Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Besluiten College van B&W

dinsdag 31 oktober 2023

12:00 - 17:00

Agendapunten

 1. -

  Op grond van de Alcoholwet stelt de gemeenteraad voor een periode van vier jaar het Preventie- en Handhavingsplan Alcohol vast. Het voorliggende plan is een vervolg op het Preventie- en handhavingsplan Alcohol 2018-2021 Het bevat de belangrijkste doelstellingen en maatregelen van de gemeente Enschede als het gaat om het terugbrengen van het (excessief) alcoholgebruik onder jongeren en jongvolwassenen, en het tegengaan van alcohol- en horeca gerelateerde overlast en openbare ordeverstoring.
  In de periode 2021-2022 is vanwege de COVID-19 pandemie het bestaande beleid daar waar mogelijk voortgezet.
  Het plan sluit aan bij het Nationaal Preventieakkoord, het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA), het Integraal Zorgakkoord (IZA) en het Sportakkoord II. Het is aanvullend op het lokale gezondheidsbeleid, de kadernota Kansrijk Enschede 2023-2033 en het Integraal Veiligheidsbeleid 2021-2024.
  De aangescherpte ambities rondom middelengebruik komen terug in het Ambitiedocument ‘Gezond, gelukkig en vitaal’.
  2.
  De Drank- en horecaverordening Enschede is geactualiseerd.
  Een aantal extra bevoegdheden die de Alcoholwet geeft om op te treden tegen het op een onverantwoorde wijze verstrekken van alcohol en alcoholgerelateerde overlast, zijn in de nieuwe Drank- en horecaverordening Enschede 2024 opgenomen. De inzet van deze bevoegdheden door de burgemeester draagt bij aan de doelstellingen van het beleidsplan.

 2. -

  Openbaar, muv bijlage!


  In maart 2022 heeft de raad het college opdracht gegeven om te starten met een locatie onderzoek naar nieuw bedrijventerrein in Enschede.
  Dit onderzoek is opgedeeld in 3 fasen:


  - Fase 1, verkennend onderzoek op basis programma van eisen (PVE)
  - Fase 2, nader onderzoek naar de meest kansrijke locaties en definitieve keuze locatie(s)
  - Fase 3, realisatie en implementatie voorkeurslocatie(s)


  Middels de vaststelling van bijgevoegd rapport wordt fase 1 afgerond.

 3. -

  In 2017 kwam de gemeente Berkelland in het nieuws, omdat gemeentelijke bermen werden opgegeven als landbouwgrond. Op basis van deze registratie ontvingen boeren landbouwsubsidies en konden zij meer mest uitrijden. Recentelijk verschenen verschillende berichten in het nieuws dat deze registratie zich niet alleen beperkt heeft tot de gemeente Berkelland. Landelijk zou in 2020 bijna 24.000 hectare aan overheidsgrond zonder toestemming geregistreerd zijn als landbouwgrond.


  Agrarisch ondernemers registreren (hun) grond bij de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO). De gemeente Enschede is daar geen partij in. Het is ons dan ook niet bekend in hoeverre gemeentelijke grond of grond van het waterschap in de gemeente Enschede geregistreerd wordt als landbouwgrond. Wel zijn wij voornemens uit te zoeken in hoeverre gemeentelijke grond geregistreerd wordt als landbouwgrond. We zullen de gemeenteraad daarover begin van het nieuwe jaar informeren.

 4. -

  Een lid van de gemeenteraad heeft het recht om schriftelijke vragen te stellen aan het college van B&W. Het raadslid, dhr. M. Brejaart heeft een aantal vragen gesteld over bomenkamp in relatie tot (nieuw)bouwprojecten op het Hogeland (Varvik Diekman). Het college heeft het antwoord op deze vragen vastgesteld en aan de raad gestuurd.

