Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Besluiten College van B&W

dinsdag 26 maart 2024

12:00 - 17:00

Agendapunten

 1. -

  Openbaar, muv de bijlage


  De gemeente Enschede zit samen met de provincie Overijssel in een organisatie die de oude militaire luchtmachtbasis in Enschede ontwikkelt tot iets nieuws (met ruimte voor grotere woningen, natuur, evenementen, het vliegveld zelf en nieuwe bedrijven). Deze organisatie heet ‘Gemeenschappelijke Regeling Technology Base’.


  Op 5 april a.s. vergadert het Algemeen Bestuur (AB) van die organisatie. De Enschedese Wethouders Diepemaat, Teutelink, Kampman en Vedder zitten in het AB. In dit collegevoorstel staan de standpunten voor de Enschedese wethouders die in het Algemeen Bestuur zitten. Dit bestuur vergadert in het openbaar over twee zaken: de jaarrekening 2023 en een voorstel tot oprichting van een nieuwe organisatie. Die organisatie krijgt als opdracht om het ‘groene’ nieuwe bedrijventerrein schoon, heel en veilig te houden.


  De jaarrekening 2023 van Technology Base laat de volgende wijzigingen zien (in vergelijking met de eerder gewijzigde begroting 2023):
  • Er is een toename van het tekort op de verkoop van gronden met € 1,4 miljoen.
  • Er is een iets lager tekort op de luchthaven van € 60.000.
  • De verhuur van gebouwen leverde € 40.000 meer op dan verwacht.

 2. -

  Op 12 maart 2024 zijn door dhr. M. Brejaart (Forum voor Democratie) artikel 35 vragen gesteld over staatssteun aan leerlingen-vervoersbedrijf. Het college van B&W geeft antwoord op deze vragen.

 3. -

  Openbaar, muv de Samenwerkingsovereenkomst (SOK)!


  Ruimte is schaars, ook voor opwek van duurzame energie. Daarom onderzoeken we, samen met Rijkswaterstaat, de provincie Overijssel en vijf andere gemeenten of we zonnepanelen kunnen plaatsen in de bermen van de rijkswegen N35/A35 en A1. Alleen de bermen is niet voldoende om het exploitabel te maken dus we kijken, letterlijk, iets breder.
  Na een eerste verkenningsrapport in 2022 hebben we eind 2023 een participatietraject doorlopen en daarbij gesproken met omwonenden. Mede op basis van die inbreng is nu gekozen voor acht gemeentelijke grondlocaties langs de A35 die in aanmerking komen gebruikt te worden voor de plaatsing van zonnepanelen. Het betreft zowel rijksgronden als gemeentelijke gronden. In sommige gemeenten betreft het ook gronden van derden, in Enschede echter niet.
  Omdat het bijdraagt aan onze duurzaamheidsdoelstellingen noemen we dit project de ‘Duurzaamheidsroute A35’. Binnen dit project wordt samengewerkt met de gemeenten Wierden, Hellendoorn, Almelo, Borne en Hengelo, Rijkswaterstaat, Rijksvastgoedbedrijf, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en provincie Overijssel. Enexis heeft een adviserende rol binnen het project.

 4. -

  Openbaar, vanaf 29 maart, betrokkene moet eerst worden geïnformeerd! Brief niet publiceren!


  Er is door Comité 1915 een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het plaatsen van een herdenkingsmonument in het Volkspark voor de herdenking van slachtoffers van de genocide in 1915. Het college heeft in december 2023 besloten dit initiatief niet meer te steunen vanwege het ontbreken van breed draagvlak binnen de gemeenschap. De aanvraag omgevingsvergunning wordt niet verder in behandeling genomen omdat de gemeente en de Commissie van Beheer over het Volkspark gaan over het eigendom van het Volkspark en zij hieraan niet willen meewerken.

 5. -

  De Inspectie van het Onderwijs legt aan gemeenten jaarlijks een vragenlijst voor over de uitvoering van de Lokaal Educatieve Agenda en het aanbieden van voor- en vroegschoolse educatie (VVE). De gemeente is wettelijk verplicht met schoolbesturen en kinderopvangorganisaties tenminste 1x per jaar te overleggen over diverse onderwerpen, zoals het bestrijden van onderwijsachterstanden en integratie en segregatie. In Enschede spreken gemeente, onderwijs en kinderopvang elkaar zeer regelmatig en komende deze – en andere – onderwerpen regelmatig op tafel. Met ingang van dit jaar moet de beantwoording van de vragenlijst formeel door het College van B&W worden vastgesteld.

 6. -

  De rekenkamer heeft in 2022 onderzoek gedaan naar de verslavingszorg in Enschede en welke effecten deze ondersteuning heeft. Het rapport bevat een aantal aanbevelingen zoals: het maken van een doelgroep- en probleemanalyse met als doel nog meer inzicht te krijgen in de doelgroepen met een vorm van verslavingsproblematiek in Enschede.
  Onderzoeksbureau HHM heeft deze doelgroep- en probleemanalyse in opdracht van gemeente Enschede gemaakt. De belangrijkste conclusie is dat er in de centrumgemeenteregio meer inwoners hulp vragen en ondersteuning ontvangen bij hun verslaving dan verwacht zou worden op basis van de landelijke cijfers. Met het onderzoek is er goed zicht gekomen op de doelgroepen en de problemen bij inwoners die kampen met verslavingsproblematiek.

 7. -

  Openbaar, alleen de brief aan Raad en pas vanaf 
  27 maart 2024 na positieve besluitvorming AB! 
  Overige bijlagen niet actief publiceren!


  De gemeente Enschede neemt deel aan de samenwerking in de GR Samen Twente. Betrokken bestuurders vergaderen periodiek. De vergadering wordt voorbereid door het college. De vertegenwoordiger van het college brengt vervolgens het standpunt in op de onderwerpen die op de agenda staan.