Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Besluiten College van B&W

dinsdag 5 maart 2024

12:00 - 17:00

Agendapunten

 1. -

  Op 14 februari 2024 zijn door de heer M. Brejaart (FvD) schriftelijke vragen (artikel 35) gesteld over ‘Russisch roulette met omwonenden AZC’. Het college van B&W geeft antwoord op deze vragen.

 2. -

  Het college stemt in met de huidige stand van zaken van de Wet open overheid (Woo). Dit houdt in dat we de stand van zaken periodiek delen via de jaarrekening en bij de begroting en daarnaast eventueel op extra momenten. Aan het merendeel van de aanbevelingen uit het rapport Wet open overheid hebben we al invulling gegeven. We zijn nog bezig met enkele aanbevelingen zoals het publiceren van de Wet open overheid verzoeken en besluiten.

 3. -

  Op 9 februari ontving het college via de voorzitter van de Twentse Regietafel Asiel een bericht van de Commissaris van de Koning. Daarin vraagt de commissaris te verkennen hoe gemeenten in kunnen gaan op de oproep van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid om versneld extra opvangplekken te realiseren vanwege de urgente situatie in de asielopvang. De druk op de asielopvang is namelijk nog steeds erg hoog. Een deel van deze druk ontstaat omdat de doorstroom van statushouders uit het AZC naar een (definitieve) woonruimte naar gemeenten onvoldoende plaatsvindt. Statushouders houden daarmee als het ware bedden bezet in de asielopvang, die ook nodig zijn voor de nieuwe instroom van asielzoekers. Het college wordt gevraagd om te besluiten tot het inzetten van de Hotel- en Accommodatie regeling (HAR), zodat aan Enschede gekoppelde statushouders sneller in de gemeente gehuisvest kunnen worden en daarmee opvangplekken in de asielopvang sneller vrijkomen voor asielzoekers.


  Daarnaast wordt voorgesteld dat het college met een brief aan de Commissaris van de Koning laat weten dat Enschede haar aandeel levert door 550 asielzoekers op te vangen, zoals is afgesproken met de gemeenteraad. Daarnaast laat het college in de brief weten dat er extra wordt ingezet op het versneld huisvesten van statushouders via de HAR-regeling en dat wordt onderzocht of een doorstroomlocatie gerealiseerd kan worden.


  Tot slot wordt voorgesteld om deze informatie, samen met informatie over andere ontwikkelingen op het gebied van de opvang en huisvesting van vluchtelingen, te delen met de gemeenteraad door middel van een brief.

 4. -

  Openbaar, muv bijlagen 2 en 3!


  Soms hebben kinderen net iets meer ondersteuning nodig om te kunnen leren en goed op school te kunnen functioneren. Dit geldt zeker voor de kinderen met een ernstige meervoudige beperking die onderwijs ontvangen op het Onderwijs Centrum Het Roessingh (OCR). Ervaringen opgedaan met de pilot OJA in Enschede en met de pilot Zorg in Onderwijstijd in Hart van Brabant laten zien dat het organiseren van de zorg dicht bij het kind en dicht bij de onderwijssituatie (in de klas) ervoor zorgt dat de hulp effectief en efficiënt ingezet kan worden. Hiervoor starten we met een pilot Onderwijs-Zorg-Arrangement op het OCR.
  De pilot is een vorm van een onderwijs-zorg-arrangement waarbij een vaste aanbieder de benodigde ondersteuning in de klas levert tegen een vast bedrag. Hierdoor wordt ook de (administratieve) rompslomp van telkens terugkerende aanvraagprocedures voor ouders en school beperkt.
  In de tweejaar durende pilotperiode willen de partners (OCR Het Roessingh, De Twentse Zorgcentra en de gemeente) ervaring opdoen met het collectief arrangeren van de benodigde ondersteuning in de klas. Hiermee verschilt deze pilot ook van de werkwijze binnen de OJA. Binnen OJA is alle jeugdhulp (zowel op school als thuis) inbegrepen, terwijl het hier enkel om de ondersteuning op school gaat.
  Na de pilotperiode van 2 jaar kunnen we beslissen op welke manier we deze werkwijze structureel kunnen maken.

