Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Besluiten College van B&W

dinsdag 18 juli 2023

12:00 - 17:00

Agendapunten

 1. -

  De raad wordt per brief geïnformeerd over de aankoop van het ING pand en het onderliggende perceel.

 2. -

  In 2022 hebben Erfgoedvereniging Heemschut’, Stichting Historische Sociëteit Enschede-Lonneker, Stichting Cultureel Erfgoed Enschede en Stichting Cuypersgenootschap een verzoek gedaan de voormalige conciërgewoning aan de Boddenkampstraat 33-35 aan te wijzen als gemeentelijk monument. Na onderzoek naar de cultuurhistorische waarden van de voormalige conciërgewoning adviseert de monumentencommissie het gebouw aan te wijzen als gemeentelijk monument. Het college wordt nu voorgesteld het advies van de monumentencommissie op te volgen en het gebouw aan te wijzen als gemeentelijk monument.

 3. -

  Het college van Burgemeester en Wethouders heeft het Enschedese beleid voor de fysieke leefomgeving: Bestemmen, Vergunnen, Toezicht en Handhaven (BVTH) vastgesteld. Daarin beschrijven we hoe we werken aan de uitvoerende taken voor de fysieke leefomgeving. We willen bijdragen aan een veilige, gezonde en duurzame fysieke leefomgeving. Alles wat we zien, ruiken en voelen bepaalt hoe die leefomgeving eruit ziet. Daarbij horen taken die onder het Omgevingsrecht vallen, zoals ruimtelijke ordening, bouwen, slopen, monumenten en brandveilig gebruik. Daarnaast hebben we ook taken op het gebied van o.a. de Algemene Plaatselijke Verordening, Verordening Kwaliteit Leefomgeving, de Alcoholwet en de wet Bibob. Ook stelde het college het regionale ’VTH-beleid Twente’ vast. Het VTH-beleid Twente is bedoeld voor de taken die de regionale Omgevingsdienst Twente (ODT) uitvoert. Beide stukken dragen bij aan een gelijke behandeling voor inwoners en bedrijven en een transparante manier van werken.

 4. -

  In de collegevergadering van 18 juli 2023 heeft het college van B&W besloten om de heer J. Kerkwijk met ingang van 1 september te benoemen als voorzitter van de Bewoners Adviesraad Sociaal (BAS).
  In diezelfde vergadering heeft het college van B&W besloten naast de nieuwe voorzitter ook 5 nieuwe leden van de BAS te benoemen. Dat zijn de heer J. Abbink, mevrouw Y. de Haas, de heer E. van Lamoen, de heer E. Swagerman en mevrouw M. Wessels. Ook zij starten per 1 september als lid van de BAS.
  Met de komst van een nieuwe voorzitter en 5 nieuwe leden komt de BAS weer op een dusdanig aantal leden dat zij haar adviestaak goed in kan vullen. De nieuwe voorzitter en nieuwe leden brengen een brede ervaring mee, onder andere in politiek, bestuur, onderwijs, diverse vormen van vrijwilligerswerk, belangenbehartiging, arbeidsbemiddeling en budgetbeheer en zijn goed bekend met de Enschedese samenleving en de vraagstukken die spelen binnen het Sociaal Domein.
  De BAS heeft met deze nieuwe leden een goede mix van achtergronden, kennis, ervaring, leeftijd en vrouw/manverhouding.


  De BAS adviseert gevraagd en ongevraagd het college van de gemeente Enschede over vraagstukken in het sociaal domein. De BAS heeft een brede samenstelling en bestaat uit inwoners met verschillende achtergronden, leeftijden en kwaliteiten die in hun adviezen gebruik maken van de ervaringen en meningen van inwoners.

