Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Weekoverzicht raadsstukken

zaterdag 19 februari 2022

00:00 - 00:00

Locatie
n.v.t.
Voorzitter
n.v.t.

Agendapunten

 1. De heer Barry Overink (BBE) heeft artikel 35 vragen gesteld over de toename van het aantal voertuigen in Enschede. Het college heeft deze vragen beantwoord, zie bijlage.

 2. De heer Jelle Kort van de fractie van GroenLinks heeft het college schriftelijke vragen gesteld over Woonhoven ("seniorenhoven"). Het college heeft deze vragen schriftelijk beantwoord.

 3. De heer J.W. Elferink van De fractie van de PVV heeft op 31 januari 2022 vragen gesteld over urgentie op woningen.

 4. Mevrouw Hümmels van De Partij voor de Arbeid heeft artikel 35 vragen gesteld over Ennatuurlijk.
  Het college heeft deze vragen schriftelijk beantwoord.

 5. Op 12 oktober 2021 heeft het college besloten om, ten aanzien van de toekomst van het Openbaar Lichaam Crematoria Twente (OLCT), als standpunt in te brengen dat zij bij voorkeur de huidige organisatiestructuur wil wijzigen waarbij alle activiteiten van de Crematoria Twente BV worden ingebracht in de gemeenschappelijke regeling OLCT.
  Deze organisatiewijziging leidt echter tot aanzienlijke financiële nadelen waardoor uiteindelijk is ingestemd met het niet wijzigen van de huidige organisatiestructuur van het OLCT. Het college informeert de raad per brief over de besluitvorming inzake de toekomstvisie van het OLCT.

 6. Het College streeft naar een stad waarin inwoners die ondersteuning nodig hebben, deze zoveel mogelijk kunnen vinden in de wijk. Laagdrempelig en door het netwerk dat er al is. Met de ‘Kracht van Verenigingen’ onderzoeken we hoe (sport)verenigingen activiteiten kunnen ontwikkelen voor inwoners met een lichte ondersteuningsvraag. Laagdrempelig en in eigen wijk of buurt. Niet alleen voor de eigen leden, maar juist ook voor andere inwoners. Daarmee kijken zij verder dan alleen sport en zetten zij zich in om iets extra’s te betekenen. Enschede telt nu vier verenigingen die op uiteenlopende momenten zijn gestart en zich in een verschillend tempo ontwikkelen. Zij maken het mogelijk dat zowel kinderen als volwassenen in hun eigen wijk kunnen meedoen en zo hun sociale contacten versterken. De verenigingen zoeken daarbij nadrukkelijk de verbinding met andere partners in de wijk. Op die manier verstevigen we de sociale basis in buurten en wijken nog verder en wordt het normaal dat je voor ondersteuning juist ook in je eigen buurt terechtkunt. Na bijna drie jaar maakt het College de voorlopige balans op. We blikken terug op de uitgangspunten die we eerder formuleerden en de geboekte resultaten. Via de gebiedsgerichte aanpak vervolgen we het gesprek over hoe we de sociale basis in buurten en wijken verder kunnen verstevigen. De geleerde lessen nemen we daarin mee.

 7. Om wateroverlast en droogte problemen te beperken, worden aan nieuwbouwplannen eisen gesteld aan de hoeveelheid regenwater die op eigen terrein moet worden geborgen. Die eisen zijn met het vaststellen van het “Water- en Klimaatadaptatieplan” met ingang van 1 januari 2022 strenger geworden. Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om een overgangstermijn tot 1 januari 2024 in te stellen voor plannen waarover in het verleden andere afspraken zijn gemaakt. Binnen de overgangstermijn zijn de eerder gemaakte afspraken over de hoeveelheid regenwater dat op eigen terrein moet worden geborgen van toepassing.

 8. Het College heeft besloten dat er tot de sluiting van de acute noodopvang geen capaciteit wordt ingezet op de uitwerking van de Enschedese randvoorwaarden voor asielopvang.

