Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Besluiten College van B&W

dinsdag 14 maart 2023

12:00 - 17:00

Agendapunten

 1. -

  Het Rijk heeft met ingang van 1 februari  2023 een gewijzigde landelijke leefgeldregeling voor Oekraïense ontheemden vastgesteld. Met de veranderingen wordt het leefgeld aan Oekraïense ontheemden meer in overeenstemming gebracht met dat voor andere groepen, zoals asielzoekers, statushouders en mensen in de bijstand. De bedragen voor eten en kleding zijn overgenomen uit de Regeling voor asielzoekers (Rva 2005). Voor de extra toelage bij particuliere opvang (wooncomponent) is gekeken naar het Nibud adviesbedrag voor nutsvoorzieningen en voor een extra inwonend persoon bij een gasthuishouden. Op dit moment kan de gemeente het leefgeld stopzetten als de Oekraïense ontheemde werkt. Vanaf 1 februari wordt het leefgeld niet alleen voor de Oekraïense ontheemden, maar voor het hele gezin stopgezet als een meerderjarig gezinslid werkt of een uitkering ontvangt, zoals de werkloosheidsuitkering.


  In Enschede hebben momenteel 274 (1*) Oekraïense ontheemden een leefgeld uitkering voor zichzelf of voor de gezinsleden. Deze leefgeldregeling is als volgt onderverdeeld:
  Particuliere opvang leefgeld uitgekeerd aan: 110 personen. Het uitgekeerde leefgeld is bestemd voor in totaal 165 (minderjarige) personen.
  Gemeentelijke opvang leefgeld uitgekeerd aan: 164 personen. Het uitgekeerde leefgeld is bestemd voor in totaal 245 (minderjarige) personen.

 2. -

  Bij de beoordeling van de reacties die binnenkwamen bij de tervisielegging van het ontwerp van de Energievisie, werd duidelijk dat veel inwoners zich zorgen maken over hun gezondheid bij de plaatsing van windturbines in Enschede. Om die reden besloot de gemeenteraad (op voorstel van het college van burgemeester en wethouders) in december 2021 bij de bespreking van de Energievisie, de aanwijzing van een zoekgebied voor windenergie uit te stellen. Dit in afwachting van nader onderzoek door GGD/RIVM naar afstandsnormen voor windturbines in het buitenland en de uitkomsten van een door het Rijk aangekondigde milieueffectrapportage voor de nationale windturbinenormen.


  Gedeputeerde Staten van Overijssel stelden op 14 december het Provinciaal Programma Energiestrategie (hierna: PPE) vast. Daarin staat dat gemeenten voor 1 juli van dit jaar een zoekgebied voor windenergie moeten aanwijzen. Maar ook dat, als gemeenten dat nalaten en er door de provincie wel ruimtelijke mogelijkheden voor windenergie worden gezien, de provincie de regie overneemt. Dat kan er toe leiden dat de provincie vergunningen gaat afgeven voor de bouw van windturbines, voor aanvragen die aan haar eigen beleid voldoen. Of overgaat tot de vaststelling van provinciale inpassingsplannen, waarmee de bouw van windturbines mogelijk wordt gemaakt.


  De gemeente wenst de regie op het windbeleid niet uit handen te geven. Daarom wordt voorgesteld om een tweetal locaties langs de N18 voorlopig en indicatief als zoekgebied aan te duiden en de provincie Overijssel te informeren dat het definitieve besluit hieromtrent wordt genomen als de nieuwe normen voor windturbines door het Rijk zijn vastgesteld.

 3. -

  Publieksvriendelijke samenvatting
  In september 2022 heeft de gemeenteraad ingestemd met het openstellen van een tijdelijk lokaal noodfonds om te voorkomen dat inwoners van Enschede, in de winter van 2022/2023 en ten directe gevolge van de sterk gestegen energiekosten, dakloos of zonder gas, water en elektra zouden raken. Dit was de harde grens die Enschede trok, waarvoor het noodfonds moest zorgdragen als ultiem vangnet. College en raad besloten hiertoe omdat het rijk vorig jaar lang geen zekerheid en duidelijkheid kon verschaffen over maatregelen. Het noodfonds ging van kracht op 10 oktober 2022 en staat open tot 31 maart 2023.


  Inmiddels is de algemene situatie, en de financiële situatie van huishoudens, op een flink aantal punten anders, dan die was in september 2022. De energieprijzen dalen en het landelijk energieplafond is ingevoerd. Er kan dus een beroep worden gedaan op de maatregelen van het Rijk.
  Daarom ligt een raadsvoorstel voor om het noodfonds per 31 maart stop te zetten. Het noodfonds is geslaagd in haar opzet. Inmiddels is het als extra instrument niet meer noodzakelijk om aan te houden naast de bestaande landelijke en lokale ondersteuningsmogelijkheden voor inwoners met geldproblemen. Met het noodfonds zijn tot eind februari 83 mensen geholpen, voor hen is huisuitzetting (53 aanvragen), energieafsluiting (14 aanvragen) of beide (16 aanvragen) voorkomen. Waar nu problemen ontstaan zijn er de bekende organisaties in de stad en regelingen waar mensen terecht kunnen voor hulp, ondersteuning en advies.


