Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Besluiten College van B&W

dinsdag 11 juni 2024

12:00 - 17:00

Agendapunten

 1. -

  De gemeenteraad van Berkelland heeft onlangs ingestemd met het aangaan van een aandeelhouderschap van de gemeente in Twente Milieu. Berkelland draagt hiermee haar taken op het gebied van afvalinzameling over aan Twente Milieu per 1 januari 2025. De gemeente Berkelland verzoekt de zittende aandeelhouders om instemming met dit voorstel. Enschede staat positief tegenover de toetreding van Berkelland en stemt hiermee in.

 2. -

  Het raadsvoorstel voor onder meer het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan ‘Eschmarkerveld 2023’ is op 28 mei jl. aan de raad gestuurd. Gebleken is dat hierin per abuis een beslispunt ontbreekt om de Crisis- en herstelwet van toepassing te verklaren. Dit beslispunt is alsnog toegevoegd aan het raadsvoorstel. Met toepassing van deze wet wordt een eventuele beroepsprocedure versneld. Hierdoor loopt realisatie van het Eschmarkerveld minder vertraging op als er één of meerdere partijen in beroep gaan.

 3. -

  De gemeenteraad heeft al weer enige tijd geleden twee moties aangenomen. Het betreft de moties "'maximaal benutten landelijke regelingen voor verduurzaming"" en de motie ''meer zon op dak"'. Beide moties zijn door het college van B&W in behandeling genomen. De gemeenteraad wordt middels een brief geinformeerd over de uitvoering.

 4. -

  Op 17 juli 2023 heeft de gemeenteraad de motie ‘Meer statushouders sneller aan het werk’ aangenomen. Daarin heeft het college de opdracht gekregen het landelijke plan van aanpak ‘Statushouders sneller aan het werk’ te vertalen naar Enschede langs een aantal specifieke lijnen, en dit aan de raad terug te koppelen voor de zomernota 2024.


  Daarnaast heeft de raad op 4 december 2023 de motie ‘Ook asielzoekers sneller aan het werk’ aangenomen. Daarin heeft het college de opdracht gekregen om langs een aantal specifieke lijnen te onderzoeken hoe we asielzoekers sneller aan het werk kunnen helpen, en dit plan voor de zomernota 2024 voor te leggen aan de raad.


  Het college is hiermee aan de slag gegaan, en dit heeft geleid tot een uitgebreide toelichting op de werkwijze bij het landelijke plan van aanpak ‘Statushouders sneller aan het werk’, en een plan van aanpak: Asielzoekers sneller aan het werk.

 5. -

  Openbaar, ja maar pas vanaf woensdag 12 juni 2024, 10 uur!


  Op 5 juni heeft het bestuur van GGD Twente (SamenTwente) samen met de besturen van GGD Hollands Noorden en GGD regio Utrecht de laatste besluiten genomen en is het digitaal dossier jeugdgezondheid (zogeheten GGiD) ook juridisch afgerond. De GGD’en hebben afspraken gemaakt met de leverancier en hiermee is de samenwerking ook juridisch beëindigd. Dit betekent dat de betrokken organisaties stoppen met het voeren van juridische procedures. In 2016 sloegen de drie GGD’en de handen in elkaar om een eigentijds dossierapplicatie voor de jeugdgezondheid te bouwen. Op dat moment was er namelijk geen digitaal dossier jeugdgezondheid dat voldeed aan de ambities en eisen van de drie GGD’en. Na een lang en moeizaam proces is een onoverbrugbaar verschil van inzicht ontstaan over de kwaliteit en functionaliteit van het GGiD. Dit leidde eind 2022 tot het besluit om te stoppen met het verder ontwikkelen van het GGiD. Door het besluit van de besturen van de drie GGD’en om dit proces juridisch af te wikkelen, wordt een eind gemaakt aan een juridische strijd die anders nog jaren zou kunnen duren.