Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Besluiten College van B&W

dinsdag 7 maart 2023

12:00 - 17:00

Agendapunten

 1. -

  1. In het coalitieakkoord is opgenomen verder te investeren in de veiligheid in de stad, waaronder het tegengaan van drugsgerelateerde overlast in de openbare ruimte. In delen van de (binnen)stad geldt al een verbod op drugsgebruik in de openbare ruimte. Omdat we zien dat deze overlast zich ook op andere locaties en wijken in de stad voordoet stelt het college de raad voor het verbod uit te breiden naar de openbare ruimte in de hele stad. Het gebruik van lachgas gaat daar ook onder vallen omdat per 1 januari 2023 lachgas als (soft)drugs op grond van de Opiumwet wordt aangemerkt. Ook wordt het achterlaten in de openbare ruimte van attributen om drugs te gebruiken strafbaar.
  2. Om overlastplegers voor een korte periode uit een bepaald gebied te kunnen weren wordt de mogelijkheid van een kortdurende gebiedsontzegging opgenomen in de APV.
  3. Een aantal evenementenbepalingen in de APV worden aangepast aan de geplande wijziging van het toetsingskader voor evenementen met inwerkingtreding per 1-1-2024.
  4. In de APV zijn een aantal technische wijzigingen aangebracht.

 2. -

  Begin 2022 heeft de raad de nota risicomanagement en weerbaarheid vastgesteld als onderdeel van het financieel beleid. In de nota is uitgewerkt hoe Enschede risicomanagement toepast. Ook wordt berekend hoeveel buffer de gemeente minimaal moet aanhouden voor het opvangen van de financiële gevolgen van risico's. Hierin vindt een technische aanpassing plaats.

 3. -

  Vanaf 2023 moet het college zelf in de jaarrekening verantwoording afleggen over het rechtmatig handelen. Rechtmatig handelen betekent hier dat het geld is uitgegeven en binnengekomen op de manier die financiële regelgeving voorschrijft. Tot 2023 controleerde de accountant jaarlijks het college op rechtmatigheid en gaf daarover een verklaring af. In de financiële verordening en de controleverordening moeten we deze verandering opnemen.


  In een financiële verordening en controleverordening regelen gemeenteraad en college van burgemeester en wethouders hoe ze met elkaar omgaan op het gebied van financiële onderwerpen en de controle daarop. Wie besluit wanneer en waaraan het geld wordt uitgegeven? En hoe wordt dat in de gaten gehouden? Met als doel dat de raad goed vat krijgt op de bestedingen en weet dat er zorgvuldig met gemeenschapsgeld wordt omgegaan.

 4. -

  Openbaar, muv vertrouwelijke bijlage!


  Het college van B&W stelt aan de raad voor om drie stadsbouwmeesters te benoemen als wettelijk adviseur voor welstandstoetsing. Enschede laat zich over welstand door een stadsbouwmeester adviseren. Enschede had één stadsbouwmeester die ondersteund werd door drie adviseurs. Ieder van de adviseurs had één van de aandachtsgebieden “stedenbouw”, “erfgoed” en “bouwplannen” als adviesgebied. Omdat de stadsbouwmeester is vertrokken, is het noodzakelijk een nieuwe te benoemen. Het Oversticht, dat ons in het kader van welstand en erfgoedwet faciliteert, heeft voorgesteld de adviseurs als stadsbouwmeesters te benoemen, tot de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Met hun kennis en ervaring kunnen zij adviseren over welstand en erfgoed in Enschede.

 5. -

  De gemeenteraad heeft tijdens de raadsvergadering in november 2022 een motie aangenomen die het college de opdracht geeft om een benchmark uit te voeren met een analyse en verklaringen op in elk geval de indicatoren formatie, bezetting, externe inhuur en overhead. Het college heeft deze motie uitgevoerd en informeert de gemeenteraad hierover.

 6. -

  Met de 3.000 bomenactie in november 2022 hebben we aandacht gevraagd voor de rol die bomen spelen in het creëren van een gezonde leefomgeving.
  Op verschillende locaties in Enschede hebben we 3.000 bomen uitgedeeld aan geïnteresseerde inwoners. Vrijwillige tuincoaches hebben inwoners informatie gegeven over de zorg voor deze jonge boompjes.
  Deze bomenactie heeft kunnen rekenen op enthousiaste reacties vanuit de gemeenschap. Alle bomen hebben we op één dag kunnen uitdelen met hulp van basisscholen, Onderhoud Enschede en vrijwilligers.
  Naar aanleiding van deze actie zijn artikel 35 vragen gesteld. In de bijlage is de beantwoording van de vragen terug te vinden.

