Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Besluiten College van B&W

dinsdag 12 maart 2024

12:00 - 17:00

Agendapunten

 1. -

  De gemeente heeft overeenstemming bereikt met de eigenaren:


  · Over de aankoop van twee percelen inclusief woning aan de Weerseloseweg te Enschede kadastraal bekend gemeente Lonneker, sectie B, nummers 5400 en 5818 in het ontwikkelingsgebied Horstmanpark.
  · Over de aankoop van een perceel aan de Weerseloseweg te Enschede kadastraal bekend gemeente Lonneker, sectie B, nummer 4135 gedeeltelijk in het ontwikkelingsgebied Horstmanpark.

 2. -

  Provincie Overijssel heeft onlangs nieuw beleid over windenergie en zonnevelden vastgesteld en ter inzage gelegd. Concreet gaat het om een voorstel tot aanpassing van de omgevingsverordening met instructieregels voor zonnevelden en windenergie, een aangepast Provinciaal Programma Energiestrategie, de bijbehorende omgevingseffectrapportage en een natuurtoets. Gemeente Enschede wil op beide onderdelen van deze wijzigingen in de omgevingsverordening een zienswijze indienen om zo haar reactie op dit voorgenomen beleid te kunnen geven.
  De termijn voor het indienen van zienswijzen liep tot en met 28 februari. Dit was voor beide onderwerpen te kort dag om een goede zienswijze op te stellen. Daarom is voor beide onderwerpen een zogenaamde pro-forma zienswijze ingediend. Deze pro-forma zienswijzen zijn nu omgezet naar definitieve zienswijzen en verstuurd aan de provincie.

 3. -

  Raadsleden kunnen aan het college schriftelijke vragen stellen. Op 12 februari 2024 heeft de heer Brouwer van de fractie Enschede Anders (aanvullende) schriftelijke vragen gesteld inzake het ingetrokken rapport veelaanvragers. Deze worden nu door het college beantwoord.

 4. -

  Openbaar, muv bijlagen!


  In het collegevoorstel wordt een nieuwe beleidsregel voorgesteld over het sanctiebeleid voor subsidies. De voorgestelde beleidsregel beoogt duidelijkheid en transparantie te bieden over de mogelijke sancties die van toepassing kunnen zijn bij het bij herhaling overschrijden van indieningstermijnen (subsidievoorwaarden). Het sanctiebeleid houdt rekening met de belangen van zowel de subsidieontvangers als Gemeente Enschede. Het doel is om een eerlijk en effectief sanctiebeleid te implementeren dat de juiste prikkels biedt voor naleving en tegelijkertijd rechtvaardigheid waarborgt.

 5. -

  Zorgaanbieder Stichting Surplus is eigenaar van de percelen Usselerrietweg 46 en 50 in Enschede. Op nummer 50 is de Forelderij gevestigd. Op deze locatie werd jarenlang een forellenvijver met ondersteunende horeca en pluktuin geëxploiteerd. Inmiddels is gestopt met de exploitatie van de forellenvijvers en is het plan om de horeca voort te zetten als lunchroom, restaurant en incidenteel voor feesten en partijen (reguliere horeca).
  Daarnaast is het plan om 14 zogeheten paradijsvogelwoningen, gelegen op Usselerrietweg 46, permanent toe te staan. In deze paradijsvogelwoningen (=zorgwoningen) wonen onder 24/7 begeleiding mensen met vaak verschillende psychisch sociale beperkingen, veelal in combinatie met verschillende levensproblemen.
  De paradijsvogelwoningen zijn in 2017 gerealiseerd als pilot voor een periode van 10 jaar, middels een tijdelijke omgevingsvergunning. Gebleken is dat de rustige, prikkelarme en groene omgeving geschikt is als stabiele woonplek voor de doelgroep. Het permanent vastleggen van deze functie in het bestemmingsplan is gewenst. Om deze redenen is een bestemmingsplan opgesteld, waarin een passende juridisch-planologische regeling is opgenomen voor zowel de locatie van de paradijsvogelwoningen als de horeca, pluktuin en visvijvers. Het ontwerp-bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen. Binnen de termijn van terinzagelegging is één zienswijze ingediend. Deze heeft aanleiding gegeven de regels van het bestemmingsplan aan te passen.

 6. -

  Openbaar, muv bijlage 2!


