Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Besluiten College van B&W

dinsdag 2 april 2024

12:00 - 17:00

Agendapunten

 1. -

  De Verordening op de heffing en invordering van leges 2024 is door de raad op 4 december 2023 vastgesteld. Na een paar maanden werken met de Omgevingswet, bleken er enkele (technische) fouten in de legesverordening te zitten. Deze fouten zijn nu hersteld door de legesverordening gewijzigd vast te stellen. Zo betaal je nu minder leges wanneer je een besluit van de gemeente wilt dat vaststelt dat iets vergunningsvrij is. Ook betaal je minder leges wanneer je een conceptverzoek dat je hebt ingediend weer wilt intrekken. Daarnaast is er een artikel aan de legesverordening toegevoegd. In dit artikel is geregeld dat wanneer je per ongeluk een onjuiste activiteit hebt aangevraagd en je deze aanvraagt direct intrekt, je hiervoor geen leges hoeft te betalen. De vorige legesverordening voorzag daar niet in.

 2. -

  In 2023 kreeg bijna 1 op de 6 huishoudens en 1 op de 10 inwoners in Enschede een voorziening op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dit aandeel zal de komende jaren niet kleiner worden. De inwoners tussen de 65 en 80 jaar zijn de grootste groep die gebruik maakt van de Wmo voorzieningen. De demografische prognose laat zien dat de komende jaren deze groep groter wordt. De vergrijzing is één van de grote veranderingen van de komende decennia, met brede impact op de samenleving. Niet alleen het aantal ouderen neemt toe, maar het aandeel 80+ers in die groep stijgt ook. Dat noemen we “dubbele vergrijzing”.


  Bovendien laat de prognose van 2023 zien dat de Wmo ons €5 miljoen euro meer kost dan we er van het rijk voor krijgen en dit bedrag kan nog verder oplopen. Met de discussienota delen we een aantal dilemma’s en gaan we met de raad in gesprek om de opvattingen, inzichten en politieke duiding van de raad mee te kunnen nemen in de strategienota voor duurzame Wmo waar we aan werken.

 3. -

  Openbaar, muv de bijlage!


  Mevrouw Neerings heeft verzocht haar eervol ontslag te verlenen per 1 april 2024 als lid van de Bewoners Adviesraad Sociaal. Het college verleent haar ontslag en dankt haar voor haar jarenlange inzet en grote betrokkenheid.

 4. -

  Openbaar, muv bijlagen (5 t/m 11)!


  Inwoners en ondernemers verwachten een betrouwbare overheid die zorgvuldig met informatie omgaat. Het gaat daarbij om het waarborgen van beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van informatie(systemen). Dat zorgt niet alleen voor betrouwbaarheid, maar ook voor een goede kwaliteit en continuïteit van de bedrijfsvoerings- en dienstverleningsprocessen. Daarom verantwoorden gemeenten zich over de informatiebeveiliging en -kwaliteit.

 5. -

  De gemeente heeft samen met het bureau "We love the city" een gebiedsvisie opgesteld voor Rigtersbleek. We zien kansen om op termijn het bedrijventerrein Rigtersbleek te transformeren, te verdichten en te vergroenen. Nu is het een enigszins verborgen bedrijventerrein maar in de toekomst zien we mogelijkheden hier een levendig gebied te maken waar je kan werken, wonen en recreëren. Deze visie op Rigtersbleek is een start om invulling te geven aan de verstedelijksopgave vanuit de visie op de SHE (Spoorzone Hengelo Enschede). Deze visies vormen samen de basis voor de verdere uitwerking van de plannen.Transformatie van een bedrijventerrein naar een levendige buurt waar gewerkt en gewoond kan worden is een proces van lange adem. Er zijn nog veel stappen te zetten en hordes te nemen maar deze visie is de eerste stap om het proces op gang te brengen.

 6. -

  Openbaar, muv bijlage 3!


  In april 2019 stemde de gemeente in met het herstructureringsplan van FC Twente. Het plan is geslaagd in haar opzet. Het faillissement van FC Twente is voorkomen door onder meer de kwijtschelding van 5 miljoen euro door de gemeente. De club staat er financieel weer goed voor en daarmee heeft gemeente meer zekerheid dat de verplichtingen vanuit de verstrekte leningen en garantie worden nagekomen. Onderdeel van het herstructureringsplan is dat een deel van de door de gemeente verstrekte lening aan FC Twente is omgezet naar een renteloze achtergestelde lening. De afspraken voor de aflossing van deze achtergestelde lening zijn vastgelegd in de overeenkomst overtollige middelen. FC Twente heeft een verzoek gedaan voor wijziging van deze afspraken waarbij de lening niet langer achtergesteld is en in plaats daarvan sprake is van vaste aflossingen per jaar. De looptijd van deze lening wordt daarnaast ook ingekort. Verder wijzigen de huidige afspraken tussen gemeente en club niet. Het college stemt in met het verzoek van FC Twente nu de gemeente zekerheid krijgt op de terug te ontvangen gelden mede als gevolg van de sterk verbeterde financiële situatie van FC Twente. Het college stelt de gemeenteraad voor om ook in te stemmen.

 7. -

  Het college heeft de raad voorgesteld te besluiten de prijsgrens voor de opkoopbescherming in de Huisvestingsverordening Opkoopbescherming Gemeente Enschede 2022 te verhogen naar 353.000,--. Voorheen waren dit koopwoningen met een WOZ-waarde tot 288.000,--. De prijsgrens wordt aangepast, zodat meer woningen onder de opkoopbescherming vallen. Dit acht het college nodig vanwege de schaarste naar goedkope koopwoningen in Enschede.

