Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Besluiten College van B&W

dinsdag 7 februari 2023

12:00 - 17:00

Agendapunten

 1. -

  In verband met stijgende energieprijzen en aanhoudende inflatie, en de druk die dit oplevert op de huishoudboekjes van Nederlanders, heeft het Rijk maatregelen getroffen om de meest financieel kwetsbare inwoners te ondersteunen. Een aantal maatregelen was in 2022 al van kracht, per 1 januari 2023 komen daar extra maatregelen bij, en worden maatregelen verlengd. Enschede kent daarnaast een lokaal pakket inkomensondersteunde regelingen, deze regelingen vallen onder het Rondkomen met je Inkomen-beleid. Voorbeelden uit dit pakket zijn bijvoorbeeld de Individuele Inkomenstoeslag, Bijzondere bijstand, het Kindpakket en sinds vorig jaar het lokale Noodfonds. De energietoeslag in Enschede is een aanvulling van dit pakket en is een tegemoetkoming specifiek voor de gestegen energiekosten.


  In 2022 hebben huishoudens in Enschede die in aanmerking kwamen voor de energietoeslag een bedrag van € 1.300,- gekregen. De inkomensnorm ligt op 120% van de geldende bijstandsnorm en in Enschede is 97% van alle inwoners die daaraan voldoen in 2022 bereikt.


  Het Rijk heeft besloten dat inwoners, met een inkomen tot 120% van de geldende bijstandsnorm, óók in 2023 recht hebben op de eenmalige energietoeslag. Voor het uitbetalen van de eenmalige energietoeslag in 2023 is er een nieuwe wet nodig, de wet Energietoeslag 2023. Deze wet zorgt ervoor dat gemeenten ook in 2023 de bevoegdheid en middelen krijgen om de toeslag verstrekken. Gemeenten mogen niet eerder gaan uitbetalen dan dat de nieuwe wet inwerking treedt. En dit is naar verwachting juni 2023. Het is wel mogelijk om vooruitlopend op de nieuwe wet een voorschot uit te betalen, gemeenten hebben zelf de keuze of, en hoe ze dit doen. Gemeenten mogen zelf bepalen óf ze een voorschot willen uitbetalen, en wat de hoogte hiervan is. Hierdoor ontstaan verschillen in aanpak en uitvoering tussen gemeenten onderling. Dit is onwenselijk, maar wel de realiteit.


  Enschede kiest ervoor om niet te wachten op de wet en een eerste voorschot van € 400,- per huishouden uit te keren. Iedereen die energietoeslag in 2022 heeft ontvangen krijgt nu automatisch € 400,- uitbetaald in februari, ook studenten. Enschede had in 2022 een geschat bereik van 97% van alle huishoudens met een inkomen lager dan 120%, en deze groep hoeft niets te doen voor het ontvangen van de nieuwe toeslag.
  Aanvragen van de energietoeslag 2022 kan nog tot 1 maart 2023. Het aanvragen voor 2023 is nog niet mogelijk.

 2. -

  Openbaar, ja maar pas vanaf 14 februari!


  Bij de gemeente zijn verschillende oproepen ontvangen van maatschappelijke erfgoedorganisaties om het perceel met opstallen aan de Bastinglaan 20 te Enschede zo snel mogelijk tegen sloop te beschermen. Die oproepen zijn veroorzaakt door de publicatie van een aanvraag voor een sloopmelding en omgevingsvergunning voor kap op dit perceel. Er is met spoed informatie ingezameld over het pand en op basis hiervan advies gevraagd aan de gemeentelijke monumentencommissie. De monumentencommissie adviseert de gemeente de villa en de tuin- en parkaanleg met spoed te beschermen als voorlopig gemeentelijk monument en vervolgens aanvullend onderzoek uit te voeren. Uit dit vervolgonderzoek wat als gevolg van dit besluit wordt uitgevoerd, blijkt of het perceel met opstallen ook daadwerkelijk kan worden aangewezen als (regulier) gemeentelijk monument.

 3. -

  Dhr. Kel heeft op 11 januari 2023 schriftelijke vragen gesteld ex artikel 35 over Stijging aantal zaken Eergeweld. Deze vragen zijn door het college beantwoord.

 4. -

  Openbaar, muv bijlagen 1, 2 en 3


  De bijgevoegde documenten worden verstrekt aan de gemeenteraad onder oplegging van geheimhouding.

