Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Besluiten College van B&W

dinsdag 16 april 2024

12:00 - 17:00

Agendapunten

 1. -

  We willen dat kinderen die in Enschede opgroeien alle kansen krijgen om zich te ontwikkelen door cultuur een plaats te geven in het onderwijs. Daarom investeert de gemeente Enschede ook in de periode 2025-2028 in cultuureducatie. We doen dit door gemiddeld € 137.050,- per jaar te matchen met het beschikbare bedrag binnen de landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit van het Ministerie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
  Concordia vraagt als penvoerder de subsidie binnen de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit voor Enschede aan bij het Fonds Cultuurparticipatie. Hiervoor is een getekende adhesieverklaring noodzakelijk waaruit blijkt dat de gemeente Enschede hetzelfde bedrag investeert. Dit bedrag komt uit de cultuurbegroting en de begroting voor de Lokaal Educatieve Agenda.
  Met bovengenoemde gezamenlijke investering van ruim één miljoen euro en de (uren)inzet van scholen kan het beleid en de samenwerking op cultuureducatie in het (primair) onderwijs van de afgelopen periodes voortgezet worden in lijn met de landelijke doelstellingen en de vastgestelde gemeentelijke cultuurnota ‘de Kunst van Cultuur’. Voor de periode 2025-2028 wordt daarbij ingezet op het bevorderen van de kwaliteit, de kundigheid, kansengelijkheid en het delen van kennis.

 2. -

  Bij de besluitvorming over de gemeentebegroting 2024-2027 is het amendement ‘aanpak woonoverlast’ aangenomen. Hierbij is besloten dat een bedrag van € 500.000 voor de duur van 3 jaar wordt gereserveerd voor de aanpak woonoverlast.
  Het College informeert de Raad met een brief over de uitwerking van het amendement. Hierbij wordt de personele inzet voor de komende tijd uitgewerkt en wordt een tijdpad en een doorkijk voor een lange termijn aanpak geschetst.

 3. -

  Dit voorstel gaat over de noodzakelijke stap én landelijke verplichting in het sluitend krijgen van afspraken rond complexe ggz-casuïstiek in Twente. Aan de hand van het escalatiemodel Regionale doorzettingsmacht (RDM) is voor Twente een overzicht gemaakt van de verschillende overlegtafels. Wat wij missen in Twente is een overleg, waar bestuurlijk kan worden ingegrepen als er een doorbraak nodig is. Met dit voorstel maken we afspraken over een ad hoc en lokaal te organiseren bestuurlijk escalatieoverleg met de intentie om met betrokken partijen een doorbraak te realiseren voor cliënten die vanwege hun problematiek tussen wal en schip dreigen te vallen.

 4. -

  Openbaar, muv de CV!


  Enschede heeft sinds 2015 een Klachtencommissaris. Deze zorgt voor de behandeling van klachten die binnenkomen over het college, de gemeenteraad, de burgemeester of de ambtelijke organisatie. Het gaat daarbij om klachten waar sprake is van omgang met inwoners. Na het vertrek van de vorige Klachtencommissaris is gezocht na een opvolger. In de invulling is voorzien per 1 april van dit jaar.

 5. -

  Het College van Burgemeester en Wethouders heeft besloten in te stemmen met de regionale woonzorgvisie Twente. In deze visie is vastgelegd op welke wijze de Twentse gemeenten voldoende woonruimte en de benodigde hulp en ondersteuning voor ouderen en kwetsbare inwoners willen gaan realiseren. De schaarste op de woningmarkt en de groeiende vraag naar hulp en ondersteuning maakt het noodzakelijk om hierover in regionaal verband afspraken te maken.
  De regionale woonzorgvisie Twente vormt de basis voor gemeenten om op lokaal niveau concreet aan de slag te gaan met het ontwikkelen van een woonzorgvisie. In Enschede is deze woonzorgvisie recentelijk al vastgesteld, als onderdeel van de woonvisie. De lokale woonzorgvisie van Enschede sluit aan op de regionale visie.

 6. -

  Gemeente Enschede wil zonnepanelen bouwen boven de parkeerplaatsen bij de Grolsch Veste. Om deze zonnepanelen zo goed mogelijk te laten werken zijn grote batterijen nodig. Vanuit de Regio Deal Twente kan de gemeente Enschede een subsidie krijgen voor deze batterijen. Hiervoor is het nodig dat de gemeente Enschede in een officiële aankondiging – in de vorm van een intentieverklaring – aangeeft dat ze geld vrij wil maken voor de bouw van deze zonnepanelen. Die aankondiging wordt bij deze gedaan.

 7. -

  Op 16 februari 2024 heeft de gemeente Enschede besloten om op een perceel gelegen binnen het ontwikkelingsgebied Centrumkwadraat te Enschede een voorkeursrecht te vestigen. Dit betrof de vestiging voor de duur van maximaal drie maanden op basis van een collegebesluit.


  Het collegebesluit en het daarbij behorende ontwerp-raadsvoorstel en ontwerp-raadsbesluit hebben na het collegebesluit ter inzage gelegen voor het maken van bezwaar of het indienen van zienswijzen. Er zijn geen bezwaarschriften ontvangen en geen zienswijzen ingediend.
  De gemeenteraad wordt nu verzocht om op hetzelfde perceel een voorkeursrecht te vestigen zodat het voorkeursrecht haar gelding behoudt voor de daarop volgende drie jaren. In de tussentijd kan dan een omgevingsvisie, programma of omgevingsplan worden vastgesteld.

 8. -

  De gemeente Enschede neemt deel aan de samenwerking in de GR Samen Twente. Betrokken bestuurders vergaderen periodiek. De vergadering wordt voorbereid door het college. De vertegenwoordiger van het college brengt vervolgens het standpunt in op de onderwerpen die op de agenda staan.