Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Besluiten College van B&W

dinsdag 5 september 2023

12:00 - 17:00

Agendapunten

 1. -

 2. -

  De heer H. Heutink (PVV) heeft vragen gesteld over een recent ongeval ter hoogte van de spoorbrug in de Noord Esmarkerrondweg. Met dit collegebesluit beantwoord het college de gestelde vragen.

 3. -

  De FvD heeft artikel 35 vragen gesteld over het Regenboogpad.
  Het college heeft deze vragen schriftelijk beantwoord.

 4. -

  Na afloop van vergadering van de raadscommissie menselijke maat op 26 juni 2023 hebben de leden van deze commissie schriftelijk een aantal vragen ingediend. Het college heeft in haar brief van 27 juli 2023 toegezegd deze vragen te zullen beantwoorden ná het zomerreces. Met deze brief aan de gemeenteraad komt het college deze toezegging na.

 5. -

  De beleidsregel voor de aanwijzing tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor één dag is eerder op 6 december 2022 vastgesteld. Er is nu een aanvulling toegevoegd bij artikel 5, vijfde lid van de beleidsregel. Dit omdat er onduidelijk bestond over de wijze van invulling van de verantwoordelijkheid van de gemeente Enschede bij een huwelijksvoltrekking door een babs voor één dag.

 6. -

  De gemeente werkt samen met andere gemeenten aan publieke taken. Sommige taken zijn op afstand gezet en in zogenaamde gemeenschappelijke regelingen ondergebracht. Denk aan de Stadsbank, Samen Twente etc. Op grond van de in 2022 gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen moeten deze gemeenschappelijke regelingen een aantal wijzigingen doorvoeren in hun regeling. Ook hebben ze keuzemogelijkheid om extra controle instrumenten in de bouwen voor de gemeenteraden. Doel van die wetswijziging is namelijk de controlerende rol van de raad te vergroten, om de grip te versterken op het verlengde lokale bestuur. De wijziging van de regelingen gaat in een tweetrapsraket. Eerst mogen de deelnemende gemeenteraden een zienswijze geven over de concept gewijzigde regeling. Daarna moeten alle raden toestemmen met de gewijzigde regeling. We zijn nu bij stap 1: een aantal regelingen heeft een concept regeling aangeboden ter zienswijze. Dat zijn de Stadsbank, Openbaar Lichaam Crematoria Twente, SamenTwente en het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente.

 7. -

  In de aandeelhoudersvergadering van 29 november 2023 worden de aandeelhouders gevraagd om de Meerjarenstrategie 2024-2027 Twente Milieu vast te stellen. Het college van B&W stemt in met het voorliggende concept maar plaatst nog wel een paar kanttekeningen bij het concept-plan. De raad wordt in de gelegenheid gesteld om zienswijzen in te dienen bij het concept plan.

 8. -

  In de aandeelhoudersvergadering op 7 december 2023 wordt de aandeelhouders gevraagd om het Strategisch beleidsplan Twence 2024-2027 vast te stellen. Het college stemt in met het voorliggende concept plan. De raad wordt in de gelegenheid gesteld om zienswijzen in te dienen bij het concept plan.

 9. -

  Het college stelt de raad voor om de leden van de Gemeentelijke adviescommissie omgevingskwaliteit te benoemen. Deze commissie adviseert over het uiterlijk van bouwwerken, waaronder specifiek ook monumenten en karakteristieke gebouwen en structuren. Ook krijgt de commissie een adviesrol bij de ontwikkeling van ruimtelijk beleid.De adviescommissie bestaat uit meerdere leden: de huidige stadsbouwmeesters, twee leden uit de huidige monumentencommissie en twee leden met kennis van de lokale (ruimtelijke en cultuurhistorische) geschiedenis.Verder stelt het college de raad voor om de benoeming, herbenoeming en het ontslag van leden in het vervolg te mandateren aan het college.