 5. -

  Het stationsplein is het visitekaartje van Enschede voor reizigers die per trein of bus naar de stad komen. We vinden het dan ook belangrijk dat het plein toegankelijk en aantrekkelijk is. Het is dan ook niet toegestaan om je fiets te parkeren buiten de aangewezen vakken en rekken. Toch constateren we dat fietsen nog vaak buiten de vakken staan.
  Na de zomervakantie wijzen we daarom toezichthouders aan. Eind augustus verplaatsten we fietsen die fout geparkeerd staan. Deze brengen we naar het Fietsdepot aan de Euregioweg. Daar kan de eigenaar zijn of haar fiets ophalen. Fietsen die na 3 maanden nog steeds bij Het Depot staan, krijgen een opknapbeurt en een nieuwe eigenaar. Ze gaan naar maatschappelijke doelen.

 6. -

  De Raad middels brief te informeren.

 7. -

  De gemeente voert ieder jaar onderzoek uit om te weten hoe de ondersteuning vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de Jeugdwet door de inwoners van Enschede wordt ervaren. De uitkomsten over het jaar 2022 zijn beschikbaar. De uitkomsten geven aan dat voor 2022 een groot deel van de inwoners de ondersteuning als positief en helpend heeft ervaren.


  Naar aanleiding van het cliëntervaringsonderzoek over 2021 hebben we het afgelopen jaar meer bekendheid gegeven aan de onafhankelijke clientondersteuning. In 2022 zien we daar de eerste positieve resultaten van, de bekendheid van de onafhankelijke clientondersteuning is zowel binnen de Wmo als de Jeugdwet gestegen.

 8. -

  Provincie Overijssel wil een regionaal netwerk realiseren van zo’n 50 mobiliteitshubs die aangesloten zijn op gemeentelijke hubsnetwerken. De provincie stelt subsidie beschikbaar voor een proef met de eerste 5 regionale hubs, waaronder het Enschedese P+R-terrein Zuiderval. Het geld is bedoeld voor voorzieningen op het P+R-terrein zoals overdekte fietsenstallingen, een deelmobiliteithub en bewegwijzering. Door het terrein aantrekkelijker te maken willen we meer bezoekers en werknemers verleiden tot het parkeren aan de rand van de stad. Dat heeft een positief effect op verkeersdoorstroming, klimaat, luchtkwaliteit en ruimtelijke kwaliteit. Om de proef te bekrachtigen tekent gemeente Enschede een convenant. Daarin maken we afspraken over o.a. rolverdeling, samenwerking en toekomstbestendigheid. Na ondertekening kunnen we in het najaar van 2023 de subsidie aanvragen.

 9. -

  In Twente werken gemeenten en maatschappelijke partners intensief samen aan het signaleren en terugdringen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Veilig Thuis Twente (VTT) is het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling in Twente.


  Vanaf medio 2022 kampt VTT met een oplopende werkvoorraad. Hierop zijn intern maatregelen genomen maar deze hebben niet voldoende effect gehad waardoor de wachtlijst verder is toegenomen. Oorzaak van de wachtlijst is een aanzienlijke toename van meldingen, namelijk 26,8 % ten opzichte van 2019. De toename van meldingen lijkt een autonome en structurele ontwikkeling te zijn. Dit past in het landelijk beeld; meer Veilig Thuis-organisaties kampen met een toename van meldingen.


  Zowel voor VTT als de Twentse gemeenten is het, vanwege hiermee gepaard gaande risico’s, onwenselijk dat de werkvoorraden oplopen en een wachtlijst is ontstaan. Centrumgemeente Enschede voelt deze urgentie en vindt het van belang dat Veilig Thuis haar wettelijke taak kan blijven uitvoeren en de dienstverlening aan onze inwoners beschikbaar is en blijft.

 10. -

  De gemeente Enschede vindt het belangrijk om te investeren in een goede en kansrijke start voor ieder kind zodat we daarmee werken aan een gezonde generatie in de samenleving van de toekomst. Op 20 juli 2023 tekenen de GGD regio Twente, Alifa, Wijkteams, Stichting Beheer ’t Ni-je Terphoes en de gemeente Enschede een intentieverklaring met als doelhet wijkcentrum ’t Ni-je Terphoes door te ontwikkelen naar het Familiehuis West. Een laagdrempelige en integrale voorziening gericht op zorg en ondersteuning in de eerste 1000 dagen van een kind.


