Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Besluiten College van B&W

dinsdag 6 juni 2023

12:00 - 17:00

Agendapunten

 1. -

  Openbaar, muv niet publicabele bijlagen!

  De Strategische Investeringsagenda helpt Enschede om, via de publieke ruimte, op de lange termijn een impuls te geven aan de leefbaarheid en leef kwaliteit in de stad. Daarmee houden we Enschede aantrekkelijk voor zowel onze inwoners als nieuwkomers. Als stad in het groen om duurzaam te wonen, werken en leven. De Strategische Investeringsagenda 2023 geeft een actuele beschrijving van de prioritaire projecten die op dit moment gezamenlijk de agenda vormen. Hierbij wordt per project ingegaan op de bijdrage aan de opgaven van de stad, maar ook op de subsidiemogelijkheden en een financiële doorkijk. Het strategisch verwervingskrediet is een belangrijk instrument om uitvoering te kunnen geven aan de projecten op de Strategische Investeringsagenda. Hiermee kan het college vroegtijdig zonder tussenkomst van de gemeenteraad strategische grondaankopen doen. Hiermee krijgt de gemeente meer regie over de woningbouwopgave en kan deze versnellen wanneer zich daarvoor kansen voordoen of als daar de noodzaak toe is.

 2. -

  De winternoodnachtopvang was altijd gedurende de periode van 1 oktober tot 1 mei van het volgend jaar open als het 2 graden of kouder was. Deze opvang is voor dakloze mensen die niet in de gangbare maatschappelijke opvang terecht kunnen of willen.
  Het besef groeide de afgelopen paar jaar dat het beter is voor de bezoekers van deze opvang dat de winternachtopvang alle nachten open is. Het geeft hen meer rust en duidelijkheid, we hebben deze mensen beter in beeld en het is voor het personeel aantrekkelijker dat ze zekerheid en duidelijkheid hebben.
  Kortom, een kwaliteitsslag. De wens van de permanente openstelling is ook vermeld in het coalitieakkoord 2022-2026. In september 2022 is het besluit genomen door het College om de winternachtopvang vanaf oktober 2022 permanent open te stellen van 1 oktober tot 1 mei. Op basis van de evaluatie van de afgelopen winter zijn Humanitas Onder Dak en de partners (Tactus, Leger des Heils, Mediant en gemeente-CIMOT) positief over de permanente openstelling in de wintermaanden.

  De winternachtopvang biedt 15 plekken bij Humanitas Onder Dak en 5 “noodbedden” bij het Leger des Heils.

 3. -

  De leden van de van de Raad van Toezicht worden, krachtens artikel 7, lid 4 van de statuten van de stichting Het Stedelijk Lyceum, benoemd door het College van B&W van Enschede. De benoeming vindt plaats op voordracht van de Raad van Toezicht, waarbij de Raad van Toezicht de profielschets van de Raad in acht neemt.

  De eerste zittingsperiode van dhr. G. Pol en mevr. E. Velthuis-van Zutphen verloopt. Zij worden door de RvT voorgedragen voor een herbenoeming voor een tweede periode van vier jaar.


  Het College van B&W besluit deze personen her te benoemen in de Raad van Toezicht van Het Stedelijk Lyceum.

 4. -


  Het college heeft besloten de locatie "de Kwinkel” als uitbreidingsrichting aan te wijzen voor woningbouw in Boekelo. Vorig jaar heeft het college al het 'programmatisch Kader Woningbouw voor Boekelo' vastgesteld. Volgens de gemeente en de dorpsraad Boekelo is er de komende tien jaar ruimte voor ongeveer 120 extra woningen met de focus op starters en ouderen. Om dit aantal woningen de komende jaren te kunnen realiseren zijn er locaties in de bestaande bebouwing van Boekelo nodig als ook een locatie tegen het dorp aan. Door een onafhankelijk bureau is een onderzoek uitgevoerd en is “de Kwinkel” aangemerkt als meest geschikte locatie. De verdere planvorming om te komen tot een stedenbouwkundig plan en een bestemmingsplan zal de komende periode opgestart worden.

