Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Weekoverzicht raadsstukken

zaterdag 5 maart 2022

00:00 - 00:00

Locatie
n.v.t.
Voorzitter
n.v.t.

Agendapunten

 1. Het college heeft besloten om het bestaande Actieplan Omgevingslawaai 2018-2023 (geluid) te beschouwen als het verplichte programma onder de Omgevingswet. De Omgevingswet wordt waarschijnlijk op 1 oktober 2022 of op 1 januari 2023 van kracht. In het actieplan wordt de plandrempel aangegeven: dat is het maximale geluidniveau op bijvoorbeeld woningen dat de gemeente nastreeft. Als het geluidniveau boven deze plandrempel ligt, dan wil de gemeente maatregelen treffen. Verder geeft het actieplan aan op welke plaatsen de geluidbelasting boven de plandrempel ligt (hotspots). Het actieplan voldoet grotendeels aan de eisen die de Omgevingswet aan programma's stelt. Daarom wordt het bestaande actieplan beschouwt als programma onder de Omgevingswet en niet tussentijds aangepast.
  Het college heeft de gemeenteraad van dit besluit op de hoogte gesteld.

 2. Op 31 januari 2022 zijn door de heer Elferink (PVV) art. 35 vragen gesteld over jeugdzorg. Het college van B&W geeft antwoorden op deze vragen.

 3. De heer Versteeg (GV) heeft op 23 februari 2022 schriftelijke vragen gesteld ex artikel 35 over Zorg en Research Beltrumbrink . Deze vragen zijn door het college beantwoord.

 4. Op 9 februari zijn door mevrouw Ayfer Koç van de fractie van het CDA en mevrouw Yara Hummels van de fractie van de PvdA artikel 35 vragen gesteld over de ijsbaan in Glanerbrug. Het college heeft deze vragen beantwoord.

 5. Het college van B&W informeert de gemeenteraad van Enschede over het flexwonen in Enschede.
  Het flexwonen krijgt steeds meer aandacht in Enschede. Samen met corporaties is en visie op flexwonen ontwikkeld.
  Onze samenleving wordt steeds dynamischer, en daarmee veranderen onze woonbehoeften. We zien meer mensen behoefte hebben aan een tijdelijke plek om te wonen. We zien in flexwonen het antwoord op deze veranderende vraag. Flexwonen kan op verschillende manieren worden vormgegeven, bijvoorbeeld door woonconcepten die tijdelijk zijn in de vorm van het contract, of door een tijdelijke locatie of door tijdelijke bouw. Voor een aantal doelgroepen kan er meer worden geboden dan alleen wonen. Dit kan zijn in de vorm van aanvullende diensten (huismeester, begeleiding op gebied van wonen) of voorzieningen (gestoffeerde of gemeubileerde woning, gemeenschappelijke ruimte).
  Naast deze visie is inzicht gegeven in de reeds lopende projecten in het jaar 2022 en verder waarbij er flexwoningen gerealiseerd worden. Daarnaast is prestatieafspraak gemaakt dat we in het jaar 2022 voor mensen in een relatiebreuk mogelijke nieuwe woonconcepten nader uitwerken.

 6. De Raad heeft op 5 juli 2021 de motie ‘Gratis menstruatieproducten – kom met een plan’ aangenomen. Hierin heeft de Raad het College van B&W gevraagd om te onderzoeken op welke manier Enschede invulling kan geven aan een pilot ten behoeve van de verstrekking van gratis menstruatieproducten.
  Het College heeft besloten tot de uitvoering van een pilot gericht op verstrekking van menstruatieproducten aan schoolgaande jeugd. Hierbij worden bonnen voor menstruatieproducten verstrekt door de Stichting Leergeld binnen haar doelgroep en worden op een aantal scholen gratis menstruatieproducten ter beschikking gesteld aan de leerlingen. De daadwerkelijke uitvoering van de pilot wordt gestart in april 2022.

 7. Het college vindt de samenwerking met woningcorporaties en huurdersorganisaties belangrijk. Om samen met de corporaties en huurdersorganisaties meer te bereiken voor de stad, heeft het college van B en W de meerjarige geactualiseerde prestatieafspraken 2022 vastgesteld. Het gaat daarbij om een actualisatie van de meerjarige afspraken tussen de corporaties SJHT, De Veste, Domijn, De Woonplaats, Ons Huis, hun huurdersorganisaties en de gemeente. De actualisatie is mede uitgevoerd aan de hand van de uitkomsten van het in 2021 gehouden woondebat en de actualisatie van de Woonvisie Enschede.
  Dit jaar zijn de afspraken conform een amendement van PvdA, Groen Links en CDA van 27 september 2021 meer specifiek en meetbaar gemaakt. Daarnaast zijn er afspraken toegevoegd over de samenwerking, flexwonen, middenhuur, de bouw van studenteneenheden, de realisatie van woonvormen voor jongeren, wachttijden, verkoop en duurzaamheid. In de afspraken staat onder andere dat we in 2022 een woonconcept gaan uitwerken voor mensen in een relatiebreuk, we versnellen de bouw van studentenwoningen, we realiseren in 2022 tussenvoorzieningen voor onder andere jongeren en we werken de transitievisie warmte verder uit.

