Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Besluiten College van B&W

dinsdag 19 december 2023

12:00 - 17:00

Agendapunten

 1. -

  Sinds 1 september 2023 geldt nieuw beleid om met voertuigen de voetgangerszone in de binnenstad van Enschede in te mogen. Bij invoering van dit beleid blijkt dat een aantal regels niet goed werkbaar is en blijkt dat meer tijd nodig is om alle ontheffingen goed over te zetten. Daarom voeren we nu een aantal correcties door die ervoor moeten zorgen dat dit nieuwe beleid soepel verloopt.

 2. -

  Openbaar, ja maar pas op 10 januari 2024!


  Het College van B&W heeft een voorstel tot wijziging van de officiële vlag van de Gemeente Enschede bij de Raad ingediend.

 3. -

  De gemeente Enschede hecht waarde aan goed toezicht op haar bedrijven. Toezichthouders fungeren namelijk als klankbord van het bestuur, hebben de werkgeversrol en hebben goedkeuringsrecht bij een aantal belangrijke besluiten die het bedrijf aangaan. Om goede toezichthouders te behouden alsook te werven, wordt de beleidslijn bezoldiging toezichthoudende organen uit 2017 geactualiseerd. De bezoldiging van de leden en voorzitters van de Raad van Commissarissen van de 100% deelnemingen (Twentse Schouwburg NV, Sportaal BV en Onderhoud Enschede BV) van de gemeente worden hiermee verhoogd naar een meer marktconform niveau. In de nieuwe situatie geldt 5% voor de leden en 5,5% voor voorzitters

 4. -

  Openbaar, muv bijlagen


  Voorliggend collegevoorstel is een voorstel voor uitvoering van de motie Behoud Stichting 55+ tijdens de behandeling van de zomernota 2023 op 17-7-2023. In deze motie draagt de Raad het college op:
  - Aan Stichting 55+ een incidentele subsidie te verstrekken van €30.000. Te dekken uit het positief saldo middelenkader 2024;
  - Bij de begroting van 2024 in de portefeuille van de wethouder te zoeken naar dekking voor de aan de
  Stichting 55+ te verstrekken structurele subsidie van €30.000 per jaar voor de jaren 2025, 2026 en 2027;


  Voorgesteld wordt om in 2023 te voldoen aan de motie en maximaal € 30.000,- subsidie te verlenen aan Stichting 55+ Enschede. Voor rechtmatige verlening is een formeel collegebesluit noodzakelijk.

 5. -

  Openbaar, muv bijlagen 3, 4 en 5!


  Het Volkspark is eigendom van de gemeente Enschede. Het beheer is opgedragen aan de Commissie van
  Beheer over het Volkspark. Een van de leden treedt in januari af, daarvoor stelt het College de Raad voor mevrouw Van Heek te benoemen tot nieuw lid. Daarnaast heeft de Commissie van Beheer met ingang van januari twee leden aangesteld, dit zijn de heren Lautenbach en Dickhoff, Deze twee nieuwe leden zullen gedurende drie maanden worden ingewerkt door de twee leden die met ingang van mei 2024 vertrekken. Dit is nodig voor een zorgvuldige overdracht van het werk en de tijd die nodig is voor het maken van plannen voor het behoud van het Volkspark voor het nageslacht.

 6. -

  Kort geleden is de nieuwe verordening Maatschappelijke Ondersteuning Enschede 2024 door de gemeenteraad vastgesteld. Door veranderingen in de verordening konden aanpassingen in de beleidsregels en het besluit niet achterblijven. Het nieuwe besluit sluit daarmee aan op de nieuwe verordening, beleidsregels en is in lijn met de meest recente jurisprudentie. In het besluit staan een aantal voorwaarden voor het ontvangen van een PGB voor bepaalde ondersteuning, alsmede wordt de hoogte van de PGB tarieven daar in gepubliceerd. De kaders die de hoogte van de tarieven bepaald zijn reeds vastgesteld en worden met dit besluit niet opnieuw vastgesteld.

