Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Besluiten College van B&W

dinsdag 27 februari 2024

12:00 - 17:00

Agendapunten

 1. -

  Op 7 november 2023 heeft de gemeenteraad de Parkeervisie vastgesteld. Daarin staan o.a. maatregelen die het parkeren op straat anders inrichten. Zo zijn er geen gebieden meer waar alleen vergunninghouders mogen staan. Daarmee verdelen we de beschikbare ruimte zo eerlijk mogelijk over vergunninghouders, bezoekers en bijvoorbeeld mindervaliden. Voor de wijk Tattersall gaan we dit nu als eerste invoeren. Bewoners kunnen straks in hun eigen wijk parkeren, maar ook in de omliggende straten. Ook de parkeerzones zijn aangepast; de al bestaande zone 1 is uitgebreid met zone 1B. Bezoekers betalen sinds begin van dit jaar tot 23.00 uur parkeergeld, waar dat eerst tot 19.00 uur gold. In de gemeentelijke parkeergarages kost parkeren vanaf 19.00 uur echter 1 euro per uur (met een maximum van 3 euro per nacht). Bovendien is parkeren in deze garages overdag ook 50 cent per uur goedkoper dan op straat. Met deze aanpassingen verwachten we dat in zone 1 en 1B meer ruimte ontstaat voor vergunninghouders. Door de aanpassingen is een nieuw Aanwijzingsbesluit Parkeren nodig. In dit besluit worden straten, tijden en data benoemd waarvoor de parkeerregels gelden.

 2. -

  Het gemeenteraadslid Tillema van D66 heeft vragen gesteld over de rol van de gemeenteraad bij de ontwikkeling van een nieuw groot bedrijventerrein in Almelo. Het college antwoordt dat wat er op dat punt gebeurt al eerder met de raad is afgesproken. Binnenkort wordt duidelijk wat de regio precies met het nieuwe bedrijventerrein wilt. Het college denkt nog na of het zinvol is om als Enschede ook actief mee te doen bij de ontwikkeling van dit nieuwe bedrijventerrein. Als dat anders is dan wat het college eerder met de raad heeft afgesproken dan schrijft het college daarover over een voorstel voor de raad.

 3. -

  Op 29 januari 2024 zijn door mevrouw N. Workel-ten Bos (VVD) artikel 35 vragen gesteld over huisartsenzorg Co-Med. Het college van B&W geeft antwoord op deze vragen.

 4. -

  De CDA heeft artikel 35 vragen gesteld over huishoudelijke hulp vanuit de Wmo. Het college heeft deze vragen schriftelijk beantwoord.

 5. -

  De heer Tillema van D66 heeft vragen gesteld over het Recreatiepark het Rutbeek. Het College van B&W heeft de vragen beantwoord.

 6. -

  Openbaar, muv de documenten met persoonlijke gegevens!


  De Bewoners Adviesraad Sociaal geeft het college gevraagd en ongevraagd advies op gemeentelijke beleidsvorming en beleidsuitvoering binnen het sociaal domein. Kadervormende stukken uit het sociaal domein, die het college ter besluitvorming voorlegt aan de gemeenteraad, worden vooraf aan de adviesraad voorgelegd voor advies. De adviesraad vormt een onafhankelijke schakel tussen inwoners en het college. De leden worden op persoonlijke titel benoemd en functioneren zonder last of ruggespraak.
  Mevrouw E. Kalsbeek is door de Bewoners adviesraad Sociaal voorgedragen als lid.

 7. -

  Sinds 2008 werkt de gemeente Enschede samen met de provincie Overijssel aan een nieuwe invulling van het oude (militaire) vliegveld Twenthe. Dat doen ze in een Gemeenschappelijke Regeling (GR). Het terrein dat aan de noordkant van de startbaan ligt is voor een groot deel bedoeld voor nieuwe technische bedrijven. Het is belangrijk dat het onderhoud en beheer van dit terrein goed geregeld is. Bedrijven willen er dan graag gaan zitten en er blijven. Elk bedrijf betaalt straks mee aan de kwaliteit en het onderhoud van het gebied.


  Er ligt nu een voorstel van de GR om voor dat onderhoud van een terrein een aparte organisatie op te richten. De gemeente en de provincie hebben afgesproken dat de gemeenteraad en Provinciale Staten daar vragen over mogen stellen, voordat het bestuur van de GR dit voorstel bespreekt.


  Het college van Burgemeester & Wethouders heeft een brief aan de raad geschreven waarin ze haar advies geeft over het voorstel. Het college vindt het een goed voorstel en adviseert de raad om daar geen opmerkingen bij te maken. Deze brief gaat samen met het voorstel van de GR naar de gemeenteraad toe.

