Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Besluiten College van B&W

dinsdag 12 september 2023

12:00 - 17:00

Agendapunten

 1. -

  Bij de vaststelling van het Water- en Klimaatadaptatieplan 2022-2026, "Op naar een groen blauw Enschede", is besloten om dit plan in financiële zin jaarlijks te actualiseren. Net als in 2022 is ook in 2023 een financiële actualisatie uitgevoerd voor de periode 2024-2027. Hiermee is invulling gegeven aan het eerder genomen besluit.

 2. -

  Het sociaal domein in Enschede is in beweging. Op veel vlakken wordt gewerkt aan transformatie en meer en beter integraal werken rond inwoner en gezin. De Wmo 2015 verplicht de gemeenteraad een verordening vast te stellen om dit goed te regelen. De huidige verordening ‘Jeugdhulp en Maatschappelijke ondersteuning’ dateert uit 2019. Nu is het in tweeën gedeeld, in een verordening over Maatschappelijke ondersteuning en in een verordening over Jeugdhulp. Dit voorstel gaat over de eerstgenoemde verordening. In het kort zijn de doelen van deze nieuwe verordening dat het leesbaarder is, een duidelijker opzet en structuur heeft, en dat het aansluit op de meest recente jurisprudentie. De beleidsregels worden aan de nieuwe verordening aangepast.


  In de verordening zijn regels opgenomen over onder andere de toegang tot ondersteuning en de wijze van beoordeling van aanvragen/meldingen voor ondersteuning, de criteria voor het toekennen van een persoonsgebonden budget en de bevoegdheden en taken in het kader van toezicht en handhaving.


  Het college heeft begin juli de ontwerpverordening vastgesteld. De ontwerpverordening heeft van 7 juli 2023 tot en met 17 augustus 2023 ter inzage gelegen voor inspraak van belanghebbenden, inwoners, cliënten en zorgaanbieders. Er is ook een gesprek over de ontwerpverordening geweest met de Bewoners Adviesraad Sociaal (BAS). Verder heeft het Diaconaal Platform Enschede (DPE) gereageerd. De zienswijzen zijn verwoord in de responsnota van de inspraakprocedure. Dit heeft niet geleidt tot wijzigingen van de verordening.


  De conceptverordening staat geagendeerd voor behandeling in kamer Sociaal op 25 september en wordt in de Raad van 9 oktober 2023 ter vaststelling aangeboden. Om gelijktijdig op te lopen met de verordening Jeugdhulp en om voldoende tijd te hebben voor de implementatie is de datum van inwerkingtreding op
  1 januari 2024 gezet.

 3. -

  Raadsleden kunnen op basis van het huishoudelijk reglement zelf voorstellen doen aan de gemeenteraad. De PVV heeft het initiatief genomen tot een voorstel die het mogelijk moet maken om een referendum te houden over besluiten van de Raad. Het college heeft de mogelijkheid hier iets van te vinden. De opvatting van het college is opgenomen in een brief aan de gemeenteraad.

 4. -

  Openbaar, vanaf 27 september 2023 ivm informeren betrokkene!  Verzoeker klaagt voelt zich onheus bejegend. In verschillende e-mails vraagt hij naar de achternaam van de medewerker die bij een gesprek met hem was. Deze wordt echter niet aan hem bekend gemaakt. Verzoeker krijgt een in zijn ogen onterechte waarschuwingsbrief. Ook geeft hij aan dat er niet gereageerd is op zijn verzoek om over de waarschuwingsbrief in gesprek te gaan. Na een interventie van het klachtencommissariaat is er door de gemeente tot tweemaal toe contact opgenomen met verzoeker. Een gesprek en daarna een e-mail hebben niet geleid tot een oplossing of gemotiveerde duidelijkheid. Wat de klacht van verzoeker betreft, de wens over het intrekken de waarschuwingsbrief valt buiten de bevoegdheid van de klachtencommissaris. Verder blijkt uit het onderzoek voor de formele klachtbehandeling dat verzoeker en de gemeente verschillend tegen het niet geven van de achternaam aankijken. De klachtencommissaris kan over dat klachtonderdeel dan ook geen oordeel geven. Wat het niet reageren van de gemeente op de verzoeken om in gesprek te gaan betreft, geeft de gemeente aan dat dit anders had gemoeten. De gemeente geeft hiermee impliciet aan dat dit klachtonderdeel gegrond is. De klachtencommissaris volgt dit oordeel.

 5. -

  Openbaar, muv bijlage 1!