 5. -

  De gemeente werkt samen met andere gemeenten aan publieke taken. Sommige taken zijn op afstand gezet en in zogenaamde gemeenschappelijke regelingen ondergebracht. Denk aan de Stadsbank, SamenTwente etc. Op grond van de in 2022 gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen moeten deze gemeenschappelijke regelingen een aantal wijzigingen doorvoeren in hun regeling. Ook hebben ze keuzemogelijkheid om extra controle instrumenten in de bouwen voor de gemeenteraden. Doel van die wetswijziging is namelijk de controlerende rol van de raad te vergroten, om de grip te versterken op het verlengde lokale bestuur. De wijziging van de regelingen gaat in een tweetrapsraket. Eerst mogen de deelnemende gemeenteraden een zienswijze geven over de concept gewijzigde regeling. Daarna moeten
  alle raden toestemmen met de gewijzigde regeling. We zijn nu bij stap 1: een aantal regelingen heeft een concept regeling aangeboden ter zienswijze. Dat zijn nu de Omgevingsdienst Twente en de Veiligheidsregio Twente.

 6. -

  Het sociaal domein in Enschede is in beweging. Op veel vlakken wordt gewerkt aan transformatie en meer en beter integraal werken rond inwoner en gezin. De Jeugdwet verplicht de gemeenteraad een verordening vast te stellen om dit goed te regelen. De huidige verordening ‘Jeugdhulp en Maatschappelijke ondersteuning’ dateert uit 2019. Vanuit de actuele praktijk en landelijke wetgeving is het verstandig om de verordening op te knippen. In dit advies gaat het over de verordening Jeugdhulp. In het kort zijn de redenen van het opstellen van deze nieuwe verordening dat deze leesbaarder is, een duidelijker opzet en structuur heeft, en dat het aansluit op de meest recente jurisprudentie. De beleidsregels worden aan de nieuwe verordening aangepast.


  In de verordening zijn regels opgenomen over onder andere de toegang tot ondersteuning en de wijze van beoordeling van aanvragen voor ondersteuning, de criteria voor het toekennen van een persoonsgebonden budget en de bevoegdheden en taken in het kader van toezicht en handhaving.


  Het college heeft half juli de ontwerpverordening vastgesteld. De ontwerpverordening heeft van 14 juli 2023 tot en met 21 september 2023 ter inzage gelegen voor inspraak van belanghebbenden, inwoners, cliënten en zorgaanbieders. Er zijn geen zienswijzen binnengekomen. Verder is ereen gesprek over de ontwerpverordening geweest met de Bewoners Adviesraad Sociaal (BAS). Dit heeft niet geleid tot wijzigingen van de ontwerpverordening. Hierdoor ligt er nu een conceptverordening die wordt voorgelegd aan de raad.


  De conceptverordening staat geagendeerd voor behandeling in kamer Sociaal op 20 november 2023 en wordt in december ter vaststelling aan de raad aangeboden. Om gelijktijdig op te lopen met de verordening Maatschappelijke ondersteuning die in oktober door de raad is vastgesteld, én om voldoende tijd te hebben voor de implementatie, is de datum van inwerkingtreding op 1 januari 2024 gezet.

 7. -

  Het sociaal domein in Enschede is in beweging. Op veel vlakken wordt gewerkt aan transformatie en meer en beter integraal werken rond inwoner en gezin. De Wmo 2015 verplicht de gemeenteraad een verordening vast te stellen om dit goed te regelen. De huidige verordening ‘Jeugdhulp en Maatschappelijke ondersteuning’ dateert uit 2019. Nu is het in tweeën gedeeld, in een verordening over Maatschappelijke ondersteuning en in een verordening over Jeugdhulp. Dit voorstel gaat over de eerstgenoemde verordening. In het kort zijn de doelen van deze nieuwe verordening dat het leesbaarder is, een duidelijker opzet en structuur heeft, en dat het aansluit op de meest recente jurisprudentie. De beleidsregels worden aan de nieuwe verordening aangepast.


  In de verordening zijn regels opgenomen over onder andere de toegang tot ondersteuning en de wijze van beoordeling van aanvragen/meldingen voor ondersteuning, de criteria voor het toekennen van een persoonsgebonden budget en de bevoegdheden en taken in het kader van toezicht en handhaving.


  Het college heeft begin juli de ontwerpverordening vastgesteld. De ontwerpverordening heeft van 7 juli 2023 tot en met 17 augustus 2023 ter inzage gelegen voor inspraak van belanghebbenden, inwoners, cliënten en zorgaanbieders. Er is ook een gesprek over de ontwerpverordening geweest met de Bewoners Adviesraad Sociaal (BAS). Verder heeft het Diaconaal Platform Enschede (DPE) gereageerd. De zienswijzen zijn verwoord in de responsnota van de inspraakprocedure. Dit heeft niet geleidt tot wijzigingen van de verordening. Het college heeft op 12 september ingestemd met de conceptverordening. Na behandeling in kamer Sociaal van eind september is de verordening op een paar onderdelen aangepast. De nieuwe tekst staat in bijgevoegde aangepaste conceptverordening.