 8. -

  Van 9 oktober 2023 tot en met 31 december 2023 is het noodfonds voor hoge jaarafrekening gas/water/elektra uitgevoerd door het Fonds bijzondere noden Enschede (FBNE). Enschedese inwoners die hun jaarafrekening niet konden betalen, konden via hulpverleners een aanvraag indienen bij FBNE. Het uitgekeerde bedrag werd rechtstreeks overgemaakt naar de energiemaatschappij. In totaal zijn 13 aanvragen ingediend. Van deze 13 aanvragen zijn 9 aanvragen (deels) toegekend.
  Sinds 22 januari 2024 is het tijdelijk landelijke noodfonds voor energie beschikbaar. Dit noodfonds geeft inwoners steun bij het betalen van een deel van de maandelijkse energierekening. Dit noodfonds biedt geen steun aan inwoners die de jaarafrekening gas/water/elektra niet kunnen betalen. Om deze reden is besloten om het noodfonds bij het Fonds bijzondere noden Enschede te verlengen voor Enschedese inwoners die de jaarafrekening gas/water/elektra niet kunnen betalen. De verlenging loopt tot 1 mei 2024 of zolang het overgebleven budget van beschikbaar gestelde 100.000,- euro toereikend is.

 9. -

  In september is er een einde gekomen aan het project Huiskamer van de Stad waarin plek zou zijn voorKaliber, Metropool, de Twentse Schouwburg en de Bibliotheek. De leden van de stadsdeelcommissie Centrum hebben in de stadsdeelcommissie Centrum van 17 oktober 2023 het college gevraagd met een voorstel te komen voor de afhandeling van de financiële consequenties hiervan. De betrokken partijen hebben de afgelopen jaren de nodige voorbereidingskosten gemaakt voor de planvorming. Bijvoorbeeld advieskosten voor het maken van bouwkundige- en installatietechnische ontwerpen en juridische kosten voor de samenwerkingsovereenkomst. Met dit voorstel worden de door hen gemaakte kosten gecompenseerd.

 10. -

  Eind 2023 is overeenstemming bereikt met de eigenaar over huur van het pand van de voormalige Ford-garage aan de Haaksbergerstraat 153. Dit voor de gezamenlijke huisvesting van de Voedselbank, de Kledingbank en het Meubeldepot. Laatstgenoemde twee zijn op dit moment gehuisvest op het Diekman. Vanwege de ontwikkeling van Sportcampus Diekman moeten zij vertrekken. Ook de huidige locatie van de Voedselbank aan de Hengelosestraat zal op termijn herontwikkeld worden.
  Dit moment is dan ook aangegrepen om te onderzoeken of het haalbaar is om deze in het kader van de inkomensondersteuning belangrijke partners voor de gemeente, voor een langere periode samen onder te brengen in één pand. Daarmee wordt bijgedragen aan de gemeentelijke doelstellingen om de toegang tot ondersteuning te verbeteren, de samenwerking tussen gemeente en maatschappelijke partners en tussen maatschappelijke partners onderling verder te verbeteren. Bovendien biedt de gezamenlijke huisvesting kansen om meer vanuit de één-loket gedachte te gaan werken.
  Om de huisvesting mogelijk te maken, moet het pand inpandig worden verbouwd. De verbouwing is intussen gestart. Als alles meezit kan de opening voor de zomer plaatsvinden.

 11. -

  Twente Evenemententerrein (VTE). Specifiek over een aanvraag om van het geldende bestemmingsplan af te wijken. De Raad van State heeft eerdere besluiten vernietigd, waardoor deze aanvraag nodig is om evenementen op het hele terrein te kunnen laten plaatsvinden. Het huidige bestemmingsplan biedt beperkt ruimte voor het organiseren van evenementen en bijeenkomsten. Om de exploitatie van het gehele evenemententerrein in beperkte vorm voort te kunnen zetten heeft de exploitant een verzoek tot afwijking van het geldende bestemmingsplan aangevraagd.
  Momenteel zijn alleen evenementen toegestaan op een klein deel van de 50 hectaren, volgens de bestaande vergunning “PAB Hangar 11”. De exploitant van het terrein wil de activiteiten uitbreiden, zodat ook de Strip en de shelters verhuurd kunnen worden. Daarvoor moet een nieuw omgevingsplan worden opgesteld. De nieuwe aanvraag is voor een zeer beperkt aantal evenementen en besloten bijeenkomsten. Om zo tot een minimaal benodigde exploitatie te komen.
  We verwachten dat het voorgenomen besluit zal leiden tot vragen en wellicht ook bezwaren van belangengroepen. De gemeente is echter verplicht een besluit te nemen op deze ingediende aanvraag en is voornemens de afwijking te verlenen. Belanghebbenden worden geïnformeerd via verschillende kanalen, zoals het Noaberoverleg en de gemeentewebsite.
  Ondanks dat het hier om een collegebevoegdheid gaat, wil het college de gemeenteraad tijdens de Stadsdeelcommissie Noord op 5 maart informeren en daarmee betrekken bij dit besluit.