 10. -

  Op 15 mei jl. is het tijdelijk noodfonds Enschede beëindigd. De gemeenteraad heeft als gevolg hiervan een motie ingediend omdat inwoners na 15 mei ook financieel in de knel kunnen komen doordat zij de jaarafrekening gas, water en/of elektra niet kunnen betalen. De gemeenteraad wil hiervoor 100.000 euro inzetten. Het bedrag is bedoeld voor inwoners die worden geconfronteerd met een hoge jaarafrekening gas, water en/of elektra, in combinatie met een hoog maandelijks voorschot wat niet in verhouding staat tot het inkomen. Een hoge jaarafrekening, samen met een hoog maandelijks voorschot kan tot gevolg hebben dat inwoners niet meer in levensonderhoud kunnen voorzien. Dit willen we voorkomen.

 11. -

  Openbaar, ja maar pas vanaf 19 september 2023!


  Verzoekers schrokken enorm toen zij onaangekondigd een terugvordering van de gemeente ontvingen van ruim EUR 11.000,-. Ze namen meteen contact op met de gemeente omdat ze veel vragen hadden. Zij werden een dag later teruggebeld door een consulent. Dat gesprek is volledig geëscaleerd. Verzoekers hadden niet het gevoel serieus genomen te worden en deze situatie heeft veel zorgen en stress veroorzaakt. Zij begrijpen niet waarom de gemeente niet eerst met hen in gesprek is gegaan voordat besloten is om voornoemd bedrag terug te vorderen.
  Zij hebben dan ook een klacht ingediend tegen de gedragingen van deze consulent en de wijze waarop wordt teruggevorderd. De gemeente heeft naar aanleiding van deze klacht aangeboden om met hen in gesprek te gaan. Verzoekers hadden geen vertrouwen in een goede afloop van een gesprek met de gemeente omdat de emoties bij verzoekers inmiddels hoog waren opgelopen. Vandaar dat de klacht formeel is opgepakt.


  Het advies dat eerder in het college is behandeld, was niet volledig en er stond abusievelijk een verkeerd oordeel in. Dat is in dit advies aangepast.

 12. -

  In 2003 introduceerde de gemeente een subsidieregeling om eigenaren van historische panden te ondersteunen bij onderhoud. Nu wordt voorgesteld om deze regeling officieel te beëindigen. In 2010 werd vanwege financiële redenen besloten om het budget voor deze regeling op € 0 te stellen. Hoewel de regeling formeel niet werd ingetrokken, is vanaf 2010 gecommuniceerd dat de regeling niet meer van kracht was. Deze communicatiefout werd onlangs ontdekt tijdens een bezwaarprocedure, waaruit bleek dat de regeling nog steeds bestaat. Er zijn diverse redenen om de regeling definitief te beëindigen. In de eerste plaats heeft de gemeenteraad sinds 2010 geen financiële middelen meer aan de subsidieverordening toegewezen. Bovendien voldoet de huidige verordening niet meer aan moderne juridische standaarden. Dit voorstel beoogt dan ook de regeling formeel af te schaffen. De gemeenteraad overweegt dit voorstel met inachtneming van een recente motie voor mogelijke voorschotten of leningen aan monumenteigenaren voor restauratie of noodzakelijk onderhoud. Indien het lopende onderzoek aantoont dat het haalbaar is om voorschotten of leningen te verstrekken, worden deze mogelijkheden verkend en te zijner tijd in een nieuwe verordening aan de gemeenteraad voorgelegd.

 13. -

  De VNG heeft namens de gemeentelijke werkgevers een concept arbeidsvoorwaardennota opgesteld ter voorbereiding op de komende onderhandelingen in het najaar over de Cao-gemeenten.
  De gemeente Enschede stemt in met de uitgangspunten in de concept Arbeidsvoorwaardennota met een aantal kanttekeningen zoals bij de argumenten genoemd.

 14. -

  Het door de gemeenteraad op 3 april 2023 vastgestelde Besluit Gemeenteraad VII- A (voortgang clustering sportparken) is niet voor bezwaar en beroep vatbaar.


  De sportparken (in ieder geval de ondergrond) zijn in eigendom van de gemeente. Omdat het hier gaat om gemeentelijk eigendom, waar ook privaatrechtelijk over gecontracteerd wordt, gaat het hier om een privaatrechtelijke bevoegdheid van de gemeente. Artikel 8:3 lid 2 van de Awb regelt dat geen beroep (en dus ook geen bezwaar gelet op artikel 7:1 Awb) mogelijk is tegen een besluit ter voorbereiding van een privaatrechtelijke rechtshandeling.


