Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Besluiten College van B&W

maandag 12 juni 2023

12:00 - 17:00

Agendapunten

 1. -

  Sinds september 2020 is de binnenstad van Enschede een voetgangerszone. Dat betekent dat gemotoriseerd verkeer alleen ’s ochtends tussen 7 en 11 uur zonder ontheffing de voetgangerszone mag inrijden. Parkeren in de zone is zonder ontheffing niet toegestaan. Dat geldt ook voor snor- en bromfietsen. Een parkeerverbod voor deze categorie lag echter niet vast in een formeel besluit, omdat dit juridisch nog niet mogelijk was. Handhaving kon dus alleen plaatsvinden op basis van het inrijverbod. Door de recent aangepaste Verordening kwaliteit leefomgeving (Vkl) kan het college nu ook het parkeerverbod voor brom- en snorfietsen in de binnenstad formeel vastleggen. En dat maakt het mogelijk om zowel op een inrijverbod als een parkeerverbod te handhaven.

 2. -

  Als onderdeel van het VNG-congres op 13 en 14 juni 2023 te Groningen wordt op 14 juni de Algemene Ledenvergadering gehouden. Het gemeentelijke standpunt over de verschillende inhoudelijke onderwerpen wordt vastgesteld. Tevens wordt burgemeester Bleker als gemeentelijk vertegenwoordiger aangewezen.

 3. -

  Naar aanleiding van de uitkomsten van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) heeft het Rijk middelen beschikbaar gesteld om de gemeentelijke dienstverlening toegankelijker te maken voor inwoners in een kwetsbare positie. Als gemeente zijn we continu bezig om onze dienstverlening te verbeteren. Na het rapport van de Commissie Menselijke Maat is al veel in gang gezet. Met deze rijksmiddelen zijn we in staat om specifiek voor deze groep inwoners een aantal ontwikkelingen een impuls te geven door acties te verstevigen, duurzaam in te bedden en nieuwe acties uit te zetten. De inwoner gaat dit merken doordat de gemeentelijke toegang beter bereikbaar en meer zichtbaar is, de ondersteunende partijen meer integraal werken en de inwoner daarbij een warme begeleiding ontvangt.

 4. -

  De Raad middels een brief te informeren.

 5. -


  Op de Molenstraat is de intensiteit met 80% gedaald ten opzichte van vóór de aanleg van de knip bij de Hengelosestraat, de ovatonde en het vernieuwde kruispunt Molenstraat / Oldenzaalsestraat. De ovatonde speelt een belangrijke rol in deze daling van het aantal gemotoriseerd verkeer en de werking van de fietsstraat Molenstraat.

  Het aantal geregistreerde ongevallen op de ovatonde ligt lager ten opzichte van de oude situatie. Destijds waren er jaarlijks gemiddeld 3,6 geregistreerde ongevallen nu ligt dat gemiddelde op 1.

  Dagelijks zijn er 300 tot 400 kerende bewegingen op de ovatonde. Voorheen zijn deze keerbewegingen ontmoedigd middels verhoogde eilandjes op tactische locaties. Deze schrikken onvoldoende af. De vele keerbewegingen verslechteren de verkeersveiligheid op de ovatonde.

  Het verder ontmoedigen van de keerbewegingen is fysiek niet mogelijk. Ook is structureel handhaven geen optie. Wanneer de situatie blijft zoals die nu is verwachten we een langzame toename van het aantal keerbewegingen.

 6. -

  De Gebiedsagenda Broekheurne is het resultaat van een intensief gebiedsproces met de bewoners, bedrijven en grondeigenaren in de Broekheurne. De opdracht komt van de buurtkring Broekheurne, Stawel én de gemeente Enschede. Zij hebben gevraagd om een integrale Gebiedsagenda voor de Broekheurne op te stellen waarin meerjarige maatregelen zoals projecten en werkzaamheden op het gebied van landbouw, natuur, landschap, recreatie , opwek en leefkwaliteit zijn opgenomen, waaronder het inpassen van een zonneveld. Tijdens het opstellen van de Gebiedsagenda heeft de provincie Overijssel een Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG) in voorbereiding genomen met eisen voor natuur, klimaat en water. Die zijn verwerkt in de Gebiedsagenda. De Gebiedsagenda geeft aan hoe de Broekheurne zich gaat ontwikkelen én welke maatregelen daarvoor nodig zijn. Die zijn gebundeld in de thema’s Leefkwaliteit & recreatie, Landbouw, natuur & landschap en Duurzame energie.


