Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Weekoverzicht raadsstukken

zaterdag 28 mei 2022

00:00 - 00:00

Locatie
n.v.t.
Voorzitter
n.v.t.

Agendapunten

 1. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het toezicht op en de handhaving van de naleving van de kwaliteitseisen in de Wet kinderopvang. Voor de gemeente Enschede voert GGD Twente het toezicht uit. En waar nodig handhaaft de gemeente op advies van de GGD.
  Het college van B&W stelt jaarlijks voor 1 juli de jaarverantwoording vast over de toezicht- en handhavingstaken die zijn uitgevoerd volgens de Wet kinderopvang. Deze jaarverantwoording verstuurt de gemeente naar de Inspectie van het Onderwijs.
  Op basis van de toezichtinformatie over 2020 heeft de Inspectie van het Onderwijs de toegekende A-status verlengd. De jaarverantwoording 2021 en de A-status laten zien dat Enschede haar taken bij de kinderopvang goed uitvoert. Uit de jaarverantwoording 2021, de A-status en uit benchmark is te concluderen dat de gemeente Enschede voldoet haar wettelijke taak met betrekking tot het uitvoeren van het toezicht en handhaving kinderopvang.
  Dit hopen we, samen met alle kinderopvanghouders in Enschede en de GGD Twente, ook in 2022, door te zetten.

 2. Diverse woningeigenaren in het Havengebied zijn tegen problemen aangelopen met de financiering van hun woning. Deze woningen zijn in het bestemmingplan aangeduid als ‘bedrijfswoning’. De gemeente heeft onderzocht waar dat aan ligt en hoe zij kan bijdragen aan een eventuele oplossing. Dit heeft geleid tot een besluit van het college van B&W (6 juli 2021) om een bestemmingsplan op te stellen voor een deel van de ‘bedrijfswoningen’. Dit om daar regulier wonen planologisch toe te staan: bewoning door 1 huishouden, zonder functionele binding met een bedrijf daarbij.
  Om te bepalen welke woningen daarvoor in aanmerking komen is onderzoek gedaan naar alle 80 als ‘bedrijfswoning’ aangeduide panden in het Havengebied. Daarbij is gekeken naar de eerder bepaalde randvoorwaarden: overgangsrecht voor ‘regulier wonen’ en het woon- en leefklimaat ter plaatse van de woningen. Dit heeft geleid tot een (paraplu)bestemmingsplan waarin 39 woningen een functieaanduiding voor regulier wonen krijgen. 15 van deze 39 woningen krijgen een extra regel in het bestemmingsplan, omdat zij niet voldoen aan de in het bestemmingsplan gedefinieerde voorwaarden voor een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.
  De aanduiding en de regels die daarbij horen gelden aanvullend op de regels van het bestaande bestemmingsplan "Havengebied - Westerval Noord". Dat betekent onder andere dat de bestemming 'bedrijventerrein' en de aanduiding 'bedrijfswoning' daarnaast ook blijven gelden. De grenzen van de aanduiding sluiten aan bij het (feitelijke) gebruik als 'woonperceel' (woning met tuin, oprit etc). De aanduiding staat maximaal 1 woning toe per aanduiding. Ook zijn er bouwregels toegevoegd die passend bij een gebruik voor regulier wonen.