  Ook heeft het college besloten om de haalbaarheid van een Integraal Kind Centrum (IKC) op de locatie tussen de Boekelosestraat en MFA DE Zweede te onderzoeken. Voor deze locatie is niet gekozen als uitbreidingslocatie voor woningbouw. Gelet op de combinatie met de MFA de Zweede en de gunstige ligging tussen Boekelo en Usselo is dit mogelijk een geschikte plek alhoewel nader onderzoek dit zal moeten uitwijzen.

 5. -

  De gemeente en de wijkorganen van Enschede hebben in coproductie nieuwe samenwerkingsafspraken gemaakt. Wijkorganen vervullen al jaren een constructieve rol bij inwonerparticipatie. De gemeente waardeert dit en wil dit blijvend subsidiëren.


  Uitgangspunt is dat elke organisatievorm, mits aan de basisvoorwaarden wordt voldaan, een bekend en volwaardig gesprekspartner is van de gemeente. Het wijkorgaan behartigt het algemeen belang van de wijk en de gemeente informeert tijdig over ontwikkelingen in de wijk. Daarbij kan het wijkorgaan jaarlijks kiezen op welk niveau zij aan de samenwerking invulling wil geven. Op basisniveau, op uitvoeringsniveau of op beleidsvormend niveau. In de subsidieverordening wijkorganen 2023 is vastgelegd aan welke voorwaarden een wijkorgaan moet voldoen en op welk niveau samengewerkt kan worden.


  Met een aanvullende wijzigingsverordening van de Participatieverordening is de positie van wijkorganen, naast individuele inwonerparticipatie, verankerd en in relatie met elkaar.

 6. -

  In januari 2023 is het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) gesloten tussen het ministerie van VWS, VNG, Zorgverzekeraars Nederland en GGD GHOR NL. In dit akkoord is afgesproken dat gemeenten en GGD’en, zorgverzekeraars en VWS zich gezamenlijk lokaal en regionaal inzetten voor een gezond en actief leven met een stevige sociale basis voor alle Nederlanders. Onderdeel van het Gezond en Actief Leven Akkoord en de bijbehorende Specifieke Uitkering (SPUK) zijn vijf zogenaamde ketenaanpakken. Vanuit het GALA dienen gemeenten en zorgverzekeraars op regionaal niveau afspraken te maken, die op lokaal niveau tot uitvoering komen, met betrekking tot vijf ketenaanpakken.

  Op verzoek van de 14 Twentse gemeenten, evenals Menzis, GGD Twente en de Provincie, is een kort plan uitgewerkt voor de ondersteuning vanuit de Twentse Koers bij deze ketenaanpakken. Hierbij loopt Twente voorop en kan er voortgebouwd worden op de inzet en successen van de afgelopen jaren. Vier van de genoemde ketenaanpakken maken reeds onderdeel uit van de agenda van de Twentse Koers.

 7. -

  Op 7 maart 2023 heeft het college ingestemd met het starten van een mediation traject tussen gemeente en het Medisch Spectrum Twente (MST) gericht op het verkrijgen van overeenstemming over de vervroegde aflossing of omzetting van de door de gemeente verstrekte achtergestelde lening. Op 12 april 2023 heeft mediation geleid tot afspraken die zijn gemaakt onder voorbehoud van instemming door het college en de raad. Het MST zal, na instemming van de raad, de door de gemeente verstrekte lening afkopen.

 8. -

  Op 3 april 2023 heeft de gemeenteraad het besluit genomen om 5 sportparken gefaseerd te sluiten tot aan 2027. Dit betreft de locaties Diekman-West, Horstmanpark, Sportpark aan de Horstlindelaan, Sportpark Bultserve en Sportpark aan de Zuid-Esmarkerondweg. Daarnaast heeft de Raad besloten de locaties Enschede-Oost (Glanerbrug), Enschede-Zuid en Sportpark Schreurserve aangewezen als clusteringslocaties.
  De voorwaarden voor het vervolg van clustering voor alle verenigingen zijn opgenomen bijlage 1.