  De conceptverordeningwordt zo snel mogelijk ter vaststelling aan de raad aangeboden. Om gelijktijdig op te lopen met de verordening Jeugdhulp en om voldoende tijd te hebben voor de implementatie is de datum van inwerkingtreding op 1 januari 2024 gezet.

 8. -

  We willen Enschede groen houden en groener maken. Dit doen we vanuit de strategische opgave “Groen duurzaam Enschede”. Enschede als een groot groen park, met ruimte voor mens, plant en dier. Één van de instrumenten om hieraan bij te dragen zijn de regels rond de bescherming van bomen waaronder ook de kapvergunningregels vallen. Doormiddel van de discussienota willen we input vanuit de raad ophalen waarna we de beleidsregels en het vergunningensysteem verder kunnen uitwerken.

 9. -

  De gemeente Enschede streeft naar een sportieve en vitale samenleving waarin een leven lang sporten en bewegen in een gezonde groene leefomgeving centraal staat en daarmee bijdraagt aan de positieve gezondheid van onze inwoners. Dit doen we onder meer samen met sportverenigingen en andere sportaanbieders. Belangrijke voorwaarden hierbij zijn duurzame, bereikbare, betaalbaar en toekomstbestendige sportaccommodaties, een uitdagende openbare ruimte en sterke en zelfstandige sport- en beweegaanbieders. We hebben extra aandacht voor kwetsbare inwoners.
  Met de discussienota Sport, bewegen spelen, willen we input vanuit de raad ophalen waarna we de beleidsnota Sport, bewegen en spelen verder kunnen uitwerken.

 10. -

  Sinds 1 januari 2019 kunnen gemeenten, sportverenigingen en sportstichtingen de btw die bij hen in rekening wordt gebracht voor investeringen in sport niet meer aftrekken. Om de ontwikkeling en instandhouding van sportaccommodaties en de aanschaf van sportmaterialen te stimuleren, kunnen gemeenten sinds die datum gebruik maken van de regeling Specifieke uitkering stimulering sport (SPUK sport). Sportaal kan zelf geen aanvraag indienen. De aanvraag en uitbetaling geschiedt via de gemeente.
  Op 27 februari 2023 heeft de gemeente namens Sportaal (voor het zwembad) een aanvraag ingediend voor de Regeling SPUK sport. Op 27 juni 2023 heeft het ministerie van VWS besloten de uitkering ter hoogte van € 870.104,19 euro toe te kennen voor btw compensatie voor de begrote investeringen van Sportaal in 2023. Dit bedrag wordt als subsidie door beschikt aan Sportaal.

 11. -

  Winkeliers hebben gevraagd of er voor zondag 24 december een verruiming mogelijk is van de winkeltijden zodat de drukte gespreid kan worden. In de winkeltijdenwet is vastgelegd dat winkels op zon- en feestdagen niet geopend mogen zijn. Via een winkeltijdenverordening kunnen gemeenten afwijken van dit verbod via een winkeltijdenverordening. De gemeente Enschede beschikt over een winkeltijdenverordening waarin o.a. is bepaald dat winkels op zondag open mogen zijn vanaf 12.00 uur. Op 1e kerstdag moeten winkels gesloten zijn. Dit jaar valt 1e kerstdag op een maandag. Dat betekent dat de dag ervoor op zondag topdrukte wordt verwacht in winkels en dat terwijl deze avond het ook kerstavond is waardoor de openingstijden op zondag heel kort zijn. Wij verwachten dat zonder maatregelen dit kan leiden tot een verstoring van de openbare orde, o.a. door parkeer- en verkeersoverlast rondom supermarkten en winkelcentra. Het college besluit om openstelling op zondag 24 december 2023 vanaf 08.00 uur te gedogen om spreiding van winkelend publiek mogelijk te maken zodat de openbare orde en veiligheid op deze dag gewaarborgd blijft.

 12. -

  Openbaar, ja, muv bijlage 7!


