Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Besluiten College van B&W

dinsdag 13 februari 2024

12:00 - 17:00

Agendapunten

 1. -

  Met de intrede van de nieuwe Wet gemeenschappelijk regelingen, die op 1 juli 2022 in werking is gegaan, is de invoering van een kaderbrief één van de instrumenten voor gemeenteraden om meer sturing en grip op gemeenschappelijke regelingen te krijgen voorafgaand aan de begroting. Door middel van toezending van de Kaderbrief 2025 aan de raad wordt deze tijdig geïnformeerd over de ontwikkelingen en richtlijnen voor de Primitieve begroting 2025 en Meerjarenraming 2026-2028 van GBTwente.

 2. -

  Met de intrede van de nieuwe Wet gemeenschappelijk regelingen, die op 1 juli 2022 in werking is gegaan, is
  de invoering van een kadernotitie één van de instrumenten voor gemeenteraden om meer sturing en grip op
  gemeenschappelijke regelingen te krijgen voorafgaand aan de begroting.
  Door middel van toezending van de Kadernotitie 2025 aan de raad wordt deze tijdig geïnformeerd over de
  ontwikkelingen en richtlijnen voor de Primitieve begroting 2025 van Veiligheidsregio Twente

 3. -

  Openbaar, muv bijlage 2!


  Er is een aanvraag ingediend voor het aanleggen van een bijzondere begraafplaats op landgoed De Badhut. De aanvraag is getoetst aan de beleidsregel Inrichting bijzondere begraafplaatsen. De aanvraag voldoet niet aan de minimale eisen. Er zijn geen bijzondere omstandigheden om van het beleid af te wijken. Het college stelt aan de raad voor de aanvraag af te wijzen.

 4. -

  In het Actieprogramma Voetganger laten we zien hoe we werken aan het voorzieningenniveau voor de voetganger in Enschede. Doel is dat we Enschede voor hen nog aantrekkelijker maken. Dat doen we door te focussen op locaties waar we het belangrijk vinden dat er goede voetgangersvoorzieningen zijn. Denk aan de omgeving van scholen, wijkwinkelcentra en OV-haltes. In het actieprogramma stellen we daarnaast uitgangspunten vast die we graag op alle voetgangerspaden in Enschede terugzien. Onze voetgangersvoorzieningen moeten toegankelijk en aantrekkelijk zijn voor iedereen, zodat de keuze om te lopen eenvoudiger wordt. Bovendien bevorderen we daarmee de leefbaarheid van onze stad. Want als meer mensen gaan lopen wordt de druk op het verkeer lager en verbetert de bereikbaarheid en verkeersveiligheid. De uitgangspunten leggen we vast in ontwerpprincipes. Daarmee zorgen we ervoor dat we bij het inrichten van de weg extra eisen kunnen stellen aan ruimte voor de voetganger. Ook zetten we ons in om inwoners en gasten in de stad te stimuleren om te lopen. Dat doen we onder andere door meer in te zetten op vergroening.

 5. -

  De gemeente Enschede neemt deel aan de samenwerking in de GR Omgevingsdienst Twente. Het bestuur dat bestaat uit vertegenwoordiging van de veertien gemeenten en de provincie Overijssel vergadert periodiek.
  De vergadering wordt voorbereid door het college. Wethouder Teutelink brengt vervolgens het standpunt in op de onderwerpen die op agenda staan.

 6. -

  Landelijk is er in veel sectoren sprake van personeelstekorten. Ook de aanbieders voor ondersteuning huishouden hebben hier last van. Aanbieders houden ons actief op de hoogte over de ruimte die ze hebben en de knelpunten die ze in de uitvoering ervaren. We zijn voortdurend met aanbieders in gesprek over dit onderwerp. In de contracten staat beschreven welke stappen we kunnen zetten als een aanbieder structureel tekortschiet. In het uiterste geval kan een contract ontbonden worden. In de komende jaren verwachten we door de vergrijzing dat meer inwoners ondersteuning nodig hebben. Dit zien we nu al terug in het aantal meldingen. Tegelijkertijd groeit het personeelstekort in de zorg. Ook bij onze wijkteams speelt een tekort aan personeel. Hierdoor loopt de wachttijd bij nieuwe meldingen op. We onderzoeken hoe we iedereen passende hulp kunnen blijven bieden. De raad wordt met een brief geïnformeerd.

