Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Weekoverzicht raadsstukken

zaterdag 25 juni 2022

00:00 - 00:00

Locatie
n.v.t.
Voorzitter
n.v.t.

Agendapunten

Op 31 januari 2022 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Moskee Kuipersdijk 2020 vastgesteld. Tegen dit besluit is door twee appellanten beroep aangetekend bij de Raad van State. Met een brief informeert het college de gemeenteraad over de stand van zaken en het vervolgproces.

De gemeente voert ieder jaar onderzoek uit om te weten hoe de ondersteuning vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de Jeugdwet door de inwoners van Enschede wordt ervaren. De uitkomsten over het jaar 2021 zijn beschikbaar. De uitkomsten geven aan dat een groot deel van de inwoners de ondersteuning als positief en helpend ervaren. We blijven inzetten op het organiseren van laagdrempelige wijkwijzers die inwoners helpen beter zijn of haar weg te vinden. Daarnaast willen we de onafhankelijke cliëntondersteuning meer bekendheid gaan geven.

Nav een onderzoek van de Commissie Menselijke Maat heeft de gemeenteraad een motie aangenomen waarin de raad heeft aangegeven hoe ze de de aanbevelingen van de commissie willen uitvoeren. Een onderdeel daarvan is het voeren van een gesprek te voeren over de klachtenafhandeling. Het college wil dit gesprek faciliteren en heeft daarom een brief vastgesteld waarin de huidige wijze waarop klachten worden afgehandeld nogmaals worden uitgelegd, waarom het zo is georganiseerd en wat mogelijke alternatieven zijn.

Er is in 2021 een landelijk onderzoek geweest naar de uitvoering van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Vooral de afhandeling van Wob verzoeken is bestudeerd. De gemeentelijke rekenkamercommissie heeft hier aan mee gedaan en een drietal aanbevelingen uitgehaald voor Enschede, die zien op de opvolger van de Wob namelijk de Wet open overheid (Woo):
1. Kijk 1 jaar na invoering van de Woo waar de gemeente staat en wat er van de intenties uit december 2021 terecht is gekomen.
2. Zorg voor een duidelijk aanspreekpunt afhandeling verzoeken.
3. Zorg voor een betere registratie archivering van Woo-verzoeken, meer transparantie over de afhandeling ervan en zorg voor een vindbare vermelding op website en openbaarmaking van verstrekte informatie.
Het college geeft met dit besluit aan richting gemeenteraad dat zij alle aanbevelingen overneemt en werk maakt van de Open overheid.

Op 11 januari besloot het college in te stemmen met het opstarten van een aanbestedingsprocedure voor de inkoop van (groen) gas met ingang van 1 januari 2023. De gemeente Wierden werd daarbij aangewezen als aanbestedende dienst en een inkoper bij de gemeente Wierden, werd gemachtigd voor het begeleiden van deze procedure.
De Europese Raad heeft op 8 april jl. een verordening vastgesteld, die tot gevolg heeft dat er geen nieuwe (aardgas-) contracten mogen worden gegund aan Russische partijen, of daaraan gelieerde entiteiten en dat lopende (gasleverings-)contracten voor 10 oktober moeten worden beëindigd.
Het directe gevolg daarvan is dat ook de gasleveringsovereenkomst van de gemeente Enschede met Gazprom moet worden ontbonden én dat er via een aanbestedingsprocedure moet worden omgezien naar een nieuwe leverancier, die (uiterlijk) vanaf 10 oktober 2022 gas gaat leveren.
Omdat het aanwijzingsbesluit en de aan de heer Wessels verleende machtiging uitgaan van een aanbestedingsprocedure die met ingang van 1 januari 2023 moet resulteren in een nieuwe leverancier van groen gas (in plaats van uiterlijk per 10 oktober 2022), is het noodzakelijk deze besluiten op dit punt te herzien.

Het college heeft een raadsbrief opgesteld over randvoorwaarden asielopvang ten behoeve van de stedelijke commissie van 4 juli 2022.

De gemeenteraad heeft besloten om subsidieaanvragen voor evenementen te toetsen aan de hand van criteria afkomstig uit het evenementenbeleid. De rangschikking die uit deze toetsing volgt bepaalt de volgorde waarop subsidie toegekend wordt, totdat het subsidieplafond is bereikt. Hierdoor wordt het voor aanvragers en toetsers duidelijker waarop getoetst wordt en hoe het budget verdeeld wordt. De onderdelen waarop aanvragen getoetst worden zijn: Enschede op de kaart; maatschappelijke waarde; professionele bedrijfsvoering & organisatie; en toekomstbestendigheid.

In de 1e tussenrapportage is de prognose voor het financiële resultaat van de gemeente Enschede voor 2022 weergegeven. Op basis van deze rapportage wordt geen significante wijziging in het resultaat van 2022 verwacht. De begroting 2022 is sluitend gemaakt door 11,6 miljoen euro uit de algemene reserve te halen. Door de neutrale prognose voor 2022 hoeft hier geen wijziging in aangebracht te worden.

In dit voorstel is door het college besloten om de raad de nieuwe begrotingsindeling met bijbehorende producten, strategische opgaven, doelstellingen en indicatoren voor te leggen. De Gemeenteraad stelt deze nieuwe indeling bij aanvang van de Raadsperiode voor de gehele Raadsperiode vast. Basis voor de herijking van de begroting is onder andere de aanzet tot het koersdocument. Hierin staat beschreven welke koers de gemeente Enschede de afgelopen vier jaar heeft gevaren met betrekking tot de vijf strategische opgaven en waar Enschede nu staat.

Sinds een aantal jaren zien we een toename in de ontwikkeling van complexen van kleinschalige units, opslag- / garageboxen op bedrijfslocaties en bedrijventerreinen. Deze ontwikkeling kent mogelijk een aantal negatieve gevolgen. Zo is de bijdrage van deze units en boxen aan de werkgelegenheid vaak klein terwijl de uitstraling voor de omgeving negatief kan zijn. Dit gaat ten koste van bedrijfsruimte in Enschede en daarom wil de gemeente regels gaan stellen aan dat soort initiatieven. Om te voorkomen dat aan initiatieven meegewerkt moet worden voordat deze regels klaar zijn, neemt de gemeente een zogeheten voorbereidingsbesluit.