Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Besluiten College van B&W

maandag 9 oktober 2023

12:00 - 17:00

Agendapunten

 1. -

  In deze 2e tussenrapportage is de prognose voor het financiële resultaat van de gemeente Enschede voor 2023 weergegeven. De begroting 2023 is in evenwicht en sluitend zonder een beroep hoeven te doen op de algemene reserve. Op basis van deze rapportage wordt een positief resultaat van 1,5 miljoen euro verwacht in 2023.

 2. -

  De bestuursorganen van de gemeente, zoals de burgemeester en het college van B&W, voeren vele wetten uit. Door besluiten te nemen, overeenkomsten aan te gaan et cetera. Die handelingen en besluiten nemen ze veelal niet zelf. Dat zou te veel zijn. Dat laten ze in mandaat over aan ambtenaren. Welke mandaten ambtenaren hebben is geregeld in het Mandaatbesluit. Het was weer tijd voor een actualisatie. De aanpassingen zien onder andere op de leesbaar- en begrijpelijkheid van het besluit, het mogelijk maken van het toepassen van de waarden uit de Menselijke Maat en Open Enschede, de verplichting tot het nemen van een procesbesluit, de mogelijkheid voor de klachtencommissaris om niet-ontvankelijkheid van klachten uit te spreken en diverse aanpassingen om zodoende aan te sluiten bij het geldend recht.

 3. -

  De Bed Bad en Brood regeling biedt mensen die geen formele verblijfsstatus hebben in Nederland maar ook niet terug kunnen keren naar hun land van herkomst een sobere opvang in de vorm van onderdak en leefgeld voor eerste levensbehoeften. Het college heeft in het coalitieakkoord aangegeven te zullen stoppen met deze regeling. Dat betekende geen instroom meer in de regeling en voor de nog resterende gebruikers zoeken van een oplossing met perspectief. Over de gerealiseerde oplossing informeert college nu de Raad. Door de val van het kabinet is een alternatief voor de laatste twee gebruikers (nog) niet gerealiseerd kunnen worden. Daarvoor is een kabinetsbesluit nodig over een beoogde Landelijke voorziening voor vreemdelingen (LVV). Dat besluit wordt dit jaar niet meer genomen. De ondersteuning van de laatste twee gebruikers wordt nu, in afwachting van besluitvorming over de LVV, in afgeslankte vorm voortgezet zodat deze mensen niet na 20 jaar alsnog op straat belanden. Een recent opgerichte stichting die zich het lot van deze mensen aantrekt biedt hierin ook de nodige morele en praktische ondersteuning.

 4. -

  Gemeenteraadsleden mevrouw Nicole Workel-ten Bos (VVD) en de heer Piet van Ek (SP) hebben een aantal schriftelijke vragen gesteld over de bezorging van Huis-aan-huis Enschede. Zij spreken hun zorg erover uit dat de doelgroep minder digitaalvaardigen het gemeentelijke nieuws niet ontvangt door gebrekkige bezorging. Het college geeft in de beantwoording aan dat het aantal klachten weliswaar relatief beperkt is, maar dat dat de bezorging zeker een aandachtspunt is en blijft. Maar ook dat 100% bereik een illusie is en dat er daarom andere kanalen worden aangeboden zodat alle inwoners van Enschede de kans hebben kennis te nemen van de gemeentelijke informatie.

 5. -

  Openbaar: ja, muv geheime bijlage 4!


  Het college van burgemeester en wethouders van Enschede heeft op 22 september jl. besloten het voorstel tot de realisatie van de Huiskamer van de Stad in te trekken. Dit besluit komt voort uit het bericht dat de Bibliotheek niet kan instemmen met het voorstel vanwege financiële uitdagingen bij het sluitend maken van haar begroting.De brief van de Bibliotheek heeft het college onaangenaam verrast. De brief weerspiegelt op geen manier de tijd en moeite die in het proces is gestoken om de zorgen van de Bibliotheek te verminderen. Het geeft geen goed beeld van de financiële situatie van de Bibliotheek en haar toekomstperspectief. Vanaf 2025 ontvangt de gemeente structureel extra financiële middelen voor de Bibliotheek. Dit bedraagt ongeveer 480.000 euro. Hiermee kan het structureel tekort van de Bibliotheek van 200.000 euro worden opgevangen. En blijft er ruimte voor het versterken van de inhoudelijke programmering. Het belang van de centrale vestiging van de Bibliotheek wordt nog steeds onderschreven. De functie van de Bibliotheek wordt versterkt wanneer deze verbonden wordt met andere culturele organisaties. Dit blijkt ook uit het onderzoek van Berenschot. Deze verbinding biedt kansen voor het versterken van cultuureducatie en cultuurparticipatie. Het college houdt vast aan deze bestaande beleidslijn voor de invulling van de centrale vestiging van de Bibliotheek. Dit betekent dat de opdracht aan de Bibliotheek is om de centrale vestiging van de Bibliotheek vorm te geven in lijn met het gedachtegoed van de Huiskamer met samenwerkingspartners en uitstraling die dit vraagt.