 7. -

  Raadsleden hebben verschillende mogelijkheden om het college te controleren. Dat kan o.a. door schriftelijke vragen te stellen. Mevrouw Linda Wissink (Volt) heeft een aantal vragen gesteld over de communicatie naar EU-onderdanen zonder Nederlandse nationaliteit die in Enschede wonen en na een eenmalige registratie mogen stemmen in Nederland op donderdag 6 juni 2024 voor de Europese Parlementsverkiezingen.

 8. -

  Het college heeft het voorstel naar de gemeenteraad gestuurd voor welke mobiliteitsprojecten in 2024 geld beschikbaar is. Daarmee blijft Enschede inzetten op het versterken van leefbaarheid, aantrekkelijkheid en bereikbaarheid van de stad. De manier waarop we dat doen staat in de Mobiliteitsvisie Enschede 2030. Dit is in lijn met de ambities uit het coalitieakkoord “Samen trots op Enschede”.
  De belangrijkste projecten voor komend jaar zijn:
  - Start van de aanleg F35 richting Lonneker en Gronau
  - Voorbereiding van het verbeteren van de kruising Oostweg – N35
  - Nader onderzoek voor mogelijke aanpassingen aan de kruising Usselerrondweg – Broekheurnerondweg
  - Maatregelen ter verbetering van de doorstroming op de singel
  - Voorzetten van de verkeersveiligheidsimpuls.

 9. -

  In onze gemeente leven allerlei soorten dieren. Onze inwoners houden huisdieren en in ons buitengebied leven koeien, paarden, varkens en kippen. We beschikken over kinder- en stadsboerderijen én er komen allerlei soorten dieren voor in het wild. Ze maken naast onze inwoners deel uit van onze samenleving. En naast levensvreugde, zorgen ze tegelijkertijd voor overlast.
  In het coalitieakkoord 2022-2026 “Samen trots op Enschede” is aangegeven dat dit college ‘werk maakt van een nota Dierenwelzijn’. Daaromis de afgelopen periode gesproken met verschillende belanghebbenden en partners over de inhoud van de nota, onze (wettelijke) verplichtingen rondom het werken met dieren maar ook onze wensen en ambities rondom dieren(welzijn).


  Het doel van de nota is tweeledig.
  Enerzijds willen we helderheid scheppen in rollen en verantwoordelijkheden. Onze wettelijke taak rondom dierenwelzijn is namelijk beperkt. Daarnaast bestaan er meerdere (landelijke) partijen die taken uitvoeren die dieren(welzijn) raken. Op sommige onderwerpen die onze dieren, of daarmee onze inwoners, raken hebben we niet of nauwelijks invloed. Doel van deze nota is daarom om overzicht te geven in taken op zowel gemeente- als landelijk niveau.
  Anderzijds willen we met deze nota het welzijn van dieren in Enschede, maar ook het bewustzijn hiervan onder onze inwoners, vergroten door in te zetten op een drietal speerpunten rondom dierenwelzijn.

 10. -

  Openbaar, muv de bijlagen


  De Stichting NUTwente werft en ondersteunt gastgezinnen en de Oekraïense vluchtelingen die zij opvangen. Daarmee ontlast de stichting de gemeente in de zorg voor de gemeentelijke opvang. De stichting draait op inzet van vrijwilligers. Met het verlengen en ophogen van de subsidie komt de gemeente de stichting tegemoet in de behoefte aan coördinatie en continuïteit.

 11. -

  Aan de Hengelosestraat 700 wordt een nieuw landgoed gerealiseerd. Daarvoor heeft de gemeenteraad in 2017 een bestemmingsplan vastgesteld. Een belangrijk deel van de voorgenomen plannen op het landgoed is inmiddels uitgevoerd. Voor een deel van de plannen zijn de ontwerpen, mede vanwege nieuwe inzichten, verder gedetailleerd. Het betreft de zwembadomgeving en beheergebouw, de omgeving tennisbaan/padelbaan met paviljoen en de zonneheuvel en beek/wetlands. Om de beoogde wijzigingen mogelijk te maken is het onderhavige bestemmingsplan opgesteld.