  Deelvoertuigen bieden nieuwe kansen als het gaat over duurzamere vervoerskeuzes en een lagere autoafhankelijkheid. Deelvervoer kan helpen om de stad leefbaar, aantrekkelijk en bereikbaar te houden. Deelvervoer ondersteunt zo bij de strategische opgaven voor een aantrekkelijk, groen en duurzaam Enschede. Door het invoeren van een vergunningplicht kunnen we deze kansen benutten en negatieve bijeffecten op de openbare ruimte beperken. De nadere regels voor deelvoertuigen weergeven de voorschriften en beperking die aan aanvragers en vergunninghouders worden gesteld.

 6. -

  De gemeente Enschede is van plan IJsbaan Twente structureel open te houden.
  Uit het door Bureau Synarchis uitgebrachte onderzoeksrapport “Toekomstperspectief IJsbaan Twente” blijkt dat kostendekkende exploitatie van een ijsbaan niet mogelijk is. De gemeente hecht echter grote waarde aan het voortbestaan van de IJsbaan en zal daarom structureel € 250.000 per jaar extra bijdragen in de exploitatie.
  Om dat mogelijk te maken is er in de eerste drie jaar bovendien sprake van een aanvullende incidentele bijdrage, met name vanwege verduurzaming van het complex. Die extra bijdrage bedraagt voor 2024
  € 196.000, voor 2025 € 244.000 en voor 2026 € 45.000.
  Het geld dat hiervoor nodig is staat al in de zomernota 2023.
  Ook zal de gemeente het bestemmingsplan zodanig aanpassen dat de nieuwe exploitant ook activiteiten kan organiseren die niet met ijs en sport te maken hebben. Bovendien zal de gemeente onderzoeken of het mogelijk is de IJsbaan energieneutraal te maken, waardoor mogelijk de jaarlijkse exploitatiebijdrage verder omlaag kan.

 7. -

  De uitgiftekaarten openbaar groen Helmerhoek E en Stokhorst deel III zijn door het college vastgesteld. In 2015 heeft het college beleid vastgesteld voor de verkoop en verhuur van openbaar groen (snippergroen). Daarbij is gekozen voor een gebiedsgerichte en gefaseerde aanpak. Tevens is vastgesteld dat verkoop en verhuur plaats vindt op basis van een door het college vastgestelde uitgiftekaart. In de uitgiftekaart is zowel het uitgeefbare als het niet-uitgeefbare groen opgenomen. De uitgiftekaart vormt tevens een basis voor het handhavend optreden tegen zonder toestemming in gebruik genomen openbaar groen, waarvan is vastgesteld dat het niet-uitgeefbaar is.

 8. -

  Omdat de Praxis haar vestiging aan het Spaansland 11 gaat sluiten, heeft de eigenaar verzocht om de gebruiksmogelijkheden voor het pand te verruimen. Op dit moment is er alleen nog volumineuze detailhandel in de vorm van een bouwmarkt toegestaan. De gemeente is van plan om mee te werken aan een verruiming naar andere vormen van volumineuze detailhandel. Als voorbeeld van deze vorm van detailhandel moet worden gedacht aan detailhandel in auto's, boten, caravans, ruwe bouwmaterialen, keukens en sanitair, tuincentra, bouwmarkten, woninginrichting en meubelen.

 9. -

  We hebben in onze stad een tekort aan goedkopere huurwoningen. De gemeente Enschede wil daar de komende drie jaar € 5,3 miljoen extra aan uitgeven. Het gaat vooral om woningen voor mensen die moeilijker aan woonruimte kunnen komen, bijvoorbeeld jongeren, ouderen, statushouders en mensen die wat extra hulp nodig hebben.


  Verschillende woningbouwcorporaties hebben plannen klaarliggen om daar iets aan te doen. Door de gestegen bouwkosten en de hogere rente kunnen ze die niet meer volledig zelf betalen.


  De gemeente draagt nu € 2,7 miljoen bij aan extra sociale woningen in het centrum. De corporaties de Woonplaats en de Stichting Jongerenhuisvesting Twente gaan die bouwplannen uitvoeren. Verder komt er zo snel mogelijk een subsidieregeling om nog eens ruim € 2 miljoen te kunnen investeren in extra sociale woningbouw door woningcorporaties.


  De gemeente gaat het dus mogelijk maken dat er extra woonruimte komt en dat de huren betaalbaar blijven. Om subsidie te kunnen krijgen voor de sociale woningen moeten de corporaties ervoor zorgen dat de projecten uiterlijk in 2025 starten en in 2026 klaar zijn.