Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Weekoverzicht raadsstukken

zaterdag 11 juni 2022

00:00 - 00:00

Locatie
n.v.t.
Voorzitter
n.v.t.

Agendapunten

Op 9 mei 2022 zijn er door de heer Heutink (PVV) vragen gesteld over flitspalen in Enschede. Het college van B&W geeft antwoord op deze vragen.

Nederland kampt met de financiële gevolgen van stijgende energie- en grondstofprijzen. De inflatie wordt steeds hoger. Niet alleen energie, maar ook benzine, boodschappen, klein gereedschap en meubelen worden duurder. Deze prijsstijgingen hebben een effect op het besteedbaar inkomen van alle Nederlanders. Het Rijk besloot eind vorig jaar om een eenmalige energietoeslag toe te kennen aan minima. Eerder werden producten als mondkapjes en sneltesten voor corona aangeboden om kosten te dempen voor mensen met een laag inkomen. Maar we zien dat de financiële krapte verder stijgt. Niet alleen bij minima, maar ook bij inwoners met een modaal inkomen.
De gemeenteraad heeft het college gevraagd om te komen met een beeld van de financiële situatie van inwoners in relatie tot de eenmalige energietoeslag en de effecten daarvan. Het is echter een breder en algemeen probleem van niet rond kunnen komen met het inkomen. Op dit moment laten de cijfers, waarover gemeente beschikt, de ontwikkeling van breed maatschappelijke en problematische financiële tekorten bij inwoners niet zien. De signalen van partners geven eveneens een wisselend en vaak individueel beeld. Maar er zijn wel zorgen over hoe dit zich gaat ontwikkelen.
Het college stelt voor om op korte termijn met de raad in gesprek te gaan over Rondkomen met je inkomen in Enschede. Inclusief de energietoeslag en de (on)toereikendheid daarvan. Tegelijk stelt het college voor om kort na het zomerreces het meest actuele beeld en mogelijke oplossingsrichtingen met de raad te bespreken. Een scherper beeld is nodig om te onderzoeken wat er nodig en mogelijk is. Denk aan intensiveringen of extra voorzieningen. Ondertussen is de gemeente alert. In schrijnende persoonlijke situaties, die via gemeente of maatschappelijke partners in beeld komen, maken we gebruik van de bestaande beleidsvrijheid om maatwerk toe te passen om inwoners waar nodig bij te staan.

Openbaar: ja, muv bijlage 9: Niet-geanonimiseerde versie Nota Beantwoording Zienswijzen (niet voor publicatie)!

Het bestemmingsplan voor het Boddenkamp-Schuttersveld 2006 is in 2011 onherroepelijk geworden. Voor
Boddenkamp heeft al een herziening van het bestemmingsplan plaatsgevonden. Voor Schuttersveld dient nog een
actualisering plaats te vinden. De actualisatie hiervoor is in ontwerp opgesteld en kan ter inzage worden gelegd. In dit
bestemmingsplan is veelal de regeling van het vigerende bestemmingsplan overgenomen. Uitzondering hierop is een
aanpassing van hetgeen is toegestaan op het Schuttersveld conform het retailbeleid (detailhandel voor in en om huis)
en een paar aanpassingen op perceelsniveau of door veranderende wet- en regelgeving/veranderde inzichten. Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen en naar aanleiding daarvan is 1 zienswijze ontvangen. Deze zienswijze geeft geen aanleiding om het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen.

Openbaar: ja, maar muv de Niet geanonimiseerde Nota Samenvatting en beantwoording zienswijzen!

