Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Besluiten College van B&W

dinsdag 12 december 2023

12:00 - 17:00

Agendapunten

 1. -

  De gemeente Enschede sluit een samenwerkingsovereenkomst met Jantje Beton, IVN Natuureducatie en JOGG. Deze samenwerking betreft het project ‘gezonde Buurten’.


  Binnen dit project gaan we samen met bewoners, van jong tot oud, een groene plek creëren waar kinderen creatief kunnen spelen, bewoners elkaar kunnen ontmoeten en waar iedereen lekker kan bewegen en tot rust kan komen. In de wijk Stadsveld in stadsdeel West is dit project al volop in ontwikkeling. Met deze overeenkomst is nu stadsdeel Oost aan de beurt, met het parkje op de hoek Bultsweg – Lonnekerweg en de OBS Glanerbrug-Noord.


  Het project Gezonde Buurten vloeit voort uit JOGG: Gezonde jeugd, gezonde toekomst. Een landelijke aanpak van gemeenten en lokale organisaties die zich richt op het creëren van een gezonde sociale en fysieke omgeving waarin verschillende sectoren zoals onderwijs, de buurt, sport, ruimtelijke ordening, sociaal domein en zorg en welzijn zijn betrokken. Enschede is sinds september 2021 een JOGG Gemeente. Enschede heeft tot nu toe twee subsidieaanvragen toegekend gekregen en is daarmee één van de 13 steden die zijn uitverkoren voor de inrichting van een ‘gezonde buurt’.

 2. -

  Het kabinet heeft recent besloten het fiscaal maximale tarief voor de kinderopvang te verhogen. De subsidietarieven die de gemeente hanteert voor het aanbod van voorschoolse educatie zijn gekoppeld aan dit fiscaal maximale tarief. Dit betekent dat het eerdere besluit over de subsidietarieven moet worden herzien. De aanpassing van het fiscaal maximale tarief heeft een bescheiden effect op de inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Voor de laagste inkomens is de eigen bijdrage voor voorschoolse educatie in 2024 op jaarbasis 7,68 euro hoger.

 3. -

  Vanuit de op 7 november 2023 vastgestelde Parkeervisie zijn enkele maatregelen ten aanzien van de verstrekking van parkeervergunningen vastgelegd. Hiertoe is het noodzakelijk om het Uitgiftebesluit Parkeervergunningen aan te passen. Ook wordt via deze visie vastgesteld dat er betaald parkeren tot 23.00 uur gaat gelden in zone 1 per 01-01-2024. Dit noodzaakt tot de vaststelling van een nieuw Aanwijzingsbesluit Parkeren die tevens op 1 januari ingaat. In dit Aanwijzingsbesluit Parkeren Januari 2024 worden straten, tijden en data benoemd waarvoor de parkeerregulering geldt.

 4. -

  Nederland vergrijst. Vanuit het Rijk wordt daarom stevig ingezet op dit thema, onder andere door te sturen op voldoende geschikte woonruimte voor ouderen. Regionaal worden, onder coördinatie van de provincie, afspraken gemaakt over de verdeling van de woonopgave. Naast woonruimte is het ook van belang dat er voldoende zorg en ondersteuning voor ouderen is. Ook hier worden regionaal afspraken over gemaakt, zowel onder regie van de provincie als binnen het samenwerkingsverband de Twentse Koers.
  Het is belangrijk dat samengewerkt wordt met alle organisaties met kennis en expertise rondom wonen, zorg en welzijn voor ouderen. Het College van B&W heeft daarom besloten in te stemmen met een voorstel waarin een gezamenlijke bestuurlijke regievoering vanuit de provincie en de Twentse Koers wordt geborgd.

 5. -

  De gemeente Enschede is samen met de gemeenten Hengelo, Borne en Almelo en de provincie Overijssel eigenaar van het Regionaal Bedrijventerrein Twente in Almelo. Ze werken samen aan de ontwikkeling van dit gebied. Dat noemen we een gemeenschappelijke regeling. Dit terrein is bedoeld voor bedrijven die veel ruimte nodig hebben.


  Op 13 december a.s. vergadert het Algemeen Bestuur van deze gemeenschappelijke regeling. Het college van Burgemeester & Wethouders bereidt deze vergadering voor. Ze bepalen wat ze vinden van de voorstellen van de directeur van het gebied. Op de agenda van de vergadering staan de volgende punten:
  · Afspraken over wie de jaarrekening 2023 gaat controleren en over hoe dat gebeurt.
  · Opheffing van de gemeenschappelijke regeling per 1 januari 2025. De samenwerking om het gebied te ontwikkelen kan stoppen omdat de GR bijna alle grond heeft verkocht.
  Het college van B&W kan met alle voorstellen van de directeur van het gebied instemmen. De twee Enschedese wethouders nemen die instemming mee naar de vergadering van het algemeen bestuur.