 7. -

  De veertien gemeenten werken samen op verschillende terreinen. Dat doen zij ook met ondernemers en onderwijsinstellingen in de Twenteboard. De Twenteboard neemt besluiten over versterking van de economie en adviseert hierover en voert ook actief lobby in Den Haag. Niet zo lang geleden is een rapport verschenen dat in de afgelopen jaren de aandacht van het Rijk niet gelijk is geweest in alle regio's. De Twenteboard heeft nu het initiatief genomen om een kansenagenda op te stellen en daarover met het Rijk in gesprek te gaan. De gemeenten doen hier actief aan mee.

 8. -

  Het college heeft besloten Pension Vredenberg een financiële bijdrage in de vorm van een subsidie van 75.000 euro toe te kennen. Deze bijdrage is bedoeld om het pension uit te breiden. Pension Vredenberg heeft op dit moment 55 kamers op Esstraat 27 en 28 en Oliemolensingel 64a, 91 en 93. Pension Vredenberg wil met vijf plekken uitbreiden. Het gaat om een uitbreiding op de zolderverdieping van Esstraat 28, waarvoor de kap wordt verhoogd. De omgevings­vergunning hiervoor is verleend en de werkzaamheden zijn gestart.


  Het pension breidt uit door een doorlopende vraag naar verblijf in het pension en een structurele wachtlijst. Voor mannen op de wachtlijst is het alternatief de kortdurende nachtopvang of particuliere kamerverhuur. De afgelopen jaren zijn de kosten ten behoeve van het exploiteren van het pension flink gestegen. De ingezette verduur­zaming verlaagt deze kosten. Door de investering in de verduurzaming blijkt het niet mogelijk om voldoende reserves op te bouwen om de uitbreiding geheel te financieren.


  De pensionvoorziening voor mannen voorziet in een grote behoefte. De wijze waarop de voorziening door de eigenaar gerund wordt en de goede samenwerking die daarin gezocht wordt met de gemeente, maar ook met andere partners, zorgt voor een grote meerwaarde voor de betrokken inwoners.

 9. -

  Op 1 januari 2024 wordt de Omgevingswet ingevoerd. Afgelopen jaren is gewerkt aan de voorbereiding. In een brief aan de gemeenteraad wordt een overzicht gegeven van de aanpak in de afgelopen jaren en de besluiten die de gemeenteraad heeft genomen. Bijvoorbeeld over het adviesrecht van de gemeenteraad bij afwijkingen van het omgevingsplan. Of voor welke initiatieven een participatieplicht voor de initiatiefnemer geldt. Daarnaast worden in de brief de grootste veranderingen die de Omgevingswetwet met zich meebrengt nog een keer geschetst.
  Tot slot wordt aandacht besteed aan het werk dat komende jaren nog gedaan moet worden, waaronder het opstellen van het nieuwe omgevingsplan. En de risico's die gepaard gaan met de invoering, met name omdat het landelijke digitale stelsel dat de Omgevingswet moet ondersteunen, nog niet goed functioneert. Het grootste risico daarvan is dat het niveau van onze dienstverlening tijdelijk lager zal zijn. Tegelijk wordt er alles aan gedaan om dat risico zo klein mogelijk te houden.

 10. -

  Door het college van de gemeente Enschede zijn gemeentelijke taken overgedragen aan de Omgevingsdienst Twente, een gemeenschappelijke regeling tussen 14 gemeenten en de provincie Overijssel. De Omgevingsdienst Twente (ODT) is een zelfstandig openbaar lichaam dat is gevestigd in Almelo. De Omgevingsdienst voert (milieu)taken van de gemeente uit op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. De daaraan verbonden bevoegdheden - als het verlenen van een milieuvergunning of het besluiten tot handhaven - blijven bij het college van Enschede omdat deze niet mogen worden overgedragen: het college blijft bevoegd en daarmee ook verantwoordelijk voor die besluiten.
  Om redenen van doelmatigheid zijn bevoegdheden gemandateerd aan de Omgevingsdienst. Mandateren betekent dat de bevoegdheden door de directeur van de ODT worden uitgeoefend in naam van en onder verantwoordelijkheid van het college van Enschede. Het betekent dat op deze wijze de gewenst besluiten sneller kunnen worden genomen.
  In verband met de inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari 2024 is een nieuw mandaatbesluit opgesteld en wordt de eerdere versie uit 2018 ingetrokken.