 6. -

  De Raad middels een brief te infomeren.

 7. -

  De Stichting Werkgeverstaken P-wet heeft de werkgeverstaken van de "nieuw beschutte banen” bij de DCW uitgevoerd. Nadat de werknemers van SWPE, overeenkomstig de Cao: "Aan de Slag", in dienst zijn getreden bij de gemeente Enschede is de nut en de noodzaak voor de stichting komen te vervallen. De stichting is bij besluit van het college opgeheven per september 2022 en er is ontslag verleend aan de bestuurders van de stichting. De voormalig bestuurders hebben daarop de formele taken tot afhandeling van de stichting op zich genomen. Deze taken zijn afgerond en het college verleent daarom nu decharge aan de voormalig bestuurders van de stichting.

 8. -

  De leden van de van de Raad van Toezicht worden, op grond van de statuten van de stichting Consent, benoemd door het College van B&W van Enschede. De benoeming vindt plaats op voordracht van de Raad van Toezicht, waarbij de Raad van Toezicht de opgestelde profielschets in acht neemt.


  De eerste zittingsperiode van dhr. Van Zijl en mevr. Bakker-Brusse verloopt. Zij worden door de Raad van Toezicht voorgedragen voor een herbenoeming voor een tweede periode van vier jaar.


  Het College van B&W besluit deze personen met terugwerkende kracht per 25 mei 2023 her te benoemen in de Raad van Toezicht van Stichting Consent.

 9. -

  De gemeente Enschede verwerkt persoonsgegevens bij het uitvoeren van haar taken. De Wet politiegegevens (Wpg) biedt waarborgen voor het beschermen van deze gegevens die worden verzameld door BOA’s openbare ruimte en BOA’s leerplicht. De Functionaris Gegevensbescherming (FG) is onafhankelijk en ziet er op toe dat bij het verwerken van persoonsgegevens wordt voldaan aan de wettelijke verplichtingen uit de WPG. De bevindingen en adviezen van de FG over het jaar 2022 zijn opgenomen het jaarverslag Wpg. Vanwege het late tijdstip van verschijnen is het jaarverslag aangevuld met wat in de eerste helft van 2023 is bereikt en wat gedurende het jaar nog zal worden ontwikkeld en wat de taken van de FG zijn in het kader van toezicht.

 10. -

  Uitgangspunt voor de Leuriks Oost is het realiseren van een woonwijk met 75 woningen tussen bestaande bospercelen, het landelijke gebied en de Gronausestraat. Inmiddels is het bestemmingsplan "Leuriks Oost 2020", dat de realisatie van 74 woningen mogelijk maakt, onherroepelijk. Het onderhavige bestemmingsplan "Leuriks Oost 2020 herziening 1" maakt de realisatie mogelijk van de laatste woning uit het oorspronkelijke stedenbouwkundig ontwerp voor het gebied de Leuriks Oost.

 11. -

  Het college heeft de concept Gemeentebegroting 2024-2027 aan de raad toegestuurd voor besluitvorming.
  In opdracht van de raad heeft Dr. J.A.M. de Kruijf, namens de rekenkamer, een Quickscan van de begroting gemaakt.
  De raad krijgt daarmee een beter beeld van de begroting en waar ze op moet letten. Het college heeft de
  Quickscan gelezen en een aantal verduidelijkende opmerkingen geplaatst. De raad behandelt de
  Gemeentebegroting in haar vergadering van 30 en 31 oktober (Stedelijke commissie) en besluit
  hierover op 6 en 7 november in de raadsvergadering.

