Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Besluiten College van B&W

dinsdag 21 mei 2024

12:00 - 17:00

Agendapunten

 1. -

  Om tegemoet te komen aan de hedendaagse uitdagingen en verschillen binnen Enschede op zowel sociaal als fysiek gebied is een verschuiving in werk- en denkwijze noodzakelijk. De relatie tussen overheid en inwoner moet beter. Als overheid moeten we ook sneller kunnen handelen op specifieke vraagstukken. Door meer ontmoeting te stimuleren en samen met het gebied nieuwe oplossingen te bedenken, benutten we de kracht van onze stad. Hierin staat gebiedsgericht werken centraal.


  Ieder gebied is uniek, heeft zijn eigen krachten en uitdagingen en vraagt dan ook een eigen aanpak. Zo maken we impact op de opgaven van het gebied. Wendbaarheid en het opbouwen van sterke persoonlijke relaties (vertrouwen) zijn cruciaal. Hiermee kunnen we adaptief en maatschappelijk gedragen reageren op veranderende omstandigheden. Door slimme verbindingen te leggen met data-gedreven werken en efficiënte informatievoorziening kunnen we gefocuste acties ondernemen, kennis delen en samen vormen en groeien.


  We gaan het ‘Gewoon doen’. We leren in de praktijk, vanuit pilots. We bouwen van daaruit uit en reizen samen verder. We maken samen onze gemeenschappen sterker. Door meer ruimte te geven aan lokale kracht en daarmee te werken. De praktijk is leidend.

 2. -

  Het bestemmingsplan beoogt het landhuis Welna om te zetten van een kantoorbestemming naar een woonbestemming. Tegen dit plan zijn twee zienswijzen ingediend. De bezwaren richten zich tegen de ontsluiting van de landhuizen nrs. 5 en 10. Het plan wordt gewijzigd vastgesteld om tegemoet te komen aan de zienswijzen.

 3. -

  Openbaar, muv bijlage 2!


  Er is een verzoek ontvangen om het kantoorpand aan de Visserijstraat 3-5a te mogen herontwikkelen tot een zestal appartementen. Tevens wordt op het bestaande pand een vierde bouwlaag gebouwd ten behoeve van een kantoor. Omdat deze transformatie niet past in het geldende bestemmingsplan, wordt het bestemmingsplan ter plekke herzien door een nieuw bestemmingsplan Visserijstraat 3-5a vast te stellen. Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen en er zijn 7 zienswijzen ingediend.

 4. -

  Het wordt in onze wereld helaas minder veiliger. Zo is er oorlog in Oekraïne en die lijkt nog lang te gaan duren. Het rijk geeft daarom meer geld uit aan het leger. Ook heeft het ministerie van Defensie meer ruimte nodig voor het Nederlandse leger om te oefenen. Het ministerie werkt daarom aan een plan. In dat plan staat waar in Nederland het leger extra ruimte zoekt: voor bijvoorbeeld oefeningen en voor het opslaan van kogels en raketten (munitie). Eind mei komt het rijk met een brief aan de Tweede Kamer. Daarin geeft het rijk informatie waar in Nederland het leger nieuwe ruimte wil gaan zoeken.  De provincie Overijssel wil het rijk daarbij helpen. Ze heeft daarover een brief aan het rijk gestuurd. In die brief staat dat Twente Airport daarvoor misschien een goede plek is. Het zou daarbij bijvoorbeeld kunnen gaan om oefeningen en om het gebruik van Twente Airport als reserveluchthaven voor de luchtmacht.


  Het is belangrijk dat de gemeenteraad van Enschede weet dat Overijssel die brief heeft gestuurd. Daarom heeft het college van B&W daarover een brief gestuurd aan de gemeenteraad. Het college schrijft dat het belangrijk is om Enschede goed te betrekken als Defensie onderzoek doet naar Twente Airport als reserveluchthaven.

 5. -

  Het op orde hebben van een goed openbaar vervoersnetwerk is essentieel om Enschede bereikbaar te houden. Zeker wanneer het inwonertal toeneemt. Het beschikken over een manier om je te verplaatsen vermindert de kans om afgezonderd te raken van de maatschappij (sociale exclusie). Een toegankelijk en betaalbaar OV zorgt ervoor dat iedereen mee kan doen in de maatschappij. Ook draagt het bij aan verbeteren van de leefbaarheid van de stad. Het is bovendien een CO2 neutrale vorm van vervoer en draagt daarmee bij aan het halen van de klimaatdoelstellingen.