 6. -

  De fractie van Forum voor Democratie heeft schriftelijke (artikel 35) vragen gesteld over geschminkte ‘Zwarte’ pieten in de binnenstad van de gemeente Enschede.

 7. -

  De Raad informeren middels bijgaande brief.

 8. -

  De Bibliotheek is een belangrijke basisvoorziening voor alle inwoners van Enschede. De Bibliotheek stelt
  kennis en informatie beschikbaar, biedt kans op ontwikkeling en educatie, stimuleert om te lezen, organiseert debatten en ontmoetingen en laat inwoners kennis maken met kunst en cultuur. Om te borgen dat deze voorzieningen kwalitatief en kwantitatief hoogwaardig blijven, krijgen gemeenten daarvoor extra geld en ook een wettelijke taak (zorgplicht).
  Vooruitlopend op de Zorgplicht vanaf 2025 stelt de Rijksoverheid middelen beschikbaar via eenmalige
  Specifieke Uitkeringen (SPUK’s). Op deze manier kan onze Bibliotheek zich voorbereiden op en
  transformeren naar een toekomstbestendige bibliotheek. We behouden wat in Enschede al goed is (een stevige centrale vestiging met veel bezoekers, diverse wijkvestigingen en een aanzet tot de Bibliotheek op
  school). En we investeren waar het nodig is om de Bibliotheek te versterken.


  Hiermee worden inwoners van de stad geholpen om zich te ontwikkelen en te ontplooien. Daarnaast wordt invulling gegeven aan maatschappelijke opgaven als geletterde samenleving, participatie en informatiesamenleving en een leven lang ontwikkelen.
  Op deze manier wordt er een bedrag van € 598.111,- beschikbaar gesteld voor de realisatie van deze doelen.
  Op 5 december j.l is er ook al besloten € 195.000,- extra beschikbaar te stellen voor de Bibliotheek middels de subsidie “Toekomstkracht”.


  In totaal heeft de Bibliotheek Enschede dus € 793.111,- extra middelen (naast de reguliere programmasubsidie en doelsubsidies) in de periode tot 1 maart 2025.

 9. -

  Gemeente Enschede heeft met de zeven regiogemeenten en de zorgpartijen voor regio Enschede een actieplan gemaakt voor 2020 tot 2022: het plan heet ‘Iedereen mag wonen’. We willen met de acties in dit plan dak- en thuisloosheid voorkomen, meer en passende woonplekken realiseren en zorgen dat mensen in de maatschappelijke opvang daar korter verblijven en sneller naar een eigen vaste woonplek kunnen verhuizen. Dit plan is uitgevoerd met eenmalige financiële middelen die de regering in 2020 beschikbaar heeft gesteld aan gemeenten om dak- en thuisloosheid tegen te gaan. De uitvoering van het regionale plan liep tot 2022, maar is verlengd met een jaar tot 2023 omdat de uitvoeringstijd te kort was. Bijna alle acties zijn uitgevoerd, enkele acties hebben vertraging opgelopen. We zijn bezig om de acties die nog niet zijn uitgevoerd alsnog uit te voeren. In de eindrapportage is te zien wat we hebben uitgevoerd en waar we nog mee bezig zijn.

 10. -

  Openbaar, ja maar muv de bijlagen!


  De toekomstige eigenaar wil op het braakliggend perceel aan de Spechtstraat één woning realiseren inclusief twee parkeerplaatsen op eigen terrein. Ons Huis heeft als huidige eigenaar van het perceel toestemming gegeven aan de toekomstige eigenaar om dit bouwplan te realiseren.


  Om de realisatie van deze ontwikkeling mogelijk te maken zijn er afspraken nodig over onder meer het afwijken van de bestemming en de waterbergingsopgave op eigen terrein. Tevens is er goedkeuring van de naaste buren voor de realisatie van dit plan. Ook moeten de met dit plan gepaard gaande kosten op de exploitant worden verhaald.


  Deze afspraken zijn vastgelegd in een exploitatieovereenkomst.

 11. -

  Openbaar, ja maar muv bijlage!