 12. -

  Het college van B&W heeft besloten te stoppen met de jaarlijkse uitreiking van het Jeugdlintje.
  Mocht zich een geschikte kandidaat aandienen dan kan het college van B&W incidenteel besluiten een Jeugdlintje uit te reiken.
  Sinds 2015 worden Jeugdlintjes uitgereikt.
  Dit naar aanleiding van een motie die op 8 december 2014 is aangenomen door de gemeenteraad.
  Het Jeugdlintje is bedoeld voor jongeren tot 18 jaar, die zich gedurende meerdere jaren en/of voor een concrete activiteit belangeloos hebben ingezet voor de Enschedese samenleving.


  In totaal is in de periode 2015 - 2023 19 keer een Jeugdlintje uitgereikt.

 13. -

  Provincie Overijssel heeft onlangs nieuw beleid over windenergie en zonnevelden vastgesteld en ter inzage gelegd. Concreet gaat het om een voorstel tot aanpassing van de omgevingsverordening met instructieregels voor zonnevelden en windenergie, een aangepast Provinciaal Programma Energiestrategie, de bijbehorende omgevingseffectrapportage en een natuurtoets. Gemeente Enschede wil op beide onderdelen van deze wijzigingen in de omgevingsverordening een zienswijze indienen om zo haar reactie op dit voorgenomen beleid te kunnen geven.
  De termijn voor het indienen van zienswijzen loopt tot en met 28 februari. Dit is voor beide onderwerpen te kort dag om een goede zienswijze op te stellen. Voor de gemeentelijke reactie op het provinciale windbeleid wil het college van B&W in gesprek met de raad. Dit gesprek vindt op 26 februari in een extra vergadering van de stedelijke commissie plaats. Voor het opstellen van een zienswijze op het zonnebeleid wil de gemeente weten hoe de provincie de eerder ingediende zienswijze heeft beoordeeld. Daarom dient de gemeente zogenaamde pro-forma zienswijzen in. Hiermee geeft ze aan dat er binnen afzienbare termijn een nadere uitwerking van de zienswijze volgt.
  Vanuit de Twentse gemeenten wordt er ook een gezamenlijke zienswijze op het provinciale windbeleid ingediend. Gemeente Enschede ondersteunt deze zienswijze.

 14. -

  In september 2022 is de gemeente Enschede begonnen met het opstellen van nieuw cultuur- en evenementenbeleid. Door middel van uitvoerige participatie met culturele instellingen, creatieve professionals en andere belanghebbenden is in de loop van 2023 vorm gegeven aan beleid dat aansluit bij de energie en ambities van de Enschedese cultuursector en de doelstellingen en opgaven van de gemeente. Beide nota’s zijn op 5 december door de gemeenteraad vastgesteld.
  Op basis van de cultuurnota en evenementennota zijn nieuwe subsidieverordeningen geschreven, te weten: Subsidieverordening cultuur Enschede 2025 en Subsidieverordening evenementen Enschede 2025. Binnen verschillende subsidiehoofdstukken in deze verordeningen worden subsidieaanvragen getoetst aan de hand van een tenderprocedure, uitgevoerd door een externe onafhankelijke adviescommissie. Conform de beide subsidieverordening stelt het college van burgemeester en wethouders de regelingen vast die aan de totstandkoming van deze adviescommissie ten grondslag liggen. Tegelijkertijd worden door het college ook de beoordelingsformulieren vastgesteld die door de adviescommissie worden gehanteerd bij het toetsen van de subsidieaanvragen.

 15. -

  Openbaar, muv bijlage 3


  In 2023 heeft het Rijk wederom middelen verstrekt aan de gemeente Enschede in het kader van de Specifieke uitkering (SPUK) ‘Impuls Jongerencultuur’. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om het restant van deze middelen te verstrekken aan GrensFrequentie (73.610 euro). Dit programma draagt bij aan een gevarieerd cultureel aanbod voor jongeren in Enschede.

