Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Besluiten College van B&W

dinsdag 9 juli 2024

12:00 - 17:00

Agendapunten

 1. -

  Openbaar, ja maar pas vanaf 16 juli 2024 nadat betrokkene geïnformeerd is en muv bijlage 2!  Namens Merwehave Bv uit Oosterhout en eigenaar van het pand aan het Spaansland 11 heeft het advocatenkantoor Van Benthem en Keulen uit Utrecht bij ons een aanvraag voor een tegemoetkoming in planschade ingediend. Door aanvrager wordt gesteld dat als gevolg van het bestemmingsplan “Hornbach” zijn huurder is vertrokken en het pand aan het Spaansland 11 onverhuurbaar is geworden. Ook zou er sprake zijn van een waardevermindering van dit pand. De aanvraag is voor advies voorgelegd aan de Stichting Adviesbureau Onroerende Zaken (SAOZ) uit Rotterdam. Dit bureau is tot de conclusie gekomen dat er geen sprake is van schade en heeft ons geadviseerd de aanvraag van aanvrager af te wijzen.

 2. -

  De gemeente Enschede neemt deel aan de samenwerking in de GR Omgevingsdienst Twente. Het bestuur dat bestaat uit vertegenwoordiging van de veertien gemeenten en de provincie Overijssel vergadert periodiek.
  De vergadering wordt voorbereid door het college. Wethouder Teutelink brengt vervolgens het standpunt in op de onderwerpen die op agenda staan.

 3. -

  De gemeente Enschede neemt deel aan de samenwerking in de Gemeenschappelijke Regeling SamenTwente. Het bestuur dat bestaat uit vertegenwoordiging van de veertien gemeenten vergadert periodiek. De vergadering wordt voorbereid door het college. Wethouder Vedder brengt vervolgens het standpunt in op de onderwerpen die op de agenda staan.

 4. -

  De afgelopen maanden heeft Decisio onderzocht of de gemeente voordelen kan behalen door de schoonmaakdienstverlening in eigen beheer te nemen. De conclusie die uit dit onderzoek naar voren kwam is dat inbesteden leidt tot hogere kosten en mogelijk negatieve effecten op de kwaliteit van dienstverlening en werktevredenheid van medewerkers. Om die reden is het college voornemens de schoonmaakdienstverlening aan te besteden per 1-2-2025. De voorbereidingen hiervoor starten na de zomervakantie.

 5. -

  De gemeenteraad wordt geïnformeerd over (1) het naar voren halen van de Integrale Aanpak Mantelzorg van 2028 naar 2024 en (2) de inzet van de SPUK-GALA middelen voor mantelzorg. Voor de Integrale Aanpak Mantelzorg wordt onderzocht hoe dit onderwerp (inclusief het betrekken van de raad) kan landen in en/of verbonden aan het beleidskader Sociale Basis (vierde kwartaal 2024) en het beleidskader Wmo (derde kwartaal 2025).Voor de inzet van de SPUK-GALA mantelzorg zijn in het tweede kwartaal van 2024 gesprekken gevoerd met mantelzorgers en uitvoeringsorganisaties. Op basis van de opgehaalde informatie wordt in het derde kwartaal van 2024 besloten hoe de middelen ingezet gaan worden.

 6. -

  Enschede is een stad waarin iedereen mee kan doen, ongeacht achtergrond, inkomen, leeftijd of
  beperking. Waar nodig met hulp uit de omgeving of vanuit de gemeente. We willen ervoor zorgen dat inwoners de ondersteuning zo veel mogelijk in hun eigen buurt of wijk kunnen vinden.
  Maar hoe blijven we een sociale stad waar iedereen meetelt en kan meedoen? Hoe gaan we om met de stijgende vraag naar zorg, ondersteuning en voorzieningen? Hoe kunnen we inwoners die hulp nodig hebben, die hulp blijven bieden?
  Voor een antwoord op deze vragen beginnen we in de wijk Boswinkel – de Braker met een proef. In deze buurt gaat het wijkteam op een andere manier werken; eenvoudiger, toegankelijker, met minder papierwerk en meer gericht op directe hulp aan de inwoner. Wijkteammedewerkers gaan inwoners vaker zelf helpen. We willen inwoners met een team met vaste gezichten direct ondersteunen en begeleiden, zonder dat er eerst een indicatie moet worden aangevraagd en een intake met een zorgaanbieder nodig is.

 7. -

  Openbaar, nadat brief betrokken partij is verstuurd!


