Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Besluiten College van B&W

dinsdag 24 januari 2023

12:00 - 17:00

Agendapunten

 1. -

  Door de heer G. Tillema D'66 zijn vragen gesteld over vuurwerk en het standpunt van de burgemeester hierop. De burgemeester heeft deze vragen beantwoord.

 2. -

  Met het vertrek van Alwin Oortgiesen is er een vacature ontstaan voor de functie van Concerndirecteur met het aandachtsgebied Fysiek. Op basis van gesprekken die door de Algemeen Directeur (Kees Meijer) en de Concerndirecteur (Djoerd de Vos Koelink) de afgelopen periode gevoerd zijn, is Jannetta van Zwol - van de Pol als kandidaat naar voren gekomen. De Concerndirectie draagt Jannetta van Zwol-van de Pol aan het college voor als Concerndirecteur. De benoeming gaat (met terugwerkende kracht) in per 1 januari 2023. Het college benoemt op basis van het organisatiebesluit gemeente Enschede de concerndirecteuren op voordracht van de Gemeentesecretaris/Algemeen Directeur.

 3. -

  Demonstratie Supporters Vereniging FC Utrecht en Stichting True Support verboden.

 4. -

  Ambtenaren hebben eind 2022 op basis van CAO-afspraken een eenmalige uitkering van €750 of €375 ontvangen in verband met de gestegen kosten. Voor medewerkers die vallen onder de CAO SW of onder de CAO Aan de slag zijn geen afspraken gemaakt over een eenmalige uitkering. Aangezien deze medewerkers ook met hogere prijzen geconfronteerd worden, heeft het college besloten deze medewerkers los van de CAO zelfstandig een eenmalige uitkering van
  € 100 toe te kennen.

 5. -

  Enschede voert samen met Almelo en Hengelo al enige tijd een lobbytraject richting het Rijk, voor meer middelen voor het verduurzamen van woningen van slechte energetische kwaliteit. De Raad is per brief over de stand van zaken geïnformeerd.

 6. -

  Het Enschedees Jongerenberaad geeft sinds de oprichting in juni 2015 gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente en aan de scholen. Het Jongerenberaad is niet politiek. De leden komen van middelbare scholen en van het mbo en vinden het interessant om over maatschappelijke vraagstukken mee te denken. Sinds de oprichting heeft het Jongerenberaad 44 adviezen gegeven.

 7. -

  Het college heeft een discussienotitie opgesteld over kansengelijkheid. De notitie is een vervolg op de strategie kansengelijkheid die in december 2020 is opgesteld. Met de notitie biedt het college een eerste aanzet voor de uitwerking tot een 10-jarenplan zoals gevraagd door de raad. Het college schetst een leidend principe (ongelijk investeren voor gelijke kansen) en focust in eerste instantie op onderwijs. Ook zijn enkele maatregelen genoemd op het gebied van gezondheid en werk & inkomen.
  In de notitie worden ook diverse maatregelen genoemd, variërend van het versterken van de ondersteuning in de fase van -9 maanden tot 2 jaar van het kind, het versterken van het taalonderwijs aan ouders als aanvulling op het onderwijs aan hun kinderen, het ontwikkelen van extra arrangementen (bijvoorbeeld na-schools aanbod) op een aantal locaties en een gerichte aanpak voor bepaalde groepen jong-volwassenen. Aan de hand van de discussienotitie kan de raad een richtinggevend debat voeren over kansengelijkheid. Het college zal de notitie daarna uitwerken tot een definitief stuk met de bedoeling bij de Zomernota een goed beeld te hebben van de eventuele structurele financiële implicaties van de gezamenlijke ambities.

 8. -

  Waar je wieg staat, mag niet je kansen bepalen
  Gelijke kansen voor kinderen en jongeren vragen om een ongelijke aanpak. De komende jaren wordt daarom extra geld geïnvesteerd op plekken waar dat het hardst nodig is, bijvoorbeeld in “plusarrangementen” voor groepen kansarme(re) leerlingen. Belangrijk is ook om het beste personeel in te zetten op scholen waar dat het hardst nodig is.
  Dat hebben de gemeente Enschede en onderwijspartners afgesproken. Deze afspraken zijn vastgelegd in de Lokale Educatieve Agenda (LEA). Die vormt de leidraad voor de samenwerking tussen gemeente en onderwijs- en kinderopvanginstellingen in de periode 2023-2026. Het college van B en W gaf dinsdag 24 januari groen licht voor dit plan.
  Groepsgerichte aanpak
  Bij een plusarrangement spreken scholen en/of kinderopvanginstellingen met de gemeente af op welke plekken iets extra’s nodig is en hoe ze daarin willen voorzien. Dat gebeurt aan de hand van een school-klas-kind-analyse. Het gaat hier om een groepsgerichte aanpak voor leerlingen en ouders/opvoeders die in een vergelijkbare situatie zitten. Voorbeelden van plusarrangementen zijn de al bestaande Onderwijs Jeugdhulparrangementen, waarbij jeugdhulp op scholen zelf is georganiseerd, en de ‘huiskamers’ waar de jeugd na schooltijd terecht kan.
  Deze investeringen in het onderwijs moeten bijdragen aan gelijke(re) kansen voor kinderen. Bestrijding van kansenongelijkheid heeft prioriteit bij het gemeentebestuur. Dat wil een trendbreuk bewerkstelligen. De gemeenteraad heeft hiertoe in 2019 het initiatief genomen.
  Enschede hoort tot een van de gemeenten waar je de minste kans hebt om armoede achter je te laten. Een op de 5 kinderen groeit op in een gezin dat minder stimulerend en/of veilig is. Volgens het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) bedroeg het risico op een onderwijsachterstand in Enschede in 2020 20 procent. In gemeenten met een vergelijkbare omvang was dat 15 procent.

