Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Besluiten College van B&W

dinsdag 2 juli 2024

12:00 - 17:00

Agendapunten

 1. -

  Openbaar, muv bijlagen!


  De gemeente Enschede zit samen met de provincie Overijssel in een organisatie die de oude militaire luchtmachtbasis in Enschede ontwikkelt tot iets nieuws (met ruimte voor grotere woningen, natuur, evenementen, het vliegveld zelf en nieuwe bedrijven). Deze organisatie heet ‘Gemeenschappelijke Regeling Technology Base’.


  Op 5 juli a.s. vergadert het Algemeen Bestuur (AB) van die organisatie. De Enschedese Wethouders Diepemaat, Teutelink, Kampman en Vedder zitten in het AB. In dit collegevoorstel staan de standpunten voor de Enschedese wethouders die in het Algemeen Bestuur zitten. Dit bestuur vergadert over de begroting 2024 en de meerjarenbegroting 2025-2028 van de Gemeenschappelijke Regeling. De Enschedese bestuursleden kunnen instemmen met de voorstellen over de begroting.

 2. -

  Het college geeft antwoord op de schriftelijke vragen die door raadslid Morgan Brejaart (FvD) zijn gesteld inzake "Twente toegevoegd aan TripAdvisor Moskou".

 3. -

  Er is een omgevingsvergunning ingediend voor de realisatie van een woning op het perceel Gronausestraat, tussen de nummer 11 en 25 te Enschede. Het project past niet in het bestemmingsplan‘‘Velve – Lindenhof – ’t Wooldrik’’. Het college van B&W van Enschede wil meewerken aan de realisatie van de woning en is bereid op dat punt van het geldende bestemmingsplan af te wijken. Daarvoor heeft het college een ontwerp-omgevingsvergunning met projectafwijkingsbesluit opgesteld. Voordat het college dit ontwerp ter inzage legt dient ze daar eerst de gemeenteraad over te informeren. Daarvoor heeft het college een brief aan de raad opgesteld. Als een lid van de gemeenteraad voor 9 juli a.s. aangeeft daarover met het college te willen praten, gebeurt dit zo snel mogelijk daarna in de stedelijke commissie van de gemeenteraad.

 4. -

  In het raadsvoorstel inzake de Topsportcampus Diekman is als een van de voorwaarden voor instemming met de grondtransactie gemeld dat uit een second opinion op de bijgestelde meerjarenbegroting van FC Twente moet blijken dat de realisatie van een trainingscomplex niet leidt tot extra risico’s inzake de door de gemeente verstrekte leningen en garantstelling. Bij deze wordt deze second opinion onder geheimhouding aangeboden aan college en raad. Hieruit blijkt de realisatie van het complex op basis van de huidige informatie inderdaad niet leidt tot extra risico’s voor de gemeente.

 5. -

  Openbaar, nee, muv de brief aan de Raad na positieve besluitvorming!


  Stichting Jarabee is een strategische jeugdhulpaanbieder in Twente. In 2023 bood Jarabee jeugdhulp aan meer dan 1500 Twentse jeugdigen. Jarabee levert cruciale jeugdhulp, zoals pleegzorg, crisiszorg en verblijfsvoorzieningen en heeft in januari 2023 aan gemeenten kenbaar gemaakt dat zij onderdelen van de gecontracteerde zorg niet langer kostendekkend kunnen uitvoeren. Hierdoor is een zeer kwetsbare liquiditeit ontstaan met een ernstig risico met betrekking tot de continuïteit van zorg en de dekking van het Twentse zorglandschap. Jarabee heeft een herstel en continuïteitsplan opgesteld. De 14 Twentse gemeenten hebben op basis van de beoordeling van de plannen besloten de huidige bevoorschotting nog eens te verlengen met een jaar tot 31 december 2025 en de verrekening uit te stellen naar januari 2026.

 6. -

  Op 7 maart 2022 heeft de gemeenteraad het college opgedragen om uitvoering te geven aan 8 aanbevelingen uit het eindrapport van de commissie Vonk over menselijke maatvoering in de uitvoering van Participatiewet en de Wet maatschappelijke ondersteuning. De afgelopen 2 jaar zijn die aanbevelingen in uitvoering gebracht. Dit is terug te zien in aanpassingen in de uitvoeringspraktijk.