Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Weekoverzicht raadsstukken

zaterdag 19 maart 2022

00:00 - 00:00

Locatie
n.v.t.
Voorzitter
n.v.t.

Agendapunten

 1. In Enschede loopt vanaf 2020 de pilot POH Jeugd tussen THOON en de gemeente Enschede. Deze pilot was aanvankelijk opgezet voor de periode 2020 en 2021. Doel van de pilot is de huisarts te ondersteunen in de behandeling van kinderen en jeugdigen met verdenking op psychosociale en psychiatrische problematiek. De huisartsenpraktijk is een belangrijke “vindplaats” van deze problematiek. De praktijkondersteuner, POH Jeugd, helpt de huisarts bij het beoordelen van klachten (triage), bij de keuze of doorverwijzen nodig is en bij het bieden van overbruggingszorg. De POH kan zelf ook kortdurend behandelen. De inzet van deze functionaris heeft ook tot doel om te voorkomen dat kinderen en jeugdigen ten onrechte worden doorverwezen naar (gespecialiseerde) jeugdhulp en GGZ en, waar dat aan de orde is, gerichter door te verwijzen.
  Deze werkwijze moet bijdragen aan het vergroten van de effectiviteit in de zorg aan deze doelgroep en het optimaliseren van de zorg door de huisarts en van de samenwerking tussen huisarts/POH Jeugd en de wijkteams. Inmiddels neemt een groot deel van de huisartsen deel, te weten ongeveer 80% van de praktijken afgemeten aan het aantal ingeschreven patiënten. Deze pilot verloopt naar tevredenheid van huisartsen, POH, ouders en kinderen en de wijkteams, maar er is ruimte voor verbetering. We stellen voor de pilot met een jaar te verlengen tot 2023. Landelijk staat de effectiviteit van de POH Jeugd niet ter discussie en dit wordt ook bevestigd in belangrijk adviesrapporten. Er wordt gewerkt aan een landelijke “Hervormingsagenda Jeugd” waarbij de POH nadrukkelijk als belangrijk onderwerp gezien wordt en ook deel uitmaakt van de extra verkregen middelen in 2021 en 2022.

 2. In 2020 en 2021 bestreden we de eikenprocessierups effectief. Dat deden we door de rups vroeg in het voorjaar te bestrijden met aaltjes en bacteriën. Door deze vroegtijdige bestrijding nam het aantal overlastmeldingen in 2020 en 2021 flink af. Ook in 2022 gaan we verder met deze manier van bestrijding. Het college van B&W gaat namelijk akkoord met de aanpak, het beheerplan en de bestrijdingskaart voor 2022. Daarnaast blijven we keihard werken aan het bevorderen van biodiversiteit in en rondom Enschede. Want in de ideale situatie nemen de natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups de bestrijding van ons over.

 3. Het college heeft vragen beantwoord van raadslid Van Dijk van D66. Hij heeft vragen over hoe wij regelgeving en beleidsregels bekendmaken zodat ze daadwerkelijk in werking treden. De vragen heeft het college beantwoord. Voor alle geïnteresseerden in regels en beleidsregels van de gemeente Enschede, kan je je aanmelden bij MIJN OVERHEID. https://mijn.overheid.nl/ en krijg je bericht bij nieuwe regels.

 4. Op 17 februari 2022 zijn bij de Raadsgriffie vragen ingediend onder de titel 'baankansen voor 50-plussers op de arbeidersmarkt' door de heer Ten Vergert op grond van artikel 35 van het Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad. Het college van burgemeester en wethouders geeft antwoord op deze vragen

 5. Over de termen ‘eigen kracht’ en ‘gebruikelijke hulp’ in de Jeugdwet en Wmo bestaat veel onduidelijkheid. Wat deze begrippen betekenen en welke afwegingen in de praktijk gemaakt moeten worden om te kunnen bepalen wat inwoners zelf kunnen doen, wordt steeds meer duidelijk door jurisprudentie van de Centrale Raad van Beroep (CRvB). Het gaat om het versterken van wat de inwoner zelf kan doen en als gemeente springen we bij daar waar de inwoner dit (tijdelijk) zelf niet kan. Wij actualiseren ons beleid op basis van deze jurisprudentie waarmee een ruimer afwegingskader ontstaat om te doen wat ondersteunend is in de situatie van de inwoner.