  Het geldende bestemmingsplan “Buitengebied Zuidoost” maakt de realisatie van een recreatiepark van 290 recreatiewoningen mogelijk aan het Rutbeek. Omdat het plan voor het recreatiepark op onderdelen wordt aangepast (minder recreatiewoningen van 290 naar 250, maar iets groter van een capaciteit van 6 naar 8 en 10 personen) ten opzichte van eerdere plannen, is een nieuw bestemmingsplan opgesteld (bestemmingsplan “Recreatiepark Rutbeek”). Dit nieuwe bestemmingsplan maakt een recreatiepark met maximaal 250 recreatiewoningen met bijbehorende voorzieningen mogelijk. Het park zal vanaf de Hegebeekweg ontsloten worden. De Hegebeekweg zal daarom deels verhard worden. Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen en er zijn 27 zienswijzen ingediend, waarvan één zienswijze door 120 personen is ondertekend.

 7. -

  De Stichting Parkmanagement Euregio Bedrijvenpark is in 2004 opgericht door de Vereniging Parkmanagement Euregio Bedrijvenpark, de Vereniging De Binnenbocht en de gemeente.
  Doel van de stichting is de coördinatie en uitvoering van het beheer en onderhoud van de openbare ruimte op het Euregio Bedrijvenpark. Bij oprichting van de stichting waren veel kavels nog niet uitgegeven en heeft de stichting toegevoegde waarde gehad in het zorgdragen voor de openbare ruimte.


  Nu het merendeel van de kavels is uitgegeven, blijkt in de praktijk dat verschillen in de inrichting van de openbare ruimte tussen de 2 delen van de verenigingen van het Euregio Bedrijvenpark groot zijn. Zij willen dan ook graag het beheer en onderhoud van de openbare ruimte op hun eigen deel van het Euregio Bedrijvenpark zelf regelen, los van elkaar. Beide gebieden hebben ook een eigen Vereniging Parkmanagement, naast de overkoepelende stichting. Daarom vraagt het bestuur van de Stichting Parkmanagement Euregio Bedrijvenpark de raad toestemming om de stichting te ontbinden. Op die manier kunnen beide verenigingen zelfstandig verder en kunnen zij de openbare ruimte op hun deel zelf beheren en onderhouden.

 8. -

  Openbaar, ja pas openbaar met verzenden raadsbrief 20 maart 16:00 (net voor ondertekening)


  Relatief veel inwoners van de grote Twentse steden leven in energiearmoede. Bij energiearmoede gaat het om huishoudens met een laag inkomen en óf hoge energiekosten óf een slecht geïsoleerde woning. Voor deze groep inwoners is verduurzamen op eigen kracht lastig. Het tempo van de verduurzaming van de woningen moet omhoog. Daarom werken Almelo, Enschede en Hengelo samen met woningbouwcorporaties en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties aan de Renovatiedeal Twente. Doel van de Renovatiedeal Twente is om tot een gezamenlijke integrale en geïndustrialiseerde aanpak te komen om energiearmoede tegen te gaan. Het college besluit om te komen tot een aanpak van energiearmoede en tekent de intentieovereenkomst van de Renovatiedeal Twente.

 9. -

  Het college van B&W heeft besloten te blijven investeren in BSO+. Dit is buitenschoolse opvang voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken.Deze vorm van buitenschoolse opvang wordt sinds 2 jaar als proef aangeboden op 3 BSO-locaties in Enschede. Op deze locaties is een extra pedagogisch medewerker aanwezig. Hierdoor is het mogelijk meer aandacht te geven aan de kinderen. De proef is zo succesvol verlopen dat dit nu blijvend wordt aangeboden.

 10. -

  De gemeente werkt samen met andere gemeenten aan publieke taken. Sommige taken zijn op afstand gezet en in zogenaamde gemeenschappelijke regelingen ondergebracht. Veiligheidsregio Twente is één van deze gemeenschappelijke regelingen. Op grond van de in 2022 gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen moeten deze gemeenschappelijke regelingen een aantal wijzigingen doorvoeren in hun regeling. Ook hebben ze keuzemogelijkheid om extra controle instrumenten in te bouwen voor de gemeenteraden. Doel van die wetswijziging is namelijk de controlerende rol van de raad te vergroten, om zo grip te versterken op het verlengde lokale bestuur. De wijziging van de regelingen gaat in een tweetrapsraket. Eerst mogen de deelnemende gemeenteraden een zienswijze geven over de concept gewijzigde regeling. Daarna moeten alle raden toestemmen met de gewijzigde regeling. We zijn nu bij stap 2: Voor het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Twente wordt nu toestemming gevraagd aan de gemeenteraad.