 9. -

  Openbaar, vanaf het moment dat alle colleges in Twenteh hebben ingestemd, uiterlijk zal dit 31 januari 2023 zijn!


  Ook in 2022 hebben aanbieders meerkosten gemaakt om de zorg, hulp en ondersteuning te continueren in deze coronacrisis. De VNG heeft met het Rijk ook voor 2021 afspraken gemaakt over de Rijksvergoeding van deze meerkosten.
  Alle 14 Twentse gemeenten wordt gevraagd de opgestelde meerkostenregeling 2022 van Samen Twente goed te keuren.
  Deze regeling is alleen bestemd voor aanbieders met tenminste één contract met tenminste één van de 14 Twentse gemeenten voor Jeugdhulp, Wmo ondersteuning, hulpmiddelen, trapliften, hulp bij het huishouden en/of vervoer en voor aanbieders van Wmo centrumtaken beschermd wonen, maatschappelijke opvang en vrouwenopvang.
  Zodra alle 14 Twentse gemeenten unaniem hebben ingestemd met deze regeling start de Twentse meerkostenregeling met financiële voeding uit de rijksbijdrage meerkosten (decembercirculaire 2022). De gemeenten spreken bij deze regeling af dat de rijksbijdrage voor meerkosten wordt ingezet voor de uitkering aan de goed beoordeelde aanvragen van aanbieders. Het betekent ook dat als er meer wordt aangevraagd dan de rijksbijdrage, dat de aangevraagde uitkeringen naar rato worden gekort zodat maximaal de rijksbijdrage wordt uitgekeerd. Indien er minder wordt aangevraagd dan de rijksbijdrage wordt er ook een lagere bijdrage van iedere gemeente gevraagd.
  Voor de afhandeling van deze meerkosten wordt door deze unanieme en solidaire opzet voorkomen dat iedere gemeente nog lokaal aanvragen met zijn of haar aanbieders moet bespreken en afhandelen. Eveneens wordt met deze regeling bereikt dat de administratieve lasten voor zorgaanbieders geminimaliseerd worden. De gemeente Enschede treedt namelijk als penvoerder/uitbetaler op namens de 14 gemeenten.
  De afhandeling van de aanvragen voor de Wmo centrumtaken vindt plaats door de gemeenten Enschede en Almelo.
  De regeling wordt tot en met 28 februari 2023 opengesteld waarna de aanvragen na beoordeling uiterlijk in april 2023 worden uitgekeerd.

 10. -

  Eenzaamheid is door Corona toegenomen. In 2020 gaf maar liefst 51% van de Enschedese inwoners aan dat zij eenzame gevoelens hebben. In 2019 was dit nog 47%. Eenzaamheid onder ouderen (75+) is het grootst. Het kabinet heeft eind 2021 een steunpakket ter beschikking gesteld voor eenzame ouderen in Coronatijd. Het College heeft deze middelen besteed aan de uitvoering van het actieplan van de coalitie Samen1Enschede. Bij de coalitie Samen1Enschede zijn inmiddels allerlei partijen aangesloten, onder wie ervaringsdeskundigen, zorg- en welzijnsprofessionals, ouderenorganisaties, ondernemers en onderwijsinstellingen. Zij werken nauw samen.


  Zorggroep Manna heeft als penvoerder van Samen1Enschede de Coronasteunfonds subsidie voor ouderen ontvangen (looptijd Q4 2021 en 2022). Dit was voor de uitvoering van het actieplan van de actiecoalitie. Het hoofddoel van dit actieplan is het verminderen van eenzaamheid in Enschede door een gezamenlijke effectieve aanpak. Totaal subsidiebedrag: € 298.923,-, bestemd voor projectcoördinatie, bewustwordingsbijeenkomsten en 13 projecten door heel Enschede. Het op deze manier wegzetten van de subsidie naar een actiecoalitie met penvoerder was voor ons een relatief nieuwe constructie.