 11. -

  Openbaar, muv subsidieaanvragen en beschikkingen!


  Het Ministerie van VWS heeft een aantal uitkeringen gebundeld in een specifieke uitkering Gezond en Actief Leven Akkoord (voortaan SPUK GALA). De regeling is voor alle gemeenten in werking gesteld om diverse afspraken uit te kunnen voeren. Voorliggend voorstel is een uitwerking van het meerjarenplan voor Welzijn op Recept 2023-2026. Dit is 1 van de 15 thema's uit SPUK GALA. Hierin vindt een samenvoeging plaats met de pilot SamSam uit 2023 en eerder draaiende projecten overeenkomstig aan Welzijn op Recept. In dit voorstel wordt een bestedingsvoorstel gedaan voor de beschikbare SPUK GALA en POK-middelen voor de periode 2023-2024. Er wordt daarnaast gevraagd om een drietal subsidies toe te kennen. Op basis van de ervaringen en resultaten in 2024 wordt eind 2024 besluitvorming opgehaald over de inzet van de middelen in 2025 en 2026.

 12. -

  Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) stelt zich garant voor de geldleningen ten behoeve van woningstichtingen. Hiervoor worden zogenaamde achtervangovereenkomsten gesloten tussen WSW en gemeente Enschede. Sinds 1 augustus 2021 wordt een nieuwe verbeterde achtervangovereenkomst gehanteerd voor alle rechten en verplichtingen die worden aangegaan na die datum. Zoals in 2021 door het WSW aangekondigd, moeten deze verbeteringen nog verwerkt worden in de oudere achtervangovereenkomsten van voor 1 augustus 2021. Alle voorgaande overeenkomsten worden nu vervangen door deze nieuwe achtervangovereenkomst.

 13. -

  Vanaf het verslagjaar 2023 legt het college in de jaarrekening verantwoording af over het rechtmatig handelen. Hierbij geeft het college aan in hoeverre de baten, lasten en balansmutaties in de jaarrekening in overeenstemming met financiële regelgeving en raadsbesluiten tot stand zijn gekomen. Het normenkader met financiële regelgeving en raadsbesluiten wordt jaarlijks geactualiseerd en door de raad vastgesteld.

 14. -

  Vanuit het jaarrekeningtraject wordt jaarlijks onderzoek gedaan naar de status van de oninbare debiteuren en het hieruit voortvloeiend afboeken van oninbare vorderingen. Voor 2023 bedraagt de omvang van het af te boeken bedrag 103.041,31 euro. Voor de af te boeken vorderingen zijn alle stappen in het invorderingsbeleid gevolgd, desondanks is het niet gelukt de vorderingen te innen en wordt besloten deze nu af te boeken.

 15. -

  Openbaar, maar de bijlagen bij het bestuursvoorstel worden niet actief openbaar gemaakt omdat de inhoud ervan de financiële en economische positie van de gemeente betreft (5.1 lid 2 onder b Woo) en omdat er sprake is van bescherming van de persoonlijke levenssfeer van exploitant (5.1 lid 2 onder e Woo)


  Het gemeentelijk beleid kent regelingen om medewerking te kunnen verlenen aan het verzoek tot herontwikkeling van het voormalig agrarische erf “Johannahoeve” aan de Hoge Boekelerweg 399. Het betreft een ontwikkeling o.b.v. de regeling Rood voor Rood uit de Gids Buitenkans 2022 waarbij schuren worden gesloopt en als tegenprestatie twee woningen mogen worden teruggebouwd. Tevens wordt mogelijk gemaakt dat een cultuurhistorisch waardevolle schuur op het erf kan worden getransformeerd naar een woning o.b.v. de zogenaamde VAB-regeling uit de Gids Buitenkans 2022. De voormalige agrarische bedrijfswoning (boerderij “Johannahoeve”) krijgt tevens een woonbestemming.
  Om de realisatie van deze ontwikkeling mogelijk te maken zijn er afspraken nodig over het wijzigen van de bestemming en eventuele aanpassingen in het openbaar gebied. Ook zijn er afspraken nodig over de inrichting/de landschappelijke inpassing van het nieuwe erf (o.b.v. een erfinrichtingsplan). Die afspraken zijn vastgelegd in een overeenkomst waarop de Gids Buitenkans 2022 van toepassing is en welke tevens als exploitatieovereenkomst fungeert.

