Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Weekoverzicht raadsstukken

zaterdag 16 juli 2022

00:00 - 00:00

Locatie
n.v.t.
Voorzitter
n.v.t.

Agendapunten

 1. In Twente werken de gemeenten al langere tijd samen op verschillende terreinen. Dat doen ze ook met partners als het onderwijs en ondernemers. In de afgelopen jaren gebeurde dit aan de hand van meerjarige investeringsprogramma's waaronder de Agenda voor Twente en de regiodeal. De huidige Agenda voor Twente eindigt dit jaar. De Twenteboard waarin de partijen samenwerken zijn gestart met het opstellen van een nieuwe investeringsagenda voor de periode 2023-2027. De gemeenteraad wordt hierover geïnformeerd en betrokken.

 2. De gemeentebegroting wordt ieder jaar ter vast stelling voorgelegd aan de gemeenteraad. Het is een belangrijk document waarin de raad de financiële ruimte vastlegt voor de verschillende acties in het komend jaar. Het kost ook veel werk en tijd om de begroting te maken. Daarom legt het college de belangrijkste stappen vast in een planning.

 3. Zoals gevraagd in de unaniem aangenomen motie van de heer Heutink (PVV) over ‘aanpak deelvoertuigen’ van 16 mei 2022 geven wij in deze raadsbrief informatie over de stand van zaken betreffende deelvervoer en het onderzoek naar het belasten van deelvervoer. In de stand van zaken gaan we onder andere in op de meerwaarde van deelvervoer, een overzicht van het huidige aanbod, de ontwikkeling van deelmobiliteithubs en de ontwikkeling van beleidsregels. Daarnaast weergeven we in het onderzoek naar het belasten van deelvervoer de mogelijke scenario’s, de resultaten en de conclusie van het onderzoek.

 4. De gemeenteraad heeft bij de vaststelling van de Regiovisie moties ingediend waarin het College opgedragen wordt een nadere uitwerking aan de raad voor te leggen en een spoorboekje op te stellen waarlangs de voortgang besproken wordt.
  Regionaal wordt volop gewerkt aan een meerjarige samenwerkingsagenda en een inkoopstrategie Jeugdhulp met in achtneming van de leidende principes uit de Regiovisie en de maatregelen van het Rijk om de Jeugdzorg te hervormen.
  Het College stelt voor om in het najaar de voortgang periodiek verder te bespreken. Ook stelt het College voor de aanpak van wachtlijsten in het najaar te bespreken.

 5. Eind juni is het sociaal jaarverslag 2021 verschenen. Met bijgaande brief wordt dit jaarverslag aan de raad aangeboden.

 6. De gemeente Enschede en de Provincie Overijssel hebben een tussentijdse evaluatie laten uitvoeren naar de gebiedsontwikkeling Technology Base. De evaluatie vormt de basis voor de te maken keuzes voor de verdere gebiedsontwikkeling van Technology Base en exploitatie van Twente Airport. Provinciale Staten en de gemeenteraad van Enschede ontvangen het evaluatierapport, de second opinion daarop en het rapport met een ontwikkelperspectief voor Twente Airport alvast ter kennisname. Na de zomer gaan de beide colleges in gesprek met Raad en Staten over de conclusies en aanbevelingen en de resterende opgave in de gebiedsontwikkeling Technology Base.

 7. Openbaar, pas als betrokkenen zijn geïnformeerd

  Op 5 juli 2021 heeft de Raad het college middels een motie opgedragen te komen met een lijst met mogelijke alternatieven voor het verhogen van onze lokale verdiencapaciteit. Dit om hiermee meer financiële ruimte te creëren voor onze stad en haar inwoners. De aanleiding hiervoor was de constatering dat de inkomsten van de gemeente Enschede voor het overgrote gedeelte afhankelijk zijn van het gemeentefonds en subsidies. Dat maakt Enschede gevoelig voor schommelingen in het gemeentefonds. Tevens zijn middelen vanuit het Rijk nogal eens gelabeld en zijn eigen heffingen vaak doelbelastingen waardoor de gemeente niet altijd de vrijheid heeft om deze middelen in te zetten op eigen ambities. Door opties voor het vergroten van de eigen verdiencapaciteit te onderzoeken kan mogelijk financiële ruimte worden gegenereerd om te werken aan eigen ambities zonder dat daar direct bezuinigingen tegenover moeten staan. Bij deze brief vindt u het rapport van het onderzoek dat is uitgevoerd op het complete werkveld van de gemeente. De voorgedragen alternatieven dienen als inspiratie voor de nieuwe Raad om te bepalen waar uitgebreid onderzoek naar te laten doen in het kader van het verhogen van de eigen verdiencapaciteit.

 8. Met een nieuw college van B&W worden ook opnieuw nevenfuncties vastgesteld. Hierbij kunt u denken aan een bestuursfunctie binnen een gemeenschappelijke regeling zoals bv de Omgevingsdienst Twente of de rol van aandeelhouder in gemeentelijke bedrijven zoals bv. de Twentse Schouwburg. Dit zijn zogenaamde onbezoldigde (niet-betaalde) ambtshalve nevenfuncties. Daarnaast heeft het college ook besproken en kenbaar gemaakt of en welke andere nevenfuncties zijn overgenomen van voorgangers of nu worden aanvaard. Hier is een overzicht van gemaakt en dit wordt ter kennisgeving aan de gemeenteraad gestuurd en op de gemeentelijke website gepubliceerd.

 9. Het college heeft de uitgangspuntennotitie voor de begroting 2023-2026 vastgesteld. Daarin is het actuele financiële kader opgenomen en zijn de uitgangspunten opgenomen waarmee het college de begroting 2023-2026 uit zal werken.