Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Besluiten College van B&W

dinsdag 28 november 2023

12:00 - 17:00

Agendapunten

 1. -

  Openbaar, ja muv bijlagen!


  Besluit om het contract tussen Dimpact en IT-bedrijf Gemeente Enschedete ondertekenen zodat de hosting voor Dimpact-gemeenten op het SSC-platform uitgevoerd kan worden ten behoeve van de huidige en toekomstige ontwikkelingen binnen Dimpact rondom de Podium D dienstverleningscomponenten.

 2. -

  Op 1 december vindt de VNG Najaars Algemene Ledenvergadering te Utrecht plaats. Het standpunt van de gemeente Enschede over de verschillende inhoudelijke onderwerpen wordt vastgesteld. Tevens wordt wethouder Kampman als gemeentelijk vertegenwoordiger aangewezen.

 3. -

  De drie steden uit Twente, Hengelo, Almelo en Enschede werken samen aan een Europese agenda. Ze doen dit om grote opgaven waar de steden voor staan, zoals klimaatadaptatie, de energie transitie, verstedelijking en mobiliteit beter aan te kunnen pakken. In Europa en met name in Brussel zijn kennis, invloed en middelen beschikbaar om de steden hierbij te helpen. Samen met andere overheden zoals de provincie en het Rijk, met kennisinstellingen en met de Twente Board kunnen we de hulp uit Europa goed gebruiken. Een van de concrete acties is dat we een fysieke werkplek in richten in het Huis van de Nederlandse Provincies. Vanuit deze werkplek kunnen we beter onze lobby en belangenbehartiging van Twente in Brussel waarborgen.

 4. -

  Openbaar, muv bijlage!


  De hoge energieprijzen hebben een grote impact op de openbare zwembaden in Enschede. Zwembaden zijn van belang voor een goede en complete sportinfrastructuur. Om Het Slagman en Aquadrome als openbare zwembaden te behouden, kunnen gemeenten voor een deel van de meerkosten voor energie gebruikmaken van de regeling “Specifieke uitkering meerkosten energie openbare zwembaden” (SPUK MEOZ). Sportaal verzorgt de exploitatie van de openbare zwembaden in Enschede. De gemeente Enschede heeft daarom namens Sportaal een aanvraag ingediend voor een gedeeltelijke vergoeding van de meerkosten voor energie in 2022 en 2023 van de openbare zwembaden in Enschede.

 5. -

  De afdeling Inkoop van gemeente Enschede heeft in toenemende mate een strategische rol als aanjager van en instrument voor het behalen van gemeentelijke doelstellingen. Het gemeentelijk inkoopbelang is groot, zowel financieel, organisatorisch als maatschappelijk/bestuurlijk. Dit belang wordt alleen maar groter nu de gemeente meer de regierol inneemt en de uitvoerende taken vaker door de markt laat verzorgen. Afdeling inkoop heeft in 2022 in totaal 163 procedures begeleid, waarvan 33 meervoudig onderhandse offerteaanvragen en 20 Europese aanbestedingen die afgerond zijn. Daarnaast heeft de afdeling in 2022 strategisch geadviseerd bij 58 inkoopmeldingen, met een waarde van elk meer dan 25.000 euro.

 6. -

  Met ingang van 1 februari 2024 maakt de gemeente gebruik van de maatschappelijke pas van de BNG Bank. Daarmee betalen we leefgeld uit aan dak- en thuislozen, schuldhulpcliënten, hervestigers en vluchtelingen die tijdelijk geen toegang hebben tot een betaalrekening. De maatschappelijke pas vervangt de prepaid pas van de BNG Bank die sinds 2015 in gebruik is. De vervanging is nodig omdat de regelgeving is aangescherpt. Het betekent onder andere dat de inzet van leefgeld en de groepen waarvoor de pas is bedoeld, nu strikt moet worden vastgelegd. De gemeente gaat hiervoor een samenwerkingsovereenkomst aan.

