Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Besluiten College van B&W

dinsdag 14 november 2023

12:00 - 17:00

Agendapunten

 1. -

  Voor het uitlaten van honden in de openbare ruimte zijn regels vastgesteld in de Verordening kwaliteit leefomgeving Enschede 2023. Er geldt overal in de openbare ruimte een aanlijnplicht, behalve in losloopgebieden en buiten de bebouwde kom. We stellen de raad voor om ook de (omheinde) renvelden hieraan toe te voegen. Daarmee geldt ook op de renvelden geen aanlijnplicht. Door deze wijziging moet ook het bestaande besluit ‘Losloopgebied honden’ worden aangepast. Alle losloopgebieden en renvelden zijn zichtbaar op de kaart bij het nieuwe Aanwijzingsbesluit losloopgebieden en renvelden voor honden. De overzichtskaart is ook digitaal raadpleegbaar op www.enschede.nl/honden.

 2. -

  AutoMaatje is een vrij toegankelijke vervoersservice waarbij vrijwilligers (minder mobiele) buurtgenoten op verzoek vervoeren. De chauffeurs gebruiken daarvoor hun eigen auto en ontvangen een kilometervergoeding van degene die vervoerd wordt. Met de subsidie worden de kosten van de coördinator, deze is in dienst van Alifa, betaald. AutoMaatje is een aanvulling op de voorliggende voorzieningen die er zijn en heeft een maatschappelijke functie voor haar gebruikers. Bij de start van AutoMaatje was de verwachting dat er door de komst van Automaatje minder gebruik zou worden gemaakt van de Regiotaxi. Het tegendeel is waar, het gebruik van de Regiotaxi is de afgelopen jaren, ondanks de corona pandemie, gestegen. Ondanks dat de voorspelling qua kostenbesparing niet is uitgekomen heeft Automaatje wel een belangrijke maatschappelijke functie, namelijk (mantelzorg) ondersteuning en bestrijding van eenzaamheid.

 3. -

  Op 11 juli 2023 heeft het College de aanbesteding van de ondersteuning huishouden afgerond en de opdracht gegund. In deze aanbesteding is gebruikt gemaakt van het meest recente normenkader. Het nieuwe normenkader wordt gebruikt om op basis van de hulpvraag en mogelijkheden van de inwoner de nodige inzet aan uren ondersteuning huishouden vast te kunnen stellen. In de nieuwe werkafspraken is dit normenkader opgenomen. Hiermee wordt voldaan aan de voorwaarde dat bij het ingaan van de nieuwe contracten voor ondersteuning huishouden op 1 januari 2024 het beleid gestoeld is op het meest recente normenkader. Daarnaast zijn de werkafspraken met aanbieders gewijzigd, waardoor het mogelijk is om in uren te indiceren. In de beleidsregels ondersteuning huishouden staat het normenkader uitgewerkt en hoe we hier in de praktijk mee omgaan. Dit is het kader voor de wijkteammedewerkers bij het onderzoek naar de hulpvraag van de inwoner.

 4. -

  Dit project draait om het opzetten van een "Makelpunt", waar mensen op zoek kunnen gaan naar geschikte plekken voor hun maatschappelijke activiteiten en waar mensen die ruimtes beschikbaar hebben, deze kunnen aanbieden. Denk aan plekken voor kunst, sport, zorg en meer. Het doel is om deze zoektocht eenvoudiger te maken en lege ruimtes beter te benutten. De gemeente wil dit makelpunt opzetten om te helpen bij het vinden van passende plekken en om meer samenwerking tussen mensen en groepen te stimuleren.
  Het plan omvat het inrichten van een website waarop het actuele aanbod aan ruimtes in de stad te vinden is en een klein team dat dit beheert en dat de gebruikers ondersteunt en enthousiast maakt. Het uiteindelijke doel is om Enschede aantrekkelijker te maken, ervoor te zorgen dat iedereen mee kan doen in de stad. Vergelijkbare initiatieven in andere steden zijn al succesvol gebleken.

 5. -

  De gemeente Enschede wil of gaat een bijdrage leveren aan de transitie naar een circulaire economie. De ambitie van de Rijksoverheid is dat de Nederlandse economie in 2050 volledig circulair is met als tussendoel is 50% minder gebruik van primaire grondstoffen in 2030. Net als onze nationale regering en ook de Europese Unie is de gemeente Enschede doordrongen van de urgentie van deze opgave. Om als gemeentelijke organisatie invulling te kunnen geven aan de transitie naar een circulaire economie, is het Koersdocument Circulaire Economie opgesteld. In 2023 gaat de gemeente starten met de aanbevelingen die in dit koersdocument worden gedaan, met als doel om circulariteit aan te jagen op het gebied van inkoop, openbare ruimte en gebiedsontwikkeling.