  Bezwaarschriften gericht tegen dit raadsbesluit zijn- gelet op het voorgaande- kennelijk niet- ontvankelijk.

 15. -

  Enschede verandert, het aantal inwoners groeit en de stad groeit mee. We willen ruimte bieden aan nieuw en bestaand talent. Daarnaast hebben we ook te maken met een veranderend klimaat en willen we de stad groener en leefbaarder maken.
  Er zijn vier strategische opgaven geformuleerd voor onze stad (inclusief, groen & duurzaam, aantrekkelijk en open Enschede). Al deze ontwikkelingen en opgaven vragen om ruimte. Denk aan: ruimte voor woningen, werken, groen en water, energie, sociale voorzieningen. Hoe kunnen we de schaarse ruimte zo goed mogelijk benutten? Wat vinden we daarbij belangrijk en welke keuzes zijn hiervoor nodig? Dat is straks te lezen in de Omgevingsvisie.


  Gemeente Enschede stelt de Omgevingsvisie op in vier fasen. Fase 1 over de identiteit en ruimtelijke kwaliteiten van Enschede is in maart 2022 afgerond. In fase 2 zijn de ambities en opgaven voor Enschede uitgewerkt. In januari 2023 is deze fase afgerond. In de huidige fase 3 is alle opbrengst uit fase 1 en 2 vertaald naar een toekomstbeeld voor de stad.


  Als verdere voorbereiding op de Omgevingsvisie stellen we de gemeenteraad voor om het document Toekomstbeeld Enschede vast te stellen als ruimtelijk inhoudelijk kader voor de omgevingsvisie.
  Het vormt de basis voor de uiteindelijke Omgevingsvisie. Bij dit toekomstbeeld horen ook beleidsuitspraken. Deze beleidsuitspraken zijn het gevolg van een integrale benadering van bestaand beleid, onze strategische opgaven en (landelijke) ontwikkelingen.
  Daarnaast stellen we de raad voor om kennis te nemen van de participatieverantwoording van fase 3.


  Na vaststelling van het document ‘Toekomstbeeld Enschede’ werken we in fase 4 verder aan de omgevingsvisie. We werken dan de strategieën uit om de visie te realiseren. De uitkomst van alle vier de fases vormt de uiteindelijke omgevingsvisie voor Enschede.


  Alle gemeenten in Nederland moeten een omgevingsvisie hebben. Dat staat in de nieuwe Omgevingswet, die op 1 januari 2024 in werking treedt. We streven ernaar de omgevingsvisie gereed te hebben voor besluitvorming in de gemeenteraad in de eerste helft van 2024.


  Het proces van totstandkoming van de omgevingsvisie is te volgen via www.enschede.nl/omgevingsvisie.

 16. -

  Openbaar: ja, maar de bijlagen bij het bestuursvoorstel worden niet actief openbaar gemaakt omdat de inhoud ervan de financiële en economische positie van de gemeente betreft (5.1 lid 2 onder b Woo) en omdat er sprake is van bescherming van de persoonlijke levenssfeer van exploitant (5.1 lid 2 onder e Woo)


  De initiatiefnemer wil de woonbestemming van het pand aan de Lossersestraat 191 verplaatsen naar de Ruiterkampweg. Daar wil initiatiefnemer een woning met bijgebouw realiseren. Ook zal het erf worden ingericht.


  Om de realisatie van deze ontwikkeling mogelijk te maken zijn er afspraken nodig over het wijzigen van de bestemming en eventuele aanpassingen in het openbaar gebied. Ook zijn er afspraken nodig over de inrichting van het erf en de instandhouding daarvan. Daarnaast zijn afspraken gemaakt met betrekking tot het gebruik van de ontsluiting aan de Lonneker Molenweg.


  Die afspraken zijn vastgelegd in een overeenkomst waarop de Gids Buitenkans van toepassing is en welke tevens als exploitatieovereenkomst fungeert.