 12. -

  Openbaar, muv bijlage 3
  Het college van burgemeester en wethouders heeft de strooikaart voor de gladheidbestrijding in de komende winter vastgesteld. Op de strooikaart staan alle wegen en fietspaden aangegeven waarop de gemeente gladheidbestrijding laat uitvoeren. De uitvoering van de gladheidbestrijding volgens de strooikaart zorgt onder winterse omstandigheden voor veiligheid van de weggebruiker en voor bereikbaarheid en doorstroming van het verkeer.
  In de strooikaart voor de komende winter zijn een aantal wijzigingen aangebracht door onder andere routewijzigingen van het openbaar vervoer. Hierdoor zijn in West enkele weggedeeltes in de strooiroute opgenomen van de van de Wethouder Nijhuisstraat, Jan van Goyenstraat en Nicolaas Maesstraat. Nieuw als hoofdfietsroute is opgenomen de M.H. Tromplaan bij Saxion en de Pierenkampweg. Dit zijn allebei hoofdroutes naar het voortgezet onderwijs.

 13. -

  De gemeente Enschede neemt deel aan de samenwerking in de GR SamenTwente en werkt daarnaast op vrijwillige basis regionaal samen in het samenwerkingsverband Samen14. Betrokken bestuurders vergaderen periodiek. De vergadering wordt voorbereid door het college. De vertegenwoordiger van het college brengt vervolgens het standpunt in op de onderwerpen die op de agenda staan.

 14. -

  Centrumkwadraat is een bundeling van gebieden rondom het spoor in het centrum van Enschede. Hier werkt de gemeente aan een duurzame centrumontwikkeling. Met wonen en werken in een dynamisch gebied met het gevoel van de binnenstad, nabij het station en alle gemakken die een stad heeft te bieden. De afgelopen jaren zijn al flinke stappen gezet in de ontwikkeling van Centrumkwadraat.


  In het ambitiedocument Centrumkwadraat wordt het Stationsplein dé ontvangstruimte van de stad. Een groen en aantrekkelijk plein met hoogwaardige architectuur waar je horeca, cultuur en (flexibele) werkplekken vindt. De unieke ligging van ons monumentale station biedt ons de kans om het plein terug te geven aan de voetganger en de fietser. Ook wonen wordt straks mogelijk aan het Stationsplein, daarmee wordt het écht onderdeel van het centrum.


  Het voorliggende bestemmingsplan maakt een groot deel van de beschreven ambitie mogelijk. Op basis van dit bestemmingsplan kan een onder hoogwaardige architectuur vormgegeven gebouw gerealiseerd worden, direct tegen het plein. Op de begane grond kan een levendige plint ontstaan door het toestaan van de functies horeca en kantoor. Op de eerste verdiepingslaag aan het Stationsplein kunnen ook andere commerciële en collectieve functies komen naast kantoor. Verder is wonen de belangrijkste functie. Achterop het perceel aan de zijde van de parkeergarage Stationsplein zal een woontoren worden gerealiseerd van circa 53 meter hoog. In dit plan is speciaal aandacht geschonken aan het vergroenen van de gevels en de dakterassen. Het totale plan omvat 159 woningen, die zich bevinden in de middeldure (119) en vrije huursector (40).

 15. -

  Het college heeft een zienswijze ingediend tegen het ontwerp Programma Energiehoofdstructuur. In dit ontwerp programma beschrijft het Rijk welke energie-infrastructuur (bijv. grote hoogspanningslijnen, grote gasleidingen) in de toekomst nodig is voor een klimaatneutraal energiesysteem in 2050. Het ontwerp programma ligt tot en met 12 oktober ter inzage. In het ontwerp programma staat o.a. dat het Rijk de bestaande ruimtereservering voor het tracé van een nieuwe gasleiding over het grondgebied van Enschede wil handhaven. Dit tracé is vóór 2012 afgesproken en vastgelegd in de Structuurvisie Buisleidingen (2012-2035): het tracé loopt van de grens met Hengelo, door het landelijk gebied ten zuiden van Enschede naar de grens met Duitsland. Enschede heeft de ruimtereservering voor het tracé pas geleden opnieuw bekeken en nu blijkt dat het grote belemmeringen kan opleveren voor de toekomstplannen van Enschede (bijv. voor toekomstige locaties voor woningbouw, bedrijventerreinen, opwekking van hernieuwbare energie). Daarom heeft de gemeente een zienswijze ingediend: Enschede wil dat de ruimtereservering voor het tracé uit het programma wordt verwijderd en dat in de toekomst gebruik wordt gemaakt van de gasleidingen die langs de Rijksweg 35 liggen.