Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Weekoverzicht raadsstukken

zaterdag 12 maart 2022

00:00 - 00:00

Locatie
n.v.t.
Voorzitter
n.v.t.

Agendapunten

 1. Met deze brief wordt de raad geïnformeerd over het onderzoek naar huurarmoede en de acties van de afgelopen tijd omtrent armoede door hoge woonlasten en energiearmoede. Dit voortkomend uit het speerpunt ‘armoede als gevolg van hoge woonlasten’ (prestatieafspraken 2020 en 2021) en moties ‘onderzoek woonlasten’ d.d. 27 september 2021, ‘meldpunt energiearmoede’, ‘in kaart brengen energiearmoede’ en ‘voorkom energie armoede’ d.d. 8 november 2021.

 2. De gemeenteraad heeft tijdens de raadsvergadering in december een motie aangenomen die het college opdracht om meer duidelijkheid te krijgen over de status van de aanwijzing die vorig jaar aan de gemeente is gegeven voor de noodopvang op vliegveld Twenthe. Het college heeft deze motie uitgevoerd en informeert de gemeenteraad hierover.

 3. Raadsleden kunnen schriftelijke vragen stellen aan het college. De SP heeft vragen gesteld over het functioneren van het klachtencommissariaat. Deze worden beantwoord door het college.

 4. De heer Erwin Versteeg van de Groep Versteeg heeft het college schriftelijke vragen gesteld over woonwagen cultuur en toewijzing. Het college heeft deze vragen schriftelijk beantwoord.

 5. Op 13 december 2021 heeft de raad akkoord gegeven om middelen vanuit de Rijksregeling Cultuur beschikbaar te stellen, met als doel het middenkader van de Enschedese cultuursector te ondersteunen. Het Enschedese middenkader bestaat uit een aanzienlijke groep van creatieve makers en instellingen die een belangrijke schakel vormen tussen de grote professionele organisaties en de amateurkunstenverenigingen in de stad. Het middenkader is van essentieel belang een bloeiend cultureel klimaat te creëren. Een sterk middenkader geeft jong creatief talent de kans zich in Enschede verder te ontwikkelen en stimuleert hen zich hier blijvend te vestigen. De creatieve makers en instellingen die gezamenlijk het middenkader van de culturele sector vormen, zijn door de coronacrisis zwaar getroffen. Daarbij gaat het vooral om kleinere culturele instellingen, jonge makers en makers in de Enschedese underground-scene.
  Om de positie van deze groep creatieven in de stad te versterken, zijn vanuit het veld verschillende voorstellen gedaan met plannen ter bevordering van de onderlinge netwerkvorming, professionalisering en zichtbaarheid. Door de beschikbaar gestelde middelen in te zetten deze plannen vanuit het netwerk te ondersteunen, kan aan het Enschedese middenkader een extra impuls worden gegeven en zetten we het culturele veld in de volle breedte in haar kracht.

 6. Aan het einde van deze raadsperiode geeft het college in een brief aan de Raad geeft het college aan hoe het proces van uitvoering/afhandeling verloopt van alle openstaande moties en amendementen over het begrotingsprogramma 'Duurzaam Wonen, Leven en Werken'.

 7. In 2021 heeft de dorpsraad Boekelo haar Dorpsplan 2020-2030 aan de gemeente aangeboden. Hierin riep de dorpsraad op tot bescheiden toevoegen van woningen in Boekelo voor de komende tien jaar. De gemeente heeft samen met de dorpsraad dit punt verder onderzocht en uitgediept. Volgens de gemeente en de dorpsraad is er de komende tien jaar ruimte voor ongeveer 100 tot 120 extra woningen, met de focus op starters en ouderen. Om dit aantal woningen de komende jaren te kunnen realiseren zijn er locaties in de bestaande bebouwing van Boekelo nodig als ook een locatie tegen het dorp aan. Naar die laatste locatie laat de gemeente een onderzoek uitvoeren. Alle uitgangspunten liggen vast in het Programmatisch kader Woningbouw Boekelo waar het college vandaag mee heeft ingestemd.