  Mocht er in de komende tijd toch weer verhoogde vraag zijn naar financiële ondersteuning om afsluiting van gas, water en elektra te voorkomen, dan kan besloten worden het noodfonds opnieuw in te richten en open te stellen. Om huisuitzettingen te voorkomen, vooral als het gaat om gezinnen met kinderen, hebben we in Enschede de bijzondere bijstand.

 4. -

  Het Rijksmuseum Twenthe heeft de ambitie het museum te verbouwen en de openbare ruimte in de directe omgeving er bij te betrekken om hiermee nieuw leven in te blazen in hun uitstraling, toegankelijkheid en bekendheid. Door het binnenstebuiten keren van het gebouw zal het minder op een gesloten bolwerk lijken en zichtbaarheid en toegankelijkheid bevorderen. Het museum wil de museale icoon van Enschede worden. De Gemeente Enschede, Provincie Overijssel en het Rijksmuseum Twenthe zullen met elkaar de mogelijkheden onderzoeken in hoeverre verbouwing en aanpassing van de openbare ruimte wenselijk en haalbaar zijn.

 5. -

  Het Rijksmuseum Twenthe heeft de ambitie het museum te verbouwen en de openbare ruimte in de directe omgeving er bij te betrekken om hiermee nieuw leven in te blazen in hun uitstraling, toegankelijkheid en bekendheid. Door het binnenstebuiten keren van het gebouw zal het minder op een gesloten bolwerk lijken en zichtbaarheid en toegankelijkheid bevorderen. Het museum wil de museale icoon van Enschede worden. De Gemeente Enschede, Provincie Overijssel en het Rijksmuseum Twenthe zullen met elkaar de mogelijkheden onderzoeken in hoeverre verbouwing en aanpassing van de openbare ruimte wenselijk en haalbaar zijn.

 6. -

  Door de aanleg van een 3,4 km lange ondergrondse 110 kV-verbinding tussen hoogspanningsstation Enschede Vechtstraat en hoogspanningsstation Enschede Heekstraat wordt de leveringszekerheid van Enschede versterkt. Hierdoor wordt de betrouwbaarheid van het elektriciteitsnetwerk in de binnenstad van Enschede voor de toekomst vergroot omdat er een extra 'weg' is aangelegd waarover elektriciteit kan worden getransporteerd. Daarnaast is de uitbreiding nodig om de capaciteit van het hoogspanningsnetwerk te vergroten. De 110 kV-verbinding zal grotendeel aangelegd worden met boringen. Boringen worden toegepast om obstakels te ontwijken en langdurige hinder voor de stad te voorkomen.

 7. -

  Het bestemmingsplan beoogt de herontwikkeling van de horeca-locatie aan de Hengelosestraat 437 (De Assinkhof) te Enschede tot woningbouwlocatie. Het oude horecapand en de bedrijfswoning zullen gehandhaafd blijven en vanwege hun cultuurhistorische waarden zullen ze aangeduid worden als karakteristiek. In deze herontwikkeling zullen diverse woningtypes worden gerealiseerd. De kwaliteit en het gevoel van het wonen op een hof zal worden versterkt door de keuze in architectuurstijl, waarbij de historische beeldkenmerken van de Assinkhof in combinatie met het aanvullende groen elkaar zullen versterken.

 8. -

  Enschede heeft een grote woningopgave, een groot deel van deze woningen zal worden gerealiseerd in de binnenstad en in het Centrumkwadraat. Het gebied Centrumkwadraat kenmerkt zich door hoge dichtheden nabij het station. Om te voorkomen auto’s in de toekomst naar alle ontwikkelingen toe moeten rijden om te kunnen parkeren is de gemeente voornemens een centrale parkeergarage te realiseren nabij het station. Daarmee wordt voorkomen dat autoverkeer het gebied in moet en kunnen we straten en pleinen veel leefbaarder en duurzamer inrichten. Met deze nieuwe garage lossen we de parkeeropgave van ontwikkelaars op en zorgen we gelijktijdig voor voldoende parkeerplaatsen voor de binnenstad.


  Ontwikkelaars willen we hieraan laten meebetalen, daarvoor is een Regeling Duurzame Mobiliteits nodig. In deze regeling storten de ontwikkelaars de bijdrage per parkeerplaats, waarmee de gemeente vervolgens mobiliteitsoplossingen realiseert. Dit kan zijn in een nieuwe garage maar bijvoorbeeld ook door het realiseren van een P&R aan de rand van de stad waardoor er parkeerruimte beschikbaar komt in bestaande garages rond de binnenstad.

 9. -

  Openbaar, vanaf 16 maart 2023 dient de agenda, nota, het besluit en alle bijlagen openbaar gemaakt te worden.


  De gemeente Enschede legt op meerdere percelen binnen het ontwikkelingsgebied Horstmanpark te Enschede de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) op. Dat betekent dat als eigenaren hun grond te koop aanbieden, ze die grond eerst aan de gemeente te koop moeten aanbieden. Het vestigen van een voorkeursrecht is nodig om de grond in handen te krijgen zonder dat speculanten de kans krijgen.
  De gemeente wil de grond gaan gebruiken voor de realisatie van het nieuwe ontwikkelingsgebied Horstmanpark. Welk gebied globaal wordt begrenst door de spaar-/waterbekkens van Vitens, de Weerseloseweg, de Horstlindelaan en de Pompstationweg. De bouw van woningen in dit gebied is nodig om woningnood aan te pakken en verdere doorstroming op de woningmarkt te bevorderen.