Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Besluiten College van B&W

dinsdag 19 maart 2024

12:00 - 17:00

Agendapunten

 1. -

  In bijgaande infographic presenteren we het overzicht van subsidies die de gemeente Enschede in 2023 verworven heeft. Dit is een toezegging die is voortgekomen uit het rapport van de Rekenkamercommissie ‘Subsidies vergaren, op kosten besparen?’ over de door de gemeente ontvangen subsidies in de periode 2014 – 2019. Om de raad te informeren over de subsidieresultaten hebben wij bijgaande infographic gemaakt. De resultaten worden tevens opgenomen in de jaarrekening.

 2. -

  Elk jaar stelt het college het BVTH-jaarverslag vast. Daarin staan de taken die gemeente Enschede heeft uitgevoerd op het gebied van Bestemmen, Vergunnen, Toezicht en Handhaven (BVTH). Aan de hand van het BVTH-uitvoeringsprogramma 2023 kijken we terug op de manier waarop we deze taken hebben uitgevoerd. Het verslag van de werkzaamheden van de Omgevingsdienst Twente (ODT) en de Veiligheidsregio Twente (VRT) maken ook onderdeel uit van dit jaarverslag. Het college heeft het BVTH-jaarverslag 2023 vastgesteld en ter informatie aan de gemeenteraad gestuurd. Hiermee voldoen we aan de wettelijke verplichting. De provincie Overijssel beoordeelt vanuit haar rol als interbestuurlijk toezichthouder (IBT) op basis van het beoordelingskader Omgevingswet of het jaarverslag voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen. Inmiddels is duidelijk dat voor 2024 het kleurbeeld ‘groen’ is gegeven. De inspanningen die we het afgelopen jaar hebben gedaan (en nog doen) hebben geleid tot het veranderen van het kleurbeeld van oranje naar groen.

 3. -

  De geactualiseerde brief sturing op de woningmarkt te versturen naar de Raad.

 4. -

  Op 31 oktober 2023 heeft het college de locatie Parkweg 155-157 aangewezen voor meerjarige opvang van asielzoekers. Met dat besluit is ook afgesproken dat de raad periodiek door het college wordt geïnformeerd over de voortgang van (de realisatie van) het azc via een kwartaalrapportage. Het college stuurt deze eerste kwartaalrapportage ter kennisname toe aan de gemeenteraad.

 5. -

  Op 4 maart 2024 droeg de raad het college op nogmaals in gesprek te gaan met de provincie Overijssel om te bekijken hoe Enschede zoveel mogelijk de regie kan blijven voeren op de plaatsing van windturbines binnen de door haar gestelde voorwaarden. Het college heeft dit gesprek gevoerd en koppelt door middel van een raadsbrief aan de raad de resultaten van dit gesprek terug en koppelt daaraan haar standpunt op basis van dit gesprek.

 6. -

  In 2023 informeerden wij de Raad op meerdere momenten over de inhoudelijke en financiële ontwikkelingen rondom jeugdhulp (zie onze brief van 2 oktober 2023). Recente berekeningen zijn aanleiding om de Raad opnieuw te informeren. In deze brief schetsen we de actuele ontwikkelingen en de financiële gevolgen daarvan.


  In november hebben we indringend met de raad gesproken over de discussienota jeugdzorg, om te komen tot een nieuwe strategie voor de toekomst van de jeugdhulp in Enschede. Dat is nodig, want in 2022 moest maar liefst 1 op de 6 jongeren een beroep doen op een vorm van jeugdhulp. Bovendien krijgen jongeren niet altijd de juiste hulp. Daarnaast staat de financiële houdbaarheid sterk onder druk. De afspraak met de raad is dat we eind april met voorstellen komen voor verbetering van de jeugdzorg.


  De reden dat we u voor die tijd deze brief sturen is financieel. Actuele ontwikkelingen veroorzaken de komende jaren grote financiële tekorten voor jeugdhulp, die nog groter zijn dan in de discussienota van november voorzien waren. Per saldo is het verschil tussen de rijksbijdrage op jeugd en de begrote kosten vanaf 2025 maar liefst 31 miljoen euro. Door de Raad is reeds in de gemeentebegroting van 2024 een tekort van 12,9 miljoen afgedekt. Als we niet verder ingrijpen, komen we in de periode 2025-2028 jaarlijks 18 miljoen euro tekort.
  Daarmee ontstaat een onhoudbare situatie. Reden voor het college om sterk in te blijven zetten op de landelijke lobby voor meer rijksgeld voor gemeenten.


  Het tekort van 18 miljoen euro is het gevolg van onder meer stijgende tarieven, de groeiende vraag naar jeugdhulp en de stijging van de zorgkosten per jeugdige. Enschede is daarin niet uniek, vele andere gemeenten in Nederland kampen met dezelfde problematiek. De situatie onderstreept nog eens het belang om te komen tot een breed gedragen strategie jeugdhulp, waarmee we op de korte en lange termijn de jeugdzorg duurzaam verbeteren. De effecten van de maatregelen van deze plannen zijn (vanzelfsprekend) nog niet meegenomen in de berekeningen van het tekort. In april zal het college de Raad daarover nader informeren.
  We kunnen ons voorstellen dat deze brief de vraag oproept hoe deze effecten zich verhouden tot de opgave waarmee we vanuit het project begroting en organisatie in balans (BOB) met de Raad in gesprek zijn. Vanuit BOB wordt rekening gehouden met een financiële opgave gemeentebreed voor 2025 van 20 miljoen euro. Onderdeel van deze 20 miljoen euro is een eerdere prognose van het tekort op jeugdhulp. De informatie uit deze brief leidt er toe dat deze prognose moet worden bijgesteld.
  De komende weken wordt breder geïnventariseerd welke financiële vraagstukken gemeentebreed spelen en hoe groot de totale daadwerkelijke financiële opgave is. Hierop komen we bij de zomernota 2024 bij de raad terug.


  Tot slot is het goed u te vermelden dat in 2024 deze nieuwe ontwikkelingen leiden tot een tekort van 7,6 miljoen euro, de actuele stand daarvan zullen wij in de gebruikelijke rapportagecyclus van de tussenrapportage melden.

 7. -

  De Stichting Historische Sociëteit Enschede-Lonneker (SHSEL) is eigenaar van een oude tram die tussen 1908 en 1933 in Enschede reed. De tram staat sinds begin van dit jaar bij de MBS in Haaksbergen. De tram is voor een deel al gerestaureerd en de SHSEL wil deze klus graag afmaken. Hier voor is geld nodig. De gemeenteraad heeft vorig jaar besloten dat de gemeente ook een bijdrage doet. Het college heeft vandaag besloten om aan de SHSEL een eenmalige subsidie te geven om de restauratie af te ronden. De verwachting is dat de tram volgend jaar, als we 700 jaar stadsrechten voor Enschede vieren, gereed is.

 8. -

  1. De gewijzigde verordening Adviesraad voor het sociaal domein 2024 vast te stellen;
  2. De verordening Adviesraad voor het sociaal domein vastgesteld op 29 maart 2021 in te trekken.