 11. -

  Het college heeft het uitvoeringsprogramma Enschedese Arbeidsmarkt Aanpak voor 2024 en het
  Uitvoeringsplan van Werkplein 2024 vastgesteld. Het college informeert de raad hierover per brief.


  De Enschedese Arbeidsmarkt Aanpak zorgt voor goede resultaten. Dat blijkt uit de evaluatie van de eerste 3
  kwartalen in 2023. De omvang van het Enschedese bijstandsbestand daalt harder (-1,26% eind september)
  dan landelijk gemiddeld (-0,6% eind september).
  Ook de doelstellingen op het gebied van sociale activering en de inzet van loonkosten subsidie (LKS) zijn
  gehaald. Circa 21% van de bijstandsgerechtigden is sociaal actief door inzet van een sociaal
  activeringstraject. En 65% van de doelgroep met een arbeidsbeperking is aan het werk met LKS.
  Het college verwacht haar doelen in 2024 weer te halen, maar gaat nog nader uitwerken welke
  maatregelen nodig zijn om de groeiende groep statushouders aan het werk te helpen.


  Waar de gemeenten een verantwoordelijkheid hebben om mensen ‘fit voor werk’ te maken, gebeurd het koppelen van mensen aan werk via het Werkplein Twente. Werkplein Twente is een netwerkorganisatie van de 14 Twentse gemeenten en het UWV. In deze organisatie wordt actief wordt samengewerkt met Sociale Werkvoorzieningen-organisaties,
  onderwijsinstellingen en werkgevers. Werkplein Twente brengt vraag en aanbod naar arbeid samen voor
  heel Twente. In het Uitvoeringsplan Werkplein Twente is vastgelegd welke resultaten (met name plaatsingen
  van werkzoekenden op vacatures) en dienstverlening het Werkplein levert voor de gemeenten en het UWV.
  Enschede heeft het binnen de regio goed gedaan.
  De doelstelling is overtroffen, er zijn meer mensen aan het werk geholpen dan vooraf ingeschat was.


  Komend jaar zal het Werkplein zich ook in het bijzonder inzetten op het activeren van mensen die geen uitkering
  hebben. Het zogenaamde onbenutte arbeidspotentieel. En er wordt gewerkt aan het samenbrengen van verschillende regionale uitvoeringsorganisaties in één Regionaal Werk Centrum.

 12. -

  De verordening Maatschappelijke ondersteuning Enschede 2024 is op 4 december 2023 vastgesteld door de gemeenteraad. Hierbij is een motie aangenomen, genaamd "Wmo bevestiging van melding en aanvraag". Deze motie geeft de wens weer dat inwoners tijdens het proces goed geïnformeerd worden over het proces en de rechten, plichten en termijnen die daar bij horen.


  Hoe dit in de praktijk uitgewerkt wordt, is verwerkt in een brief voor de raad. Hiermee is de motie afgedaan.

 13. -

  Het bestemmingsplan “Geerdinkszijdeweg 99” zorgt ervoor dat het woonhuis met bijbehorend erf plus bijgebouwen op dit adres de bestemming “Wonen” krijgen en het overige deel van het perceel de bestemming “Agrarisch”.
  De eigenaren hebben aangegeven behoefte te hebben aan legalisatie van het particuliere (niet agrarische) gebruik van het woonhuis en het bijbehorende woonerf plus de bijgebouwen.
  De Geerdinkszijdeweg 99 ligt in een gedeelte van het buitengebied waar nog een oud bestemmingsplan geldt met planregels die niet bruikbaar zijn voor de huidige situatie.
  Daarom is nu het moment gekomen voor een actueel bestemmingsplan dat de woning, de bijgebouwen en de overige grond van het perceel een juiste bestemming geeft.
  Een aantal gebouwen op dit adres zal worden gesloopt en het perceel zal worden ingericht volgens een inrichtingsplan dat als bijlage is gevoegd aan dit bestemmingsplan.