  De gemeente Enschede werkt aan toekomstbestendige en duurzame onderwijshuisvesting. Er zijn verschillende ontwikkelingen waarover het college van B&W de gemeenteraad wil informeren. In een raadsbrief wordt onder meer ingegaan op de herijking van het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) tot de vernieuwbouw van Van der Waalslaan en de verbouwing van het Stedelijk College Zuid.
  Het Stedelijk wil eerder dan gepland beginnen met de verbouwing van het College Zuid aan de Tiemeister. De verbouwing was gepland in de periode 2026-2030. Het Stedelijk kreeg onlangs van de rijksoverheid een subsidie voor verduurzaming van dit gebouw. Die subsidie moet in 2025 zijn besteed, dus eerder dan de geplande verbouwing begint.
  Om deze subsidie te kunnen uitgeven moet Het Stedelijk ook zelf investeren (co financieren). In een brief aan Het Stedelijk is nu vastgelegd dat bij de financiering van de verbouwingsplannen in de periode 2026-2030 rekening wordt gehouden met deze voorfinanciering. Met het nu beschikbare subsidiegeld voor verduurzaming pakt Het Stedelijk de buitenschil van het College Zuid aan.

 8. -

  Openbaar, muv bijlagen!


  De Posten, Domijn en de gemeente onderzoeken samen de mogelijkheden om in de buurt de Posten in stadsdeel Zuid een ontmoetingsplek te realiseren. Hiervoor heeft een verdere verkenning plaatsgevonden naar de mogelijkheden en daarmee samenhangende kosten. Deze definitiefase ronden we nu af. Na afronding van deze fase start de ontwerpfase. Hierin werken de drie partners aan overeenstemming over het ontwerp van zowel het gebouw als de daarin te programmeren activiteiten. Ook werken ze aan een maatschappelijke business case ter onderbouwing van een mogelijke investering.

 9. -

  Het Rijk heeft middelen beschikbaar gesteld zodat gemeenten een ‘lokale aanpak isolatie’ voor woningisolatie kunnen vormgeven. Met dit geld kunnen particuliere woningeigenaren ondersteund worden bij het isoleren van hun woning. Woningeigenaren van een woning met energielabel D of slechter èn een WOZ waarde van maximaal 303.000 euro (peildatum 2022) komen in aanmerking voor een tegoedbon voor isolatie van 1.250 euro. Voordat de regeling opengesteld kan worden, moet nog een aanbestedingsprocedure worden doorlopen. Vervolgens kan de regeling eind 2024 opengesteld worden.

 10. -

  Twentse Koers zet zich in om meer gezondheid en welzijn voor alle Twentenaren te realiseren en de zorg en ondersteuning toekomstbestendig te maken. Bijvoorbeeld door betere samenwerking te realiseren tussen huisartsen en (zorg-/welzijn-) professionals door inzet van lichtere vormen van zorg en ondersteuning, waardoor inwoners sneller de juiste hulp krijgen en huisartsen worden ontlast. Om de samenwerking te borgen en toekomstbestendig te maken is in april 2023 een samenwerkingsovereenkomst Twentse Koers opgesteld. Hierin is opgenomen dat bestuurders periodiek vergaderen over de afspraken, ontwikkelingen en activiteiten die met alle partners binnen de Twentse Koers worden gerealiseerd. De vergadering wordt voorbereid door het college. De vertegenwoordiger van het college brengt vervolgens de besluiten in die op de agenda staan.

 11. -

  Openbaar, muv bijlage!


  De gemeente Enschede neemt deel aan de samenwerking in de GR Stadsbank Oost Nederland. Betrokken bestuurders vergaderen periodiek. De vergadering wordt voorbereid door het college. De vertegenwoordiger van het college brengt vervolgens het standpunt in op de onderwerpen die op de agenda staan.

 12. -

  Recent is ontdekt dat de schuur achter het gemeentelijk monument theehuis ‘Sprakel in het bos’ aan de Overmaatweg 45 een voor Enschede en mogelijk voor Nederland volstrekt uniek ‘Lös Hoes’ blijkt te zijn. Een Lös Hoes is een naam voor het type Saksische boerderij, waarbij woonruimte, deel en stallen één geheel uitmaken. De cultuurhistorische waarde van dit gebouw is uitzonderlijk. Vanwege de bijzonder hoge waarden van het Lös Hoes besluit het college de kleine boerderij (Los Hoes) aan te willen wijzen als beschermd gemeentelijk monument.

 13. -

  De tweede voortgangsrapportage van het Uitvoeringsprogramma laaggeletterdheid 2021-2025 geeft een overzicht van de inzet en resultaten van de aanpak laaggeletterdheid over de periode 2022-2023.Samen met relevante partners in het netwerk gaven we volop uitvoering aan de activiteiten die genoemd zijn in het Uitvoeringsprogramma laaggeletterdheid 2021-2025, de Nota Kansrijk Enschede 2023-2033 en het project Ikletterop. We zetten ons gezamenlijk in om kinderen én volwassenen alle kansen te geven om hun basisvaardigheden te ontwikkelen. Deze inzet is succesvol. Enschedese schoolbesturen en de kinderopvangorganisaties investeren veel in het versterken van basisvaardigheden. En de impact van taaltrajecten in Twente is goed in vergelijking met andere trajecten uit het land. Onze blijvende inzet op het verminderen van laaggeletterdheid is volop actueel en noodzakelijk. Het College is zich hier van bewust en continueert daarom met kracht de uitvoering van het opstelde programma.