  We beschrijven in deze (hernieuwde) visie hoe we van ‘traditioneel OV’ naar Publieke Mobiliteit gaan. Het gaat hierbij om vormen van mobiliteit die we gedeeld kunnen gebruiken. Soms hetzelfde vervoermiddel op hetzelfde moment, zoals de bus of de trein. Soms hetzelfde vervoermiddel op verschillende momenten, zoals de deelauto of -fiets. In deze visie geven we aan hoe we de samenhang van deze vervoersmiddelen voor ons zien in Enschede.

 6. -

  Op 4 maart 2024 stelde de gemeenteraad het Toekomstbeeld Omgevingsvisie, kader voor de fysieke leefomgeving vast. Hiermee werd fase 3 om te komen tot een Omgevingsvisie afgerond.
  De gemeenteraad wordt nu per brief geïnformeerd over de inhoud van fase 4. Het doel is om aan het eind van deze fase een Ontwerp Omgevingsvisie ter inzage te leggen. In de brief staat wat we doen om dat te bereiken.

 7. -

  De raad neemt een aantal stappen om tot een goede begroting voor het volgende jaar te komen. Een
  daarvan is de het vast stellen van de zomernota. Op basis van de (financiële) stand van zaken van dit jaar
  en alle ontwikkelingen die op ons afkomen, maakt de raad een integrale afweging om tot prioriteiten voor de
  komende járen te komen. Daarmee stelt de raad de financiële kaders voor de begroting van het volgende
  jaar vast. In oktober en november voert de raad dan het debat over de begroting zelf en stelt deze
  vervolgens vast.


  Voor het maken van de zomernota moet veel werk worden verzet. Bovendien zijn er veel mensen bij
  betrokken. Daarom legt het college in een notitie de planning van de werkzaamheden en de besluitvorming
  vast en informeert de raad wanneer er zich wijzigingen voordoen.

 8. -

  In mei 2023 is het eerste Uitvoeringsplan Groen en Duurzaam Enschede opgesteld. In dit uitvoeringsplan staat het overzicht van inkomsten en uitgaven voor maatregelen en projecten rond het thema duurzaamheid over de periode 2023, met een doorkijk tot 2025. Nu hebben we het Uitvoeringsplan Groen en Duurzaam voor 2024 geactualiseerd en ter informatie aan de gemeenteraad gestuurd. Het gaat hier om een overzicht van lopende projecten waarvoor de benodigde middelen al in de begroting zijn opgenomen.
  Vanaf nu wordt deze jaarlijks als bijlage bij de begroting voor het volgende jaar meegenomen.

 9. -

  Op Twente Airport landen en vertrekken kleine en grotere vliegtuigen. In Den Haag zit een organisatie die erop let dat vliegvelden veilig zijn. Dit is de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). In april heeft Twente Airport een brief gekregen van deze inspectie. Daarin staat dat de landingsbaan te smal is voor grotere vliegtuigen. Deze kunnen niet zelf een bocht maken op de baan om terug te rijden naar de parkeerplaatsen voor vliegtuigen. Dit is de laatste jaren op de te smalle baan wel steeds prima gelukt. Maar regels zijn regels, dus moet er wat gebeuren.  Daarom moet er extra asfalt komen, waardoor het begin en einde van de baan breed genoeg wordt om zelf te kunnen draaien. Het is belangrijk om dit asfalt snel aan te leggen. Dit omdat de grotere vliegtuigen nu even niet meer mogen liegen naar Twente Airport als ze ook weer willen vertrekken. De aanleg kost tussen € 350.000 en € 550.000. Als Twente Airport de baan niet breder maakt, dan loopt ze ongeveer € 200.000 per jaar aan inkomsten mis. En dat is niet de bedoeling.


  Het college van B&W heeft er daarom mee ingestemd dat er asfalt bij komt aan het begin en einde van de baan. Dit moet snel gebeuren. Als alles volgens plan verloopt ligt het extra asfalt er begin juni. En kunnen grotere vliegtuigen weer landen en opstijgen.

 10. -

  In de gebiedsagenda Broekheurne is de intentie uitgesproken om een groot zonneveld te realiseren, met een beoogde omvang van ongeveer 48 hectare bruto. Na verdere uitwerking van het plan en bijbehorende onderhandelingen heeft een aantal grondeigenaren zich om verschillende redenen teruggetrokken. Het overgebleven plan betreft een zonneveld van ruim 15 hectare bruto.
  Door de aanscherping van het provinciale beleid rond zonnevelden op landbouwgrond leek de realisatie op losse schroeven komen te staan. Maar er lijkt nu toch ruimte om de aanvraag voor de benodigde omgevingsvergunning in behandeling te nemen. Het is op dit moment niet bekend of dit daadwerkelijk leidt tot realisatie van het zonneveld. Dit is onder meer afhankelijk van de toekenning van de zogenaamde SDE++ subsidie.