 7. -

  Op 7 februari 2023 zijn bij de raadsgriffie vragen binnen gekomen van mevrouw Carma Woltjer van de fractie SP gericht aan de voorzitter van de Raad op grond van ex artikel 35 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad. Het college van Burgemeester en Wethouders beantwoordt de vragen met deze brief.

 8. -

  Op 07 februari 2023 zijn er door de heer Ten Vergert van het CDA vragen gesteld over het Volkshuisvestingsfonds 2023. Het college geeft daar antwoord op door middel bijgevoegde bijlage.

 9. -

  Er is een nieuw centraal stembureau. Het centraal stembureau heeft een belangrijke taak bij gemeenteraadsverkiezingen. Zij stellen de definitieve kandidatenlijst vast en beslissen op de verkiezingsuitslag.


  Het centraal stembureau bestaat uit vijf leden en drie reserveleden. De burgemeester is door de Kieswet aangewezen als voorzitter.

 10. -

  De gemeente Enschede is samen met de provincie Overijssel eigenaar van Technology Base. Dat is een bijzonder gebied in het buitengebied, ten noordwesten van Enschede. Het gebied was tot 2008 in gebruik als militair vliegveld. De luchthaven, Twente Airport, hoort ook tot dit gebied.


  In 2022 heeft het extern bureau Berenschot onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van Technology Base. Eén van de aanbevelingen uit dat onderzoek is om het regionale bedrijfsleven meer te betrekken bij de toekomst van Twente Airport. En dat hebben de eigenaren gedaan en met resultaat: twee regionale bedrijven, Gemeente Enschede, provincie Overijssel en Technology Base sluiten een intentieovereenkomst om samen te werken aan de toekomst van de luchthaven Twente Airport. Het is de bedoeling dat ze in oktober 2023 besluiten of het tot een échte samenwerking komt.


  Doel van die samenwerking is om Twente Airport verder te ontwikkelen: als testluchthaven, voor onderhoud en ontmanteling van vliegtuigen, voor de ontwikkeling van electrisch vliegen en voor zakelijk vliegverkeer. En dat is belangrijk voor de economische ontwikkeling en de bereikbaarheid van de regio.

 11. -

  De gemeenteraad geeft nadere aanwijzingen voor de controle van de gemeenterekening. Het gaat dan om de te hanteren goedkeurings- en rapporteringstoleranties en het normenkader voor de financiële rechtmatigheidscontrole.
  De accountant stelt bij de controle van de jaarrekening vast dat de baten, lasten en balansmutaties in overeenstemming met dit normenkader van financiële regelgeving en raadsbesluiten tot stand zijn gekomen.
  In 2023 treedt er een verandering op in de rechtmatigheidscontrole. Vanaf het verslagjaar 2023 legt het college zelf verantwoording af over de rechtmatigheid en de accountant stelt vast dat dit juist in de jaarrekening is weergegeven.

 12. -

  Het college van B&W heeft een nota van uitgangspunten voor nieuw evenementenbeleid aan de gemeenteraad voorgelegd. De gemeente Enschede werkt momenteel aan nieuw evenementenbeleid. In dit beleid geeft de gemeente aan hoe evenementen kunnen gaan bijdragen aan de opgaven waar Enschede voor staat. Bij het beleid komt een uitvoeringsagenda die gaat helpen bij de toekomstige ontwikkeling van Enschedese evenementen. In de nota van uitgangspunten wordt de gemeenteraad uitgenodigd de uitgangspunten vast te stellen die de basis gaan vormen voor het nieuwe beleid. De gemeenteraad kan hierdoor sturen op de inhoud van dit beleid.

 13. -

  De gemeente Enschede bereidt een Cultuurnota voor. Daarin geeft de gemeente in hoofdlijnen aan welke ontwikkelingen de gemeente op het gebied van nieuw cultuurbeleid voor ogen staan. De uitgangspunten die aan de basis staan van dit nieuwe beleid zijn vormgegeven aan de hand van een uitgebreid participatietraject, waaraan het culturele veld van Enschede in de breedte heeft deelgenomen. De Cultuurnota zal in 2023 en 2024 worden opgesteld. Via dit voorstel wordt de gemeenteraad uitgenodigd om een zestal uitganspunten vast te stellen voor het opstellen van de Cultuurnota. De zes uitgangspunten die de basis voor een nieuwe Cultuurnota vormen zijn:


  1.    Sterk Fundament:
  o    Het Enschedese cultuuraanbod wordt voortgebouwd op een sterk fundament.
  2.    Een Onderscheidend Middensegment:
  o    We investeren in een onderscheidend, eerlijk en dynamisch cultureel middensegment.
  3.    Ruimte voor Experiment:
  o    We bieden fysieke en regelgevende ruimte aan vernieuwing, verrassing en experiment.
  4.    Talentontwikkelingstrajecten:
  o    We investeren in cultuureducatie en specifieke talentontwikkelingslijnen die aansluiten bij de eigenheid van Enschede
  5.    Cultuur dichtbij:
  o    We investeren in een divers cultureel aanbod, verspreid over de hele stad.
  6.    Eigenzinnig Enschede:
  o    We investeren in een eigenwijze, rauwe en dynamische stad me een aantrekkingskracht die in de wijde omgeving voelbaar is.

 14. -

  Openbaar, na plaatsen persbericht 9 maart!


  Enschede beschikt over een sterke creatieve economie. We bedenken en produceren nieuwe materialen en diensten voor de zorg, ICT en de technische sector. Daar plukken inwoners, Nederland en de wereld hun vruchten van. Ook levert de economie van Enschede veel baankansen op voor zowel praktisch als theoretisch geschoolde mensen.


  Toch merken we dat onze stad te weinig naar buiten treedt. We willen meer trots creëren door onze bedrijven vaker in ‘het zonnetje’ te zetten en vaker met elkaar en de rest van Nederland in contact te brengen. We hebben de ambitie om bedrijven zichtbaarder te maken voor talent, investeerders en personeel. Om dit te bereiken ondersteunt het college van B&W eenmaal 225.000 euro beschikbaar voor de stichting Dutch Innovation Foundation om het projectplan ‘Enschede: groeimotor voor Dutch Innovation’ uit te voeren.

 15. -

  In de vergadering van de Stedelijke commissie Kamer Economie, Werk & Inkomen en Onderwijs (afgekort Kamer EWIO) op 6 februari 2023 is de discussienota Kansrijk Enschede 2023-2033 besproken. In de raadsbrief stelt het College de raad op de hoogte op welke wijze de inbreng van de leden stedelijke  commissie in de definitieve nota Kansrijk Enschede 2023-2033 zal komen.


  In de discussienota is het leidende principe, de vier uitgangspunten en aanvullend de twaalf kansen voorgesteld.
  Het leidende principe ‘ongelijk investeren voor gelijkere kansen’ blijft de basis voor de nota Kansrijk 2023-2033. Deze manier van handelen moet ervoor zorgen dat door net dat extra zetje het kind een eerlijker startpositie kan innemen.


  De vier uitgangspunten zijn:
  -    Het gericht investeren in de buurten waar het hardst nodig is
  -    We gaan zorgen voor (financiële) continuïteit
  -    We versterken de basisvaardigheden en de ouderbetrokkenheid
  -    Ondersteuning is nabij: fysiek in de buurt en in woord en handelen.


  Verdeeld in drie leeftijdscategorieën (vanaf de kinderwens tot 27 jaar) zijn naast de bestaande inzet ook nog twaalf kansen beschreven die nader onderzocht worden om de kansengelijkheid te vergroten.

 16. -

  De raad heeft inzicht gevraagd in de jaarplanning 2023 voor Wmo beleid. Door middel van deze brief wordt aan dit verzoek voldaan.  De raad per brief te informeren over de jaarplanning 2023 voor Wmo beleid.

 17. -

  Wandelen is populair. Zeker sinds mensen zich door coronamaatregelen anders moesten verplaatsen en hun vrije tijd anders invulden. Deze matig tot licht intensieve vorm van beweging is goed voor de fysieke en mentale gezondheid. Door de laagdrempeligheid van wandelen heeft iedereen er ervaring mee. Wandelen kan juist door die laagdrempeligheid letterlijk een eerste stap zijn om in beweging te komen en een opstap zijn naar andere beweegvormen.
  Om het wandelen in Enschede een boost te geven, tekent de gemeente Enschede het convenant ‘De Twee van Enschede’ samen met Menzis, Sportaal en Stichting Marathon Enschede. Gezamenlijk worden er inspanningen gedaan om meer inwoners met plezier aan het bewegen te krijgen en deel te laten nemen aan dit beweegevenement, dat op de zaterdagavond vóór de marathon plaatsvindt in de binnenstad van Enschede.
  Het evenement kan als aanjager dienen om het wandelen in Enschede extra te stimuleren. Door evenementen te verbinden aan het bestaande wandelaanbod, komt er meer verbinding en het hele jaar door een laagdrempelig beweegaanbod.