 17. -

  Met de parkeervisie leveren we een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van de openbare ruimte en de bereikbaarheid van onze stad. We zien tegelijkertijd dat de openbare ruimte beperkt is en dat de druk toeneemt. Ambities op duurzaamheid, leefbaarheid en vergroening spelen ook een steeds grotere rol. Ons huidige beleid is niet meer flexibel genoeg om de knelpunten op te lossen. In de binnenstad parkeren veel inwoners en bezoekers op straat. Er is sprake van zoekverkeer en bewoners kunnen hun auto niet meer kwijt. We maken het daarom aantrekkelijker om in de garages te parkeren. Dat doen we door een avondtarief in te stellen van 1 euro per uur vanaf 19.00 uur. Tegelijkertijd maken we het parkeren op straat minder aantrekkelijk door het betaald parkeren te verlengen tot 23.00 uur. Ook willen we nieuwe P+R terreinen aan de rand van de stad realiseren. Met digitale technieken hebben we steeds meer mogelijkheden om ons parkeerbeleid flexibeler en klantvriendelijker in te richten. Daarnaast zorgt het ervoor dat onze handhavers meer tijd en aandacht kunnen besteden aan andere kerntaken. De blauwe zones maken plaats voor groene. Dat zijn zones waar bezoekers na twee uur parkeergeld betalen via een parkeerautomaat of digitaal via een parkeerapp. De parkeervisie is een instrument om de beschikbare ruimte zo aantrekkelijk, bereikbaar en leefbaar mogelijk te houden en te versterken. Dat doen we zoveel als mogelijk samen met onze inwoners, ondernemers en partners.

 18. -

  In augustus 2023 is het sociaal jaarverslag 2022 verschenen. Met bijgaande brief wordt het sociaal jaarverslag aan de raad aangeboden, samen met de factsheet Personeelsmonitor Enschede 2022 en de samenvatting Personeelsmonitor 2022.

 19. -

  In januari 2023 stelde de gemeenteraad van Enschede de Lokale Educatieve Agenda (LEA) 2023-2026 vast. Die vormt de leidraad voor de samenwerking tussen gemeente en onderwijs- en kinderopvanginstellingen in de periode 2023-2026.


  Afgesproken is om de komende jaren extra geld te investeren op plekken waar dat het hardst nodig is. Gelijke kansen voor kinderen en jongeren vragen om een ongelijke aanpak.


  De afspraken in de LEA zijn nu uitgewerkt in uitvoeringsplannen voor het schooljaar 2023-2024. Wij selecteerden 5 kinderopvanglocaties en basisscholen (“pluslocaties”) waar kinderen extra steun kunnen gebruiken. Op deze 5 plekken voeren we nu gesprekken over wat er extra nodig is (in de vorm van “plusarrangementen”) om kinderen meer gelijke kansen te geven.


  In het voorgezet onderwijs kozen we eerder al 7 locaties die op extra steun kunnen rekenen. Zij voorzien daarmee in huiskamers voor hun leerlingen. Hier kunnen leerlingen na school terecht, bijvoorbeeld om huiswerk te maken, te praten met elkaar of met een begeleider/jongerenwerker, of om te sporten.


  Op 2 (van de 7) locaties is daarnaast sprake van Kansrijk Ondersteunen. Kansrijk Ondersteunen maakt met behulp van een school-klas-kind-analyse een groepsgerichte aanpak voor leerlingen en ouders/opvoeders die in een vergelijkbare situatie zitten.


  Bestrijding van kansenongelijkheid heeft prioriteit bij het gemeentebestuur en de onderwijs- en kinderopvanginstellingen.

 20. -

  De aanvrager wil op het perceel aan de Ruiterkampweg, naast het perceel Ruiterkampweg 75, een nieuwe woning realiseren.
  Aanleiding daartoe is de aankoop van de burgerwoning op de locatie Lossersestraat 191. De aanvrager wil de burgerwoning omzetten naar een bedrijfswoning voor zijn ernaast liggende horecabedrijf. Deze burgerwoning zit nu ingeklemd tussen twee horecagelegenheden en bijbehorende parkeerterreinen.
  Met het oog op de “woonkwaliteit” is de omzetting naar een bedrijfswoning een verbetering.
  De huidige bedrijfswoning wordt verwijderd.
  Voorstel is nu om de aanvrager ter compensatie toe te staan een nieuwe burgerwoning te bouwen naast Ruiterkampweg 75.
  Aan de bouw van deze nieuwe woning worden vanuit ruimtelijk oogpunt maatwerkvoorwaarden verbonden.