 16. -

  Openbaar, muv bijlagen!


  De initiatiefnemer wil de recreatiebestemming (recreatiewoning) op Landgoed 't Slöttelmös (Weerseloseweg 352) omzetten naar een woonbestemming (woning). De initiatiefnemer wil een woning met bijgebouw realiseren ter vervanging van de huidige recreatiewoning om er permanent te kunnen gaan wonen. Als tegenprestatie wordt er geïnvesteerd in o.m. herstel van het landgoed, aanleg van nieuwe natuur en het realiseren van een waterretentiegebied voor de Haverrietbeek.
  Om de realisatie van deze ontwikkeling mogelijk te maken zijn er afspraken nodig over het wijzigen van de bestemming en eventuele aanpassingen in het openbaar gebied. Ook zijn er afspraken nodig over de inrichting en herstel van het landgoed (o.b.v. een inrichtingsplan), aanleg van nieuwe natuur, waterberging en de instandhouding daarvan. Die afspraken zijn vastgelegd in een overeenkomst waarop de Gids Buitenkans 2022 van toepassing is en welke tevens als anterieure overeenkomst fungeert, waarin afspraken zijn gemaakt over het wettelijk verplichte kostenverhaal.

 17. -

  Het op orde hebben van een goed openbaar vervoersnetwerk is essentieel om Enschede bereikbaar te houden. Zeker wanneer het inwonertal toeneemt. Het beschikken over een manier om je te verplaatsen vermindert de kans om afgezonderd te raken van de maatschappij (sociale exclusie). Een toegankelijk en betaalbaar OV zorgt ervoor dat iedereen mee kan doen in de maatschappij. Ook draagt het bij aan verbeteren van de leefbaarheid van de stad. Door het verminderen van autoverkeer en het tegengaan van files, waardoor bijbehorende economische voordelen ontstaan. Het is bovendien een CO2 neutrale vorm van vervoer en draagt daarmee bij aan het halen van de klimaatdoelstellingen.


  We beschrijven in deze visie hoe we van ‘traditioneel OV’ naar Publieke Mobiliteit gaan. Het gaat hierbij om vormen van mobiliteit die we gedeeld kunnen gebruiken. Soms hetzelfde vervoermiddel op hetzelfde moment, zoals de bus of de trein. Soms hetzelfde vervoermiddel op verschillende momenten, zoals de deelauto of -fiets. In deze visie geven we aan hoe we de samenhang van deze vervoersmiddelen voor ons zien in Enschede.

 18. -

  Het college informeert de raad van Enschede over de opdracht 'Begroting en Organisatie in Balans'.
  De opdracht houdt in dat we keuzes moeten maken met als doel de balans tussen taken, personeel en begroting te herstellen. Want er is sprake van een disbalans. Keuzes zijn nodig om de balans te herstellen. Om helder te krijgen aan welke opgaven we werken en wat nodig is om deze te verwezenlijken. En om te zorgen dat we meerjarig financieel gezond blijven. Daarbij kijken we zorgvuldig naar de impact op de organisatie en de stad. Deze keuzes leggen we in aanloop naar de Zomernota 2024 - in de vorm van scenario's - aan de raad voor.

 19. -

  Het diaconaal platform Enschede heeft een brief gestuurd aan het college en de gemeenteraad. Hierbij ontvangen zij een antwoord van het college.

 20. -

  In 2023 heeft het Rijk wederom middelen verstrekt aan de gemeente Enschede in het kader van de Specifieke uitkering (SPUK) 'Impuls Jongerencultuur'. Het College van Burgemeester en Wethouders heeft besloten om deze middelen te verdelen onder een vijftal culturele organisaties: Theatermakerij (100.000 euro), Sickhouse (100.000 euro), Kaliber Kunstenschool (242.180 euro) en Black Brick (73.610 euro). Met deze middelen kan een gevarieerd activiteitenprogramma worden opgezet voor de periode 2023-2024. Dit programma draagt bij aan de deelname van jongeren aan culturele activiteiten en zijn gericht op de specifieke wensen en behoeften van de Enschedese jeugd.