 16. -

  De Gemeente Enschede verleent een subsidie aan woningcorporatie Domijn. Met deze subsidie zorgt Domijn ervoor dat een ruimte in Bundle een creatieve broedplaats wordt voor in ieder geval de komende 10 jaar. Bundle is een samenwerking tussen Domijn en Veste Wonen voor nieuwbouw bij de Performance Factory. Ze zetten de subsidie in om de huurprijs van de ruimte te verlagen. Black Brick is de partij die invulling zal geven aan de ruimte.
  De broedplaats Black Brick zou eerst verhuizen naar de oude brandweerkazerne aan de Hengelosestraat, maar door de slechte staat van het gebouw kon dat toch niet doorgaan. Deze ruimte geeft Black Brick stabiliteit om als organisatie te groeien in de stad. Black Brick gaat op deze plek tentoonstellingen organiseren en werkplekken en begeleiding bieden aan jonge kunstenaars.

 17. -

  Openbaar: ja, maar pas op 20 maart ivm regionaal overleg diverse gemeenteraden!


  Met de “Twentse Visie op Sport en Bewegen 2024-2027” spreken 14 gemeenten in Twente af om samen te werken aan bepaalde thema’s op het gebied van sport.
  Door het bundelen van krachten wordt kennis effectiever ingezet en gedeeld. Hierdoor komt er meer capaciteit en geld beschikbaar voor het ontwikkelen en uitvoeren van initiatieven op het gebied van sport en bewegen.
  Sport heeft een belangrijke verbindende waarde, tussen mensen, maar ook tussen de gemeenten in onze regio. De Special Olympics zijn daarvan een concreet voorbeeld geweest. Ook de aanwezige wens voor verbinding met (positieve) gezondheid en de inzet van sport als leefstijlinterventie vraagt, gezien de omvang van het vraagstuk, om een gezamenlijke (netwerk)aanpak.
  Door samen te werken worden de gezamenlijke regiogemeenten aantrekkelijk als samenwerkingspartner voor de provincie en grote partijen zoals zorgverzekeraars om samen te investeren in een gezonde en sportieve regio.

 18. -

  Binnen het plangebied van het bestemmingsplan “Hoge Boekelerweg 255 liggen de percelen die beter bekend zijn als het landgoed "De Hooge Boekel". Het bestemmingsplan zorgt ervoor dat een beheerschuur en een garage kunnen worden gebouwd.
  Deze bebouwing kan gerealiseerd worden op basis van de Gids Buitenkans. Aangezien hier sprake is van bouwen in het NatuurNetwerk Nederland (NNN)-gebieden vindt er compensatie plaats.
  Ook wordt een klein zonnepanelenveld van maximaal 500 m2 ten behoeve van de energiebehoefte van het landhuis aangelegd. Dit zonnepanelenveld voldoet ook aan het provinciaal beleid.

 19. -

  Op het perceel Teesinklandenweg 90, in het buitengebied van de gemeente Enschede, bevindt zich een voormalig hoveniersbedrijf. Dit voormalig bedrijf heeft echter nog steeds de bestemming "Bedrijf - Hovenier". De eigenaren willen er wel blijven wonen en hebben daarom het verzoek gedaan om de huidige bestemming “Bedrijf – Hovenier” op hun perceel te wijzigen in de bestemming "Wonen" door middel van een wijzigingsplan. Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd om via een wijzigingsplan de bestemming “Bedrijf – Hovenier” te wijzigen in de bestemming “Wonen” na beëindiging van de bedrijfsactiviteiten. Het college is bereid om van deze bevoegdheid gebruik te maken.

 20. -

  In Twente hebben we al geruime tijd de handen ineengeslagen om beleidsmatig samen te werken op het gebied van Uitvoering & Handhaving Omgevingsrecht. In regionaal verband is afgesproken dat deze bestuurlijke en ambtelijke samenwerking in Twente wordt versterkt. Hierdoor kan invulling worden gegeven aan de door de bestuurders genoemde relevante thema’s, zoals de beleids- en uitvoeringscyclus Uitvoering & Handhaving, Ondermijning, Energiebesparing, Omgevingswet en Biogas-opgaven. Wethouder de heer J. van Essen (inmiddels vertrokken, een opvolger zal worden aangewezen) en gemeentesecretaris de heer M. Klos zijn de bestuurlijke en ambtelijke opdrachtgever. De organisatie en coördinatie van deze samenwerking wordt belegd bij de gemeente Borne.

 21. -

  Afgelopen juni is verzocht om uit te zoeken of Concordia aan de Oude Markt 15 kan worden aangewezen als gemeentelijk monument.


  Op 13 februari 2024 heeft de monumentencommissie aangegeven in het pand voldoende waarden te zien om de procedure te starten.
  Het college wordt daarom voorgesteld om het voornemen tot aanwijzen gemeentelijk monument uit te spreken en de procedure tot aanwijzing te starten.