Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Besluiten College van B&W

dinsdag 28 maart 2023

12:00 - 17:00

Agendapunten

 1. -

  In de afgelopen jaren bestreden we de eikenprocessierups effectief. Dat deden we door de rups vroeg in het voorjaar te bestrijden met aaltjes en bacteriën. Door deze vroegtijdige bestrijding nam het aantal overlastmeldingen flink af tot slechts 87 meldingen in 2022. Ook in 2023 gaan we verder met deze manier van bestrijding. Het college van B&W gaat namelijk akkoord met de aanpak, het standaard beheerplan en de bestrijdingskaart voor 2023. Dit jaar passen we de kennis en ervaring van voorgaande jaren toe, met als uitgangspunt het streven naar herstel van het natuurlijk evenwicht in en rondom Enschede. We bouwen daarom de vroegtijdige bestrijding met bacteriën waar mogelijk voorzichtig af. Op die manier houden we de overlast onder controle, met respect voor mens, dier en milieu.

 2. -

  Openbaar, nadat brief Minister is verstuurd en brief Raad def. is!


  Tot en met 31 maart kunnen gemeenten aanvragen indienen voor de vijfde tranche van de Woningbouwimpuls. Enschede vraagt een bijdrage voor de ontwikkeling van drie projecten gericht op het binden van talent aan de stad. Het gaat om projecten die huisvesting bieden aan talenten die net zijn afgestudeerd of van over de hele wereld naar Enschede verhuizen. Nu verlaten veel afgestudeerden de stad en de regio en hebben internationalen moeite om goed te landen in Enschede. Door specifiek voor deze doelgroepen huisvesting te realiseren kan de stad talent beter aantrekken en vasthouden. Vanuit deze thuisbasis kunnen mensen hun carrière starten en daarna doorstromen naar andere woningen. Het ontwikkelen van dit soort concepten in de bestaande stad brengt hoge kosten met zich mee. Daarom vraagt Enschede een bijdrage aan het Rijk. Alle 546 te realiseren woningen zijn sociale huurwoningen en worden gebouwd in samenwerking met de Universiteit Twente en de woningcorporaties Domijn en De Veste. Het is niet zeker of Enschede een bijdrage vanuit de Woningbouwimpuls krijgt. Bij toekenning van de bijdrage, moeten de gemeenteraad en de investerende partijen voor twee van de drie projecten nog besluiten nemen over wijziging van het bestemmingsplan en de benodigde investeringen. Het eerste project dat wordt gerealiseerd is het woongebouw op Kennispark met 200 studio’s. Start bouw van dat project staat gepland in 2024 en de oplevering in 2025. De andere twee projecten zijn Corridor Twekkelerveld (30 appartementen) en de transformatie van het ITC-hotel in de binnenstad (316 appartementen). Alle projecten moeten binnen 10 jaar zijn afgerond.

 3. -

  Wij hebben op 21 april 2022 een tijdelijke omgevingsvergunning verleend voor twee zonneschermen bij de appartementen aan de Hengelosestraat 98-1 en 98-2. Tegen deze omgevingsvergunning is op 31 mei 2022 een bezwaarschrift ingediend. De Commissie Bezwaarschriften heeft ons geadviseerd om het bezwaar gedeeltelijk gegrond te verklaren. Omdat wij ons niet geheel in dit advies kunnen vinden is besloten af te wijken van het advies en de bezwaren ongegrond te verklaren. Het besluit de aangevraagde tijdelijke omgevingsvergunning te verlenen blijft hierdoor met een aanvullende motivering in stand.
  Als het advies van de Commissie Bezwaarschriften wordt gevolgd, betekent dit dat wij de omgevingsvergunning moeten weigeren. Dit is gelet op de bijzondere omstandigheden die bij deze aanvraag een rol spelen niet evenredig.

 4. -

  De gemeente Enschede neemt deel in de gemeenschappelijke regeling Technology Base. Op 31 maart 2023 vergaderen het Dagelijks Bestuur (DB) en Algemeen Bestuur (AB). Wethouders Diepemaat en Teutelink nemen deel aan het DB. Het DB stuurt sommige punten direct na behandeling door de vergadering van het AB die daarna plaats vindt.
  Dit collegevoorstel gaat over de standpuntbepaling voor de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur. Het enige inhoudelijke punt daarin is de jaarrekening 2022.
  De jaarrekening 2022 van Technology Base laat het volgende zien:
  • een kleine verbetering: het tekort aan het einde van de looptijd van de grondexploitatie in 2031 is, gecorrigeerd voor loon- en prijsontwikkelingen, € 90.000 lager geworden.
  • De luchthaven hield ongeveer € 0,2 miljoen over (door 1) lagere opbrengsten uit parkeren, 2) hogere opbrengsten uit de luchtvaart, 3) lagere kosten en 4) lagere kapitaallasten.
  • De vastgoedexploitatie deed het € 30.000 beter dan verwacht.
  De jaarrekening 2022 heeft een goedkeurende accountantsverklaring gekregen.

