietoeslag van 800 euro aan de huishoudens met een inkomen tot 120 procent van het sociaal minimum. Hierop heeft minister Schouten de garantie gegeven dat gemeenten financieel worden gecompenseerd. Deze garantie is in een brief van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op papier gezet. Ook staat in deze brief dat het kabinet nu besloten heeft het beschikbare budget voor de eenmalige energietoeslag te verhogen met 175 miljoen euro, van 679 miljoen euro naar 854 miljoen euro. Dit bedrag wordt via de meicirculaire van het gemeentefonds over de gemeenten verdeeld.

 6. 2022.05.31

  De gemeente Enschede hecht veel waarde aan een vitaal, leefbaar en mooi landelijk gebied (10.000ha). De Visie landelijk gebied (juli 2021) beschrijft de ambities van de gemeente met drie keer een ‘B’. Bescherming van landschap en natuur; Benutten met gevarieerd gebruik voor landbouw, wonen en recreatie; Buren, zodat stad en land samen sterker staan. De Gids Buitenkans (2022) bouwt daarop voort met regels die deze ambities concreet maken. De regels zijn direct toe te passen voor iedereen met een plan of initiatief voor bijvoorbeeld bouwen in het buitengebied. De Gids helpt eigenaren, bewoners en bedrijven om na te gaan of het initiatief kansrijk is.
  Met de Gids kunnen initiatiefnemers een plan ontwikkelen dat past binnen het beleid. Zij kunnen zelf de inschatting maken of het initiatief tot een vergunning kan leiden. Of dat het anders moet. Denk bijvoorbeeld aan meer aandacht voor de landschappelijke inpassing, de sloop van oude gebouwen etc. De gemeente gebruikt de regels uit de Gids bij de formele beoordeling van plan. Hoofdvraag is of het plan van de initiatiefnemer (een bewoner, eigenaar of bedrijf) past bij het algemeen belang, zoals van natuur en landschap? De beleidsregels van de Gids geven richting aan het gesprek daarover tussen initiatiefnemer en gemeente.
  De Gids kent vier grote regelingen voor bouwen en slopen: Rood voor Rood, Sloopregistratie, Vrijkomende Agrarische Bebouwing en Rood voor Groen. Verder bevat de Gids regels per thema. Dat zijn regels over wonen, landbouw, niet-agrarisch werken, natuur, zorg, recreatie, landgoederen, bos en energie. De Gids dekt niet alle denkbare plannen. Voor initiatieven waar de regels geen uitkomst bieden vindt ‘maatwerk’ plaats. Dan zijn er geen uitgewerkte regels en wordt per geval bekeken of het plan past binnen de beleidskaders en ambities van de Visie landelijk gebied. De Gids schetst voor alle initiatieven welke stappen een plan moet doorlopen van initiatief tot goedkeuring van medewerking van de gemeente.
  De Gids Buitenkans bestaat sinds 2008 en is eerder herzien in 2014. De herziening in 2022 is nodig om de regels aan te passen aan het nieuwe beleid van de Visie landelijk gebied uit 2021. Ook verandert de landelijke wetgeving met de komst van de Omgevingswet in 2023. De nieuwe versie van de Gids past uitgangspunten van die wet toe: balans in beschermen

 7. 2022.05.31

  Centrumkwadraat is een bundeling van gebieden rondom het spoor in het centrum van Enschede. Hier werkt de gemeente aan een duurzame centrumontwikkeling. Met wonen en werken in een dynamisch gebied met het gevoel van de binnenstad, nabij het station en alle gemakken die een stad heeft te bieden. De afgelopen jaren zijn al flinke stappen gezet in de ontwikkeling van Centrumkwadraat.
  Dit krijgt nu een vervolg aan de zuidzijde van de Molenstraat door het gebied te transformeren tot een aantrekkelijke woon- en werklocatie. In dit plangebied zullen maximaal 317 woningen worden gebouwd. Op de locatie van ’t Bölke komen maximaal 101 woningen met horeca en kantoren op de begane grond en eerste verdieping. De historische gevel van de Molenstraat 12 wordt in de plannen ingepast. In het Pakhuiskwartier is ruimte voor 215 woningen, waarvan maximaal 125 sociale huurwoningen (studentenhuisvesting). Op de hoek Wenninkgaarde/Molenstraat is ruimte voor kantoren. In dit deelgebied staan zes waardevolle bomen die of worden ingepast of verplaatst. Ook de Niermansgang 2a hoort bij dit plangebied. De bestemming van dit pand verandert van bedrijf naar wonen met een aanduiding voor de functie dienstverlening.
  Het bestemmingsplan voor dit deelgebied (‘t Bölke, Pakhuiskwartier en Niermansgang 2a) wordt aan de Raad voorgelegd voor gewijzigde vaststelling. Het bestemmingsplan biedt een kader voor de bouw- en gebruiksmogelijkheden.
  Nastreven van het gewenste stedenbouwkundig beeld vindt plaats bij toetsing van de omgevingsvergunning aan het bestemmingsplan, waarbij naast de gebruikelijke ruimtelijke kaders als maatvoering en bouwvlak voor het deelgebied Pakhuiskwartier ook gestuurd wordt met een stedenbouwkundige beleidsregel.
  De geldende welstandsidentiteit sluit in tegenstelling tot het deelgebied ‘t Bölke onvoldoende aan op de ruimtelijke visie voor het Pakhuiskwartier. Als gevolg hiervan is voor het verbinden van eisen aan materiaalkeuze en-kleur en gevelgeleding het beeldkwaliteitsplan ‘Pakhuiskwartier’ opgesteld, dat als wijziging 121 van de Welstandsnota in procedure is gebracht.
  Met de totstandkoming van het bestemmingsplan is onder andere akoestisch onderzoek uitgevoerd. Hieruit volgt dat de voorkeurswaarden uit de Wet geluidshinder worden overschreden. Met een hogere grenswaardenprocedure wordt voldaan aan de Wet geluidhinder.

 8. 2022.06.01

  Naar aanleiding van berichten in de media over alsnog vrijgegeven informatie rond de zaak Wellinga/SteQ (Ardesch) hebben Enschede Anders en de PVV artikel 35 vragen gesteld. Het college geeft antwoord op de vragen. Zie ook bijlage.

 9. 2022.06.03

  De Rekenkamer doet onderzoek naar het beleid van de gemeente Enschede. De Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies heeft een onderzoek gedaan naar de praktijk en uitvoering van de Wob (Wet Openbaarheid van Bestuur) bij 93 overheden. De Rekenkamer Enschede heeft aan dit onderzoek meegedaan.
  Het onderzoek heeft geleid tot een aantal aanbevelingen, o.a. om één jaar na invoering te kijken waar de gemeente staat, te zorgen voor een aanspreekpunt (Woo-coördinator) en te zorgen voor betere registratie, transparantie en vindbaarheid van Woo-verzoeken. De raad wordt voorgesteld om deze aanbevelingen vast te stellen.

 10. 2022.06.03

  Met deze brief informeren we de Raad over de aanstaande werkzaamheden aan de Noordelijke Singel. Na de aanpassingen zal de doorstroming van het verkeer op dit gedeelte van de Singel verbeteren.