  Partners hebben de ambitie om het familiehuis uit laten groeien tot een plek waar jonge ouders van verschillende groepen en leeftijden zich welkom voelen, waar ze een luisterend oor vinden en waar men terecht kan voor zorg en ondersteuning: een centrale plek in West waar actief gewerkt wordt aan een kansrijke start voor onze jeugd.

 11. -

  De gemeente Enschede is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de voorzieningen die zij aan haar inwoners biedt. Om die kwaliteit te waarborgen heeft de gemeente toezichthouders aangesteld voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en Jeugdwet. Jaarlijks informeert het college van B&W de Raad over de inzet en behaalde resultaten van Team Toezicht. In 2022 is het beleidskader “Toezicht en Handhaving 2022-2025 door uw raad vastgesteld. Het beleidskader heeft de volgende ambities:  - Integrale signalering en samenwerking;
  - proactief toezicht op kwaliteit;
  - datagedreven werken.


  Waar eerder onderzoeken voornamelijk uitgevoerd werden op basis van meldingen en signalen heeft Team Toezicht afgelopen jaar meer ingezet op proactief onderzoek. In 2022 zijn 23 proactieve onderzoeken uitgevoerd, in 2021 zijn 5 proactieve onderzoeken uitgevoerd. Daarnaast heeft Team Toezicht actief gewerkt aan het vergroten van hun zichtbaarheid, versterken van de interne- en externe samenwerkingen. Ook is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om datagedreven te werken. Het streven is om in 2023 een start te maken met datagedreven werken,

 12. -

  Openbaar: Ja, publicatie naar de Raad na 20 juli, omdat de medewerkers op 19 juli worden ingelicht.


  De gemeente Enschede biedt de cateringmedewerkers, die werkzaam zijn in de bedrijfsrestaurants van de gemeente Enschede en nu in dienst zijn bij Atalian, een dienstverband aan bij de gemeente. Hiermee geeft zij invulling aan de aangenomen motie van de Raad.
  Maar we gaan een stap verder en geven daarmee invulling aan een bredere doelstelling. De gemeente gaat hiertoe een samenwerking aan met de DCW en Ontplooj. Daarmee bieden we ruimte om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt in te zetten in de bedrijfsrestaurant om hen toe te leiden naar uitstroom. Door het inzetten van deze extra medewerkers kan de gemeente ruimere openingstijden hanteren, waardoor de dienstverlening verbetert en het ontmoeten in de bedrijfsrestaurants meer gestimuleerd kan worden.
  Bovendien geven we hiermee invulling aan de convenanten 'Koop Lokaal' en 'Gezonde Voeding'. Dit doet de gemeente door bijvoorbeeld meer producten af te nemen die de DCW in haar eigen kwekerij verbouwt .
  Deze constructie werd recent ook binnen gemeente Almelo geïmplementeerd en we zijn daar erg enthousiast over. Immers, om het in cateringtermen te houden, zo snijdt het mes aan twee kanten!

 13. -

  Twente Airport is de luchthaven van Enschede, die ligt in het gebied ‘Technology Base’. Dit was vroeger een militaire vliegbasis. De luchthaven wordt nu vooral gebruikt voor zakenvliegtuigen, het uit elkaar halen van oude vliegtuigen, parkeren van vliegtuigen en sport- en zweefvliegen.


  In december 2022 heeft de gemeenteraad van Enschede het college van Burgemeester en Wethouders de volgende opdracht gegeven: onderzoek samen met bedrijven of het mogelijk is dat Twente Airport weer een normale luchthaven wordt voor (grotere) passagiersvliegtuigen.