 5. -

  Individuele bijzondere bijstand kan worden verstrekt als een inwoner noodzakelijke kosten niet kan betalen uit salaris, uitkering of spaargeld en de inwoner kan deze kosten niet op een andere manier vergoed krijgen. Toekenning van individuele bijzondere bijstand voor noodzakelijke kosten gebeurt steeds op basis van een individuele beoordeling aan de hand van de persoonlijke situatie. De beleidsregels individuele bijzondere bijstand dragen bij aan de rechtszekerheid en rechtsgelijkheid en zijn ook van belang voor een doelmatige uitvoering. Ten opzichte van de al huidige werkwijze vinden een drietal wijzigingen plaats. De studietoeslag wordt bij het berekenen van de draagkracht buiten beschouwing gelaten omdat het geen vorm van bijzondere bijstand meer is, maar het is een vrij besteedbaar inkomen. De bijdrage voor inrichtingskosten en duurzame gebruiksgoederen worden verruimd en het bedrag voor reiskostenvergoeding wordt verhoogd.

 6. -

  De gemeenteraad van Enschede heeft op 6 maart ingestemd om de zaterdagmarkt in Enschede per 1 april 2023 te verzelfstandigen. Dit betekent dat de marktondernemers de zaterdagmarkt zelf gaan organiseren. Tot 1 april deed de gemeente dat.


  Om ‘echt’ te kunnen verzelfstandigen moet het college van B&W nog een besluit nemen. Zij moet namelijk instemmen met een overeenkomst met de marktondernemers. In de overeenkomst staan de afspraken waar de marktondernemers en de gemeente zich aan moeten houden om de zaterdagmarkt zo goed mogelijk te laten verlopen. Deze overeenkomst sluit de gemeente met de stichting ‘Zaterdagmarkten Enschede’. Het bestuur van die stichting bestaat uit 7 marktondernemers. De marktondernemers hebben deze bestuursleden zelf gekozen.

 7. -

  De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geeft regels en verplichtingen ten aanzien van het verwerken van persoonsgegevens. De wet verbindt duidelijke eisen aan de positionering van een FG. Zo is het essentieel dat de FG onafhankelijk kan toezien op de naleving van de AVG in de betreffende organisatie. Naast de wettelijke bepalingen heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ook concrete uitgangspunten opgesteld over onder meer de informatiepositie van de FG, de middelen die de FG nodig heeft en de toegang van de FG tot het bestuur van de organisatie.
  In dit reglement is de landelijke regelgeving vertaald naar de gemeentelijke organisatie geeft de kaders weer voor de wijze waarop de FG van de gemeente de taken en bevoegdheden onafhankelijk en zonder enige belemmering kan uitoefenen.

 8. -

  De afgelopen jaren heeft de raad de rapportage Huis van Sturing ontvangen. De laatste versie van dit rapport hebben ze 2 november 2021 ontvangen. In de brief bijgaand bij deze laatste rapportage is aangegeven dat er gekeken zou worden naar de informatiepositie van de raad. Op basis hiervan is er gekeken of de rapportage Huis van Sturing nog van meerwaarde is. Gezien de ontwikkelingen die er afgelopen periode hebben plaats gevonden, stelt de portefeuillehouder voor niet langer door te gaan met het Huis van Sturing. Er wordt ingezet op verdere versterking van de IPC-producten om zo de informatiepositie van de raad verder te versterken.

 9. -

  Openbaar, muv externe brief!


  Het college heeft besloten om de Stichting Maatschappelijke Dienstverlening (wijkteams) een subsidie toe te kennen van €25.000,- voor de uitvoering van een samenwerkingsproject met 6 Enschedese huisartsenpraktijken. Het project heeft tot doel de samenwerking tussen huisartsenpraktijken en de gemeente (sociaal domein) te verbeteren zodat huisartsen hun patiënten met sociale problematiek, zoals armoede en eenzaamheid, kunnen doorverwijzen naar de juiste plek. Dit regionale project waar 3 gemeenten aan deelnemen wordt medegefinancierd door de provincie.

