Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Weekoverzicht raadsstukken

zaterdag 21 mei 2022

00:00 - 00:00

Locatie
n.v.t.
Voorzitter
n.v.t.

Agendapunten

 1. De gemeente is voornemens om het plangebied Walhofstraat - Drienerweg, gelegen in de wijk Enschede Noord nabij de Deurningerstraat te ontwikkelen voor woningbouw. In 2018 is ook een poging gedaan, maar waren er bezwaren van omwonenden over de hoogte van 25 meter. De hoogte is teruggebracht naar maximaal 13 meter en ook worden er meer woningen in plaats van appartementen gebouwd. Er worden 17 woningen gebouwd en 6 appartementen. In totaal 23 woningen, waarvan 15 voor de sociale huur. Om de bouw mogelijk te maken wordt er een nieuw bestemmingsplan in procedure gebracht.

 2. Openbaar, muv bijlagen 8, 9 en 12

  Er is door woningcorporatie Ons Huis en Dura Vermeer het plan ingediend om op een momenteel braakliggend terrein tussen Ledeboerstraat en Spelbergsweg, maximaal 120 woningen te realiseren. Het gaat hierbij om gestapelde woningen aan de Ledeboerstraat en grondgebonden woningen aan de Spelbergsweg. Het binnenterrein zal als ‘stadstuin’ worden ingericht. Voor deze ontwikkeling is het bestemmingsplan “Ledeboerterrein” ontworpen.
  Voor de gewenste beeldkwaliteit (welstand) in het plangebied, is het beeldkwaliteitsplan “Stadstuin Ledeboer” opgesteld. Hierin zijn welstandscriteria opgenomen waaraan een in te dienen bouwplan dient te voldoen. Middels wijziging 118 van de welstandsnota gaan de in dit beeldkwaliteitsplan genoemde welstandscriteria voor het “Ledeboerterrein” gelden.

 3. De Gemeenterekening 2021 wordt op 7 juni in de raad behandeld. De heer J.A.M. de Kruijf (extern lid rekenkamercommissie) heeft dit document beoordeeld op verzoek van de gemeenteraad. Zijn bevindingen zijn in een rapportage aan de leden van de raad uitgebracht. Met deze brief geeft het college hier een reactie op.

 4. De (gezamenlijke) rekenkamers hebben de Quickscan gemeenschappelijke regelingen gepubliceerd naar aanleiding van de begrotingen 2023 en jaarrekeningen 2021 van de diverse gemeenschappelijke regelingen. Bij deze ontvangt de raad de reactie van het college op de kernpunten uit deze quickscan. Deze reactie, samen met de analyse van het college, is aangeboden aan de Raad ter beoordeling.

 5. Er is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend voor de vervanging van een woning op het perceel Broekheenseweg 58 in Enschede. Het bouwplan past niet in het bestemmingsplan "Eschmarke Zuidoost 2010". Het college van B&W van Enschede wil meewerken aan de vervanging van de woning en is bereid op dat punt van het geldende bestemmingsplan af te wijken. Daarvoor heeft het college een ontwerpomgevingsvergunning met projectafwijkingsbesluit opgesteld. Voordat het college dit ontwerp ter inzage legt, dient ze daar eerst de gemeenteraad over te informeren. Daarvoor heeft het college een brief aan de raad opgesteld. Als een lid van de gemeenteraad binnen een week na terinzagelegging van de brief met de stukken aangeeft daarover met het college te willen praten, gebeurt dit zo snel mogelijk daarna in de stedelijke commissie van de gemeenteraad.

 6. Met meer dan 150 verschillende nationaliteiten, een mondiaal toonaangevende universiteit, talloze grote en kleine bedrijven die over de hele wereld zaken doen en met een strategische grensligging mag Enschede zich met recht een internationale stad noemen. Enschede werkt met veel gemeenten samen ook buiten Nederland. Zo is Munster een belangrijke partnerstad van Enschede. Al lange tijd zijn dit ook Palo Alto (Amerika) en Dalian (China). De gemeente Enschede kiest er nu voor zich te concentreren op de samenwerking met Munster, Euregio en Europa en daarbuiten alleen nog met Palo Alto. Naar deze laatste stad heeft elke burgemeester een bezoek gebracht. Dit gaat de nieuwe burgemeester van Enschede ook doen. Dat doet hij samen met de burgemeester van Munster, een delegatie van de Twenteboard en met de burgemeester van de Hof van Twente. Deze burgemeester is ook lid van het comité van de regio's, die een grote rol speelt bij de besluitvorming in Brussel, de Europese Commissie.

 7. Openbaar, muv bijlage 3

  In de woonvisie wordt gestreefd naar een gebalanceerd woningaanbod. De groei van Enschede zorgt voor een toenemende vraag naar woningen. Om in te spelen op deze vraag worden op twee locaties in de wijk Velve - Lindenhof grondgebonden eengezinswoningen ontwikkeld. Aan de Lage Bothofstraat 297 komen ongeveer 8 sociale huurwoningen. Aan de Franklinstraat 16 worden, 12 rijwoningen in het koopsegment gerealiseerd (vraagprijs tussen de €300.000 en €350.000). Door deze ontwikkelingen worden twee braakliggende percelen omgezet naar woningbouw.

 8. Op 29 april jl. heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de nader voorlopige gebundelde uitkering 2022 (BUIG) gepubliceerd. Met deze uitkeringen betaalt de gemeente Enschede de uitkeringen in het kader van de Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz (Levensonderhoud voor startende ondernemers) en de contracten van loonkostensubsidie. We worden drie keer per jaar door het Rijk geïnformeerd over deze uitkering. In oktober 2021 hoorden we de hoogte van het voorlopige BUIG-budget voor 2022. Dit is nu vervangen door het nader voorlopig budget 2022. In dit najaar wordt het definitieve budget 2022 vastgesteld. Dit betekent dat de raad drie keer per jaar geïnformeerd wordt over (wijzigingen in) dit budget. Met deze brief wordt de gemeenteraad geïnformeerd over het nader voorlopig budget, net als over de gevolgen daarvan voor de gemeente Enschede.

 9. Openbaar, maar muv bijlagen 5 en 7!

  De Strategische Investeringsagenda helpt Enschede om, via de publieke ruimte, op de lange termijn een impuls te geven aan de leefbaarheid in de stad. Daarmee houden we Enschede aantrekkelijk voor zowel onze inwoners als nieuwkomers. Als stad in het groen om duurzaam te wonen, werken en leven. De Strategische Investeringsagenda 2022 geeft een actuele beschrijving van de negen prioritaire projecten die op dit moment gezamenlijk de agenda vormen. Hierbij wordt per project ingegaan op de bijdrage aan de opgaven van de stad, maar ook op de subsidiemogelijkheden en een financiële doorkijk.