 8. Sinds 2015 houdt het Nibud elke twee jaar een Minima Effectrapportage (MER) voor de gemeente Enschede. In de MER onderzoekt het Nibud het effect van de landelijke en lokale inkomensondersteunende regelingen op de financiële positie van huishoudens met een laag inkomen in de gemeente Enschede. Uit de conclusies van de MER 2021 blijkt dat bijna alle onderzochte huishoudtypen kunnen voorzien in de meest noodzakelijke kosten, in de rapportage het basispakket genoemd. Alleen zelfstandig wonende 18-jarigen, die een inkomen hebben op bijstandsniveau, het minimumloon verdienen of studiefinanciering ontvangen, hebben niet voldoende inkomen voor de meest noodzakelijke uitgaven. Het Nibud geeft in de rapportage een aantal aanbevelingen. Het college geeft een eerste reactie op deze aanbevelingen en zal deze ook bespreken met onze lokale maatschappelijke partners van ‘Rondkomen met je inkomen’. De meeste van de aanbevelingen zien we als een onderschrijving van onze inzet van de afgelopen jaren op dit gebied. Wij zijn verheugd om te zien dat onze inzet op ondersteuning van minima werkt.
  Voor wat betreft monitoring en verantwoording van het beleid werden in de kadernota ‘Rondkomen met je inkomen’ het dashboard minimabeleid en de Minima Effectrapportage (MER) genoemd. Door middel van het dashboard krijgt de gemeente inzicht in het bereik van de minimaregelingen. Het dashboard wordt half jaarlijks geactualiseerd. Gezamenlijk biedt het een breed inzicht in de effecten van onze inspanningen. Zodra het 1e dashboard minimabeleid beschikbaar is wordt de raad uitgenodigd om hierover in gesprek te gaan.

 9. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport stelt in de periode van 14 februari 2022 tot 1 mei 2022 zelftesten en mondmaskers kosteloos beschikbaar voor inwoners met lage inkomens in alle gemeenten in Nederland. De beschikbaar gestelde zelftesten en mondmaskers zijn bedoeld voor inwoners met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum. Deze inwoners kunnen niet via een andere weg, bijvoorbeeld werkgever, aan zelftesten en/of mondmaskers kunnen komen. Kinderen en studenten die zelftesten via school of onderwijsinstelling ontvangen vallen niet onder deze doelgroep. De Rijksoverheid stelt zes zelftesten en zes mondmaskers per inwoner uit de doelgroep beschikbaar. Inwoners uit de doelgroep kunnen vanaf 23 februari 2022 hun zelftesten en mondmaskers afhalen bij één van de 9 Wijkwijzers in Enschede. Inwoners die bekend zijn bij het college worden geïnformeerd per brief. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van de inzet van sociale media en een artikel in de Huis aan Huiskrant om de mogelijkheid breder bekend te maken. In verband met de aangekondigde versoepelingen per 25 februari 2022 wordt verwacht dat de uitgifte van het Rijk voldoende is. De verstrekking van de zelftesten en mondmaskers wordt gevolgd en gemonitord.

 10. De IJsbaan Twente B.V. heeft al een aantal jaren een exploitatietekort. De IJsbaan Twente B.V wil daarom de in 2008 afgesloten Design, Build, Operate & Maintain, (DBOM)-overeenkomst voor de realisatie en exploitatie van de ijsbaan vroegtijdig ontbinden. De gemeente is hierover in gesprek met IJsbaan Twente B.V. om te komen tot een vaststellingsovereenkomst. Door het ontbinden van de DBOM-overeenkomst moet de gemeente toekomstige scenario’s voor de IJsbaan ontwikkelen en op zoek naar een nieuwe exploitant. Dit brengt verregaande financiële consequenties met zich mee. In afstemming met de IJsbaan Twente B.V is het voorstel om het contract per 1 april 2023 te ontbinden in plaats van per 1 september 2028. De ontbinding vindt plaats met een tijdelijke financiële tegemoetkoming voor de IJsbaan Twente B.V. De gemeente zal hiertoe een brief sturen aan de IJsbaan Twente B.V. waarin deze tegemoetkomingen zijn weergegeven. Definitieve ontbinding van de DBOM-overeenkomst gebeurt door de nieuwe vaststellingsovereenkomst tussen gemeente en IJsbaan Twente B.V. Deze vaststellingovereenkomst is nu nog niet gereed.