Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Besluiten College van B&W

dinsdag 10 januari 2023

12:00 - 17:00

Agendapunten

 1. -

  Beantwoording artikel 35 vragen van de heer Joffrey Vogelzang (fractie BBE) inzake speeltuinen in Enschede.

 2. -

  De crisis opvangplekken voor asielzoekers zijn het afgelopen jaar herhaaldelijk onderwerp van gesprek geweest in het gemeentebestuur van Enschede. Van gemeenten in Nederland wordt al enkele maanden een forse inspanning gevraagd ten aanzien van het opvangen en huisvesten van asielzoekers. De afgelopen maanden volgden opgehoogde taakstellingen en crisismaatregelen elkaar op. Terwijl er tegelijkertijd sterke behoefte is om óver de crisis heen te kijken en te werken aan structurele oplossingen.


  In deze brief informeren we de Raad over de meest actuele stand van zaken op verschillende onderdelen van de opvang vluchtelingen, mede ter voorbereiding op het oriënterend debat in de stedelijke commissie en het kaderstellend debat in de gemeenteraad.

 3. -

  Onlangs is de decembercirculaire gemeentefonds 2022 gepubliceerd. Deze circulaire levert meerjarig een negatief resultaat op, veroorzaakt door een al bekende fout in de berekening van de septembercirculaire 2022. Het resultaat voor 2022 wordt verwerkt in de Gemeenterekening 2022. De resultaten voor 2023 e.v. worden opgenomen in de zomernota 2023. De raad wordt geïnformeerd over de effecten van deze circulaire conform de afspraken uit de financiële verordening.

 4. -

  Het college van Enschede neemt kennis van een informatiebrief die het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Twente heeft opgesteld voor alle raden en staten over de herijking van de financiering van de OD Twente. De uitwerking van de herijking is vastgelegd in een rapportage Herijking financiering OD Twente die bij de brief is gevoegd. De informatiebrief en bijbehorende rapportage worden 27 januari naar de raden en staten gestuurd.

 5. -

  Openbaar, ja maar na 26 januari in verband met besluit Twentse Regietafel Asiel!


  Van gemeenten in Nederland wordt al enkele maanden een forse inspanning gevraagd ten aanzien van het opvangen en huisvesten van asielzoekers. De afgelopen maanden volgden opgehoogde taakstellingen en crisismaatregelen elkaar op. Terwijl er tegelijkertijd sterke behoefte is om óver de crisis heen te kijken en te werken aan structurele oplossingen.


  Er is gevraagd om een Twents procesplan te formuleren, binnen de context van een bestuurlijke uitvoeringsagenda Flexibilisering Asielketen (uit 2020), een gevraagd transitieplan voor afbouw van de CNO-locaties, en de in ontwikkeling zijnde Spreidingswet Asiel. Een procesplan dat uitgaat van de lokale aanpak en verantwoordelijkheden (college en raad), deze ondersteunt en bovenlokale/bovenregionale verbinding versterkt.

 6. -

  Het Twents Fonds voor Vakmanschap ondersteunt mensen die zich willen laten om-, her- of bijscholen door loopbaanadvies en financiering beschikbaar te stellen op het moment dat er geen andere middelen beschikbaar zijn. In de afgelopen 4 jaar is het fonds een groot succes gebleken. Om die reden wil gemeente Enschede het fonds voortzetten en gaat ze opnieuw een samenwerkingsverband aan voor 4 jaar.
  Het fonds is een gezamenlijk initiatief van overheid, ondernemers en onderwijs en sluit aan bij de talentopgave van  de Twente Board en Agenda voor Twente. Hiermee maken wij een 'leven lang ontwikkelen' mogelijk. Dat draagt bij aan het vitaal houden van de Twentse economie.