Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Besluiten College van B&W

dinsdag 7 november 2023

12:00 - 17:00

Agendapunten

 1. -

  Openbaar: ja, met uitzondering van de brief. Het kan nog nodig zijn die aan te passen. Na besluitvorming GR/provincie/ gemeente wordt die openbaar


  De gemeente Enschede is samen met de provincie eigenaar van Technology Base. Dit is het gebied in Enschede waar de militaire vliegbasis was. Vier leden van het college van B&W van Enschede zijn lid van het algemeen bestuur van Technology Base. Dit Algemeen Bestuur (AB) vergadert op 10 november.


  Het college van B&W bereidt die agenda van het AB altijd voor. Ze bepalen wat ze vinden van de voorstellen van de directeur van het gebied. Op de openbare agenda staan de volgende punten:
  · De (financiële) stand van zaken per augustus 2023. Er zijn geen grote afwijkingen.
  · Veranderingen in de opzet van de jaarrekening van het gebied, waarbij de accountant voor minder zaken verantwoordelijk wordt en het bestuur voor meer zaken;


  Het college van B&W kan met alle voorstellen van de directeur van het gebied instemmen. De vier wethouders nemen die instemming mee naar de vergadering van het algemeen bestuur.

 2. -

  Het College stelt het bestedingsplan vast voor de middelen in het kader van het Onderwijsachterstandenbudget. Naast de reguliere budgetten voor onder meer voorschoolse educatie en schakelklassen worden accenten geplaatst op maatregelen om het bereik van voorschoolse educatie te vergroten, extra ondersteuning te bieden voor kleuters in de klas en kansengelijkheid te vergroten.

 3. -

  In 2022 kreeg bijna 1 op de 6 Enschedese jeugdigen (t/m 17 jaar) jeugdhulp. Dit aandeel neemt jaar na jaar toe. We maken ons daar zorgen over. We willen begrijpen hoe dit kan en hoe we ervoor kunnen zorgen dat minder jeugdigen afhankelijk zijn van hulp.


  Bovendien laat de prognose van juli 2023 ons zien dat de jeugdhulp ons dit jaar 17 miljoen euro meer kost dan we er van het Rijk voor krijgen en dit bedrag kan nog verder oplopen. Dat is niet houdbaar zonder dat we goed onderzoeken welke keuzes we daar als gemeente in willen en kunnen maken.


  We werken toe naar een nota met een lange termijn plan voor het verbeteren van jeugdhulp in Enschede. Om tot een onderbouwde aanpak te komen zijn we gestart met een analyse om meer zicht te krijgen op de Enschedese situatie. In de afgelopen maanden analyseerden we het gebruik van jeugdhulp in Enschede. We bekeken de landelijke adviezen rondom jeugdhulp en voerden veldgesprekken met verschillende betrokkenen die een rol spelen in de uitvoering van de Jeugdwet in Enschede. Dat proces is ook de komende maanden nog bezig. Met de discussienota presenteren we de raad de opbrengsten tot zover en delen we een aantal dilemma’s. We gaan met de raad in gesprek om de opvattingen, inzichten en politieke duiding van de raad mee te kunnen nemen in het plan voor duurzame jeugdhulp waar we aan werken.

 4. -

  Openbaar, muv bijlage 3
  Op 7 oktober 2023 is de Wet energietoeslag 2023 inwerking getreden. De gemeente Enschede is hiermee
  overgegaan tot de beoordeling en uitbetaling van de energietoeslag van € 900,- per huishouden. Een deel van de beoordelingen (nieuwe aanvragen) zullen later dit jaar of zelfs in 2024 plaatsvinden. Inwoners hebben immers conform de wens van de gemeenteraad tot 1 maart 2024 de tijd om een aanvraag energietoeslag 2023 in te dienen. Om ook uitvoering te kunnen geven aan deze aanvragen stellen we een reserve in waarbij we financiële middelen vanuit het budget 2023 overhevelen naar 2024.

 5. -

  De gemeenteraad heeft bij de behandeling van de zomernota in 2021 een motie aangenomen waarin wordt gevraagd om een gebarentolk bij officiële toespraken in te zetten. Aanleiding was dat mensen met een beperking de toespraken dan ook zouden kunnen volgen.

 6. -

  Om tegemoet te komen aan het veiligheidsgevoel destijds, rondom de fietstunnels tussen de stadsdelen West en Zuid, heeft het college in 2020 opdracht gegeven om onderzoek te doen naar een innovatief en ‘slim’ camerasysteem dat is bedacht door professor Stramigioli van de Universiteit Twente. Het onderzoek is uitgevoerd in de vorm van een pilot, waarbij het slimme camerasysteem is gemonteerd bij de fietstunnel bij de Belgiëlaan. Op basis van de inzichten en resultaten uit de pilot heeft het college besloten om het ontwikkelde camerasysteem niet te implementeren en om het te verwijderen bij de fietstunnel.
  De belangrijkste reden voor het besluit is dat de pilot niet heeft geleid tot een betrouwbaar camerasysteem. Dit komt door een technisch probleem. Gezien de resultaten uit de pilot is het bovendien niet de verwachting dat het systeem op korte termijn geschikt te maken is. En regulier cameratoezicht moet in verhouding staan met de feitelijke situatie. Dat is nu niet het geval. De driehoek (overleg tussen burgemeester, politiechef en officier van justitie) is op grond hiervan niet bereid het innovatieve camerasysteem te doen implementeren.