 8. -

  De afdeling Inkoop van gemeente Enschede heeft in toenemende mate een strategische rol als aanjager van en instrument voor het behalen van gemeentelijke doelstellingen. Het gemeentelijk inkoopbelang is groot, zowel financieel, organisatorisch als maatschappelijk/bestuurlijk. Dit belang wordt alleen maar groter nu de gemeente meer de regierol inneemt en de uitvoerende taken vaker door de markt laat verzorgen.

 9. -

  Openbaar, muv de bijlage!


  Besloten is om KIT integraal in te zetten op alle segmenten van de inkoop Jeugd en Wmo. Onderdeel van KIT is een Bibob onderzoek naar de zorgaanbieders die in aanmerking wensen te komen voor de opdracht, zowel naar de onderneming als naar de bestuurders en raad van commissarissen/raad van toezicht. Om dit mogelijk te maken en hiertoe de benodigde gegevens te kunnen uitvragen bij politie, justitie en de belastingdienst, dient hiertoe een mandaat, volmacht en machtiging afgegeven te worden.

 10. -

  Er is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend voor de realisatie van een zonneveld met energieopslagsysteem aan de Klein Boekelerveldweg. De omvang van het zonneveld bedraagt circa 1,8 hectare (bruto). Het zonneveld is aangevraagd voor de duur van 25 jaar. De aanleg van het zonneveld past niet binnen het bestemmingsplan. Het college wil de realisatie van het zonneveld met energieopslagsysteem mogelijk maken. In de Energievisie is de ambitie opgenomen om het aandeel hernieuwbare energie in de periode 2021-2030 toe te laten nemen met minimaal 8 procent. De realisatie van het zonneveld draagt hieraan bij.De gemeenteraad wordt daarom verzocht de benodigde verklaring van geen bedenkingen af te geven.

 11. -

  Het college en de raad wensen met regelmaat te worden geïnformeerd over de voortgang van de (grote) gebiedsontwikkelingsprojecten. Om hieraan te voldoen is de projectenrapportage “Projectview” binnen de applicatie Totallink ontwikkeld. De projectrapportage voorziet in een digitaal dashboard op projectniveau en wordt jaarlijks in april en oktober aangeboden. In de voorliggende rapportage wordt gerapporteerd over de periode 1 oktober 2023 t/m 1 april 2024.

 12. -

  Er is een plan ingediend voor het realiseren van drie grondgebonden woningen op het perceel Tweede Emmastraat 6. Het bestaande bedrijfspand wordt daarvoor gesloopt. De gemeente is bereid mee te werken aan deze ontwikkeling. De ontwikkeling is niet mogelijk binnen het geldende bestemmingsplan, omdat het perceel de bestemming 'bedrijf' heeft. Het bestemmingsplan “Tweede Emmastraat 6” maakt de ontwikkeling planologisch mogelijk. Op het ontwerp bestemmingsplan zijn geen zienswijzen ingediend.

 13. -

  Nederlandse kinderen behoren tot de gelukkigste ter wereld, ze zijn blij met hun vrienden en vriendinnen,
  _en zijn zowel geestelijk als lichamelijk meestal gezond[1].


  Toch is dit niet voor alle jongeren het geval. Om te zorgen dat de meest kwetsbare jongeren eerder, sneller en beter passende hulp krijgen, is transformatie van residentiële jeugdhulp noodzakelijk. Bij residentiële jeugdhulp verblijft een jeugdige tijdens het volgen van een behandeling in een instelling. Dit zijn relatief grote instellingen met veel jeugdigen. Deze instellingen moeten in het kader van deze transformatie omgevormd worden naar meer kleinschalige en gezinsgerichte voorzieningen. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft hier een actieplan voor opgesteld. Een onderdeel daarvan is het beschikbaar stellen van middelen voor het ombouwen van de locaties van specifieke residentiële instellingen naar kleinere voorzieningen. In 2021 heeft het ministerie landelijk een bedrag van 50 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het ombouwen van driemileusvoorzieningen (3M) naar meer gezinsgerichte voorzieningen. Een 3M is een residentiële instelling, waarverblijf, behandeling en onderwijs wordt gecombineerd. In Twente zijn vier aanbieders met zo’n voorziening. Zij hebben een plan en budget gemaakt voor de ombouw van hun locaties en deze plannen zijn beoordeeld door VWS. Het ministerie heeft besloten de middelen voor deze plannen beschikbaar te stellen. Gemeente Enschede is hiervoor coördinerende gemeente en heeft daarom de middelen van VWS ontvangen. In dit voorstel vragen wij het college te besluiten deze middelen over te hevelen aan de vier aanbieders, zodat zij kunnen starten met de ombouw van hun locaties.  [1] Actieprogramma “Zorg voor de Jeugd” op basis van het Jaarrapport 2020 Landelijke Jeugdmonitor (cbs.nl)

 14. -

  Het college heeft besloten de routekaart Waardevol oud worden in Enschede ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad.
  Nederland vergrijst. Naar verwachting is in 2040 in Enschede ruim één op de vier bewoners 65 jaar of ouder. Dit heeft effect op allerlei terreinen, denk hierbij bijvoorbeeld aan een toename van de zorgvraag van inwoners en een grotere behoefte aan drempelloze woningen.
  Met de routekaart geeft het college de gemeenteraad inzicht in de huidige- en toekomstige opgaven binnen diverse beleidsterrein die ontstaan als gevolg van de vergrijzing. De routekaart Waardevol oud worden zelf bevat geen inhoudelijke keuzes. Wel geeft deze routekaart inzicht in de mogelijkheden om de komende jaren bij te sturen. De besluitvorming van de gemeenteraad op die afzonderlijke documenten bepaalt hoe Enschede zich voorbereidt op de vergrijzing.