 21. -

  Het Wageler, inclusief het Ledeboerpark, is voor de stad Enschede een belangrijk gebied. Het is een zeer gewaardeerd ontspan- en wandelgebied voor de inwoners van de stad, het is cultuurhistorisch waardevol en door haar ligging vormt het een belangrijke groene en ecologische verbinding tussen stad en platteland.
  Het Wageler heeft daarnaast een belangrijke rol in het organiseren van het natuuronderwijs voor de hele stad. Voor Het Wageler hebben we samen met inwoners en belanghebbenden uit het gebied een toekomstperspectief gemaakt. We hebben plannen en projecten gemaakt voor onder meer de inrichting van het park, maar ook voor biodiversiteitsherstel, klimaatadaptatie en de kwaliteit van het landschap.Deze plannen heeft het college vastgesteld. Daarnaast stellen we voor om voor de invulling van de aangrenzende velden van Achilles - die op termijn als gevolg van de sportclustering beschikbaar komen - een gebiedsontwikkeling te starten.

 22. -

  Uitgangspunt voor de Leuriks Oost is het realiseren van een woonwijk met 75 woningen tussen bestaande bospercelen, het landelijke gebied en de Gronausestraat. Inmiddels is het bestemmingsplan "Leuriks Oost 2020", dat de realisatie van 74 woningen mogelijk maakt, onherroepelijk. Het onderhavige bestemmingsplan "Leuriks Oost 2020 herziening 1" maakt de realisatie mogelijk van de laatste woning uit het oorspronkelijke stedenbouwkundig ontwerp voor het gebied de Leuriks Oost.

 23. -

  Het college van B&W heeft de nieuwe versie van de Nota bodembeheer vastgesteld en ter inzage gelegd.
  De nieuwe nota vervangt de nota uit 2018, die tegelijkertijd met de Bodemkwaliteitskaart, is vastgesteld. Nota en kaart maken het mogelijk grond te verplaatsen zonder voorafgaand bodemonderzoek uit te voeren. De bodemkwaliteitskaart is onveranderd. De Nota bodembeheer moet echter worden aangepast, omdat de Omgevingswet op1 januari 2024 in werking treedt. Bovendien bleek uit een tussentijdse evaluatie dat er een paar kleine verbeteringen nodig zijn.
  Na vaststelling volgen alle Twentse gemeenten én het Waterschap hetzelfde beleid voor het ontgraven en toepassen van grond in de bovenste twee meter. Dit vereenvoudigt het hergebruiken van grond binnen Twente, verlaagt de kosten voor gebruikers en draagt bij aan een duurzaam bodemgebruik. Een ieder kan binnen 6 weken na publicatie een zienswijze indienen over de ontwerp nota bodembeheer.

 24. -

  Op grond van de gemeentelijke archiefverordening moet de gemeentesecretaris jaarlijks verslag uitbrengen over het beheer van nog niet naar de archiefbewaarplaats overgebrachte archieven én het beheer van de gemeentelijke archiefbewaarplaats. Hiervoor heeft de gemeentesecretaris de stadsarchivaris opdracht gegeven dit verslag op te stellen.


  Het college moet, als verantwoordelijke/zorgdrager voor de gemeentelijke archieven, dit verslag ter informatie aanbieden aan de gemeenteraad.


  Het verslag van de stadsarchivaris is positief-kritisch van inhoud. In het verslag wordt geconstateerd de gemeente Enschede in 2022 slechts deels voldoet aan de eisen vanuit archiefwet- en regelgeving. De stadsarchivaris constateert dat er op de verschillende onderdelen werk te doen is, maar dat ook duidelijk is dat de gemeente actiepunten in beeld heeft en dat hier ook daadwerkelijk actie op wordt ondernomen.