  Er is een verzoek ingediend voor het bewonen van een karakteristieke schuur op het erf Boerstege 10 in Twekkelo. Deze ontwikkeling past niet in het geldende bestemmingsplan. De regeling voor vrijkomende agrarische bebouwing (VAB) uit de Gids Buitenkans biedt hier mogelijkheden voor. Het bestemmingsplan "Boerstege 10" maakt deze ontwikkeling planologisch mogelijk. Daarnaast omvat het plan een verplichte landschappelijke inpassing/erfinrichting, de renovatie van een nabijgelegen verouderde veldschuur en de sloop van twee vervallen schuren op het erf en een nieuwe kapschuur ter vervanging daarvan.
  Op het ontwerp bestemmingsplan zijn twee zienswijzen ingediend. Naar aanleiding van de zienswijzen is een regel aan het plan toegevoegd om extra te borgen dat relevant zicht (i.v.m. privacy) op het naastgelegen perceel wordt voorkomen. Daarnaast leidde de zienswijze tot enkele tekstuele verduidelijkingen in het erfinrichtingsplan en de plantoelichting en zijn enkele kleine ambtshalve wijzigingen doorgevoerd.

 13. -

  Het Toekomstbeeld Enschede als product van fase 3 om te komen tot een Omgevingsvisie is een belangrijk document voor de toekomst van de stad.
  Omdat er na behandeling in de Stedelijke Commissie Fysiek op 18 september veel vragen en bespreekpunten naar voren kwamen, komt vaststelling van het document Toekomstbeeld Enschede te vroeg.
  We nemen de tijd om in goed overleg met de raad dit product te verbeteren.
  Daarom trekken we het huidige raadsvoorstel in en komen begin 2024 met een nieuw voorstel.

 14. -

  Openbaar, ja maar pas vanaf 2 november.
  Enschede draagt bij aan het bieden van voldoende opvangplekken voor asielzoekers in Nederland. Met de opvang van 550 vluchtelingen voor een periode van 5 jaar neemt de grootste stad van Overijssel opnieuw haar verantwoordelijkheid. De afgelopen jaren hebben we op diverse plekken in onze gemeente opvang geboden aan mensen die gevlucht zijn. Gemeenteraad en het college hebben de afspraak gemaakt om het COA een plek te bieden waar zij de komende jaren een veilige opvang kunnen bieden aan vluchtelingen die asiel aanvragen in Nederland of dat al tijdelijk gekregen hebben. Aan de Parkweg 155-157 in Enschede kan het COA een opvanglocatie voor 550 vluchtelingen realiseren.

 15. -

  Op verzoek van de raad geven we middels een raadsbrief een update over een viertal onderwerpen op het gebied van mantelzorgondersteuning, waaronder de stand van zaken motie Respijtzorg.
  Met de motie Respijtzorg heeft de raad het college onder andere opgedragen om in kaart te brengen waar de behoefte aan meer respijtzorg onder mantelzorgers ligt en hoe hierin kan worden voorzien. We hebben daarop onderzoek laten doen naar de behoeften van mantelzorgers, met daarbij specifiek aandacht voor de bekendheid met- en de behoefte aan respijtzorg.
  Met de raadsbrief geven we een update over de stand van zaken van deze motie.


  Daarnaast wordt ingegaan op een drietal overige onderwerpen betreffende mantelzorgondersteuning.

 16. -

  Openbaar, muv bijlage 1!


  Nederland (KNVB) stelt zich samen met België (RBFA) en Duitsland (DFB) kandidaat voor de organisatie van het Wereldkampioenschap Voetbal voor vrouwen in 2027 (FWWC2027). De KNVB heeft de gemeente Enschede gevraagd of zij één van de mogelijke gaststeden zou willen zijn en FC Twente gevraagd om de Grolsch Veste hiervoor beschikbaar te stellen.
  Het college en FC Twente hebben in juni 2022 met een aanbevelingsbrief aan de KNVB laten weten geïnteresseerd te zijn mee te doen in het selectieproces als speelstad. Nu de einddatum van het uitbrengen van het BID FWWC2027 (de officiële benaming van de kandidaatstelling) door de drie genoemde landen nadert, vraagt de KNVB opnieuw aan de gemeente en FC Twente om zich uit te spreken zich te committeren aan de FIFA agreements die verbonden zijn aan het zijn van gaststad en speelstadion. Het college heeft besloten Enschede officieel aan te melden als gaststad/speelstad voor dit WK en heeft de daarvoor benodigde overeenkomsten getekend. Enschede heeft de KNVB en het Ministerie van VWS laten weten, bij toewijzing van het WK aan Nederland, België en Duitsland, uit te gaan van een financiële compensatie voor de gemaakte kosten door het ministerie van VWS. Het besluit over de definitieve toewijzing van het WK vindt plaats in mei 2024. Behalve de drie genoemde Europese landen zijn ook Zuid-Afrika, Brazilië, en de combinatie Verenigde Staten-Mexico in de race voor het organiseren van dit WK.