  Het college heeft daarvoor onderzoek laten doen dat nu klaar is. Uit het rapport blijkt dat er veel voor nodig is om Twente Airport weer te openen voor grotere passagiersvliegtuigen. Dat kost heel veel en de opbrengsten zijn onzeker. Het is waarschijnlijk niet mogelijk om daar geld mee te verdienen. In het rapport staat ook dat in de toekomst, na 2030, Twente Airport een vliegveld voor kleinere elektrische vliegtuigen kan worden. Ook daar is geld voor nodig.


  Het college van B&W informeert de gemeenteraad nu over de uitkomsten van het onderzoek. De lessen uit het onderzoek neemt het college van Enschede mee bij de uitwerking van nieuwe plannen voor de toekomst van Twente Airport. Bedrijven uit Twente, de provincie Overijssel en de gemeente Enschede zijn die plannen nu aan het schrijven.

 14. -

  Afdeling Juridische Zaken heeft 10 bezwaarschriften ontvangen van bezwaarmakers. De bezwaren zijn gericht tegen het door de gemeenteraad op 3 april 2023 vastgestelde Wijkverkeersplan Noordwest Enschede. De bezwaarschriften zijn kennelijk niet-ontvankelijk omdat de bezwaren zich richten tegen een besluit dat niet vatbaar is voor bezwaar en beroep. Het besluit is geen besluit in de zin van artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht (verder: Awb). Er is contact gelegd met alle bezwaarmakers. Veel bezwaarmakers hebben - na uitleg over de niet-ontvankelijkheid- hun bezwaren ingetrokken. Een vijftal bezwaarmakers hebben hun bezwaarschrift niet ingetrokken. Daarom wordt voorgesteld deze 5 bezwaarmakers een beslissing op hun bezwaarschrift (bijlage 2) te sturen waarin de bezwaarschriften, conform het advies van de Commissie Bezwaarschriften, kennelijk niet-ontvankelijk worden verklaard.

 15. -

  De Omgevingsdienst Twente heeft het voornemen een 2e gewijzigde begroting over 2023 vast te stellen. De gemeenteraad van Enschede heeft de mogelijkheid hier een zienswijze over in te dienen. De 2e wijziging op de begroting omvat twee ontwikkelingen: de Cao SGO en de SPUK IBP.
  Het college van Enschede adviseert zijn raad om geen zienswijze in te dienen. Het Cao-akkoord heeft geleid tot een stijging van de salarissen en andere arbeidsvoorwaarden. De SPUK IBP betreft een extra toewijzing vanuit de rijksoverheid bedoelt voor investeringen in de kwaliteit van de Omgevingsdienst Twente. Deze financiële middelen stelt de OD Twente in staat projecten uit te voeren die kostenneutraal zijn voor het bevoegd gezag en bijdragen aan een effectievere en efficiëntere organisatie.

 16. -

  De gemeentebegroting wordt ieder jaar ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad. Het is een belangrijk document waarin de raad de financiële ruimte vastlegt voor de verschillende acties in het komend jaar. Het kost ook veel werk en tijd om de begroting te maken. Daarom legt het college de belangrijkste stappen vast in een planning.

 17. -

  Openbaar, muv de bijlagen
  De stichting MFA de Zweede zorgt voor vervoer van de leerlingen van de Marcellinusschool, Molenbeek in Boekelo en Molenbeek in Usselo naar de gymzaal van sportpark de Zweede . Tot vorig jaar deed de gemeente dit, maar vanwege een aantal uitvoeringsuitdagingen heeft de stichting dit zelf op zich genomen . Echter de uitvoeringskosten bleken hoger dan vooraf begroot en daarom is er de gemeente verzocht om een extra bijdrage om te zorgen dat dit vervoer door kan gaan.