  De Exploitant is voornemens om de bedrijfshal aan de Varviksweg 3 te herontwikkelen naar twee grondgebonden woningen. Enschede groeit, dus moeten we zorgen dat we genoeg woningen hebben zodat iedereen zijn eigen plek kan vinden. Dit bouwplan draagt hieraan bij.


  Het geldende bestemmingsplan “Getfert-Perik-Hogeland-Noord 2023” laat genoemde ontwikkeling niet toe. De Gemeente is in principe bereid om deze herontwikkeling mogelijk te maken en dit bestemmingsplan hiervoor te wijzigen.


  De Gemeente en de Exploitant hebben de afspraken over de herziening van het bestemmingsplan door de Gemeente en de realisatie van het bouwplan door de Exploitant in een overeenkomst vastgelegd.

 12. -

  Openbaar, ja maar muv bijlagen 1 en 2!  In het gemeentelijk grondbeleid en het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) is opgenomen dat de grondexploitaties jaarlijks moeten worden geactualiseerd. De daarbij te hanteren uitgangspunten worden vastgesteld door B&W in de Notitie van Uitgangspunten. De raad wordt hier onder geheimhouding over geïnformeerd. De uiteindelijke financiële effecten worden zichtbaar in het Meerjaren Perspectief Grondbedrijf (MPG) 2024. Het MPG 2024 zal medio april 2024 in B&W worden besproken en in mei/juni 2024 voor vaststelling aan de raad worden aangeboden.

 13. -

  Jaarlijks betalen inwoners van Enschede afvalstoffenheffing, via de afvalstoffenheffing, voor het inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval. In 2023 is per aanslag een klein vier euro te weinig opgelegd. Dit leidt tot een derving van inkomsten van ca. 260.000 euro.

 14. -

  In de raadsvergadering van 17 juli 2023 heeft de burgemeester de raad toegezegd onderzoek te doen naar de mogelijkheden om zelfstandig sekswerk (thuiswerk) vergunningvrij te maken en gelijk te stellen aan andere aan huis verbonden beroepen. Het college informeert de raad hier nu over.

 15. -

  Aan de Hengelosestraat 700 wordt een nieuw landgoed gerealiseerd. Daarvoor het de gemeenteraad in 2017 een bestemmingsplan voor vastgesteld. Een belangrijk deel van de voorgenomen plannen op het landgoed is inmiddels uitgevoerd. Voor een deel van de plannen zijn de ontwerpen, mede vanwege nieuwe inzichten, verder gedetailleerd. Het betreft de zwembadomgeving en beheergebouw, de omgeving tennisbaan/padelbaan met paviljoen en de zonneheuvel en beek/wetlands. Om de beoogde wijzigingen mogelijk te maken is het onderhavige bestemmingsplan opgesteld.

 16. -

  Niet Openbaar, pas als betrokkenen zijn geïnformeerd


  In 2022 zijn 20 adressen in de Deurningerstraat aangeschreven om de bruikleenovereenkomsten te actualiseren. Sommige van de overeenkomsten zijn aangegaan met de huidige bewoners en sommige met een rechtsvoorganger. Veertien bewoners hebben inmiddels meegewerkt aan de actualisatie en hebben een nieuwe bruikleenovereenkomst getekend. Zes bewoners erkennen de eigendom van de gemeente niet. Drie van de zes bewoners hebben een beroep op verjaring gedaan. De verjaring is op juridische gronden afgewezen. We hebben meerdere malen gepoogd om in goed overleg het gebruik van de gemeentegrond met deze bewoners te regelen. Dit is tot op heden niet gelukt. De gemeente rest niets anders dan juridische stappen te ondernemen en de rechtbank vragen om hier een uitspraak in te doen.

 17. -

  Het college van B&W heeft het Programma Uitvoering en Handhaving 2024 vastgesteld. In dit uitvoeringsprogramma staan de werkzaamheden die de gemeente uitvoert op het gebied van Bestemmen, Vergunnen, Toezicht en Handhaven (BVTH) in het fysieke domein. De doelen en prioriteiten voor het komende jaar staan aangegeven en de inzet van mensen en middelen. Het opstellen van een uitvoeringsprogramma is een wettelijke taak voor de gemeente. Jaarlijks wordt het vastgesteld voor het daaropvolgende kalenderjaar. Na afloop vindt een evaluatie plaats en wordt verantwoording afgelegd via een jaarverslag. De Provincie Overijssel ziet hierop toe.
  De Omgevingsdienst Twente en de Brandweer Twente voeren een aantal taken voor de gemeente uit. De programmering van zowel de omgevingsdienst als de brandweer zijn onderdeel van dit uitvoeringsprogramma.