 7. -

  We hebben te maken met grote opgaven in onze stad. Deze opgaven vragen langjarig acties en een goede koers. In onze begroting zien we wat we volgend jaar gaan doen op de opgaven. En we zien in de begroting waar we op de langere termijn naar toe willen. Denk hierbij aan “klimaatneutraal in 2050”. Maar wat doen we op de middellange termijn? En welke koers varen we? Om de vertaling te maken van effect op de lange termijn naar acties en keuzes op de middellange termijn, gaan we in 2024 starten met routekaarten. In deze routekaarten staan de acties en projecten op een opgave voor de komende 10 jaar. Aan deze acties en projecten zijn resultaten verbonden. Hierdoor kunnen we zien of we op de goede koers liggen om ambities te halen over 10 jaar.

 8. -

  Openbaar, muv bijlage 2


  Op 10 fysieke Wijkwijzervestigingen zijn wijkteammedewerkers aanwezig tijdens openingstijden. De Wijkwijzers zijn de brede toegang naar zorg en ondersteuning voor inwoners. In de Wijkwijzers werken diverse organisaties, vrijwilligers en wijkteammedewerkers samen. De wijkteammedewerkers leveren een grote bijdrage aan de kwaliteit van de Wijkwijzers maar werken op dit moment onvoldoende vanuit een gezamenlijke werkwijze en eenduidige rol. Met de extra inzet wordt het vakmanschap van de wijkteammedewerkers in de Wijkwijzer versterkt, en daarmee de verdere professionalisering van de dienstverlening aan inwoners. Daarmee starten we geen nieuw experiment, maar haken we aan bij de verdere doorontwikkeling van de Wijkwijzers. En zetten we verder in op voorkomen dat inwoners in een kwetsbare positie komen.

 9. -

  Openbaar, ja, muv bijlage 3!


  De maatschappelijke bewustwording rondom risicovolle en problematische schulden is de afgelopen jaren toegenomen. Het aanpakken en voorkomen van armoede en schuldenproblematiek vereist nauwe samenwerking tussen diverse betrokken partijen. Als gemeente hebben we een wettelijke taak in de vroegsignalering van betalingsachterstanden en schulden van onze inwoners. Om deze taak ook in de toekomst goed uit te kunnen voeren is het noodzakelijk dat het huidige interne werkproces wordt doorontwikkeld, de capaciteit wordt uitgebreid en de onderlinge interne en externe samenwerking wordt versterkt.

 10. -

  Peuters van 2 en 3 jaar kunnen naar de peutergroep om spelenderwijs te leren. Deze voorschools educatie is belangrijk om taalachterstanden te voorkomen en kansengelijkheid te bevorderen. Het College stelt jaarlijks de subsidietarieven voor voorschoolse educatie vast. Dat zijn de tarieven die de gemeente hanteert bij de subsidiëring van kinderopvangorganisaties. Ouders betalen een inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Voor de laagste inkomens bedraagt de eigen bijdrage in 2024 10,29 euro per maand (was in 2023 9,57 euro per maand).

 11. -

  Jaarlijks legt het college de verordeningen van de gemeentelijke belastingen en heffingen van het aankomende belastingjaar voor aan de gemeenteraad. In deze verordeningen staan de tarieven en/of bedragen die inwoners en bedrijven betalen voor bijvoorbeeld de onroerende-zaakbelastingen, rioolheffing en afvalstoffenheffing. Maar ook voor het verkrijgen van bijvoorbeeld een paspoort, rijbewijs of bouwvergunning.

 12. -

  Ter versterking van het Landgoed Hof te Boekelo is er een landschapsplan opgesteld. Dit landschapsplan uit 2017 met aanvulling erop geeft weer welke ontwikkelingen nodig zijn voor versterking van het landgoed. Ook zijn in dit landschapsplan beschreven welke investeringen al zijn en worden uitgevoerd. Het landgoed Hof te Boekelo bestaat uit verschillende erven met een omvang van circa 130 ha, die bedrijfseconomisch één landgoedbedrijf vormen.


  De ontwikkeling is gericht op meerdere locaties op het landgoed. Voor de versterking van het landgoed is een extra woning met bijgebouw nodig. De woning komt aan de Kwinkelerweg, tegenover perceel Kwinkelerweg 351. Tevens is het nodig ter plaatse en ten dienste van het landschapsontvangstcentrum ‘Boerderij ‘n Plas’, het hart van het landgoed, een bijgebouw van 100 m² juridisch planologisch mogelijk te maken en wordt een bestaande fietsenstalling van 25 m2 betrokken bij het landschapscentrum.
  Als compensatie draagt de initiatiefnemer zorg voor het omvormen van 6 percelen met een gezamenlijke oppervlakte van ca. 1,8 hectare landbouwgrond naar nieuwe natuur met boominplant. Andere investeringen in de ruimtelijke kwaliteit zijn naast de landschappelijke inpassing van de erven waar de ontwikkeling plaatsvindt, het slopen van landschapontsierende gebouwen op een 3-tal percelen met een gezamenlijke oppervlakte van ca. 270 m2. Daarnaast zijn er in het verleden en in aanloop naar het opstellen van het voorliggende bestemmingsplan meerdere ruimtelijke investeringen gepleegd als restauratie van de bestaande (cultuurhistorische waardevolle) boerderijen en het versterken van het landschap door aanleg bloemenweide en vervaging oude laanbomen.


  Het initiatief is beoordeeld op basis van de Visie Landelijk Gebied, Gids Buitenkans 2014 met weegschaalmethode en Gids Buitenkans 2022 als maatwerkinitiatief.