  Uitwerking Amendement “vaart achter de clustering sportparken”
  Tevens heeft de raad, middels een aangenomen amendement, het college opgedragen om plek te zoeken voor SC Enschede en SVV ’91 en hierbij maximaal drie opties in beeld te brengen en hierbij een voorkeursscenario te benoemen, en voor de zomer hierover duidelijkheid te verschaffen aan deze voetbalverenigingen. In dit raadsvoorstel wordt het voorkeursscenario van het college weergegeven waarin alle betrokken voetbalverenigingen een locatie hebben toegewezen gekregen op een van de drie clusterings- locaties dan wel krijgen op een sportpark dat open blijft.
  Op basis van het rekenmodel van de KNVB, het aantal teams per vereniging dat staat ingeschreven bij de KNVB en de velden per sportpark, blijkt dat er slechts één (voorkeurs)scenario mogelijk is per clusterlocatie.
  Dit leidt tot de volgende clusters:

  • Enschede-Oost (Glanerbrug): Avanti-Wilskracht, GVV Eilermark en SV Sportlust Glanerbrug

  Met deze drie Glanebrugse voetbalverenigingen is de gemeente in gesprek en wordt het haalbaarheidsonderzoek voortgezet. Ook andere buitensportverenigingen die reeds aanwezig zijn op het sportpark worden bij deze ontwikkeling betrokken. De uitkomsten van dit haalbaarheidsonderzoek zijn het uitgangspunt in opmaat naar de zomernota 2024, als stap richting de realisatiefase.

  • Schreurserve: CVV Sparta, SV Vosta, TVV Enschede en EVV Phenix

  TVV en EV Phenix hebben zelf eerder contact gezocht met CVV Sparta en SV Vosta om een gezamenlijke accommodatie te delen. Dit heeft als resultaat dat TVV dit jaar al verhuist naar Schreurserve. Uitgangspunt is dat Phenix volgend jaar volgt. Met deze vier verenigingen is het haalbaarheidsonderzoek ondertussen gestart, door de verenigingen zelf geïnitieerd. Ook voor dit cluster zal het haalbaarheidsonderzoek het komende jaar verder worden uitgevoerd en afgerond. Ook hier zijn de uitkomsten het uitgangspunt in opmaat naar de zomernota 2024 als stap richting de realisatiefase.

  • Enschede-Zuid: vv Victoria’28, FC Aramea, CVV Achilles en SVV ’91

  Vv Victoria’28 en FC Aramea delen het sportpark Enschede-Zuid al. De gemeente is al langere tijd met beide verenigingen in gesprek. Voor CVV Achilles, die moet verhuizen omdat hun sportpark sluit, is de enige overgebleven mogelijkheid om deel te nemen aan een clusteringslocatie om aan te sluiten bij Enschede-Zuid.
  Met de gehanteerde berekeningen voor veldcapaciteit per sportpark is er naast CVV Achilles geen plek voor FC Suryoye om ook deel te nemen aan deze clusteringslocatie. FC Suryoye speelt echter op een sportpark dat open blijft, waardoor er voor hen geen noodzaak is om te verhuizen. Die noodzaak is er wel voor SVV ’91. Voor het SVV ’91, met aanzienlijk minder leden dan FC Suryoye, is wel ruimte om aan te sluiten op Enschede-Zuid, waardoor zij zijn aangewezen als vierde vereniging op deze clusteringslocatie.
  De uitgebreidere afweging om FC Suryoye niet naar cluster Enschede-Zuid te laten verhuizen is beschreven onder het kopje Afweging en alternatieven.

