Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Weekoverzicht raadsstukken

zaterdag 16 april 2022

00:00 - 00:00

Locatie
n.v.t.
Voorzitter
n.v.t.

Agendapunten

 1. Op 28 maart 2022 (bijna op het eind van de "oude" raad) heeft het toenmalige raadslid de heer Edwin Versteeg van de fractie Groep Versteeg artikel 35 vragen gesteld met de titel "Opvang en huisvesting Oekraïense oorlogsvluchtelingen". Het college heeft deze vragen beantwoord en stuurt ze toe aan de "nieuwe" gemeenteraad.

 2. Op 28 maart 2022 zijn bij de raadsgriffie vragen binnen gekomen van de heer Versteeg van de fractie Groep Versteeg inzake Stichting Enschedese Speeltuinen. In februari jl. hebben zij melding ontvangen dat er een grote som geld verdwenen zij zou bij één van de speeltuinen.
  Het college van B&W geeft antwoord op de gestelde vragen hieromtrent.

 3. Stichting CCI Boekelo is de organisator van de Military Boekelo, een hippische wedstrijd van wereldfaam. De Military is een beeldbepalend sportevenement voor Enschede. Het pand waar de Stichting CCI Boekelo gehuisvest is moet gemoderniseerd worden. Hierdoor gaan de exploitatielasten omlaag en kan de CCI Boekelo beter aan de (betalings)verplichtingen voldoen. Vanwege het belang van de Military voor Enschede staat de gemeente voor de helft van de lening garant. Voor de andere helft staat de Stichting Waarborgfonds Sport garant.

 4. Normaal gesproken ontvangt de raad in juni de ‘zomernota’. Vanwege het verkiezingsjaar komt deze te vervallen en wordt een financiële foto uitgebracht. De financiële foto is een document dat de raad een zo actueel mogelijk financieel beeld geeft over de begrotingsjaren 2023-2026. Het betreft een momentopname gebaseerd op de meest recente kennis en inzichten. De komende maanden gaan zich diverse ontwikkelingen voor doen die de financiën beïnvloeden. In deze foto zijn in ieder geval meegenomen de verwachte knelpunten binnen de organisatie, de verwachte stijging van lonen en prijzen, de decembercirculaire en de maartbrief. De financiële foto wordt ter informatie aan de raad aangeboden.

 5. Het college en de raad wensen met regelmaat te worden geïnformeerd over de voortgang van de (grote) gebiedsontwikkelingsprojecten. Om hieraan te voldoen is in samenwerking met de rekeningcommissie in 2018 de projectenrapportage “Projectview” ontwikkeld. De projectrapportage voorziet in een digitaal dashboard op projectniveau en wordt jaarlijks in april en oktober aangeboden. In de voorliggende rapportage wordt gerapporteerd over de periode 1 oktober 2021 t/m 1 april 2022.
  Omdat per 01-01-2022 de bij de projecten behorende grondexploitaties in het MPG zijn herzien, betekent dit in financiële zin dat eventuele wijzigingen van saldi in deze rapportage moeten worden gerelateerd aan de (nog vast te stellen) grondexploitaties van het MPG 2022. Tot de peildatum 1 april hebben zich in de projecten nog geen wijzigingen voorgedaan die ertoe leiden dat de ramingen en financiële resultaten van de grondexploitaties uit het MPG 2022 tussentijds moesten worden aangepast.
  De hoge inflatie zal negatieve gevolgen hebben voor de resultaten van de grondexploitaties
  In onze grondexploitaties houden we voor dit jaar en volgend jaar al rekening met extra kostenstijgingen als gevolg van mondiale economische ontwikkelingen. De oorlog in Oekraïne zorgt voor nieuwe kostenstijgingen die we eerder nog niet konden voorzien. Op dit moment zien we in de grondexploitatie-projecten dat de ramingen voor civiele werken (kosten aannemers) door de snel stijgende prijzen van energie, grondstoffen en lonen binnen enkele weken soms alweer achterhaald zijn. Zo lagen in februari van dit jaar de materiaalkosten zo’n 11% hoger dan in 2021. In januari ging ook een nieuwe CAO in voor de bouw met een loonstijging van 3,6%. De gestegen kosten raken de marges van bouwers. Aannemers zullen deze kosten proberen door te berekenen aan hun afnemers, waaronder ook de gemeente. Dat dit alles leidt tot kostenoverschrijdingen en aanpassing van ramingen van toekomstige kosten en opbrengsten in de grondexploitaties, lijkt inmiddels onvermijdelijk. In de projectenrapportage van 1 oktober 2022 zullen wij een nadere toelichting kunnen geven welke financiële effecten de hoge inflatie heeft op de portefeuille van de gemeentelijke grondexploitaties.