 5. -

  Het college heeft besloten een pilot te starten van maximaal 10 solitaire tiny houses in de bebouwde kom. Deze tiny houses kunnen tijdelijk worden geplaatst achter of bij een eigen woning, bijvoorbeeld voor een kind of een ouder die graag nabij wil of moet wonen. Geïnteresseerde inwoners die een mogelijk initiatief hebben worden uitgenodigd een vooroverleg in te dienen.

 6. -

  Het Stimuleringsfonds Binnenstad Enschede is een succes. Pandeigenaren, ondernemers en andere initiatiefnemers willen investeren in de binnenstad en vragen subsidie aan. Het college van Burgemeester en Wethouders heeft besloten om vanaf 5 maart 2024 een maximumbedrag per activiteit toe te voegen aan de bestaande subsidieverordening “Stimuleringsfonds Binnenstad Enschede 2023”. Dit zorgt ervoor dat er gedurende het jaar voldoende geld beschikbaar is voor alle verschillende projecten in de binnenstad. De subsidie is beschikbaar voor het verbeteren van gevels, het verfraaien van het straatbeeld, het verhogen van de belevingswaarde om ontmoetingen te stimuleren en voor het experimenteren met technologie en innovatie in de binnenstad als proeftuin. Deze beslissing voorkomt dat één onderdeel het gehele budget gebruikt. En zorgt ervoor dat er geld beschikbaar is voor alle onderdelen.


  Hoewel er een risico bestaat dat sommige aanvragen afgewezen moeten worden vanwege het bereiken van het subsidieplafond, zal dit worden gemonitord en kunnen eventuele wijzigingen in een later stadium worden doorgevoerd. Dit besluit brengt geen extra kosten met zich mee, omdat het bestaande subsidiebudget tot en met 2025 al is vastgesteld door de gemeenteraad. Het vaststellen van een subsidieplafond per activiteit is een collegebevoegdheid.

 7. -

  Op 24 juli 2023 is de noodopvang voor asielzoekers geopend op het terrein van Vliegveld Twenthe Evenementen (VTE). Met de komst van de noodopvang is afgesproken dat het COA het gemeentebestuur ieder kwartaal informeert over de stand van zaken op de opvang. Dit is de tweede kwartaalrapportage, over de periode van 25 oktober 2023 tot 24 januari 2024. In deze rapportage staat onder meer informatie over de capaciteit en bezetting op de opvang, de programma's en activiteiten die worden aangeboden, en over de veiligheid in en rondom de locatie. Het college stuurt deze rapportage van het COA ter kennisname toe aan de gemeenteraad.

 8. -

  In Enschede hebben we grote ambities als het gaat om het bouwen van (betaalbare) woningen. Tegelijkertijd is de wereld om ons heen volop in beweging en zijn de huidige marktomstandigheden complex. Dat vraagt om nieuwe manieren van gebiedsontwikkeling waarbij flexibele woonconcepten en modulaire bouw een belangrijke rol spelen. Eén van de oplossingen om snel te kunnen bouwen is door middel van modulaire verplaatsbare woningen met een tijdelijke vergunning. Wanneer de termijn van de vergunning afloopt, kan de situatie zich voordoen dat de woning moet worden verplaatst naar een andere locatie. De Rijksoverheid en het college van B&W van de gemeente Enschede zien dit probleem en willen daar wat aan doen. Partijen hebben begin december 2023 een samenwerkingsovereenkomst afgesloten om samen met de Enschedese woningbouwcorporaties Host City te laten landen in Enschede. Het principe van Host City bestaat uit het toevoegen van 500 woningen. Deze bestaat uit de toevoeging van 300 permanente modulair gebouwde woningen in de sociale huur, middenhuur of betaalbare koop in de zogenaamde vaste kern. Daarnaast worden in de zogenaamde flexibele schil gefaseerd 200 kavels beschikbaar gesteld (vier clusters van elk 50 kavels). Hier worden tijdelijk vergunde sociale huurwoningen geplaatst elders uit Nederland waarvan de vergunning op de oorspronkelijke plek is verlopen en verlenging of verplaatsing ter plaatse niet mogelijk of gewenst is. In ruil hiervoor ontvangt de gemeente een financiële bijdrage vanuit het rijk. Deze bijdrage is deels bedoeld om de kosten van het beschikbaar stellen en maken van de 200 kavels te dekken. Voor het overige worden deze gelden geïnvesteerd in de stad. Daarmee is de doelstelling drieledig: het versnellen van de woningbouw door de financiële impuls die Enschede krijgt, het stimuleren en verder ontwikkelen van modulaire woningbouw en het op gang brengen van een carrousel van flexibele woningbouw. Zowel in de vaste kern als de flexibele schil gaat het om woningen die moeten voldoen aan de wet- en regelgeving voor permanente woningbouw. Naast de SOK wordt een aanvullende overeenkomst opgesteld met de Enschedese woningbouwcorporaties met daarin een aantal aanvullende procesafspraken. Daarmee is het volledige pakket aan afspraken compleet en kan de uitvoering voorbereid worden.