 5. -

  Openbaar, vanaf 14 februari 2023 i.v.m. het informeren van de verzoeker


  Verzoekster heeft een klacht ingediend bij de klachtencommissaris (KC) omdat zij vindt dat de gemeente klachtwaardig heeft gehandeld. Met het niet verstrekken van informatie over het bomenbestand en de daarbij behorende boomveiligheidscontroles heeft volgens verzoekster de gemeente het onderhoud van de bomen niet op orde en maakt zij zich grote zorgen over de veiligheid van de inwoners van de gemeente.
  Het klachtencommissariaat heeft de klacht onderzocht en getoetst aan de normen (1) ‘goede informatieverstrekking’ en (2) ‘voortvarendheid’. De KC is na hoor en wederhoor van verzoekster en de gemeente tot de conclusie gekomen dat de klachten respectievelijk gedeeltelijk gegrond (2) en gegrond (voortvarendheid) zijn. Ook heeft de klachtencommissaris adviezen gegeven ter verbetering van de dienstverlening.

 6. -

  Elk kwartaal legt het rentecomité verantwoording af aan het college over de gedane transacties. In het 4e kwartaal van 2022 zijn de limieten voor het opnemen van netto-vlottende schuld, vaste schuld en doen van uitzettingen niet overschreden.

 7. -

  Openbaar, vanaf 21 februari 2023 i.v.m. het informeren van de klager


  De afdeling Werk & Inkomen heeft naar aanleiding van een onderdeel van het advies van de klachtencommissaris en het daaropvolgende besluit van het college over het versturen van uitnodigingsbrieven aan de klachtencommissaris gevraagd om met hen in gesprek te gaan over het verbeteren van de dienstverlening. Naar aanleiding hiervan is het werkproces aangepast om de klachtbehandeling verder te verbeteren.

 8. -

  Het college heeft besloten dat er 2 wethouders deel nemen aan de Bestuurlijke Netwerkdagen van de G40 in Haarlem op vrijdag 10 februari.
  Er zijn adviezen meegegeven op diverse onderwerpen. Daarnaast is er een advies op het rapport van dhr. Schneiders over de Positie van het Stedennetwerk G40, dat hij in opdracht van het DB van de G40 heeft gemaakt. Als Enschede ondersteunen we het rapport, maar willen graag nog verduidelijking op de criteria van toetreding en op het beeld dat andere gesprekspartners hebben van de G40.
  Platform ‘31 werkt als kennispartner en facilitator voor de G40, waardoor professionele ondersteuning gewaarborgd wordt en er snelle toegang is tot kennis. Onderzoeksopdrachten worden via Platform 31 weggezet bij kennisinstellingen of onderzoeksbureaus.

 9. -

  Elk jaar vindt een Woondebat plaats met de raad om de voortgang van de Woonvisie te bespreken. Hiervoor
  ontvangt de raad de voortgangsrapportage Woonvisie. Dit is ook het moment waarop nieuwe
  beleidsuitspraken aan de Woonvisie worden toegevoegd, waarmee zowel het college als de raad kunnen
  sturen op het woonbeleid. Dit jaar heeft het college besloten de raad voor te stellen om ook de
  Woonzorgvisie voor ouderen vast te stellen en deze inclusief de bijbehorende beleidsuitspraken toe te
  voegen aan de Woonvisie. De Woonzorgvisie voor ouderen bevat verschillende beleidsuitspraken die zijn
  opgesteld aan de hand van vier hoofdlijnen, te weten: gevarieerd woonaanbod dat ook geschikt is voor
  ouderen, behouden en versterken van de zelfredzaamheid van ouderen, zorgzame buurten en samen
  bereiken we meer.


  Daarnaast heeft het college besloten de raad voor te stellen om beleidsuitspraken toe te voegen aan de
  Woonvisie over een focusgebied voor nieuwe studentenhuisvesting (het centrum, op en nabij de campus
  van de Universiteit Twente en het gebied daartussen), de ambitie om 2000 corporatiewoningen toe te
  voegen, een definitie voor de beoogde doelgroep voor middenhuur, het toevoegen van studenten en
  ouderen aan doelgroepen van programmering, een visie op flexwonen en een visie op flexwoningen. Deze
  nieuwe versie van de Woonvisie vervangt de voorgaande versie van 2021.