 18. -

  De Enschedese binnenstad is het domein van de voetganger en de fietser. Maar activiteiten in de binnenstad kunnen alleen plaatsvinden als ondernemers bevoorraad worden, en evenementen kunnen worden opgebouwd. Daarom mogen (vracht)auto’s tussen 7.00 en 11.00 uur ook in de binnenstad zijn. Dit is onderdeel van ons toegangsbeleid. Daarin staat wie wanneer en met welk voertuig de binnenstad in mag. Dit beleid verandert op 1 september 2023. We geven dan bijvoorbeeld minder snel een toegangsontheffing aan vrachtwagens die na 11.00 uur in de binnenstad willen zijn. Dit past ook bij de invoering van de uitstootvrije zone (de zero-emissiezone). Betrokkenen konden reageren op de nieuwe regels. Zo vroegen we bijvoorbeeld de mening van mensen met een gehandicaptenparkeerkaart en ontheffingshouders. Hun reacties zijn verwerkt in het nieuwe toegangsbeleid.

 19. -

  Openbaar, maar muv bijlage!


  Met het Stadsblok- Korte Hengelosestraat; het gebied begrenstdoor de Brammelerstraat, de Piet Heinstraat, het Stationsplein en de Korte Hengelosestraat gaan we een subsidieaanvraag indienen binnen het programma Impulsaanpak Winkelgebieden. Het gebied gaat gebukt onder overlast, toenemende leegstand, achterstallig onderhoud van de panden en ongewenste vestiging van smart- en growshops. Sinds de Corona-pandemie is het gebied in een neerwaartse spiraal terecht gekomen.Om binnensteden of delen hiervan, om te vormen tot toekomstbestendige gebieden met een stevige, sociale en economische basis heeft de rijksoverheid het programma Impulsaanpak Winkelgebieden in het leven geroepen. Het project Stadsblok- Korte Hengelosestraat voldoet aan de voorwaarden van de regeling Impulsaanpak Winkelgebieden en maakt daarmee kans op een financiële bijdrage. Besluitvorming van de raad over de herontwikkeling van het Stadsblok-Korte Hengelosestraat met o.a. de transformatie van het Oude V&D gebouw naar cultureel Warenhuis moet nog plaatsvinden. Voor het kunnen doen van een subsidieaanvraag is een intentieverklaring van het college van B&W over de cofinanciering een vereiste. Het doel van dit voorstel is o.a. het vastleggen van commitment door het college voor herontwikkeling van Het Stadsblok-Korte Hengelosestraat en de transformatie van het Oude V&D gebouw naar cultureel Warenhuis om zo een aanvraag te kunnen indienen voor de Impulsaanpak Winkelgebieden. Met dit voorstel wordt één voorwaarde van de Impuls subsidie ingevuld. Enschede vraagt een bedrag van rond de € 3,5 mln aan. B&W spreekt met dit besluit daarom de intentie uit de gemeentelijk cofinanciering ter hoogte van maximaal € 3,5 mln beschikbaar te stellen. Het definitieve besluit over het Warenhuis wordt op een later moment aan de raad voorgelegd als er meer duidelijkheid is over toekenning van de subsidie en de uitkomsten van de definitieve businesscase.

 20. -

  De gemeente Enschede wil een aanvullend onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek laten doen naar Enschede tijdens de Tweede Wereldoorlog, bevrijding en de naoorlogse periode. Hierbij zal extra aandacht zijn voor het afnemen van eigendommen van vervolgde inwoners tijdens de bezetting en wat daarmee is gebeurt na de bevrijding. Het gaat daarbij ook om de rol van de gemeente Enschede zelf. Het onderzoek is een promotieonderzoek, een onderzoek aan een universiteit waarna bij succesvolle afronding de onderzoeker promoveert tot doctor. Het onderzoek wordt begeleidt door het Nederlands Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies (NIOD). Aan het eind van het onderzoek is er een boek dat geschreven is voor een breed publiek. Het onderzoek naar Enschede kan bijdragen aan onze geschiedschrijving en die van Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het onderzoek gaat vier jaar duren.