 12. -

  Het voorliggende bestemmingsplan maakt de realisatie van een reguliere woning in het buitengebied mogelijk ter plaatse van een bestaande recreatiewoning op het perceel Weerseloseweg 352.


  Het perceel maakt onderdeel uit van een historisch landgoed ’t Slöttelmös. De ontwikkeling ziet toe op herstel en beheer van het landgoed. Daarnaast wordt ingezet op ecologische verbetering door het omzetten van circa 2 hectare agrarische gronden naar nieuwe natuur, maar draagt het initiatief ook bij aan de waterhouding van het landgoed en omgeving.

 13. -

  Op 16 januari j.l. heeft het provinciebestuur het beleid voor windenergie aangepast en openbaar gemaakt. Het gaat om een vernieuwd plan voor de provinciale energiestrategie (PPE), het bijbehorende rapport over de effecten op de omgeving (OER), de natuurtoets, en een aangepaste regelgeving voor de omgeving met specifieke instructies voor windenergie. Deze documenten zijn beschikbaar voor inzage van 18 januari 2024 tot en met 28 februari 2024, en iedereen kan gedurende die tijd zijn of haar mening geven.


  Het college wil graag reageren op dit voorgestelde beleid, omdat de basisprincipes ervan niet overeenkomen met het beleid dat de gemeenteraad eerder heeft vastgesteld met betrekking tot windenergie. Dit voorstel vraagt het bestuur om akkoord te gaan met het indienen van een reactie. Deze reactie wordt ondersteund door een update van het lokale Milieu Effect Rapportage, in opdracht van het college opgesteld en bijgevoegd bij dit voorstel. De gemeenteraad wordt op de hoogte gebracht van de laatste ontwikkelingen via een informatieve brief.

 14. -

  Het college heeft, samen met de andere gemeenten in Zuid Oost Twente (Borne, Haaksbergen, Hengelo en Hof van Twente), een zienswijze ingediend op het ontwerp van het Nationaal Programma Landelijk gebied (NPLG). Dit NPLG geeft inhoudelijke kaders mee voor het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG) van Overijssel. Dit PPLG geeft op haar beurt weer kaders voor de gebiedsprogramma's, waarvan Zuid Oost Twente er één is.
  In hun zienswijze vragen de gemeenten in Zuid Oost Twente aan het rijk om het werken van onderop mogelijk te maken en aandacht te hebben voor de organisatiestructuur van de uitvoering. Verder vragen de gemeenten om de aandacht vooral te richten op de doorgaande bedrijven. De gemeenten vinden de structurerende keus die het rijk wil maken voor overgangsgebieden geen goede keus. Tenslotte vragen de gemeenten aan het rijk om gebruik te maken van de energie die er nu al is binnen het gebied Zuid Oost Twente en deze energie te ondersteunen door tijdig te zorgen voor voldoende uitvoeringscapaciteit en voldoende financiële middelen om voortvarend met de uitvoering door te gaan en aan de slag te gaan.

 15. -

  Omdat het in de wereld onveiliger wordt gaat het Rijk meer geld uitgeven aan het leger. Het leger gaat de komende jaren groeien en sterker worden. Daarvoor is meer ruimte nodig: voor militaire oefeningen, voor opslag (van munitie en andere spullen), voor vliegen en oefenen met drones en nog veel meer.


  Er is echter niet zomaar extra ruimte beschikbaar. Het Rijk moet samen met provincies en gemeenten een voorstel maken wat waar mogelijk is. Het Rijk gaat daar de komende jaren aan werken. Over hoe ze dat gaat doen heeft het Rijk in december 2023 een plan gemaakt. Iedereen die daar iets van vindt mag daarop reageren. (Dat noemen we een zienswijze indienen).


  Voor Enschede gaat het vooral om het gebruik van de oude vliegbasis (Technology Base) voor oefeningen met militaire vrachtdrones. Het vliegveld heeft daar een zienswijze over ingediend waarin ze schrijft dat het vliegveld daarvoor ruimte heeft. Ook de provincie heeft een zienswijze ingediend. Burgemeester en Wethouders vinden het daarom niet nodig ook nog zelf met een reactie te komen.


  Daarover heeft ze een brief gestuurd aan de raad. In die brief informeren ze de raad ook over de zienswijzen die de provincie en het vliegveld (Technology Base) hebben ingediend.