 18. -

  Deloitte Accountants heeft in opdracht van de Raad de tussentijdse controle over het jaar 2023 afgerond. Deze controle richt zich met name op de interne beheersing van de gemeentelijke processen. De bevindingen en adviezen zijn in de Boardletter 2023 vastgelegd. In deze rapportage stelt de accountant vast dat de gemeente Enschede de uitdagingen van deze tijd aan kan gaan met een interne beheersing die op orde is.

 19. -

  Het college heeft besloten 16 spaarverzoeken uit het wijkbudget 2023 te honoreren. Sinds 2017 is het mogelijk om wijkbudget te sparen voor grotere bewonersinitiatieven. Deze initiatieven zijn redelijkerwijs niet uit één jaarbudget van de wijkbudgetten te financieren zonder dat het jaarbudget ineens te zeer opgesoupeerd wordt. Om zo'n initiatief toch te kunnen realiseren, mogen bewonersorganisaties daarvoor gedurende 3 jaar wijkbudget apart zetten. Voorwaarde is dat ze gedurende deze jaren over voldoende wijkbudget beschikken dat gespaard kan worden.


  Bewonersorganisaties moeten aantonen waarom huidig wijkbudget apart gezet wordt en waarom het idee of initiatief niet gewoon uit het volgende jaarbudget van het wijkbudget gefinancierd kan worden. Het opstellen van een spaarplan met daarin de motivering van het verzoek, het aantonen van draagvlak, een begroting en uitvoeringsplan, vraagt veel voorbereiding van de bewonersorganisatie. Indien gewenst begeleidt, adviseert en faciliteert het Stadsdeelmanagement hen hierbij.

 20. -

  Eind 2022 zijn twee pilots gestart, namelijk de Algemene Voorziening[1] bij het Leger des Heils en Humanitas Onder Dak. Door de inzet van deze twee voorzieningen weten we de kwaliteit van de ondersteuning te verbeteren en de kosten te reduceren. De afgelopen drie jaren zijn deze voorzieningen uitvoerig geëvalueerd en gemonitord. Hieruit blijkt dat de inzet van deze andere manier van werken een positieve bijdrage levert aan de doelstelling van de Gemeente Enschede. Te weten:


  · Verlagen van drempels en “schotten” binnen de keten en daarmee ook de administratieve lastendruk voor inwoners, partners en gemeente.
  · Een doelstelling binnen het WMO- en Jeugdbeleid is om de algemene voorzieningen beter te benutten en daarmee de inzet van maatwerkvoorzieningen te verminderen.
  · Ondersteuningsvraag inwoner staat centraal.
  · De ondersteuning kan vrijwel direct worden ingezet.
  · Besparing op het WMO- en Jeugdbudget.


  Tevens laat de pilot zien dat passende zorg gepaard kan gaan met het besparen op maatwerkoplossingen en dat een algemene voorziening evenveel of meer oplevert voor de inwoner, samenwerkingspartners en de gemeente.


  De pilotfase van deze voorzieningen is in de eindfase. Er zijn positieve resultaten behaald en willen deze voorzieningen voor onze inwoners structureel maken.
  [1] Bij deze algemene voorzieningen gaat het om aanbod van zorg die kan worden ingezet aan inwoners van Enschede zonder dat hiervoor vooraf onderzoek moet worden gedaan door de wijkteams. De noodzakelijke zorg kan zonder beschikking worden geleverd. Vooraf is bepaald welke doelgroep gebruik mag maken van de betreffende algemene voorziening.

 21. -

  Het College van Burgemeester en Wethouders heeft besloten aan 29 deelgebieden in de stad subsidie wijkbudgetten toe te kennen. De subsidie is bedoeld voor inwoners om daarmee bewonersinitiatieven in de eigen leefomgeving te kunnen realiseren. Met dit besluit kunnen alle bewoners van Enschede een beroep doen op een bijdrage uit de subsidie wijkbudgetten. Daardoor kunnen zij zelf bepalen hoe hun leefomgeving beter, fraaier en/of veiliger ingericht wordt.


  Van de totale stedelijke subsidie wijkbudget wordt een deel gereserveerd voor vernieuwende buurt-, wijk-, dorps- of stadsdeel overschrijdende bewonersinitiatieven. Deze bijzondere subsidie wijkbudget, het budget Initiatiefkracht, wordt over de 5 stadsdelen verdeeld. Voor 2024 bedraagt de totale stedelijke subsidie wijkbudget inclusief de subsidie budget Initiatiefkracht € 968.100,00. Het eventueel niet bestede deel (onderbesteding) van de subsidie wijkbudgetten en de subsidie Initiatiefkracht uit 2023 wordt aan de subsidie voor 2024 toegevoegd.
  Het zelf kunnen bepalen hoe de leefomgeving (mede) ingericht wordt, sluit nauw aan bij het participatieve-, stadsdeelgewijze- en samenlevingsgerichte werken van de gemeente.