  Vanwege het bouwplan wordt ook de welstandscategorie van de bouwlocatie aan de Ruiterkampweg gewijzigd van “Vrije Landelijke bebouwing” in “Boerenerven”.

 21. -

  Voor het perceel Eschbeekweg 29 is een bestemmingsplan opgesteld. Met dit bestemmingsplan worden de mogelijkheden voor situering van de woning op de kavel verruimd, zoals dat in het verleden ook mogelijk was. De woning mag binnen het bouwvlak gerealiseerd worden. Dat hoeft niet verplicht in het aanwezige karakteristieke pand plaats te vinden. Er wordt geen extra woning mogelijk gemaakt. Het bestaande karakteristieke gebouw op het perceel, een voormalig buitenverblijf van de familie Blijdenstein, blijft behouden. De aanduiding ‘karakteristiek’ wordt daarbij verkleind tot enkel de aanwezige bebouwing. Het ontwerp-bestemmingsplan Eschbeekweg 29 heeft zes weken ter inzage gelegen. Er zijn tijdens deze periode geen zienswijzen ingediend. Het plan is op enkele punten ambtshalve gewijzigd. Deze wijzigingen zorgen niet voor een inhoudelijk ander plan qua mogelijkheden die het bestemmingsplan biedt.

 22. -

  Aan de Kwinkelerweg 361, in het buitengebied van de gemeente Enschede, bevindt zich een (woon)boerderij met een minicamping, een zogenaamde landschapscamping. Het agrarisch bedrijf is gestopt. De eigenaren hebben daarom het verzoek gedaan om de bestemming "Agrarisch met waarden - Agrarische functie met landschapswaarden" voor hun erf te wijzigen in de bestemming "Wonen".


  Het wijzigingsplan "Kwinkelerweg 361" heeft betrekking op het erf waar zich de boerderij en de voormalige agrarische bedrijfsgebouwen bevinden. Het gedeelte waar de landschapscamping 't Scharrelhoes zich bevindt, blijft de huidige bestemming behouden. Dit geldt ook voor de schuur waar de voorzieningen van de camping in zitten.

 23. -

  Het molenbestuur heeft de ambitie om de molenlocatie verder te ontwikkelen ten behoeve van de instandhouding van de molen. Hiervoor is een visie opgesteld waarin het molenbestuur een molenerf wil creëren met diverse Twentse bijgebouwen. Hiermee willen ze het verhaal 'van akker tot bakker' laten zien aan de bezoekers van de molen. Het gaat om de realisatie van een ontmoetingsruimte, 2 gebouwen voor het bakken van brood (bakspieker) en de opslag van graan (graanspieker) met extra bergruimte t.b.v. de molenactiviteiten en een wagenloods. De wagenloods is inmiddels gerealiseerd. De overige gebouwen worden met voorliggend plan mogelijk gemaakt.

 24. -

  Enschede is actief in de G40 en voorzitter van de de themagroep Europa. Deze themagroep gaat samen met de themagroep Duurzame stedelijke ontwikkeling van de G40 op studiereis naar Helsinki in Tallin, van 6 tot en met 8 september a.s.
  Estland en Finland zijn grote spelers in Europa als het gaat om gebruik en inzet van Europese middelen vooral voor de ontwikkeling van slimme steden. In Helsinki en Tallinn worden grensverleggende projecten bezocht. We leren hoe de beide steden digitalisering inzetten om de stad leefbaarder te maken op het gebied van klimaatneutraliteit, mobiliteit en energietransitie. Hierbij wordt speciale aandacht gegeven aan de rol van de EU in het opzetten van EU samenwerkingsprojecten en het benutten van Europese subsidies.