 10. -

  De VNG heeft namens de gemeentelijke werkgevers met de vakbonden onderhandeld over de Cao-gemeenten.
  De gemeente Enschede stemt in met het principe akkoord Cao-gemeenten met een aantal kanttekeningen zoals bij de argumenten genoemd.

 11. -

  Woningcorporatie Domijn heeft het plan om in het middengebied van het kwadrant dat begrensd wordt door de Varviksingel, Kuipersdijk, J.J. van Deinselaan en de dr. Wagenaarstraat, 190 verouderde woningen te slopen. Hiervoor komen 169 nieuw te bouwen woningen in de plaats. Het gaat hierbij om een mix van sociale- en middeldure huurwoningen. Om aan dit plan medewerking te kunnen verlenen is het noodzakelijk om voor dit gebied een nieuw bestemmingsplan te vervaardigen. Het bestemmingsplan “Varvik-Diekman” is daarvan het resultaat.


  Daarnaast is ten behoeve van deze ontwikkeling het beeldkwaliteitsplan “Varvik-Diekman” opgesteld. Hierin staan welstandscriteria genoemd waaraan de beoogde ontwikkeling in dit gebied dient te voldoen. Middels Wijziging 129 van de “Welstandsnota Enschede, bouwen aan identiteit” gaan deze welstandscriteria voor het plangebied van dit bestemmingsplan gelden.


  Het college van B&W stelt de raad voor het bestemmingplan en het beeldkwaliteitsplan vast te stellen.

 12. -

  In het coalitieakkoord 2022-2026 is opgenomen dat er een onderzoek zal worden gedaan naar de toegevoegde waarde van een eigen energiemaatschappij. Hiervoor is gestart met een globale verkenning, door middel van interviews (o.a. met partijen in de regio en andere gemeenten) en literatuuronderzoek. Uit deze verkenning komt naar voren dat een gemeentelijk energiebedrijf meerwaarde kan hebben: het kan geld opleveren dat geïnvesteerd kan worden in maatschappelijke doelstellingen van de gemeente, het kan ervoor zorgen dat de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente sneller bereikt worden en het kan ingezet worden om bewonersinitiatieven te faciliteren. Uit de verkenning is een aantal mogelijk interessante modellen naar voren gekomen. Omdat voor het oprichten van een gemeentelijk energiebedrijf specialistische kennis nodig is, heeft het college besloten om samen met partijen als Twence, Enschede Energie en buurgemeenten vervolgstappen te zetten op weg naar de oprichting van een gemeenschappelijk energiebedrijf.

 13. -

  Het college geeft Metropool toestemming voor het vormen van een nieuwe, gedifferentieerde bestemmingsreserve met verschillende onderwerpen en verhoging van de algemene reserve. Het vormen van reserves en (daarmee) investeren van het positieve resultaat in het opvangen van directe gevolgen van corona, een wendbare organisatie en steviger bedrijfsvoering, verduurzaming en talentontwikkeling wordt gezien als essentieel voor het bouwen aan een toekomstbestendig en weerbaar Poppodium van Twente.
  Metropool heeft een soortgelijk verzoek ingediend bij het College van Burgemeester en Wethouders van gemeente Hengelo. Het verzoek gaat om de volledige organisatie, de reserves hebben dan ook betrekking op zowel locatie Enschede, als locatie Hengelo.

 14. -

  Openbaar, muv bijlage bijlagen!


  Tot en met 31 maart kunnen gemeenten aanvragen indienen voor de vijfde tranche van de Woningbouwimpuls. Enschede vraagt een bijdrage voor de ontwikkeling van Cromhoff. Cromhoff wordt ontwikkeld als groene, toekomstbestendige wijk voor 500 tot 600 woningen. De ontwikkeling van het gebied brengt hoge kosten met zich mee vanwege onder andere de omvang en complexiteit van het centrale groene hart van het plan en de herbestemming van de cultuurhistorische bebouwing. De kan een belangrijke bijdrage leveren aan de realisatie van het plan, waarmee de ontwikkeling verder op gang wordt geholpen. Ruim de helft van de geplande woningen valt in de betaalbare categorie: sociale huurwoningen, middenhuur en koopwoningen binnen de betaalbaarheidsgrens van € 355.000. Het is niet zeker of Enschede een bijdrage vanuit de Woningbouwimpuls krijgt. Bij toekenning van de bijdrage, moet de gemeenteraad nog besluiten over het bestemmingsplan en de grondexploitatie. Eerder stelde de gemeenteraad de grondexploitatie ‘versnelling Cromhoff’ vast, waarmee in de tussentijd reeds is gestart met eerste maatregelen waaronder voorbereidingen voor de sloop, sanering en placemakingsactiviteiten.