 8. Kerken zijn vaak ijkpunten in een stad. Enschede telt 65 gebouwen voor religieuze gemeenschappen. Hoe belangrijk zijn deze gebouwen voor Enschede? De kerkenvisie moet bijdragen aan het ontwikkelen van een duurzaam toekomstperspectief voor de geloofsgebouwen. De visie moet antwoord geven op (1) vragen die geloofsgemeenschappen hebben als het gaat om de instandhouding van de gebouwen en het verwachte toekomstperspectief voor de lange(re) termijn. (2) Een beeld geven van de (cultuurhistorische) waarde van de geloofsgebouwen om daarmee keuzes te kunnen maken bij eventuele toekomstige herbestemmingsvraagstukken en (3) hoe de gemeente snel en efficiënt bereikbaar is voor geloofsgemeenschappen als het gaat om vragen en opgaven over de instandhouding en / of herbestemming van hun vastgoed.

 9. In Twente hebben gemeenten en scholen samen een belofte gedaan aan alle jongeren die het niet zelfstandig lukt om hun school af te maken of werk te vinden of te houden: de Twentse Belofte. Twente kent al langer goede resultaten als het gaat om het voorkomen van voortijdige schooluitval: de regio voldoet aan de landelijke doelstellingen en scoort lager dan het gemiddelde in Nederland. Om die resultaten verder te verbeteren is het nodig om intensiever met elkaar en met name met het MBO samen te werken. In het kader daarvan is een voorstel gemaakt om de samenwerking tussen leerplicht (LP) en Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC) binnen Twente te versterken. Samenwerken op het gebied van LP en RMC is in Twente en ook daarbuiten al langer gebruikelijk. Met dit voorstel wordt deze samenwerking geformaliseerd en gestructureerd zodat meer jongeren beter kunnen worden ondersteund.

 10. Met deze brief informeren we de Raad over de uitgangspunten die de provincie hanteert bij de aanbesteding van het openbaar vervoer in Twente en de aanbevelingen die we daar als gemeente op gegeven hebben.

 11. Cromhoff gaat iets nieuws toevoegen aan Enschede: een gevarieerd grootstedelijk woon- en werkmilieu aan de Singel én in een unieke groene setting. Maar daarop vooruitlopend gaan we de komende jaren Cromhoff al klaar maken om direct te kunnen starten, zodra de ontwikkelingsplannen zijn goedgekeurd. Denk aan het slopen van verouderde (delen van ) gebouwen, het opknappen van bestaande cultuurhistorische panden/hallen, het opschonen van het terrein, het saneren van gronden, de start van de aanleg van groen en water etc. Maar ook willen we door middel van placemaking en tijdelijk gebruik het gebied nu al organisch laten groeien. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd hiervoor krediet beschikbaar te stellen. Al eerder heeft de Provincie aangegeven mee te willen investeren in Enschede in deze fase van Cromhoff.