  Besloten is om de incidentele subsidie 2022 voor de uitvoering van het actieplan van de coalitie Samen1Enschede te verhogen met een bedrag van maximaal € 43.560,- om het ontstane tekort op te vangen. Dit bedrag wordt voor € 36.300,- in de gemeentebegroting 2022 en voor € 7.260,- in de gemeentebegroting 2023 (subproduct welzijn). Verschillende redenen liggen ten grondslag aan het verzoek tot verhogen van de subsidie.


  Vanwege verschillende redenen is een tekort ontstaan op deze subsidie. Dit heeft te maken met de opstartfase waarin dit project zich bevindt en tegenvallende aanvullende inkomsten. Met het oog op de contiuniteit en de mate van belangrijkheid van dit thema is besloten de subsidie te verhogen. Er is geleerd, bijgestuurd en voldoende vertrouwen in de toekomst.

 11. -

  Openbaar, vanaf 31 januari 2023!


  Met betrekking tot het bestemmingsplan “Havengebied- Westerval Noord” zijn bij ons meerdere aanvragen voor tegemoetkomingen van planschades ex. artikel 6.1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) ingediend. Aanvragers zijn van mening dat zij, als gevolg van dit bestemmingsplan planschade hebben geleden. Zij stellen dat hun woningen minder courant zijn geworden en in waarde zijn gedaald. De aanvragen zijn voor advies voorgelegd aan de Adviescommissie Planschade Enschede. Deze commissie heeft geconcludeerd dat het bestemmingsplan “Havengebied- Westerval Noord” schades heeft veroorzaakt die niet voor rekening van aanvragers dienen te blijven. De door aanvragers geleden schades zijn met het inmiddels onherroepelijke bestemmingsplan “Aanvulling wonen Havengebied” ‘in natura’ gecompenseerd. Het door aanvragers betaalde recht van € 300,- voor het in behandeling nemen van de aanvragen dient te worden terugbetaald.

 12. -

  De eerste plannen waarbij ondernemers zelf de markt gaan organiseren stelde de gemeenteraad vast in 2012. De raad stemde toen in met de visie op de warenmarkten. Sind 2012 organiseren de marktondernemers de markten steeds vaker zelf. Daarbij gaat het om de markt in Enschede-Zuid, de dinsdagmarkt op het Van Heekplein en de markt in Glanerbrug. Dit verloopt prima.


  Het college van B&W heeft in 2020 onderzocht wie volgens de marktondernemers de zaterdagmarkt zou moeten organiseren: de gemeente of de ondernemers zelf. De meeste marktondernemers willen dit graag zelf doen. Ze hebben daarvoor in 2021,  uit 15 kandidaten (marktondernemer) een bestuur gekozen van 7 personen. Het is de bedoeling dat dit bestuur de zaterdagmarkt op het Van Heekplein, de biologische markt aan de Langestraat en een paar extra markten gaat organiseren.


  Om de verzelfstandiging mogelijk te maken is het nodig dat de gemeenteraad enkele besluiten neemt. Het college stelt de gemeenteraad daarom voor een aantal regels te wijzigingen of in te trekken.

 13. -

  Het treasurystatuut dient eenmaal per 4 jaren te worden herzien. Bij deze wordt het Treasurystatuut 2023 ter vaststelling voorgelegd aan de raad, ter vervanging van het Treasurystatuut 2018. Het treasurystatuut bevat de kaders voor de uitvoering, besluitvorming en verantwoording over de activiteiten binnen de treasuryfunctie van de gemeente Enschede. Deze activiteiten bestaan o.a. uit het aantrekken van financiering, het uitzetten van garanties en leningen ten behoeve van de maatschappelijke taak en de inrichting van het liquiditeitenbeheer en betalingsverkeer.
  Daarnaast zijn de beleidsregels publieke taak garanties en leningen aangescherpt. De regels worden ter kennisgeving aan de raad voorgelegd.

 14. -

  Er is een plan ingediend voor het realiseren van een twee-onder-één-kap-woning op een braakliggend perceel in Glanerbrug, tussen de woning Zwarteweg 130 en het spoor. Deze ontwikkeling is niet mogelijk binnen het geldende bestemmingsplan, omdat er geen bouwvlak aanwezig is. Het bestemmingsplan "Zwarteweg, naast nr. 130" maakt deze ontwikkeling planologisch mogelijk.

 15. -

  Om het Kennispark als toplocatie in Twente te versterken, investeert de gemeente met andere partijen, waaronder de HMO, in de gebiedsontwikkeling. Om nieuwe ontwikkelingen mogelijk te maken en daarbij te voorzien in de benodigde parkeerplaatsen moet een extra bouwkavel worden gerealiseerd voor de door HMO te exploiteren gebouwde parkeervoorziening. Omdat de daarvoor benodigde grond nog niet is opgenomen in de grondexploitatie Kennispark, is een (planinhoudelijke) wijziging van de grondexploitatie Kennispark nodig.