Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Weekoverzicht raadsstukken

zaterdag 18 juni 2022

00:00 - 00:00

Locatie
n.v.t.
Voorzitter
n.v.t.

Agendapunten

Mevrouw Baas van D66 heeft schriftelijke vragen gesteld over hobbykamerwoningen in Enschede Zuid. Het college heeft deze vragen beantwoord.

De gemeenteraad van Enschede heeft in 2021 een onderzoek laten uitvoeren dat heeft geleid tot het rapport 'Maatvoering is mensenwerk II'. De waardevolle uitkomsten en aanbevelingen uit dit rapport hebben het gesprek in de raad - en tussen raad en college - over de menselijke maat versterkt. Op 7 maart 2022 heeft de raad de motie ‘Aan de slag met de Menselijke Maat’ aangenomen met daarin 8 aanbevelingen aan het college en 5 aanbevelingen aan haar eigen raad. Gezamenlijk zal het college en de raad regie voeren op het vervolgproces en de voortgang bewaken op de uitvoering van de aanbevelingen. Zij benoemd daartoe een begeleidingscommissie bestaande uit  leden van de raad en de ambtelijke organisatie. Het college heeft in reactie op de motie een brief aan de raad gestuurd met een voorstel hoe het college invulling wenst te geven aan de motie. Hiermee geven zij invulling aan een toezegging die in het debat rondom de motie is gedaan en toetst zij tegelijkertijd of de ideeën in lijn zijn met de aanbevelingen uit de motie.

Het college is blij met de resultaten van het onderzoek van de rekenkamer naar de ondersteuning huishouden. Uit het onderzoek blijkt dat de cliënten naar tevredenheid worden ondersteund en zo langer veilig en verantwoord thuis kunnen wonen. Dat bevestigt ook dat het huidige beleid en uitvoering voor veel inwoners tot een passende oplossing leidt.
De aanbevelingen die worden aangereikt omarmt het college.
Het college gaat, samen met inwoners en partners in de wijkwijzers onderzoeken op welke wijze we inwoners actiever kunnen begeleiden om de passende ondersteuning te vinden. Dat sluit aan bij de investeringen die reeds worden gedaan in het versterken van de sociale basis en in maatregelen voor bevorderen van positieve gezondheid.
Om te zorgen dat inwoners en aanbieders over dezelfde informatie beschikken heeft het college besloten om de komende contracten voor ondersteuning huishouden inspanningsgericht in te kopen en afscheid te nemen van de resultaatsgerichte financiering.
De aanbeveling over de groei van de vraag naar ondersteuning thuis, de kostenontwikkelingen en andere ontwikkelingen, zoals extramuralisering en het tijdig in beeld brengen van de financiële effecten op de begroting neemt het college ter harte.

Openbaar,  ja, vanaf 17 juni 2022.  Voor publicatie mogelijkheid tot het informeren raadsleden en dorps- en wijkraden!

In het Actieplan Samenlevingsgericht werken staat de ambitie dat we de betrokkenheid en invloed van inwoners willen vergroten door hen bij vraagstukken in de stad te betrekken én ruimte te bieden voor initiatieven. Zo versterken we de lokale democratie. Onderdeel daarvan is de opvolging van de huidige Regeling Wijkorganen uit 2008. Samen met wijk- en dorpsraden wil de gemeente onderzoeken welke nieuwe vormen van wijkvertegenwoordiging mogelijk zijn en welke afspraken daarbij horen. Dat proces gebeurt op basis van coproductie, waarbij iedereen evenveel inbrengt en het eindresultaat breed draagvlak heeft. Het doel is dat meer inwoners kunnen meedoen bij plannen en ideeën voor hun wijk of dorp.

Op 7 maart 2022 heeft de raad besloten om een commissie te vormen over de menselijke maat. De commissie moet ervoor zorgen dat het college en de raad de aanbevelingen van de commissie Vonk uitvoeren. Naast de aanbevelingen van de commissie Vonk heeft de raad op 7 maart opdrachten gegeven aan zichzelf (de raad) en het college. De commissie Menselijke Maat moet in de gaten houden of deze opdrachten worden uitgevoerd. De commissie brengt regelmatig verslag uit aan de raad.

De gemeente is voornemens om medewerking te verlenen aan een initiatief/plan om het plangebied Bolhaarslaan 20 in Enschede te ontwikkelen tot een woongebied. Het betreft een locatie in de wijk Bolhaar waar tot voor kort een wasserij was gevestigd die geheel wordt omgeven door woningen en groen. Het plan bestaat uit de sloop van de bedrijfsbebouwing en het realiseren van een woonhof met maximaal 18 grondgebonden woningen. De bestaande groenstructuren blijven behouden en worden versterkt. Om dit mogelijk te maken wordt een bestemmingsplan en een beeldkwaliteitsplan in procedure gebracht.