 17. -

  Sportaal BV kent een raad van Commissarissen. Deze raad heeft een toezichthoudende en adviserende rol richting Sportaal. De 4 leden van de raad van commissarissen wordt op eigen verzoek ontslag verleend.

 18. -

  Openbaar, ja, na positieve besluitvorming van alle Twentse gemeenten. Uiterlijk 1 november bekend!


  In juni 2023 is de Raad geïnformeerd over een financiële situatie bij een gecontracteerde jeugdhulpaanbieder. Er zijn diverse acties uitgezet om de ontstane situatie zo spoedig mogelijk ten goede te keren. De Raad ontvangt via deze raadsbrief een update over deze situatie.

 19. -

  De rekenkamer van Enschede heeft onderzoek gedaan naar het gevoerde beleid voor het vestigingsklimaat in Enschede. Op basis van dit onderzoek heeft de rekenkamer een aantal conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan. Het rapport wordt besproken in de stedelijke commissie Economie, Werk, Inkomen Onderwijs van 13 november. Het college is gevraagd om daarvoor een reactie te geven op het rapport. Binnenkort volgt een actualisatie van de economische visie. De resultaten en conclusies gaan we gebruiken voor deze visie.

 20. -

  Door de Wet Breed Offensief moeten gemeenten de Re- integratieverordening wijzigen. De maatregelen brengen wijzigingen in wet- en regelgeving met zich mee. Alle wijzingen staan in de nieuwe re-integratieverordening Enschede.


  Het Breed offensief is een brede agenda om de arbeidsmarktkansen voor mensen met een arbeidsbeperking te vergroten. Het gaat met name om mensen die niet zelfstandig het wettelijk minimumloon kunnen verdienen. Deze verordening is in samenwerking met de 14 Twentse gemeenten tot stand gekomen om eenduidigheid te bieden richting de Twentse werkgevers.
  De belangrijkste wijzigingen hebben betrekking op de wijze waarop persoonlijke ondersteuning op de werkplek wordt geboden en wat daarbij de voorwaarden zijn. Ook de wijze waarop andere voorzieningen voor mensen met een arbeidsbeperking worden verstrekt is in de verordening verder uitgewerkt, inclusief hoe de aanvraagmogelijkheid en administratieve processen daaromheen geregeld zijn.

 21. -

  Openbaar, ja maar muv beschikking!


  Het college heeft besloten om de Stichting Maatschappelijke Dienstverlening (Wijkteams Enschede) een subsidie toe te kennen van € 200.000,- voor een driejarig project om te komen tot een integrale aanpak voor het verminderen van de schadelijke gevolgen van scheidingsproblematiek voor kinderen. Het project richt zich op het creëren van een overzichtelijk ondersteuningsaanbod, waardoor ouders en kinderen eerder de weg weten te vinden naar hulpverlening. Ook krijgen ouders in de wijk systeemgerichte ondersteuning over relatie en opvoeding. Het investeren in een goede aanpak van complexe scheidingen is nodig, omdat we zien dat kinderen met gescheiden ouders gemiddeld meer problemen ervaren dan kinderen zonder gescheiden ouders. Met dit project zorgen we ervoor dat professionals in staat zijn gezinnen tijdig te informeren en te ondersteunen. Hierdoor ontvangen kinderen en gezinnen tijdig de juiste ondersteuning en is eventuele (duurdere) zorg niet nodig.