 9. Voor het adres Zoglandweg 10 heeft de gemeente het bestemmingsplan “Zoglandweg 10” gemaakt. De eigenaren van dit voormalige boerenerf hebben een verzoek gedaan om het bestemmingsplan “Buitengebied Noordwest” voor dit adres te herzien.
  De eigenaren willen gebruik maken van de Rood voor Rood regeling uit de Gids Buitenkans. Het plan bestaat uit de sloop van 853 m2 aan landschapsontsierende bebouwing op het erf, het verwijderen van de erfverharding en het inrichten van het plangebied, op zo’n manier dat er een kwaliteitsverbetering voor de omgeving ontstaat. Voor de inrichting van het totale bestemmingsvlak is een erfinrichtingsplan opgesteld.
  Ter compensatie van deze totale kwaliteitsverbetering willen de eigenaren een nieuwe (tweede) woning in de vorm van een zogenaamde “schuurwoning” realiseren op de plek waar één van de veestallen heeft gestaan. Met dit bestemmingsplan worden de bouw- en gebruiksmogelijkheden vastgelegd.

 10. De raad wil graag in gesprek over de visie sociaal domein. Om dit gesprek te kunnen voeren heeft het college de Dialoognota: een toekomst bestendig sociaal domein opgesteld. In juni is deze nota ter beschikking gesteld aan de raad. Er zijn toen gesprekken gevoerd met o.a. raadsleden, de bewonersadviesraad, ervaringsdeskundigen en lokale partijen om de opgaven die in de dialoognota staan verder te bespreken. Daarnaast heeft de raad de Dialoognota besproken in de stedelijke commissie van 11 oktober. De raad heeft in deze stedelijke commissie aangegeven een aantal bouwstenen te missen. Deze bouwstenen en de uitkomsten van de gevoerde gesprekken in september zijn toegevoegd in de hernieuwde versie van de Dialoognota. Daarmee is de hernieuwede versie van de Dialoognota een goede basis om het gesprek over een visie sociaal domein te kunnen vervolgen. Hoe de dialoog vervolgd gaat worden is aan de nieuwe raad even als de uiteindelijke invulling van de visie.

 11. Openbaar, maar pas 16 februari!

  De ontwikkeling van het gebied de Kop Boulevard is de belangrijkste centrumontwikkeling in Enschede voor de komende jaren. In het kader van ontwikkeling van het gebied De Kop wordt de gemeenteraad regelmatig geïnformeerd over de voortgang van dit project.

 12. De gemeenteraad heeft in haar vergadering van 21 december 2021 een tweetal moties aangenomen aangaande 1Twente. In een brief aan de gemeenteraad informeert het college hoe uitvoering is of wordt gegeven aan deze moties. 1Twente heeft in december een eenmalige extra bijdrage ontvangen van €100.000 en de reguliere subsidie van €110.000 is overgemaakt. De raad heeft een memo ontvangen waarin een aantal mogelijke scenario’s met betrekking tot de lening die 1Twente heeft uitstaan bij de Bank Nederlandse Gemeenten, waarvoor de gemeente garant staat, is uitgewerkt. Daarnaast krijgt 1Twente een aantal opdrachten van de gemeente. Het college is van mening dat hierdoor het voortbestaan van 1Twente op korte termijn is veilig gesteld. De discussie over de toekomst van 1Twente en structurele financiering wordt meegegeven aan de onderhandelaars voor het nieuwe college, na de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022.

 13. De heer G. Kel van De fractie van Burgerbelangen en mevrouw Visser-Voorn van EnschedeAnders hebben op 25 januari 2022 vragen gesteld over Huisvesting Kwetsbare Groepen en spreiding over stadsdelen.

 14. NIET Openbaar, pas vanaf 18 februari 2022, omdat eerst betrokkenen moeten worden geïnformeerd.

  Op basis van Europese regelgeving over mensenrechten moeten gemeenten voorzien in voldoende woonwagenstandplaatsen. Uit onderzoek is gebleken dat, binnen de Enschedese woonwagengemeenschap, behoefte is aan circa 20 tot 25 extra standplaatsen. In 2020 heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties (BZK) aan de gemeente Enschede een subsidie verleend waarmee maximaal 10 woonwagenstandplaatsen kunnen worden gerealiseerd. Na toekenning van deze subsidie is een locatieonderzoek gestart waaruit een perceel aan de Windmolenweg als meest geschikt naar voren kwam. De gemeente gaat de Raad nu verzoeken deze locatie aan te wijzen als nieuwe woonwagenlocatie en hiervoor een ontwerpbestemmings-/ omgevingsplan incl. grondexploitatie op te stellen.