 6. -

  Op 11 november 2020 is door de Raad de motie ''Enschede Global Goals Gemeente'' aangenomen. Hierin vroeg de Raad aan het college om zich aan te melden bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten als SDG-gemeente. Daarnaast werd het college ook gevraagd om te onderzoeken in hoeverre er een verdere invulling gegeven kan worden aan de Sustainable Development Goals (SDG’s) en hierover een antwoord aan de raad te geven. Hieruit blijkt dat we als gemeente al een aantal zaken koppelen aan de SDG's, zoals bijvoorbeeld in de begroting en her en der in onze communicatie. De aanmelding als SDG-gemeente zou hier een logisch vervolg op zijn om deze doelen verder uit te dragen.

 7. -

  De pilot eerste uur gratis parkeren wordt beëindigd op 31-12-2023. Het is niet in lijn met de Wet Markt en Overheid, omdat wij als gemeente niet met korting mogen concurreren met andere parkeeraanbieders. Daarnaast is de doelstelling van lastenverlichting voor inwoners niet gehaald; de korting is voor de helft bij mensen van buiten Enschede terecht gekomen en een deel is terecht gekomen bij een groep mensen die de parkeergarage als sluiproute heeft gebruikt. Wel is de pilot goed ontvangen door inwoners en gebruikers. Veel ondernemers zijn ook positief, maar merken geen effecten in hun omzet.

 8. -

  Schoolbesturen kunnen elk jaar een aanvraag indienen voor voorzieningen voor onderwijshuisvesting. Ook voor het jaar 2024 zijn er aanvragen gedaan voor het ‘Programma en Overzicht Onderwijshuisvesting 2024’.
  De volgende verzoeken willen wij honoreren:
  · het herstel van constructiefouten bij vijf scholen (BonhoefferCollege - Bruggertstraat, Prins Maurits, De Koning, Het Stedelijk Alpha en Schateiland).
  · de huur van twee lokalen voor de Alfonsusschool.
  · vergoeding van een deel van de installatiekosten bij Schateiland.
  · kosten van tijdelijke huisvesting voor Van der Waalslaan.
  · Uitbreiding OLP (OnderwijsLeerPakket)/meubilair voor Taalklas De Globe.


  Tevens zijn er vanuit het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) kredieten beschikbaar gesteld voor:
  · nieuwbouw van IKC Helmerhoek (De Sterrenborgh/Willem van Oranje/Jonge Helden);
  · (ver-)nieuwbouw van het Bonhoeffer College aan de Van der Waalslaan;
  · voorbereiding voor de (ver-)nieuwbouw van OndersteuningsCentrum (OCR) Roessingh en de Huifkar.
  De gevraagde voorzieningen dragen bij aan onze ambitie om duurzame, energie neutrale en flexibele gebouwen te hebben die het onderwijsconcept van een school ondersteunen. Een goed gebouw is een belangrijke voorwaarde voor goed, toekomstbestendig onderwijs.
  De gemeente is verantwoordelijk voor (financiering van) nieuwbouw en uitbreiding van scholen voor primair, speciaal (voortgezet) en voortgezet onderwijs.

 9. -

  De Samenwerkingsagenda vloeit voort uit de Regiovisie Jeugdhulp Twente die door alle Twentse gemeenten half maart 2022 is vastgesteld. De Regiovisie is opgesteld om richting te geven aan de ontwikkeling van de jeugdhulp in Twente. De acht leidende principes in de regiovisie zijn de kaders om in de samenwerkingsagenda gezamenlijk vanuit onderwijs, zorg en gemeenten te ontwikkelen op jeugdhulp in Twente. Het Bestuurlijk Overleg Samen 14 heeft in de vergadering d.d. 20 september 2023 afgesproken de Samenwerkingsagenda ter besluitvorming voor te leggen aan de afzonderlijke colleges. De Stuurgroep Samenwerkingsagenda heeft d.d. 4 oktober 2023 eveneens de Samenwerkingsagenda goedgekeurd.

