Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Besluiten College van B&W

dinsdag 18 juni 2024

12:00 - 17:00

Agendapunten

 1. -

  In de 1e tussenrapportage is de verwachting opgenomen voor het financiële resultaat van de gemeente Enschede voor 2024. We verwachten nu op -7,3 miljoen euro uit te komen. Bij het opstellen van de begroting gingen we nog uit -4,7 miljoen euro. Er is dus sprake van een verslechtering van 2,6 miljoen. Toch is het advies nu niet bij te stellen omdat er voldoende reserves zijn om dit nadeel in op te vangen.

 2. -

  De gemeente heeft overeenstemming bereikt met de eigenaar:


  Over de aankoop van een perceel aan de Raiffeisenstraat te Enschede kadastraal bekend gemeente Enschede, sectie C, nummer 6718 in het ontwikkelingsgebied Driehoek Noord.

 3. -

  Meneer Brejaart (FvD) heeft 31 mei 2024 schriftelijke vragen gesteld over slimme LED-verlichting. Deze vragen zijn puntsgewijs door het college van B&W beantwoord.

 4. -

  Enschede gaat deelnemen aan de pilot Collectief Arrangeren op de school De Rietpluim in Almelo.
  In de pilot wordt de hulpverlening die binnen school plaatsvindt door éénjeugdhulpaanbieder (Jarabee) geboden. Deze hulp wordt collectief in plaats van individueel per leerling betaald. Dit heeft als voordeel dat leerlingen ondersteuning krijgen van enkele vaste medewerkers op de momenten dat ze dit nodig hebben. In het najaar van 2024 volgt een evaluatie om het vervolg van de pilot te bepalen.
  Deelname aan de pilot maakt dat ook de jeugdigen uit Enschede kunnen profiteren van het jeugdhulpaanbod op SO de Rietpluim met als resultaat een betere ontwikkelingsmogelijkheid. Hiermee worden ontwikkelkansen vergroot en wordt bijgedragen aan het gezond en veilig opgroeien van de kinderen in Enschede.

 5. -

  Op 24 juli 2023 is de noodopvang voor asielzoekers geopend op het terrein van Vliegveld Twenthe Evenementen (VTE). Met de komst van de noodopvang is afgesproken dat het COA het gemeentebestuur ieder kwartaal informeert over de stand van zaken op de opvang. Dit is de derde kwartaalrapportage, over de periode 25 januari tot 25 april 2024. In deze rapportage staat onder meer informatie over de capaciteit en bezetting op de opvang, de programma's en activiteiten die worden aangeboden, en over de veiligheid in en rondom de locatie. Het college stuurt deze rapportage van het COA ter kennisname toe aan de gemeenteraad.

 6. -

  Het Ministerie van VWS heeft een aantal uitkeringen gebundeld in een specifieke uitkering Gezond en ActiefLeven Akkoord (voortaan SPUK GALA). De regeling is voor alle gemeenten in werking gesteld om diverse afspraken uit te kunnen voeren. Voorliggend voorstel is een uitwerking van de aanpak voor Eenzaamheid, dit is 1 van de 15 thema's uit SPUK GALA. In dit voorstel wordt de aanpak Eenzaamheid voor de komende jaren toegelicht. Hiertoe wordt een bestedingsvoorstel gedaan voor de beschikbare SPUK GALA middelen voor de periode 2024-2025. Gevraagd wordt hiervoor een incidentele subsidie toe te kennen aan Alifa voor 2024-2025.

 7. -

  Rugbyclub ERC’69 moet verhuizen door afstoten van het Horstmanpark, in verband met de clustering van sportparken. Met de komst van de enige rugbyclub in Enschede op Diekman Oost is de gewenste breedtesport voorziening in de wijk compleet. De huidige aanwezige accommodaties op Diekman Oost bieden onvoldoende ruimte om de rugbyclub te huisvesten. Daarom bouwt de vereniging nu een eigen accommodatie met kleedruimtes. ERC helpt zo ook de andere kleinere sportverenigingen die geen eigen accommodatie door kantine en kleedruimtes beschikbaar te stellen als dat nodig is. De aanvraag omgevingsvergunning voor het nieuwe clubhuis ligt nu voor.

 8. -

  Openbaar, muv genoemde geheime bijlagen!


  Het college versterkt onder geheimhouding stukken aan de raad.

 9. -

  Openbaar, vanaf 20 juni 2024!


  In de zomernota laten we zien hoe het gaat met de lopende begroting en blikken we vooruit naar 2025. We besteden ongeveer 900 miljoen euro aan uiteenlopende zaken; van wegen tot armoedebestrijding en van woningbouwplannen tot uitkeringen. De inkomsten komen voor een groot gedeelte van het Rijk. Het Rijk voert echter een korting van 3 miljard euro door op het gemeentefonds. Daardoor krijgt Enschede zo’n 30 miljoen euro per jaar minder. Het Rijk wil dat we steeds meer taken oppakken en we moeten aan steeds meer wettelijke verplichtingen voldoen. We staan voor enorme opgaven op zorg, bestaanszekerheid, energietransitie en wonen. Tegelijkertijd ontvangen we fors minder geld.


  Aanvullend hebben we te maken met sterk stijgende kosten voor Jeugdzorg en Wmo. Ook zien we nadelen door hoge inflatie over de volle breedte van onze taken. Ondanks de financiële tegenslagen blijven we wel volop investeren. Ook in mindere tijden is het belangrijk te blijven bouwen aan de stad. Dat doen we met onze investeringsagenda waarmee we o.a. inzetten op woningbouw, uitbreiding van werklocaties, verbeteren bereikbaarheid, vergroening en het vergroten van de leefbaarheid in bestaande wijken. Wat we nog meer blijven en gaan doen staat beschreven in de zomernota 2024.


  De keuzes die in de zomernota zitten worden in de begroting omgezet naar concrete acties voor het eerstkomende jaar. In het najaar bespreekt de gemeenteraad de begroting.
  Aanvullend hebben we te maken met sterk stijgende kosten voor Jeugdzorg en Wmo. Ook zien we nadelen door hoge inflatie over de volle breedte van onze taken. Ondanks de financiële tegenslagen blijven we wel volop investeren. Ook in mindere tijden is het belangrijk te blijven bouwen aan de stad. Dat doen we met onze investeringsagenda waarmee we o.a. inzetten op woningbouw, uitbreiding van werklocaties, verbeteren bereikbaarheid, vergroening en het vergroten van de leefbaarheid in bestaande wijken. Wat we nog meer blijven en gaan doen staat beschreven in de zomernota 2024.


  De keuzes die in de zomernota zitten worden in de begroting omgezet naar concrete acties voor het eerstkomende jaar. In het najaar bespreekt de gemeenteraad de begroting.