 25. -

  Binnen het plangebied van het bestemmingsplan “Hoge Boekelerweg" liggen de percelen die beter bekend zijn als het landgoed "De Hooge Boekel". Het bestemmingsplan zorgt ervoor dat een beheerschuur en een garage kunnen worden gebouwd.
  Deze bebouwing kan gerealiseerd worden op basis van de Gids Buitenkans. Aangezien hier sprake is van bouwen in NatuurNetwerk Nederland (NNN)-gebieden vindt er compensatie plaats.
  Ook wordt een klein zonnepanelenveld van maximaal 500 m2 ten behoeve van de energiebehoefte van het landhuis aangelegd.

 26. -

  Het ontwerp-bestemmingsplan ‘reparatie bouwregels bijbehorende bouwwerken bestemmingsplannen’ wordt zes weken ter inzage gelegd. Dit bestemmingsplan is een zogenaamd paraplubestemmingsplan. Dit houdt in dat een aantal regels uit de nu geldende bestemmingsplannen die gaan over bijbehorende bouwwerken worden vervangen door nieuwe regels.


  Het gaat met name om het aanpassen en verbeteren van de regels voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken (aan- en uitbouwen en bijgebouwen) bij en op woningen. Door aanpassing van die regels zijn er minder (onbedoelde) afwijkingen van het bestemmingsplan/omgevingsplan nodig voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken. De bouwmogelijkheden worden met de aangepaste regels niet verruimd of beperkt.

 27. -

  Het ontwerp-bestemmingsplan ‘aanpassing binnenplanse afwijkingsbevoegdheden en wijzigingsbevoegdheden voor Omgevingswet' wordt zes weken ter inzage gelegd. Dit bestemmingsplan is een zogenaamd paraplubestemmingsplan: een aantal regels uit een groot aantal geldende bestemmingsplannen binnen de gemeente worden vervangen door nieuwe regels.
  Met het bestemmingsplan worden alle wijzigingsbevoegdheden uit de geldende bestemmingsplannen verwijderd. Ook worden er een aantal binnenplanse afwijkingsbevoegdheden verwijderd.
  1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. De afwijkings- en wijzigingsbevoegdheden worden verwijderd omdat de regels niet meer toepasbaar zijn onder de Omgevingswet of omdat het niet gewenst is om de regel te behouden. Tenslotte wordt één binnenplanse afwijkingsbevoegdheid toegevoegd.

 28. -

  Binnen het plangebied van het bestemmingsplan “Hoge Boekelerweg 399 ” liggen de percelen die beter bekend zijn als erve Johannahoeve. Het bestemmingsplan zorgt ervoor dat onder andere twee woningen in het kader van Rood voor Rood kunnen worden gebouwd. Een inpandige woning wordt gerealiseerd in een karakteristieke schuur. Een voormalige bedrijfswoning wordt verbouwd tot twee woningen. Tevens wordt een klein zonnepanelenveld gerealiseerd in het kader van de eigen energiebehoefte. Kleine zonnepanelenvelden zijn toegestaan, ook in het licht van het recente provinciale besluit om grote zonneparken op landbouwgrond niet meer toe te staan.

 29. -

 30. -

  Op 1 juli 2023 is de Wet goed verhuurderschap (Wgv) in werking getreden. De wet verplicht gemeenten om voor 1 januari 2024 een meldpunt in te richten. Bij dit meldpunt kunnen woningzoekenden en huurders terecht met hun meldingen over ongewenst verhuurgedrag. Zij kunnen bijvoorbeeld een verzoek tot handhaving indienen. In concrete situaties kan de gemeente hulp bieden of doorverwijzen. Het meldpunt is laagdrempelig, gratis en maakt anoniem melden van misstanden mogelijk. Het college stelt het meldpunt slecht verhuurderschap in per 1 januari 2024.

 31. -

  Op 9 oktober is het Mandaatbesluit 2023 door het college vastgesteld. In dit besluit wordt geregeld welke ambtenaren namens het College van B&W of de burgermeester bevoegd zijn om bijvoorbeeld besluiten te nemen of overeenkomsten te onderteken. Dit besluit moet op een aantal punten worden gewijzigd, onder andere omdat per 1 januari 2024 de Omgevingswet van kracht wordt. Daarnaast worden een aantal kleine taalkundige wijzigingen doorgevoerd en tekortkomingen hersteld.