  Voorkeursscenario van college voor SC Enschede
  Om de opdracht van de raad uit te voeren om maximaal 3 scenario’s uit te werken zijn er na 3 april jl. verschillende gesprekken geweest met SC Enschede, gemeente en Sportaal over de gewenste locatie van SC Enschede. In de praktijk blijkt dat het voor SC Enschede niet nodig blijkt nog een 2e of 3e scenario uit te werken.

  SC Enschede geeft zelf nadrukkelijk aan dat zij voorkeur hebben om naar Diekman-Oost te verhuizen. Deze locatie is altijd in beeld geweest bij SC Enschede. Daarom is deze locatie als eerste aan SC Enschede toegewezen. Vooraf zijn ook de beide andere voetbalverenigingen EFC PW en EV&AC De Tubanters 1897 bevraagd over de komst van SC Enschede. Uit de gehanteerde berekeningen van Sportaal blijkt dat er voldoende veldruimte is. Ook is kantineruimte die gehuurd kan worden en kleedkamers beschikbaar vanaf komend seizoen. Daarom verhuist SC Enschede in dit voorstel deze zomer naar Diekman-Oost, waar het de velden gaat delen met EFC PW 1885 en EV & AC De Tubanters 1897
  Naast de 3 voetbalverenigingen gaan ook rugbyclub ERC ‘69, handbalvereniging EHC ‘95, American Football vereniging Enschede Broncos, ultimate frisbeevereniging DDT, beachvolleybal verenigingen Twente ’05 en Vips, en gymnastiekvereniging GV Sportlust zich vestigen op Diekman-Oost, of zijn daar al gevestigd.

  Voorkeursscenario van college voor SVV ’91
  SVV ’91 heeft Diekman-Oost opgegeven als 1e voorkeur, Wesselerbrink-Midden als 2e en Enschede-Zuid als 3e. Diekman-Oost is echter geen optie omdat SC Enschede hier landt.
  SVV ’91 wil graag een eigen kantine omdat zij meer dan alleen voetbalactiviteiten organiseert. Daarvoor was het leegstaande voormalige Leo Harmonie gebouw op Wesselerbrink-midden in beeld. Op Wesselerbrink-midden, waar nu VV UDI en FC Suryoye-Mediterraneo zitten, is echter onvoldoende veldruimte voor 3 verenigingen volgens de genoemde rekenmethode hierin is meegenomen dat er rekening is gehouden met groei. Daarom valt ook deze locatie af voor SVV ’91.
  Als voorkeursscenario van het college volgt daaruit dat SVV ’91 als 4e vereniging deelneemt aan de clusteringslocatie in Enschede-Zuid.
  SVV ’91 speelt op het Sportpark Weth. Horstman, waar komend jaar alleen nog ERC ’69 speelt (in afwachting van de nieuwbouw van hun clubhuis op Diekman-Oost). Beide verenigingen kunnen nu nog op Horstmanpark spelen. Dit jaar wordt tijdens de actualisatie van het haalbaarheidsonderzoek voor Enschede-Zuid de financiële impact van deelname van SVV ’91 onderzocht, evenals de wijze waarop SVV ’91 na sluiting van het Sportpark Weth. Horstman kan verhuizen naar Enschede-Zuid. Dit gaat om het tijdspad tussen heden en voltooien van de nieuwbouw. De uitwerking hiervan vraagt meer tijd en maakt deel van het haalbaarheidsonderzoek. SVV’91 gaat als toekomstig deelnemer van cluster Enschede-Zuid deel uitmaken van de werkgroep Haalbaarheidsonderzoek Enschede-Zuid.

 9. -


  Centrumkwadraat is een bundeling van gebieden rondom het spoor in het centrum van Enschede. Hier werkt de gemeente aan een duurzame centrumontwikkeling. Met wonen en werken in een dynamisch gebied met het gevoel van de binnenstad, nabij het station en alle gemakken die een stad heeft te bieden. De afgelopen jaren zijn al flinke stappen gezet in de ontwikkeling van Centrumkwadraat.

