Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Weekoverzicht raadsstukken

zaterdag 15 januari 2022

00:00 - 00:00

Locatie
n.v.t.
Voorzitter
n.v.t.

Agendapunten

 1. De gemeente Enschede is net als enkele andere gemeenten in Nederland door het Rijk gedwongen mee te werken aan een tijdelijke maar op zeer korte termijn in te richten opvanglocatie voor vluchtelingen. De gemeente heeft hierover afspraken gemaakt met de rijksdienst die hierover gaat, het centraal orgaan opvang asielzoekers. De burgemeester zal deze afspraken ondertekenen maar eerst moet het college hier mee instemmen. De concept-overeenkomst met deze afspraken worden met dit voorstel aan het college voorgelegd.

 2. Mevrouw Yara Hummels (PvdA) en de heer Henri de Roode (CU)hebben vragen gesteld over de Samenwerking van FC Twente met Floki. Deze vragen zijn door het college beantwoord.

 3. Dhr. Brouwer (DPE) heeft vragen gesteld met als onderwerp "gedwongen opvang asielzoekers". Het College heeft deze beantwoord.

 4. Dhr. Versteeg (Groep Versteeg) heeft vragen gesteld met als onderwerp "noodopvang asielzoekers". Het College heeft deze beantwoord.

 5. Kennispark is een belangrijke motor van de Twentse economie. Het blijkt ook een motor te zijn die blijft ronken in economisch mindere tijden en tijdens de huidige coronaperiode. Om deze positie vast te houden en te versterken willen ondernemers, Universiteit Twente (UT), gemeente en provincie verder investeren in het gebied.
  Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor om ruim 10 miljoen euro te investeren in de ontwikkeling van het Business- en Sciencepark (B&S-park). Dit park ligt direct tegenover de Universiteit Twente. Het kent op dit moment een relatief eenzijdig profiel van met name de functie ‘werken’.
  Eerder, in 2018, stelden ondernemers, Universiteit Twente en de gemeente de koers vast om het B&S-park en de UT-campus tot één geheel samen te smeden. Daarvoor is het nodig het B&S een sterker ‘gezicht’ te geven en beter te verbinden met de UT. Met als doel een werkomgeving te realiseren waarmee de regio gemakkelijker talent aantrekt en vasthoudt. Want zonder talent geen innovatie, geen nieuwe werkgelegenheid en minder oplossingen voor de grote maatschappelijke vraagstukken. In het stedenbouwkundig plan en mobiliteitsplan uit 2019 heeft de gemeente deze koers uitgewerkt in concrete plannen voor het gebied. Deze plannen bieden duidelijkheid over de ruimte voor (nieuwe) ontwikkelingsprojecten.
  Om deze plannen te kunnen uitvoeren is geld nodig van ondernemers, investeerders en overheden. Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor ruim 10 miljoen euro beschikbaar te stellen voor gerichte investeringen in het (openbare) gebied. Daarmee geeft het college duidelijkheid aan ondernemers en vastgoedpartijen over wat zij wil bijdragen aan het omvormen van het gebied tot een toekomstbestendig sciencepark. Uiteindelijk leiden de gemeentelijke investeringen tot een veelvoud van investeringen door de marktsector in vastgoed op Kennispark. Daardoor ontstaat alle ruimte voor nieuwe en groeiende ondernemingen. En die zorgen op hun beurt weer voor directe en indirecte banen voor alle opleidingsniveaus.

  Voorgesteld besluit

  1 De gemeenteraad voor te stellen om:

  1. In te stemmen met uitvoering van fase 1 van het Investeringsplan Kennispark
   a. Hiervoor krediet vast te stellen ter grootte van €6.583.000 (prijspeil 2025) met een looptijd van 6 jaar voor de realisatie van het parkeergebouw aan de Hengelosestraat
   b. Dit krediet te dekken uit de exploitatie van het parkeergebouw door het Parkeerbedrijf Enschede, met een te verwachten positief eindresultaat van €2.700.000, na een aanvankelijk aanloopverlies van €1.900.000.
   c. Over te gaan tot de investering in het parkeergebouw aan de Hengelosestraat op het moment dat een omgevingsvergunning is verleend voor het eerste bedrijfsgebouw aan de Hengelosestraat.
   d. Een aanvullend krediet van €285.000,- beschikbaar te stellen voor de kwaliteitsimpuls Institutenweg en de daarbij horende kapitaalslasten van €33.000,- per jaar te dekken uit het budget kapitaallasten zoals dat bij de Strategischhe Investeringsagenda is vastgesteld.
  2. De aangepaste grondexploitatie B&S inclusief toelichting vast te stellen en te hernoemen naar “Kennispark”, voor deze grondexploitatie een aanvullend krediet beschikbaar te stellen ter grootte van €2.697.821, bestaande uit de totale kosten (€18.962.641) minus de eerder verstrekte kredieten van totaal (€16.264.820) en dit aanvullende krediet te dekken uit de verwachte grondopbrengsten(stijging);
  3. De door het college opgelegde geheimhouding ten aanzien van de bijlagen 1, 2 en 3 bij dit voorstel te weten de notitie “Verkenning parkeerconcept Kennispark”, de notitie “aanvullende toelichting bij het parkeergebouw Kennispark” en de toelichting op de grondexploitatie te bekrachtigen, vanwege artikel 25 lid 2 Gemeentewet jo. Artikel 10 lid 2b Wet openbaarheid van bestuur.
  4. De hieruit voortvloeiende begrotingswijzigingen vast te stellen.
   2 Geheimhouding op te leggen ten aanzien van de bijlagen 1, 2 en 3 bij dit voorstel te weten de notitie “Verkenning parkeerconcept Kennispark”, de notitie “aanvullende toelichting bij het parkeergebouw Kennispark” en de toelichting op de grondexploitatie, vanwege artikel 25 lid 2 Gemeentewet jo. Artikel 10 lid 2b Wet openbaarheid van bestuur.
 6. De gemeente Enschede subsidieert verschillende initiatieven van inwoners, organisaties en verenigingen. De belangrijkste regels op basis waarvan subsidie wordt toegekend en de voorwaarden die zijn verbonden aan het verkrijgen van subsidie staan beschreven in de Algemene Subsidieverordening (Asv). Voor specifieke activiteiten kan een bijzondere subsidieverordening of subsidieregeling worden vastgesteld. De gemeente Enschede streeft naar een transparant en helder kader voor het verstrekken van subsidie aansluitend op de praktijk. De Asv is geactualiseerd en moet voor de komende jaren weer een duidelijk kader bieden waarbinnen subsidieaanvragen worden behandeld.