Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Weekoverzicht raadsstukken

zaterdag 30 april 2022

00:00 - 00:00

Locatie
n.v.t.
Voorzitter
n.v.t.

Agendapunten

  1. Op 1 april jl. is het nieuwe artikel 36b van de Participatiewet in werking getreden. Hierbij is de individuele studietoeslag gewijzigd in studietoeslag. In de algemene maatregel van bestuur van 23 maart jl. zijn nog enkele wijzigingen opgenomen. De wijzigingen hebben betrekking op de minimumbedragen die worden genoemd in artikel 36b van de Participatiewet, de indexering, de verjaringstermijn en de duur van de toekenning van de studietoeslag.

  2. Openbaar, pas na 28 april 2022

    Het Rijk heeft bekendgemaakt dat er een eenmalige energietoeslag van € 800,- komt voor huishoudens met lage inkomens. Van veel producten en diensten zijn de prijzen flink gestegen. Zoals van eten, het openbaar vervoer en vooral van energie. Met een laag inkomen kan het moeilijk zijn om de energierekening iedere maand te betalen. Om hierbij te helpen is de eenmalige energietoeslag.
    Half maart zijn de regeling, voorwaarden en richtlijnen on dit mogelijk te maken vanuit het Rijk bekend gemaakt. Het Rijk wil dat de regeling zo uniform mogelijk wordt uitgevoerd, het college is hier ook voor. Ook moet de uitvoering aansluiten op het gemeentelijk beleid over bijzondere bijstand. Lokaal hebben we (beleids)keuzes gemaakt. Deze zijn in deze beleidsregels gevat. Na vaststelling door het college wordt de aanvraagprocedure voor de eenmalige energietoeslag opengesteld. Grote groepen huishoudens met lage inkomens hebben ondertussen een ambtshalve toekenning gehad. Andere huishoudens die denken dat ze recht hebben op deze regeling kunnen per 9 mei zowel digitaal als op papier een aanvraag indienen.

  3. Op 27 augustus 2019 heeft het college van Burgemeester en wethouders besloten tot het voornemen om de wijk Teesinkbos aan te wijzen als gemeentelijk beschermd stads- en dorpsgezicht. Dit besluit is genomen vanwege de stedenbouwkundige, cultuurhistorische en architectuurhistorische waarden van de panden en de samenhang met de aanleg van de openbare ruimte van deze wijk. Tegen de voorgenomen aanwijzing tot beschermd stads- en dorpsgezicht was het mogelijk om een zienswijze in te dienen.
    Naar aanleiding van de voorgenomen aanwijzing als beschermd stads- en dorpsgezicht en mede naar aanleiding van de reacties/zienswijzen die daarop kwamen is besloten om eerst het bestemmingsplan, beeldkwaliteitsplan en beheerplan openbare ruimte uit te werken, voordat een voorstel tot definitieve aanwijzing als beschermd stads- en dorpsgezicht aan de gemeenteraad wordt aangeboden. Op deze wijze wordt inzicht gegeven in de consequenties die de aanwijzing als beschermd stads- en dorpsgezicht heeft voor eigenaren/bewoners van Teesinkbos. Het bestemmingsplan (waarvan het beheerplan openbare ruimte onderdeel is) en het beeldkwaliteitplan hebben als ontwerp ter inzage gelegen. Er is gelegenheid geweest tot het indienen van een zienswijze. Er zijn zienswijzen ingediend. Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om te besluiten tot aanwijzing van Teesinkbos als beschermd stads- en dorpsgezicht, tot (gewijzigde) vaststelling van het bestemmingsplan en te besluiten tot vaststelling van wijziging 120 van de Welstandsnota (beeldkwaliteitplan Teesinkbos, Scandinavisch wonen en leven).

  4. De provincie Overijssel en de gemeente Enschede geven sinds 2012 op basis van een bestuursovereenkomst vorm aan het interbestuurlijk toezicht. Deze bestuursovereenkomst is in 2022 geactualiseerd. In het kader van interbestuurlijk toezicht stelt de provincie jaarlijks het toezichtsregime voor de gemeente vast. Het vastgestelde toezichtsbeeld (kleur groen) voor 2022 wordt voor kennisgeving aangenomen. Ook wordt de raad van de beoordeling op de hoogte gesteld .De provincie Overijssel houdt toezicht op Financiën, vergunningen, toezicht en handhaving, ruimtelijke ordening, huisvesting vluchtelingen met een status om hier te blijven, archief en erfgoed.