Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Besluiten College van B&W

dinsdag 9 januari 2024

12:00 - 17:00

Agendapunten

 1. -

  Raadsleden hebben verschillende mogelijkheden om het college te controleren. Dat kan door o.a. schriftelijke vragen te stellen. Dhr Brouwer van de fractie Enschede Anders heeft een aantal vragen gesteld over een onderzoeksrapport dat eerder door de Klachtencommissaris (deze behandelt voor het college de klachten) is ingetrokken. Het college moet deze beantwoorden.

 2. -

  Openbaar, muv de brieven!


  Commissie Bezwaarschriften
  Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen tegen alle gemeentelijke besluiten met uitzondering van besluiten genomen door het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente. Op een bezwaarschrift is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.
  De gemeente Enschede en de gemeente Losser hebben een Commissie Bezwaarschriften (hierna: commissie). Dit is een onafhankelijke commissie: de leden zijn niet in dienst bij één van beide gemeenten. Als er geen andere oplossing mogelijk is, worden de betrokken partijen uitgenodigd om hun standpunten toe te lichten tijdens een hoorzitting bij de commissie. Deze commissie adviseert het betreffende bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen over de te nemen beslissing op bezwaar waarna het betreffende bestuursorgaan een besluit neemt op het bezwaarschrift.


  Voorzitters en leden van de commissie worden benoemd door het College van B en W, telkens voor de zittingsperiode van de Raad. Zeven nieuwe voorzitters/leden zijn geworven voor de kamers Ruimtelijke Ordening en Overige Zaken (ROOZ) en Sociaal Domein en Zorg (SDZ) die benoemd moeten worden.

 3. -

  Onlangs is de decembercirculaire gemeentefonds 2023 gepubliceerd. Deze circulaire levert voor 2023 en 2024 een negatief resultaat op, veroorzaakt door bijstelling van de aantallen bij de maatstaf 'huishoudens met laag inkomen'. Deze maatstaf is ingevoerd in het nieuwe verdeelmodel vanaf 1 januari 2023 en verdeeld een groot deel van het gemeentefonds. Voor 2023 is een post onvoorzien van 2 miljoen euro beschikbaar om het negatieve resultaat te dempen. Het resultaat voor 2023 wordt verwerkt in de Gemeenterekening 2023. Het resultaat 2024 zal onderdeel zijn van de 1e tussenrapportage 2024. De resultaten voor 2025 e.v. worden opgenomen in de zomernota 2024. De raad wordt geïnformeerd over de effecten van deze circulaire conform de afspraken uit de financiële verordening.

 4. -

  Op initiatief van de Raad is er begin 2023 een pilot gestart waarin verlengd privaat laden van elektrische auto’s door middel van kabelgoottegels wordt toegestaan. Tijdens deze pilot hebben we onderzocht wat het gebruik van kabelgoten in de praktijk betekent voor onderhoudswerkzaamheden, claimgedrag en veiligheid. Er zijn het afgelopen jaar ca. 60 kabelgoten aangelegd in Enschede.
  Nu het pilotjaar voorbij is hebben we de effecten aan de hand van een klein buurtonderzoek, een enquête en met een gesprek met onze beheerders geëvalueerd. De resultaten zijn positief. Daarom stellen we in dit voorstel voor om de pilotfase af te sluiten en om verlengd privaat laden door middel van kabelgoottegels definitief toe te staan, onder dezelfde voorwaarden. We hebben onderzocht op welke manier dit juridisch ingebed moet worden. De gemeente moet daarbij primair gebruik maken van het bestuursrecht. De Verordening Kwaliteit Leefomgeving biedt de mogelijkheid om een vergunningstelsel in te richten. De aanvragers vragen dan een vergunning aan. We richten dit zo gebruiksvriendelijk mogelijk in, zodat het eenvoudig blijft een aanvraag voor kabelgoottegels te doen.

 5. -

  Openbaar, vanaf 23 januari 2024 vakafdeling eerst nog een brief aan verzoekers moet sturen en muv persoonsgegevens!


  Verzoekers hebben een klacht ingediend. Zij vinden het onbegrijpelijk dat de gemeente gedoogt dat hun buren mogen wonen op een volkstuin. Daar komt bij dat zij in strijd met het bestemmingsplan allerlei zaken bouwen en objecten plaatsen, zoals een zeecontainer, en zij veroorzaken overlast. Verzoekers vinden dat de medewerkster geen of ontwijkende antwoorden op hun vragen geeft. Zij vinden dat ze in de situatie met hun buren niet serieus worden genomen en niet worden gehoord door zowel de medewerkster als de gemeente. Er wordt door beiden geen begrip getoond voor hun situatie. Er wordt alleen maar naar de regels en de wet gekeken: ze missen de menselijke maat. De gemeente treedt in hun ogen niet adequaat en snel op tegen de illegale activiteiten van de buren.
  De gemeente heeft wel degelijk begrip voor de situatie van verzoekers. Zij verschillen echter (inhoudelijk) van mening. De gemeente vindt dat in deze situatie zorgvuldig is gehandeld. In de contacten met verzoekers en gedurende de handhavingsprocedure is uitgebreid stil gestaan over hoe de gemeente tot besluitvorming is gekomen. Ook is antwoord gegeven op de vragen die werden gesteld, voor zover dat mogelijk is. Volgens de gemeente is een belangrijke factor in deze situatie dat zij geen eigenaar is van dit perceel. De enige bevoegdheid van de gemeente om in deze situatie op te treden is dan ook handhaving. Dat verzoek hebben verzoekers gediend en sindsdien voert de gemeente handhavingsprocedures tegen deze buren. Dat deze procedures lang duren, bevestigt de gemeente. Dat komt onder andere door de uitvoering van controles door inspecteurs en de procedure bij de rechtbank.
  De plaatsvervangend klachtencommissaris heeft de klacht onderzocht en komt tot het volgende advies. Het klachtonderdeel luisteren naar de burger acht deze commissaris ongegrond, evenals de norm voortvarendheid.