  De Gebiedsagenda is opgesteld in intensief overleg met de partijen in de Broekheurne. De gebiedsregisseur heeft dat proces georganiseerd en in stappen de Gebiedsagenda opgesteld. De Gebiedsagenda is geen eindpunt van het gebiedsproces, maar het begin van de uitvoering. Die krijgt de komende jaren vorm.

 7. -


  Het molenbestuur heeft de ambitie om de molenlocatie verder te ontwikkelen ten behoeve van de instandhouding van de molen. Hiervoor is een visie opgesteld waarin het molenbestuur een molenerf wil creëren met diverse Twentse bijgebouwen. Hiermee willen ze het verhaal 'van akker tot bakker' laten zien aan de bezoekers van de molen. Het gaat om de realisatie van een ontmoetingsruimte, een bakspieker, een graanspieker en een wagenloods. De wagenloods is inmiddels gerealiseerd. De ontmoetingsruimte, de bakspieker en de graanspieker worden met voorliggend plan mogelijk gemaakt.

 8. -


  Voor het gebied tussen de Broekheurne-ring en de Auskamplanden / Assinklanden is in 2016 een bestemmingsplan opgesteld dat een invulling met maximaal 39 woningen mogelijk maakte. Inmiddels is een nieuw stedenbouwkundig ontwerp van 45 woningen opgesteld voor de ontwikkeling. Dit nieuwe ontwerp sluit beter aan bij de bebouwing die er tot 2009 stond. Het nieuwe ontwerp past niet in het geldende bestemmingsplan. Daarom wordt het bestemmingsplan herzien en is het bestemmingsplan "Ringwoningen Broekheurne-ring” opgesteld. Tevens wordt het beeldkwaliteitplan dat in 2016 is opgesteld, vervangen door de criteria voor 'Stempelwijken' zoals deze ook in de Welstandsnota zijn opgenomen.

 9. -


  Het college van B&W heeft besloten om het ontwerp-bestemmingsplan Eschbeekweg 29 ter inzage te leggen. Het betreft een bestaande woningbouwkavel in ’t Vaneker waarbij de mogelijke situering van de woning wordt verruimd zoals dat in het verleden ook mogelijk was. De woning mag binnen het bouwvlak gerealiseerd worden en hoeft niet in het aanwezige bestaande (karakteristieke) pand plaats te vinden. Er wordt geen extra woning mogelijk gemaakt.
  Het bestaande karakteristieke gebouw op het perceel, een voormalig buitenverblijf van de familie Blijdenstein, blijft daarbij behouden. De aanduiding ‘karakteristiek’ wordt daarbij verkleind tot enkel de aanwezige bebouwing.

 10. -

  Aan de Kwinkelerweg 361, in het buitengebied van de gemeente Enschede, bevindt zich een (woon)boerderij met een minicamping, een zogenaamde landschapscamping. Het agrarisch bedrijf is gestopt. De eigenaren hebben daarom het verzoek gedaan om de bestemming "Agrarisch met waarden - Agrarische functie met landschapswaarden" voor hun erf te wijzigen in de bestemming "Wonen".

  Het wijzigingsplan "Kwinkelerweg 361" heeft betrekking op het erf waar zich de boerderij en de voormalige agrarische bedrijfsgebouwen bevinden. Het gedeelte waar de landschapscamping 't Scharrelhoes zich bevindt, blijft de huidige bestemming behouden.


  Het ontwerpwijzigingsplan wordt ter visie gelegd als start van de formele procedure.