 9. -

  De Verordening jeugdhulp 2024 is op 18 december 2023 vastgesteld. Hierbij is een motie aangenomen, genaamd ‘Jeugdwetverordening bevestiging van aanvraag’.
  Deze motie is gericht op mogelijke onduidelijkheden, waardoor (rechts)onzekerheid van inwoners kan ontstaan. Een bevestiging van een duidelijke aanvraag in het kader van jeugdhulp binnengekomen via de wijkteams en heldere communicatie worden als oplossingen aangedragen.


  Hoe dit in de praktijk uitgewerkt wordt, is in een raadsinformatiebrief gevat. Hiermee is de motie afgehandeld.

 10. -

  In 2020 is de gemeente Enschede gestart met een nieuwe manier van subsidieverstrekking voor het amateurkunstveld, voor activiteiten in 2021 (en verder). De basis voor deze wijze van subsidieverstrekking is, met enige aanpassingen in de eerste jaren, de Subsidieverordening Amateurkunst Enschede 2022Subsidieverordening Amateurkunst Enschede 2022 | Lokale wet- en regelgeving (overheid.nl).Met deze subsidieverordening is het mogelijk om subsidie te verstrekken voor het uitvoeren van een project of voor het uitvoeren van een tweejarenprogramma op het gebied van amateurkunst.


  Op grond van de Subsidieverordening Amateurkunst Enschede 2022 is het college bevoegd voor beide
  subsidies (voor project(en) of een tweejarig programma) het budget vast te stellen dat hieraan besteed kan worden, het zogenaamde subsidieplafond. Een subsidieplafond is ‘het bedrag dat gedurende een bepaald tijdvak ten hoogste beschikbaar is voor de verstrekking van subsidies krachtens een bepaald wettelijk voorschrift’ (artikel 4:22 van de Awb). Door het instellen van subsidieplafonds wordt voorkomen dat subsidieregelingen een open-einde karakter hebben.
  Dit voorstel voorziet in een correcte vaststelling van het subsidieplafond van de subsidie voor tweejarenprogramma’s amateurkunst in 2025-2026. Hoe de subsidies, binnen het vastgestelde subsidieplafond, toegekend worden, wordt beschreven in de bovengenoemde verordening. Subsidie-aanvragen die bij toekenning zouden leiden tot overschrijding van het subsidieplafond worden op grond van het vastgestelde subsidieplafond (rechtmatig) afgewezen.

 11. -

  De gemeente Enschede neemt deel aan de samenwerking in de GR Samen Twente. Betrokken bestuurders vergaderen periodiek. De vergadering wordt voorbereid door het college. De vertegenwoordiger van het college brengt vervolgens het standpunt in op de onderwerpen die op de agenda staan.

 12. -

  Op 21 april 2024 vindt de Enschede Marathon plaats in de binnenstad van Enschede. Met oog op de bereikbaarheid van de binnenstad, de veiligheid, de kwaliteit van het evenement en de logistiek wordt voorgesteld om zoals gebruikelijk de winkels in de binnenstad van Enschede gesloten te houden.
  Als uitzondering op deze beslissing gelden de supermarketen. Deze mogen na 12:00 uur worden geopend.