Er is een plan ingediend om een landgoed op te richten op gronden in het buurtschap Twekkelo. De naam van het landgoed is ‘Hof te Twekkelo’. Dit gebied (ca. 22 hectare) bestaat uit een grotendeels aaneengesloten geheel van enkele beboste percelen en open landerijen in agrarisch gebruik, omzoomd met houtwallen. Het nieuwe landgoed ligt zowel in de gemeente Enschede en Hengelo. In Enschede betreft het gronden rondom erve Den Haimer (Haimersweg 225) en deels Grote Veldweg 50.
In het landschapsontwikkelingsplan Hof te Twekkelo zijn drie locaties waar de bestaande woningen worden gesloopt en op hetzelfde perceel met een grotere inhoud worden gebouwd. Hier komen een nieuwe ruime woonboerderij/landhuis en een schuurwoning. Als compensatie zorgt de initiatiefnemer voor meerdere ruimtelijke investeringen zoals het omvormen van ca. 8 hectare landbouwgrond naar nieuwe natuur door de aanleg en het herstel van diverse landschapselementen zoals aanleg van poelen, het planten van fruitbomen op het erve Elkeman aan de Twekkelerweg 356, het versterken van een houtwal, het planten van een solitaire boomgroep, het versterken van het bosperceel en de aanleg van een nieuw (openbaar) wandelpad. Naast het herstellen en toevoegen van landschapselementen wordt er op Erve Den Haimer een bestaande Rijksmonumentale schuur, een voormalige schuilkerk, gerestaureerd. Ook buiten het plangebied levert initiatiefnemer een kwalitatieve inspanning door de herinrichting van het dorpsplein in Usselo.
Op basis van het landgoedontwikkelplan is het bestemmingsplan Hof te Twekkelo opgesteld. Het betreft hier een intergemeentelijke gebiedsontwikkeling, waarvoor gelijktijdig ook in de gemeente Hengelo een bestemmingsplanherziening in procedure is gebracht. Voorwaarde om het landgoedplan te kunnen uitvoeren is dat beide bestemmingsplannen rechtskracht moeten hebben verkregen.
Het initiatief is beoordeeld op basis van de provinciale KGO-balans (Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving). Binnen het KGO-beleid van zowel de provincie Overijssel als de gemeente Hengelo staat het vereveningsprincipe centraal. Ook de Gids Buitenkans van de gemeente Enschede kent dit principe (weegschaal). Omdat het één, ondeelbaar plan betreft is ervoor gekozen om de KGO-methodiek voor het gehele plan van toepassing te verklaren.
Bestemmingsplannen voor de Groene Omgeving kunnen voorzien in nieuwvestiging en grootschalige uitbreidingen van bestaande functies in de Groene Omgeving, uitsluitend indien hier sociaal-economische en maatschappelijke redenen voor zijn én er is aangetoond dat het verlies aan ecologische en landschappelijke waarden in voldoende mate wordt gecompenseerd door investeringen ter versterking van ruimtelijke kwaliteit in de omgeving. De voorgenomen ontwikkeling betreft de realisatie van vervangen, verplaatsen en vergroten van enkele woningen. Daarnaast wordt geïnvesteerd in natuur en landschap, in sloop van landschapsontsierende bebouwing en behoud van karakteristieke en monumentale bebouwing. Naast individuele belangen worden met dit plan ook maatschappelijke belangen gediend.
Met het voorliggende plan wordt ontwikkelingsruimte toegestaan in de vorm van het planologisch toestaan van grotere woonvolumes. Deze financiële meerwaarde is aanmerkelijk kleiner dan de investeringen in ruimtelijke kwaliteit (zoals de afwaardering van meer dan 8 hectare agrarische grond naar nieuwe natuur en het slopen van landschapsontsierende gebouwen). Naast ruimtelijk in balans, is de voorgenomen ontwikkeling daarmee ook financieel in balans.
De geldende welstandsidentiteit sluit onvoldoende aan op de ruimtelijke visie voor het Hof te Twekkelo. Daarom is voor het verbinden van eisen aan materiaalkeuze en-kleur en gevelgeleding het beeldkwaliteitsplan ‘Hof te Twekkelo’ opgesteld.

De afgelopen jaren én de komende jaren is er een vergrote vraag naar meer (sociale en middeldure) huurwoningen in Enschede. Deze vraag komt door de toegenomen krapte in de gehele woningmarkt. De grootste krapte is deze in sociale huurwoningen en koopwoningen. De gemiddelde zoektijden voor een woning stijgt snel. Door sterke prijsstijgingen in koopwoningen staat de doorstroming naar bereikbare koopwoningen en middeldure huurwoningen bijna stil. Versnelling in de woningbouw is -vanwege procedures- lastig. Daarom biedt de Crisis en Herstelwet de mogelijkheid om als innovatief en duurzaam experiment tijdelijke woningen door middel van een verkorte procedure sneller te bouwen en langer dan 10 jaar te laten staan. Hierdoor is het ook financieel maakbaar.
De gemeente Enschede meldt zich bij deze aan voor de innovatieve en duurzame experimenten voor tijdelijke woningbouw.