  Dit krijgt nu een vervolg door de geplande nieuwbouw van 36 appartementen voor young professionals aan de zuidzijde van het Stationsplein. De nieuwbouw is gepland tussen de bestaande bebouwing. Met aan de oostzijde de (winkel)panden van de Korte Hengelosestraat en aan de westzijde het kantoorpand op Stationsplein 2 waarin op dit moment WARP en het Museum of the Future in is gevestigd. De nieuwe bebouwing is zichtbaar vanuit het Stationsplein en draagt bij aan de levendigheid en leefbaarheid van de stationsomgeving. Met het vaststellen van het bestemmingsplan “Centrumkwadraat – Brammelerdwarsstraat” kan de bouw mogelijk gemaakt worden.

  Omdat nieuwbouw goed in de omgeving moet passen, moet het voldoen aan de geldende welstandsnota. Hierin staat omschreven waar architectuur aan moet voldoen. Denk hierbij aan een bepaald materiaal, kleur of architectonische elementen die gebruikt moeten worden. De huidige welstandseisen passen niet meer bij de ruimtelijke visie voor het gebied. Ter vervanging van de huidige welstandseisen is er daarom een beeldkwaliteitsplan opgesteld, dat ook ter inzage wordt gelegd.

 10. -


  Voor het plangebied is in het verleden het bestemmingsplan “Buitengebied Noordwest - Keizerweg 28” opgesteld op verzoek van initiatiefnemer. Uit controles is echter gebleken dat er een aantal strijdigheden met dat bestemmingsplan is ontstaan. Zo was er bijvoorbeeld sprake van het bedrijfsmatig houden van paarden, terwijl dit alleen hobbymatig was toegestaan. Ook was de vereiste landschappelijke inpassing niet gerealiseerd. Tijdens de handhavingszaak die hierdoor is ontstaan, heeft de aanvrager een legalisatieverzoek ingediend. De gemeente werkt hier slechts gedeeltelijk aan mee door een deel van de strijdigheden toe te staan. Daarbij heeft de gemeente nieuwe afspraken met initiatiefnemer gemaakt met als onderdeel daarvan ook een nieuwe landschappelijke inpassing. Om deze nieuwe afspraken goed vast te leggen, is het bestemmingsplan “Keizerweg 26-28” opgesteld.

 11. -

  De gemeente Enschede neemt deel aan de samenwerking in de GR SamenTwente en werkt daarnaast op vrijwillige basis regionaal samen. Betrokken bestuurders vergaderen periodiek. De vergadering wordt voorbereid door het college. De vertegenwoordiger van het college brengt vervolgens het standpunt in op de onderwerpen die op de agenda staan.

 12. -


  Er is een verzoek ingediend voor het bewonen van een karakteristieke schuur op het erf Boerstege 10 in Twekkelo. Deze ontwikkeling past niet in het geldende bestemmingsplan. De regeling voor vrijkomende agrarische bebouwing (VAB) uit de Gids Buitenkans biedt hier mogelijkheden voor. Het bestemmingsplan "Boerstege 10" maakt deze ontwikkeling planologisch mogelijk. Daarnaast omvat het plan een verplichte landschappelijke inpassing/erfinrichting, de renovatie van een nabijgelegen verouderde veldschuur en de sloop van twee vervallen schuren op het erf en een nieuwe kapschuur ter vervanging daarvan.


 13. Het college heeft besloten om de crisisnoodopvang aan de Vliegveldweg 333 te verlengen tot 1 november 2023. De gemeenteraad stemde op 20 maart 2023 bij de behandeling van de motie ‘onder voorwaarden meewerken aan asielopvang’ in met de verlenging van de huidige crisisnoodopvang voor 60 asielzoekers tot 1 juli 2023. De gemeenteraad nam dit besluit voorafgaand aan een definitief besluit over asielopvang in Enschede. Tot op heden heeft de raad nog geen besluit genomen over asielopvang. Vandaar dat het college nu besloten heeft om de huidige crisisnoodopvang nogmaals te verlengen tot 1 november aanstaande.