 22. -

  Elk jaar wordt de Welstandnota inhoudelijk onder de loep genomen. We kijken dan of de welstandskaart en de daarbij behorende kwaliteitseisen voor gebouwen en andere bouwwerken nog actueel zijn. Bij gebieden waar ontwikkelingen zoals nieuwbouw hebben plaatsgevonden, kijken we hoe die nieuwe gebieden – als ze helemaal klaar zijn - door de Welstandsnota het beste beheerd kunnen worden. Ook wordt voorgesteld om de toetsingscriteria bij de welstandsidentiteit “Rijke Stadsvilla’s” aan te passen. Dit is nodig om het bouwen van terrasoverkappingen aan de voorzijde van appartementengebouwen beter te kunnen toetsen op welstand en beeldkwaliteit. Voordat de voorstellen ter besluitvorming naar de gemeenteraad worden gestuurd, heeft iedereen de mogelijkheid gehad een reactie (formeel: zienswijze) te geven op de voorgestelde wijzigingen. Van die mogelijkheid is geen gebruik gemaakt. De gemeenteraad wordt nu voorgesteld de wijzigingen vast te stellen.

 23. -

  Het college van Burgemeester en Wethouders stelt de raad voor de regels voor het leggen van kabels en leidingen in openbare gronden aan te passen, deze regels zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur (AVOI). Hierin regelen we alles wat te maken heeft met het aanleggen, in stand houden en opruimen van kabels en leidingen.
  De AVOI 2024 heeft gedurende zes weken ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend. Een partij heeft verduidelijkende vragen gesteld, die worden in overleg met die partij op een nader tijdstip in een gesprek beantwoord.

 24. -

  De gemeenteraad stelde in oktober 2023 bijna € 3 miljoen beschikbaar voor de bouw van extra sociale huurwoningen in het centrum van Enschede. Ook zette de gemeenteraad daar nog eens € 2,4 miljoen voor apart. Daar moest het college van B&W nog wel een subsidieregeling voor maken.


  Die subsidieregeling is nu klaar. Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor om akkoord te gaan met die regeling. Als de gemeenteraad akkoord is kunnen Enschedese woningbouwcorporaties met plannen voor meer sociale woningbouw subsidie aanvragen bij de gemeente. De extra sociale huurwoningen moeten uiterlijk in 2026 klaar zijn.


  Al deze extra sociale huurwoningen zijn voor mensen die moeilijker aan woonruimte kunnen komen. Daarbij gaat het om bijvoorbeeld jongeren, ouderen, statushouders en mensen die wat extra hulp nodig hebben. Verschillende woningbouwcorporaties hebben plannen klaarliggen om daar iets aan te doen. Door de gestegen bouwkosten en de hogere rente kunnen ze die niet meer volledig zelf betalen en is hulp van de gemeente nodig.

 25. -

  De Raad wordt voorgesteld om het kortparkeertarief op straat, de parkeervergunningtarieven, en de hoogte van de naheffingsaanslag voor het jaar 2024 vast te stellen via de Verordening Parkeerbelastingen. De tariefaanpassingen zijn conform de Parkeervisie 2023 - 2030. Nu resteert als technische uitwerking hiervan, het vaststellen van de Verordening Parkeerbelastingen waarin dit is vastgelegd.

 26. -

  Het voorliggende bestemmingsplan maakt op een tweetal gemeentelijke kavels een realisatie van totaal 20 grondgebonden woningen mogelijk.
  Locatie 1 ligt op de hoek van Oostburgweg en Lage Bothofstraat, waar 8 woningen worden voorzien met groenvoorziening.


  Locatie 2 ligt ter plaatse een speelvoorziening (skatebaan) halverwege de Franklinstraat. In twee blokken van 6 woningen, worden er hier totaal 12 woningen gerealiseerd. De skatebaan zal hiervoor moeten wijken. In overleg met de wijkraad zal een nieuwe speelvoorziening in de wijk terugkeren.

 27. -

  In juli heeft het College het nieuwe Toegangsbeleid voetgangerszone binnenstad vastgesteld. In dit voorstel wijzigen we de overgangsbepaling voor Post-, express- en pakketdiensten van november 2023 naar januari 2024. Hiermee hebben we meer tijd om met ondernemers in gesprek te gaan om tot een passende werkwijze te komen. Enkele ondernemers in de categorie Post-, express- en pakketdiensten hebben namelijk bij ons aangegeven dat de overgangstermijn te kort is.