 7. -

  De gemeente Enschede presenteert een Nota over een ethisch verantwoorde inzet van data en technologie. Dit document vormt de basis voor het maken van weloverwogen afwegingen en keuzes bij het gebruik van data en technologie. Het beschrijft hoe wij die afwegingen willen maken en wat daarvoor nodig is.


  De razendsnelle digitale ontwikkelingen brengen uitdagingen met zich mee die wetgeving vaak niet kan bijbenen. Om ongewenste gevolgen te voorkomen, zet de gemeente zich in om risico's te beperken. Ethiek speelt hierbij een belangrijke rol. De gemeente streeft ernaar weloverwogen keuzes te maken die in lijn zijn met haar kernwaarden.


  De Nota Waardengedreven digitaliseren benadrukt dat de gemeente dagelijks wordt geconfronteerd met ethische vraagstukken. Het plaatsen van camera's voor veiligheid roept bijvoorbeeld vragen op over privacy en hoe zit het met de digitalisering van de dienstverlening en de toegankelijkheid hiervan?

 8. -

  Openbaar, vanaf 12 december 2023. Op 6 december worden de afspraken ondertekend, maar de RvC van Domijn kan pas op 11 december worden geïnformeerd.


  Het college vindt de samenwerking met woningcorporaties en huurdersorganisaties belangrijk. Om samen met de corporaties en huurdersorganisaties meer te bereiken voor de stad, heeft het college van B en W de meerjarige geactualiseerde prestatieafspraken 2024 – 2025 vastgesteld. Het gaat daarbij om een actualisatie van de meerjarige afspraken tussen de corporaties SJHT, De Veste, Domijn, De Woonplaats, Ons Huis, hun huurdersorganisaties en de gemeente. Daarnaast heeft het college van B en W ook de prestatieafspraken 2024 met Woonzorg Nederland vastgesteld. De actualisatie is mede uitgevoerd aan de hand van de uitkomsten van het in 2023 gehouden woondebat en de actualisatie van de Woonvisie Enschede.


  Dit jaar is er in de prestatieafspraken met de Enschedese woningcorporaties focus aangebracht op een drietal onderwerpen. Dit zijn adaptief programmeren, aandachtsgroepen en wonen en zorg ouderen. Onder andere de realisatie van meer woonruimte voor jongeren met een begeleidingsvraag en de uitvoering van de woonzorgvisie voor ouderen is hiermee in de prestatieafspraken vastgelegd. In de prestatieafspraken met Woonzorg Nederland zijn de meerjarige afspraken nog één jaar gecontinueerd en geactualiseerd met een oplegger.

 9. -

  Openbaar, vanaf 14 december, 15.00 uur!


  Gemeenten (VNG), zorgverzekeraars (ZN) en de verschillende zorgpartijen hebben zich in 2022 gecommitteerd aan het landelijk Integraal Zorgakkoord (IZA). Een van de voorwaarden waar elke regio aan moet voldoen is het opstellen van een regioplan en deze voor de deadline van 31 december 2023 indienen bij het Rijk. Het voldoen aan deze voorwaarde is ook noodzakelijk om de regionale specifieke uitkering (SPUK) in het kader van het IZA veilig te stellen.
  In het Regioplan zijn de afspraken beschreven tussen gemeenten, GGD, Provincie, Zorgverzekeraar en zorgpartijen over de gezamenlijke inzet op het versterken van de gezondheid, welzijn en kwaliteit van leven van de Twentse inwoners. Maar ook de wijze waarop we denken de zorg en ondersteuning in heel Twente beschikbaar, betaalbaar en toegankelijk te houden. Er staat omschreven wat de komende jaren wordt gedaan en waar we inhoudelijk samen mee aan de slag willen. Wanneer het regioplan is vastgesteld en dus duidelijk is met welke projecten we in Twente aan de slag gaan, kan het ‘hoe’ nader worden uitgewerkt en vastgesteld. Denk hierbij aan de planning, concrete acties en de begroting.


  Wat betreft de kosten is afgesproken dat deze volledig worden gefinancierd door subsidies (waaronder de SPUK/IZA) en externe middelen, wat betekent dat er geen (extra) bijdrages worden gevraagd vanuit (reguliere) lokale/interne middelen.