Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Besluiten College van B&W

dinsdag 21 februari 2023

12:00 - 17:00

Agendapunten

 1. -

  De gemeente Enschede neemt deel aan de samenwerking in de GR Omgevingsdienst Twente. Het bestuur dat bestaat uit vertegenwoordiging van de veertien gemeenten en de provincie Overijssel vergadert periodiek.
  De vergadering wordt voorbereid door het college. Wethouder Teutelink brengt vervolgens het standpunt in op de onderwerpen die op agenda staan.

 2. -

  Mevrouw Judith Hofte van de PvdD heeft schriftelijke vragen gesteld inzake peukenmeuk. Deze vragen zijn puntsgewijs beantwoord.

 3. -

  Openbaar: ja, muv vertrouwelijke bijlagen!


  Het bestemmingsplan "Onzelfstandige bewoning Enschede 2022" wordt vastgesteld. Het doel van het bestemmingsplan is om te voorkomen dat nieuwe situaties van onzelfstandige bewoning ontstaan waar dit uit het oogpunt van leefbaarheid niet gewenst is. Nieuwe situaties van onzelfstandige bewoning zijn in beginsel verboden. Er kan met een omgevingsvergunning een uitzondering op dit verbod worden gemaakt als wordt voldaan aan de voorwaarden die genoemd staan in het bestemmingsplan.


  Op dit moment geldt het "Voorbereidingsbesluit Onzelfstandige bewoning 2021". Dit bestemmingsplan is een uitwerking van het voorbereidingsbesluit. Het bestemmingsplan “Onzelfstandige bewoning Enschede 2022” heeft als doel om een duidelijk kader te geven wanneer medewerking kan worden verleend aan het realiseren van onzelfstandige bewoning. Het voorbereidingsbesluit vervalt op het moment dat dit bestemmingsplan wordt vastgesteld.

 4. -

  Op 16 december 2022 heeft de gemeenteraad het rekenkameronderzoek wonen ontvangen. In deze brief reageert het college op de conclusies en aanbevelingen van de rekenkamer. In algemene zin worden de conclusies uit het onderzoek herkent, maar maakt het college ook kanttekeningen bij het onderzoek. Daarnaast concludeert het college dat veel aanbevelingen al zijn opgepakt.

 5. -

  Openbaar, maar pas vanaf 28 februari 2023!


  De komende jaren werken we in Nederland aan verschillende grote ruimtelijke opgaven. Bijvoorbeeld waar we de nieuwe woningen gaan bouwen om de woningnood aan te pakken, waar we nieuwe plekken vinden voor werklocaties, waar welke investeringen nodig zijn in wegen en spoor, waar we duurzame energie opwekken, hoe we de landbouw een bestendige toekomst geven, hoe we ruimte geven aan water en de natuur, enzovoort. Dit is een ingewikkelde puzzel van concurrente en soms tegenstrijdige belangen en opgaven. Het Rijk heeft de provincies in Nederland gevraagd voorstellen te doen over deze puzzel. De provincie Overijssel werkt hier aan, samen met de gemeenten, ook in Twente.


  De drie grote steden van Twente, Almelo, Enschede en Hengelo, zijn met de provincie in gesprek hoe wij door de verstedelijking een bijdrage kunnen leveren aan de nationale opgave. De verstedelijking in de drie steden zal bijdrage aan sterke Twentse economie en het behoud van de Top Technologische Regio Twente, het zal bijdrage aan een positieve ontwikkeling van de bevolkingsomvang van Twente en daarmee ook aan alle voorzieningen die we in Twente hebben en willen behouden. Tenslotte kan de verstedelijkingsopgave in de drie steden een positieve bijdrage leveren aan de uitdagingen in het landelijk gebied van Twente en de meer landelijke gemeenten van Twente.


  De drie colleges hebben een brief gestuurd aan de provincie waarin we de gemaakte afspraken met de provincie bevestigen en drie sporen benoemt waaraan we de komende periode (ook na de provinciale verkiezingen) samen verder willen werken. De drie sporen zijn:
  1. de verstedelijking van de drie steden als onderdeel van de nationale ruimtelijke puzzel;
  2. het maken van een regionale stedelijke investeringsagenda om de doelen te kunnen realiseren;
  3. samenwerking om de verstedelijkingsopgave onder de aandacht van het Rijk en de EU te brengen en de samenwerking met hen te versterken.

 6. -

  In de Raadsvergadering van 30 januari 2023 is het bestemmingsplan Kwalitatief sturen op appartementen 2022 vastgesteld. Dit bestemmingsplan vervangt de vorige versie van dit plan uit 2019. De beleidsregel Kwalitatief sturen op appartementen was een extra toetsingskader dat gemaakt was voor het plan uit 2019. Nu dit plan is vervangen, kan ook de beleidsregel worden ingetrokken.