 6. Elk jaar wordt er een verslag gemaakt over de taken die de gemeente Enschede heeft op het gebied van bestemmen, vergunnen, toezicht en handhaven. In dit BVTH jaarverslag wordt inzichtelijk gemaakt of de doelen, die gesteld zijn in het BVTH uitvoeringsprogramma 2021, zijn behaald. Indien deze niet behaald zijn, wordt een verklaring gegeven. De verslaglegging van de werkzaamheden van de Brandweer Twente en de Omgevingsdienst Twente (ODT) maakt onderdeel uit van dit jaarverslag. Het BVTH jaarverslag is een wettelijke verplichting.

 7. Bomen zijn belangrijk voor de leefbaarheid, identiteit en gezondheid van Enschede. Om de bomen optimaal te beschermen werkt de gemeente Enschede aan de bijstelling van de regels rond de bescherming van bomen. Dit als uitwerking van het Groenambitieplan Enschede "Enschede één groot groen park", die op 13 december 2021 is vastgesteld door de gemeenteraad. Deze bijstelling loopt via twee sporen:

  1. Korte termijn: verduidelijken van de bestaande regels;
  2. Langere termijn: met het nieuwe bestuur na de gemeenteraadsverkiezingen onderzoeken of verdere aanpassing van de regels nodig is.
   Het traject moet leiden tot toekomstbestendige regels om de bomen in Enschede beter te beschermen. Waarbij de regels aansluiten op de ambities uit het Groenambitieplan Enschede “Enschede één groot groen park”, voldoen aan ontwikkelingen als de Omgevingswet en in de praktijk eenvoudig toepasbaar zijn.
 8. Per 1 april 2022 wijzigt de individuele studietoeslag op grond van artikel 36b Participatiewet. Hiermee komt de verordening ‘Individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Enschede 2015’ te vervallen.
  In de verordening zijn hogere bedragen opgenomen voor rechthebbende studenten. De studenten die al studietoeslag ontvangen, mogen deze hogere studietoeslag behouden tot het moment waarop aan hen een nieuwe beschikking wordt toegekend. In de nieuwe beschikking moet worden uitgegaan van de (lagere) bedragen die in de wet zijn vastgelegd.

 9. Vanwege het hoge abstractieniveau van het Twentse inkoop- en aanbestedingsbeleid is in 2014 gekozen om een Uitvoeringsnotitie toe te voegen aan het beleid. Beide zijn in februari 2019 voor het laatst aangepast en opnieuw vastgesteld. Onderdeel van deze Uitvoeringsnotitie is bijlage 1 ‘Uitnodigingsbeleid onderhandse procedure civiel- en cultuurtechnische werken’. In dit Uitnodigingsbeleid staat beschreven hoe de gemeente partijen selecteert voor meervoudig en enkelvoudig onderhandse aanbestedingen in de Grond- Weg- en Waterbouw (GWW).
  In het afgelopen jaar hebben de afdelingen Stadsingenieurs & Ontwerp (SIO) en Inkoop dit Uitnodigingsbeleid gezamenlijk met de (regionale) aannemers geëvalueerd. De evaluatie resulteerde in een aantal wijzigingen dat is doorgevoerd in het uitnodigingsbeleid. Omdat het Uitnodigingsbeleid onderdeel is van de Uitvoeringsnotitie was dit een natuurlijk moment om ook deze te evalueren. Ook in de Uitvoeringsnotitie zijn daarom wijzigingen doorgevoerd.

 10. In maart dit jaar kiezen de inwoners van Enschede hun nieuwe gemeenteraad. Daarna start de gemeenteraad om gezamenlijk de komende vier jaar aan de opgaven van de stad te werken en starten de onderhandelingen voor het vormen van een nieuwe coalitie. Het huidig college rekent het tot zijn verantwoordelijkheid om aan de voorkant na te denken over we manier waarop wij dit proces vooraf en na de verkiezingen kunnen faciliteren, naast de rol die de burgemeester heeft en uiteraard de raad zelf. Het is gebruikelijk om voor de nieuwe gemeenteraad en het nieuwe college een overdrachtsdossier op te stellen.