 22. -

  Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om de incidentele subsidie aan Stichting Stop Armoede 053 te verlengen tot 31 december 2024. Deze Stichting heeft ten doel inwoners met geen of weinig beschikbaar inkomen te ondersteunen. Stop Armoede 053 helpt inwoners met lage inkomens zowel met advies, als met het verstrekken van diverse gedoneerde goederen (vanuit giften van bewoners, bedrijven en instellingen). Het College verstrekt de Stichting een subsidie voor huisvestings-, service- en energiekosten in ontmoetingsplek De Boei.

 23. -

  De gemeente Enschede neemt deel aan de samenwerking in de GR SamenTwente en werkt daarnaast op vrijwillige basis regionaal samen in het samenwerkingsverband Samen14. Betrokken bestuurders vergaderen periodiek. De vergadering wordt voorbereid door het college. De vertegenwoordiger van het college brengt vervolgens het standpunt in op de onderwerpen die op de agenda staan.

 24. -

  Op 1 januari 2023 is het college een proef gestart met het verruimen van het stortquotum voor grof huishoudelijk afval. Dit betekent dat inwoners per jaar 300 kilo gratis kunnen storten bij één van de gemeentelijke afvalbrengpunten, in plaats van de eerdere 75 kilo. De proef komt voort uit het coalitieakkoord en wordt met één jaar verlengd (2024).


  Daarnaast wil het college komend jaar de resultaten van de proef ‘Verruiming stortquotum’ (Evaluatie over 2023) met de raad bespreken. De resultaten dienen als input voor de proef ‘Gratis grof vuil ophalen’ die ook staat genoemd in het coalitieakkoord. Voor het gratis ophalen van grof vuil is een aantal scenario’s denkbaar. Hiermee geeft het college invulling aan de motie “Pilot grofvuil ophalen in 2024 starten” (d.d. 17 juli 2023).


  Tenslotte gaat het college aan de slag met een grondstoffenvisie ‘Afvalloos Enschede 2030’. Ook over deze grondstoffenvisie zal het college met de gemeenteraad in gesprek gaan.

 25. -

  Het voorliggende bestemmingsplan maakt de realisatie van een reguliere woning in het buitengebied mogelijk ter plaatse van een bestaande recreatiewoning op het perceel Weerseloseweg 352.


  Het perceel maakt onderdeel uit van een historisch landgoed ’t Slöttelmös. De ontwikkeling ziet toe op herstel en beheer van het landgoed. Daarnaast wordt ingezet op ecologische verbetering door het omzetten van circa 2 hectare agrarische gronden naar nieuwe natuur, maar draag het initiatief ook bij aan de waterhouding van het landgoed en omgeving.

 26. -

  Zorgaanbieder Stichting Surplus is eigenaar van de percelen Usselerrietweg 46 en 50 in Enschede. Op nummer 50 is de Forelderij gevestigd. Op deze locatie werd jarenlang een forellenvijver met ondersteunende horeca en pluktuin geëxploiteerd. Inmiddels is gestopt met de exploitatie van de forellenvijvers en is het plan om de horeca voort te zetten als lunchroom, restaurant en incidenteel voor feesten en partijen (reguliere horeca).
  Daarnaast is het plan om 14 zogeheten paradijsvogelwoningen, gelegen op Usselerrietweg 46, permanent toe te staan. In deze paradijsvogelwoningen (=zorgwoningen) wonen onder 24/7 begeleiding mensen met vaak verschillende psychisch sociale beperkingen, veelal in combinatie met verschillende levensproblemen.
  De paradijsvogelwoningen zijn in 2017 gerealiseerd als pilot voor een periode van 10 jaar, middels een tijdelijke omgevingsvergunning. Gebleken is dat de rustige, prikkelarme en groene omgeving geschikt is als stabiele woonplek voor de doelgroep. Het permanent vastleggen van deze functie in het bestemmingsplan is gewenst. Om deze redenen is een bestemmingsplan opgesteld, waarin een passende juridisch-planologische regeling is opgenomen voor zowel de locatie van de paradijsvogelwoningen als de horeca, pluktuin en visvijvers.