 7. -

  De Posten, Domijn en de gemeente onderzoeken samen de mogelijkheden om in stadsdeel Zuid een Dynamische OntmoetingsPlek (DOP) te realiseren. Hiervoor heeft een eerste verkenning plaatsgevonden. Om de mogelijkheden, maar ook de daarmee samenhangende financiële consequenties, beter in beeld te brengen is nader onderzoek nodig. Daarna kan het College inschatten of blijven meedoen wenselijk is. Het College heeft besloten middelen voor dit onderzoek beschikbaar te stellen.

 8. -

  Het rijk werkt samen met regio's om vraagstukken op te lossen zoals veiligheid, arbeidsmarkt, bereikbaarheid en leefbaarheid voor de inwoners. Daarbij ziet het rijk ook kansen voor regio's aan de grens, waaronder Twente. Voor de samenwerking met regio's, waar ondernemers, overheid en onderwijs en kennisinstellingen samenwerken, heeft het kabinet aan de regio's gevraagd met plannen te komen in het kader van de Regiodeal. Het geld hiervoor wordt in verschillende parten verdeeld tijdens de kabinetsperiode. Afgelopen vrijdag heeft het kabinet voor de vierde keer geld toegekend aan verschillende regio's in het land. Twente heeft een plan ingediend waar het rijk afgelopen vrijdag 25 mln EURO heeft toegekend.

 9. -

  De jeugdhulp op scholen (in de vorm van OnderwijsJeugdhulpArrangementen) wordt voortgezet en uitgebreid. In 2018 is deze vorm van bieden van jeugdhulp bij wijze van proef geïntroduceerd bij vijf onderwijsinstellingen. Het experiment blijkt een succes. Ook andere scholen moeten hiervoor in aanmerking kunnen komen.


  De proef komt voort uit de wens om jeugdhulp dichter bij kinderen en hun gezinnen te organiseren. Op de vijf scholen die deelnemen aan de proef, zijn jeugdhulpverleners aanwezig. Ze draaien mee in de schoolteams. Zij kunnen zo vroegtijdig en snel ondersteuning bieden aan kinderen en jongeren die thuis en/of op school extra hulp nodig hebben. Bij de pilot zijn onder meer de jeugdzorginstellingen Pluryn en Jarabee betrokken.

 10. -

  Technology Base Twente is een uniek gebied in Enschede. Het gebied bestaat uit een luchthaven (Twente Airport), een nieuwe woonwijk in het groen (die bijna klaar is), een nieuw natuurgebied (in eigendom van de provincie) en een bedrijventerrein.


  Wat er op dit moment wel en niet mag op het bedrijventerrein staat in het bestemmingsplan “Voormalige Vliegbasis Twenthe – Noord”. De gemeenteraad heeft dit plan in 2018 vastgesteld.


  In het bestemmingsplan staat dat bedrijven op dit terrein nieuwe producten en materialen mogen ontwikkelen, testen, bewerken en demonstreren. Het bestuur van het bedrijventerrein (provincie Overijssel en de gemeente Enschede) vindt het huidige bestemmingsplan niet meer goed passend.
  Er moet volgens het bestuur ook meer ruimte komen voor productie (van die nieuwe materialen en producten). Alleen als die ruimte er komt kan het bedrijventerrein van Technology Base een succes worden. De omvang van het bedrijventerrein blijft daarbij hetzelfde.


  Het college van B&W stelt de gemeenteraad van Enschede daarom voor om het bestemmingsplan voor het bedrijventerrein te wijzigen. Door de aanpassing van dit plan komt er ook ruimte voor productie van nieuwe materialen en producten. Deze productie-activiteiten mogen maximaal een grondoppervlakte hebben van 8.500 vierkante meter per bedrijf.


  Bedrijven mogen echter alleen nieuwe materialen en producten gaan produceren onder de volgende voorwaarde: ze moeten zich op Technology Base ook bezighouden met het ontwikkelen, testen, bewerken en demonstreren van nieuwe materialen en producten. Bedrijven die alleen produceren kunnen zich dus niet vestigen op dit bedrijventerrein.

 11. -

  Openbaar, muv de bijlage!


  Het bijgevoegde document wordt verstrekt aan de gemeenteraad onder oplegging van geheimhouding.

 12. -

  Op 7 maart 2022 heeft de gemeenteraad unaniem de motie menselijke maat aangenomen. In deze motie wordt het college opgedragen om uitvoering te geven aan acht aanbevelingen. Het college is in gesprek met de raadscommissie menselijke maat over voortgang op deze aanbevelingen. Graag informeren ze met bijgevoegde voortgangsbrief de gehele gemeenteraad van de vorderingen per aanbeveling. De gemeenteraad heeft hiervan de laatste update op 14 juni 2022 ontvangen.