Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Besluiten College van B&W

dinsdag 6 februari 2024

12:00 - 17:00

Agendapunten

 1. -

  Openbaar, ja maar muv bijlagen 4 en 5!


  Het Abraham Ledeboerpark is eigendom van de gemeente Enschede. Het toezicht op het beheer en onderhoud is opgedragen aan een Commissie van Toezicht. In verband met ontstane vacatures worden nieuwe leden gezocht. De Commissie bestaat uit ten minste vijf leden. De portefeuillehouder stelt voor mevrouw G. Valk en de heer H. Ledeboer te benoemen als haar nieuwe leden.

 2. -

  In de begroting 2024 hebben we een loonindexatie van 4,2% en een prijsindexatie van 3,9% toegepast. In de praktijk bleek afgelopen najaar dat dit op diverse plekken niet afdoende leek te zijn. Aangezien de noodzaak om als gemeente zelf financieel bij te moeten sturen hoog is kunnen wij geen extra indexatie toe gaan passen bij gesubsidieerde instellingen. Algemene indruk is dat instellingen binnen hun eigen bedrijfsvoering en inhoudelijk programma keuzes moeten maken om uit te komen met de budgetten die de gemeente verstrekt. Om instellingen met deze transitie naar structurele maatregelen te ondersteunen willen wij nader onderzoeken met welke incidentele transitievergoeding per instelling deze noodzakelijke beweging (verder) op gang te brengen. Onze verwachting is dat we rond maart hierop terug kunnen komen.

 3. -

  Met de ontwikkelingenbrief en kaders begroting 2025 informeert de gemeenschappelijke regeling (GR) SamenTwente ons over de ontwikkelingen voor de lange termijn. Trends en concrete gebeurtenissen of veranderingen die gevolgen hebben voor de uitvoering en daarmee de begroting van de GR SamenTwente. Deze brief is een startpunt van het proces van de begroting 2025. De uiteindelijke cijfermatige effecten en besluitvorming volgen in april 2024.

 4. -

  Met de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (WMO 2015) is de gemeente Enschede verantwoordelijk voor het leveren van de zorg in de vorm van ondersteuning van personen met een beperking en personen met psychische en psychosociale problemen. In 2019 is regionaal begeleiding, dagbesteding, persoonlijke verzorging, kortdurend verblijf ter ontlasting van mantelzorgers en de beschermde woonomgeving voor mensen met een licht verstandelijke beperking ingekocht. De raamovereenkomsten lopen tot en met 31-12-2024. Het College heeft op 26 september 2023 het besluit genomen om regionaal aan te besteden en daarmee te zorgen dat er een aansluitend aanbod is.
  Bij deze inkoopprocedure (semi-open house) worden geen volumeafspraak afgesproken voor de in te kopen ondersteuning. Dit biedt de mogelijkheid om de omslag te maken naar meer algemeen toegankelijke voorzieningen in eigen wijk en buurt voor inwoners. In 2024 zijn we in gesprek met inwoners, instellingen, partners om te komen tot een strategie voor een duurzaam stelsel om het toenemend inwoners dat aangewezen is op hulp samen te kunnen ondersteunen.

 5. -

  Na het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan Getfert-Perik-Hogeland Noord 2023 is opgemerkt dat het bouwvlak ter plaatse van het Medisch Spectrum Twente niet in overeenstemming is met voorheen geldende bestemmingsplan (MST 2009).


  Het voorliggende bestemmingsplan betreft een technische reparatie en herstelt de planologische bouwmogelijkheden, zoals ze voor het vaststellen van het bestemmingsplan Getfert-Perik-Hogeland Noord waren toegestaan.

 6. -

  De bebouwing (woning en voormalig kantoor) op het perceel aan de Strootsweg 340 staat niet (meer) ten dienste van de bedrijfsbestemming. De bestemming voor dit perceel zal gewijzigd worden in een woonbestemming zoals dat in het voorheen geldende bestemmingsplan ook aan de orde was. Er is sprake van het herstellen van de planologische situatie zoals die eerder aan de orde was met daarbij een actualisatie op basis van het feitelijke gebruik van de gronden.

 7. -

  De gemeente heeft besloten een aanvraag in te dienen voor de 6e tranche van de Woningbouwimpuls. Het Rijk heeft voor deze tranche in totaal 300 miljoen euro beschikbaar gesteld. Enschede vraagt een bijdrage van 6,5 miljoen euro voor Centrumkwadraat Noord waarin verschillende projecten en initiatieven in de noordzijde van Centrumkwadraat in zijn samengebracht. Eerder is al een subsidie aanvraag voor de woningbouwimpuls in de 1e tranche voor Centrumkwadraat gehonoreerd. Dit betrof de zuidzijde van de Molenstraat en het gebied rondom Stationsplein.
  Deze aanvraag heeft betrekking op de noordzijde van Centrumkwadraat waarin onder andere de projecten zitten op de hoek Boddenkampsingel/ Hengelosestraat (voormalige Bleekergarage), Joan Coststraat, Driehoek Noord, Coberco loftappartementen, Visserijstraat en Perfomance Factory. Het gaat om de ontwikkeling van meer dan 500 woningen waarvan meer dan 50% in het betaalbare segment zitten (sociale huur en midden huur/ koop max 390.000 euro). Het is niet zeker of Enschede een bijdrage krijgt. De verwachting is dat veel gemeenten in Nederland een aanvraag zullen indienen.

 8. -

  Het college heeft besloten de raad voor te stellen om de Woonvisie 2024 vast te stellen. In de Woonvisie vindt u beleid op het gebied van woningbouw, de woningvoorraad, betaalbaarheid, aandachtsgroepen, leefbaarheid en verduurzaming. De paragrafen over aandachtsgroepen en ouderen vormen samen de gemeentelijke Woonzorgvisie.


  Elk jaar vindt een Woondebat plaats om de voortgang van het woonbeleid te bespreken. In 2023 is met de raad afgesproken om de Woonvisie een ‘grote update’ te geven. Hiermee wordt geanticipeerd op de wet Versterking regie volkshuisvesting waarin de verplichting tot een Volkshuisvestelijk programma wordt aangekondigd. Dit programma zal in 2026 de Woonvisie gaan vervangen. In deze Woonvisie wordt hierop voorbereid door alle verplichte thema’s op te nemen. Ook is de externe omgeving veranderd. Op het moment dat de vorige Woonvisie (2019) is vastgesteld, was er sprake van krimp van de bevolkingsomvang. In plaats daarvan is er nu krapte in alle woningmarktsegmenten en groeiende bevolkingsprognoses. Deze veranderende omgeving vraagt om een nieuw woonbeleid dat daarop anticipeert.