 10. -

  Het college laat het kortparkeertarief voor de gemeentelijke parkeergarages per 1 januari 2024 ongewijzigd op gemiddeld €3,20 per uur. De Parkeervisie 2023-2030 introduceert het avond- en nachttarief voor de gemeentelijke parkeergarages. Bezoekers betalen vanaf 19.00 uur tot 7.00 uur een tarief van 1 euro per uur, met een maximum van 3 euro. Ook gaan de abonnementstarieven niet omhoog.

 11. -

  Openbaar, muv de bijlagen


  In juli 2021 is het amendement ‘investeren in speeltuinen’ aangenomen. Belangrijk onderdeel daarvan was het beschikbaar stellen van € 360.000,- om achterstallig onderhoud uit te voeren aan de speeltuingebouwen die geplaatst zijn bij de speeltuinen van de Stichting Enschedese Speeltuinen (hierna: SES). Na deze eenmalige onderhoudsinvestering zullen de gebouwen in eigendom overgedragen worden aan de SES door middel van een recht van opstal.
  In de afgelopen jaren is, alvorens uitvoering te geven aan het amendement, in samenwerking met de SES eerst gewerkt aan ontwikkelplannen per speeltuin. Het afronden van deze ontwikkelplannen was nodig omdat er in elk plan (ook) is gekeken naar de staat en het nut en de noodzaak van de gebouwen bij de speeltuinen. Nu dit is afgerond zijn we in de fase beland dat het achterstallig onderhoud gefaseerd per speeltuin tot uitvoering kan komen. Om de SES in de gelegenheid te stellen de onderhoudswerkzaamheden uit te voeren verstrekt het College haar een subsidie van €360.000,-.

 12. -

  Openbaar, muv bijlagen
  De SPUK is eén brede specifieke uitkering en bundelt financiële middelen die gemeenten krijgen voor preventietaken. Het Gezond en Actief Leven Akkoord maakt een integraal preventief beleid mogelijk op gemeentelijk niveau.
  Het Ministerie van VWS heeft een aantal uitkeringen op het gebied van gezondheidsbevordering, sport- en beweegstimulering, het bevorderen van cultuurparticipatie en het versterken van de sociale basis gebundeld in een specifieke uitkering Gezond en Actief Leven Akkoord (voortaan SPUK GALA). De regeling is voor alle gemeenten in werking gesteld om diverse afspraken uit te kunnen voeren. Deze afspraken zijn vastgelegd in het Hoofdlijnen Sportakkoord II en het GALA. Gemeente Enschede heeft voor 2023 een voorschot ontvangen om uitvoering te kunnen geven aan activiteiten die bijdragen aan de doelen van het GALA.


  Voor jaargang 2023 zijn aan rijksmiddelen respectievelijk:
  1. € 367,650.51 ten behoeve van de versterking van de sociale basis en,
  2. € 70,508.32 ten behoeve van de versterking van de mentale weerbaarheid en de mentale gezondheid aangevraagd en ontvangen.
  Voor een gedeelte van deze middelen is een bestemming aangewezen in de vorm van elf initiatieven die goed passen in de doelstellingen van deze specifieke uitkering. Besluitvorming om te komen tot incidentele subsidieverlening is hierbij noodzakelijk.

 13. -

  De Gemeente Enschede is sinds enkele jaren bezig met de clusteringsopgave van sportparken. De opgave richt zich op het clusteren van buitensportverenigingen op een aantal bestaande sportparken om
  efficiënter gebruik te maken van de beschikbare faciliteiten. Hierbij worden 5 sportparken gesloten. Een van deze sportparken is Diekman West ten behoeve van de herontwikkeling van dit gebied tot Topsportcampus en de vestiging van het trainingscomplex van FC Twente.
  De voetbalvereniging EFC PW 1885 en de scheidsrechtersvereniging SEO moeten als gevolg van de sluiting van Diekman West verhuizen. Dit brengt voor beide verenigingen extra kosten met zich, enerzijds door prijsstijgingen in de bouw en anderzijds door de verplichte overdrachtsbelasting. In maart 2023 heeft de raad eerder besloten deze kosten te compenseren. Hiertoe ontvangen beide verenigingen een eenmalige subsidie voor EFC PW 1885 ter hoogte van € 25.000,- voor gestegen bouwkosten en € 12.064,- voor de overdrachtsbelasting. En SEO ter hoogte van € 6.760,- voor de overdrachtsbelasting.