 12. Enschede verandert snel. De stad groeit en het aantal inwoners groeit mee. We hebben ook te maken met een veranderend klimaat en we gaan met z’n allen over op schone en duurzame energiebronnen. Al deze ontwikkelingen vragen om ruimte. Hoe kunnen we de schaarse ruimte zo goed mogelijk benutten? Wat vinden we daarbij belangrijk en welke keuzes zijn hiervoor nodig? Dat is straks te lezen in de omgevingsvisie. De eerste stap in het maken van de visie is nu afgerond. Het college van B&W heeft kennisgenomen van de resultaten tot nu toe en een besluit genomen over de eerste bouwstenen voor de visie.
  Bouwstenen
  De eerste twee bouwstenen zijn het ruimtelijk verhaal van Enschede en een overzicht van de opgaven voor de omgevingsvisie. Het ruimtelijk verhaal beschrijft de identiteit van Enschede: wie zijn we en waar komen we vandaan? Hierin is ook de opbrengst van de online participatieronde van eind 2022 verwerkt.
  Opgaven voor Enschede die hun weerslag hebben op de fysieke leefomgeving zijn bijvoorbeeld de groeiende behoefte aan woningen, de bereikbaarheid van banen, het veranderende klimaat en de overgang op schone en duurzame energiebronnen. Maar ook opgaven op het gebied van gezondheid en welzijn kunnen om fysieke ruimte vragen. Het college van B&W heeft besloten deze eerste inhoudelijke bouwstenen te gebruiken voor de omgevingsvisie van Enschede.
  Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)
  Voor de omgevingsvisie stellen we een omgevingseffectrapport (OER) op. Het omgevingseffectrapport brengt de effecten op milieu en leefomgeving in beeld van keuzes die we maken in de omgevingsvisie. Het helpt ook bij het onderbouwen van die keuzes. Het opstellen van een omgevingsrapport is een verplichting die volgt uit de Wet milieubeheer (nu) en uit de Omgevingswet (vanaf oktober 2022 of januari 2023).
  De eerste stap bij het maken van een omgevingseffectrapport (OER) is de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Hierin geven we aan hoe het onderzoek naar omgevingseffecten wordt gedaan en welke onderwerpen worden onderzocht. Het college heeft besloten het concept van de NRD te delen met de raad.
  Participatieplan
  Bij het maken van de omgevingsvisie betrekken we inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden. Het participatieplan beschrijft wat we met participatie willen bereiken, wat daarbij onze uitgangspunten zijn, wie we willen betrekken en hoe we dit aanpakken. Het college heeft besloten het conceptparticipatieplan te delen met de raad.
  Vervolg
  In fase 2 (ambitie) kijken we samen met inwoners en andere belanghebbenden naar dromen en zorgen voor de toekomst. Ook stellen we toekomstperspectieven op. Hierbij bouwen we voort op het ruimtelijk verhaal van Enschede uit fase 1 (identiteit). We vatten het geheel van ambities en perspectieven samen in het koersdocument voor de omgevingsvisie.
  In de fase 3 (gebieden) werken we toe naar een voorkeursperspectief voor de deelgebieden. Hier zoomen we in naar lokaal schaalniveau en vragen we inwoners naar concrete ideeën voor hun wijk. De effecten van de voorkeursperspectieven op de omgeving beoordelen we in het omgevingseffectrapport (OER).
  In fase 4 (strategieën) maken we een ontwerpomgevingsvisie en een bijbehorende aanpak. Daarin wordt ook de gewenste rol van gemeente en van de samenleving beschreven. Inwoners kunnen via een inspraakprocedure formeel reageren op de inhoud van de ontwerpomgevingsvisie.
  Tot slot laten we de raad in fase 5 de definitieve omgevingsvisie vaststellen.
  Omgevingswet
  Alle gemeenten in Nederland moeten in 2024 een omgevingsvisie hebben. Dat staat in de nieuwe Omgevingswet, die in oktober 2022 of begin 2023 in werking treedt. De gemeenteraad stelt de omgevingsvisie vast. We verwachten dat dit gebeurt in de eerste helft van 2023.
  Het proces van totstandkoming van de omgevingsvisie is te volgen via www.enschede.nl/omgevingsvisie

 13. Op 14 februari tijdens de vergadering van de rekeningencommissie heeft het college met (een deel van) de Raad gesproken over een aantal onderdelen van de Strategische Investeringsagenda: de actualisatie van de agenda, de structurele dekking van het Investeringsfonds en het bestuurlijk afwegingskader. Via deze raadsbrief wil het college de Raad mee nemen in de stappen die het college de komende maanden met de Raad en de nieuwe raad wil zetten op deze onderdelen.