 6. -

  Het college heeft het voorstel naar de gemeenteraad gestuurd voor welke mobiliteitsprojecten in 2024 geld beschikbaar is. Daarmee blijft Enschede inzetten op het versterken van leefbaarheid, aantrekkelijkheid en bereikbaarheid van de stad. De manier waarop we dat doen staat in de Mobiliteitsvisie Enschede 2030. Dit is in lijn met de ambities uit het coalitieakkoord “Samen trots op Enschede”.
  De belangrijkste projecten voor komend jaar zijn:
  - Start van de aanleg F35 richting Lonneker en Gronau
  - Voorbereiding van het verbeteren van de kruising Oostweg – N35
  - Nader onderzoek voor mogelijke aanpassingen aan de kruising Usselerrondweg – Broekheurnerondweg
  - Maatregelen ter verbetering van de doorstroming op de singel
  - Voorzetten van de verkeersveiligheidsimpuls.

 7. -

  De gemeente subsidieert onderwijsbegeleiding voor kinderen van ouders met een inkomen tot 120% van het wettelijk sociaal minimum. Het huidige subsidie-maximum voor onderwijsbegeleiding blijkt laag te zijn in verhouding tot de in de markt gehanteerde bedragen. Dit komt onder meer doordat het geldende maximum (600 euro per kind per jaar) sinds 2016 niet voor inflatie is gecorrigeerd. De verhoging van het subsidiebedrag is bedoeld om kansengelijkheid te versterken. Het zorgt er voor dat alle kinderen waar nodig en gewenst gebruik kunnen maken van extra onderwijsbegeleiding, ongeacht het inkomen van de ouders.

 8. -

  De Verordening op de heffing en invordering van leges 2024 is door de raad op 4 december 2023 vastgesteld.
  Na de vaststelling bleek dat een legestarief door een onjuiste afronding niet correct in de Legesverordening 2024 is vermeld. Ook bleek dat door een versprongen regel twee tarieven niet op de juiste titelregel waren vermeld.
  Door deze Verordening tot 1e wijziging worden deze omissies hersteld.

 9. -

  De gemeente werkt samen met andere gemeenten aan publieke taken. Sommige taken zijn op afstand gezet en in zogenaamde gemeenschappelijke regelingen ondergebracht. Op grond van de in 2022 gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) moeten deze gemeenschappelijke regelingen een aantal wijzigingen doorvoeren in hun regeling. Ook hebben ze keuzemogelijkheid om extra controle instrumenten in de bouwen voor de gemeenteraden. Doel van die wetswijziging is namelijk de controlerende rol van de raad te vergroten, om de grip te versterken op het verlengde lokale bestuur. De wijziging van de regelingen gaat in een tweetrapsraket. Eerst mogen de deelnemende gemeenteraden een zienswijze geven over de concept gewijzigde regeling. Daarna moeten alle raden toestemmen met de gewijzigde regeling. We zijn nu bij stap 2: Voor de gemeenschappelijke regeling Openbaar Lichaam Crematoria Twente (OLCT) wordt nu toestemming gevraagd aan de gemeenteraad.

 10. -

  De gemeente werkt samen met andere gemeenten aan publieke taken. Sommige taken zijn op afstand gezet en in zogenaamde gemeenschappelijke regelingen ondergebracht. Denk aan de Stadsbank, SamenTwente etc. Op grond van de in 2022 gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen moeten deze gemeenschappelijke regelingen een aantal wijzigingen doorvoeren in hun regeling. Ook hebben ze keuzemogelijkheid om extra controle instrumenten in de bouwen voor de gemeenteraden. Doel van die wetswijziging is namelijk de controlerende rol van de raad te vergroten, om de grip te versterken op het verlengde lokale bestuur. De wijziging van de regelingen gaat in een tweetrapsraket. Eerst mogen de deelnemende gemeenteraden een zienswijze geven over de concept gewijzigde regeling. Daarna moeten alle raden toestemmen met de gewijzigde regeling. We zijn nu bij stap 2: Voor de gemeenschappelijke regeling Stadsbank Oost Nederland wordt nu toestemming gevraagd aan de gemeenteraad.