 18. -

  De gemeente Enschede neemt deel aan de samenwerking in de GR SamenTwente en werkt daarnaast op vrijwillige basis regionaal samen. Betrokken bestuurders vergaderen periodiek. De vergadering wordt voorbereid door het college. De vertegenwoordiger van het college brengt vervolgens het standpunt in op de onderwerpen die op de agenda staan.

 19. -

  De Gemeente Enschede is sinds enkele jaren bezig met de clusteringsopgave van sportparken.
  Samen met Sportaal en in nauw overleg met de betreffende buitensportverenigingen. Op verzoek van zowel de betrokken verenigingen als de raad neemt de gemeente een meer sturende rol om de clustering te realiseren.


  Het voorstel is om vast te houden aan de sluiting van de 5 aangewezen sportparken. Om de verhuizende verenigingen goed te kunnen huisvesten wordt er geïnvesteerd in vernieuwde en gezamenlijke accommodaties zodat inwoners van Enschede kunnen blijven sporten op toekomstbestendige sportparken.
  Naast de lopende herontwikkeling van Diekman-Oost worden de drie locaties Enschede-Zuid, Enschede-Oost (Glanerbrug) en sportpark Schreurserve aangewezen als clusteringslocaties voor nieuwe ontwikkelingen. Hiervoor worden haalbaarheidsonderzoeken dit voorjaar opgestart, hervat en/of geactualiseerd.


  Verenigingen op sportparken die sluiten hebben de keuze om zich bij een van de drie clusteringslocaties aan te sluiten. Hiervoor worden vooraf concrete voorwaarden gesteld, zodat voor alle partijen duidelijk is wat de voordelen en gevolgen zijn voor deelname. Hierbij ligt de focus op gedeeld gebruik van duurzame en toekomstbestendige sportaccommodaties.


  Voor verenigingen die zich inschrijven voor een sportcluster gelden de volgende voorwaarden:
  •    De gemeente bepaalt op basis van de voorkeuren en motivering van verenigingen en de mogelijkheden van de locaties welke verenigingen bij welke sportparken aansluiten.
  Verenigingen kunnen elkaar niet uitsluiten.
  •    Samenwerking is het uitgangspunt op de vernieuwde en gezamenlijke sportparken. Fusie kan een resultaat zijn, maar is geen vereiste.
  •    Op basis van de uiteindelijk deelnemende verenigingen zal er een verdere uitwerking plaatsvinden door het opstarten dan wel vervolgen van een haalbaarheidsonderzoek naar de benodigde faciliteiten met bijbehorende investering en exploitatiekosten.
  •    Hierbij wordt het aantal velden en kleedkamers gebaseerd op de KNVB normen / rekentool.
  •    Hoe de nieuwe gezamenlijke accommodatie eruit gaat zien zal uit het ontwerptraject duidelijk worden. De focus hierbij ligt op centrale en gedeelde voorzieningen.


  Voor verenigingen die niet mee willen of kunnen geldt:
  •    Verenigingen op de sportparken die sluiten, maar die niet willen of kunnen meegaan met een van de vernieuwde sportparken, zijn zelf verantwoordelijk voor tijdige herhuisvesting.
  •    Dat betekent dat de betreffende vereniging zelf onderdak moet vinden bij een vereniging op een ander sportpark dat open blijft en waar voldoende ruimte aanwezig is.
  •    De gemeente investeert niet in nieuwe huisvesting van de verhuizende verenigingen op deze andere locaties. De verenigingen zullen deze zelf moet bekostigen.
  •    Verenigingen worden wel gecompenseerd voor hun huidige opstallen o.b.v. een onafhankelijke taxatie.
  •    Bij de planning voor de sluiting van sportparken wordt rekening gehouden met de ontwikkelperiode voor de drie vernieuwde sportparken.
  •    Als een vereniging echter geen tijdig alternatief kan of wil vinden, is dat geen reden voor de gemeente om de sluiting van het betreffende sportpark uit te stellen.


  Voor alle verenigingen geldt:
  •    Gemeente en Sportaal handelen conform het huidige debiteurenbeleid als het gaat om betaling van huren, servicekosten, leningen en hypotheken.