Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Besluiten College van B&W

dinsdag 21 november 2023

12:00 - 17:00

Agendapunten

 1. -

  Openbaar, muv de bijlagen!


  De huidige eigenaar wil het pand aan de Klokkenplas 40 herontwikkelen door de gevel aan te passen en twee appartementen te realiseren door een bouwlaag toe te voegen. Aan de Klokkenplas 44 wenst de eigenaar het pand uit te breiden door twee commerciële ruimtes en elf wooneenheden te realiseren. Om de realisatie van deze ontwikkeling mogelijk te maken zijn eerder afspraken met de vorige eigenaar gemaakt over onder meer de daarvoor vereiste planologische maatregel, overdracht van gronden en aanpassingen in het openbaar gebied. Ook zijn afspraken gemaakt om de met deze plannen gepaard gaande kosten te verhalen. Deze afspraken zijn toen vastgelegd in een tweetal exploitatieovereenkomsten (Klokkenplas 40 en Haverstraatpassage 33-35/Klokkenplas 44, welke laatste hierna wordt aangeduid als Klokkenplas 44). Om de realisatie van deze ontwikkeling door de huidige eigenaar mogelijk te maken is het wenselijk om de rechten en plichten uit deze exploitatieovereenkomsten over te dragen. Deze contractsoverneming is vastgelegd in een addendum op de betreffende exploitatieovereenkomsten. Hierin zijn ook afwijkende en aanvullende afspraken opgenomen.

 2. -

  Alle organisaties die buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) inzetten, moeten voldoen aan de Wet politiegegevens (Wpg). Sinds 2019 vallen de gegevens die boa’s verwerken als opsporingsambtenaar onder de Wpg. In de Wpg worden eisen gesteld aan de verwerking van politiegegevens om misbruik tegen te gaan en de privacy van inwoners te waarborgen. Met het beleid Wet politiegegevens geeft Gemeente Enschede invulling aan de wettelijke verplichtingen uit de Wpg.

 3. -

  Het college heeft mogelijkheden om af te wijken van bestemmingsplannen. Hoe het college met deze mogelijkheden omgaat is vastgelegd in de beleidsregel ‘Planologische afwijkingsmogelijkheden 2018’. Dit beleid is inmiddels verouderd en sluit niet aan bij de Omgevingswet die op 1 januari 2024 in werking treedt. Het college heeft daarom nieuw beleid vastgesteld. Daarin staat een duidelijk toetsingskader voor een aantal veel voorkomende aanvragen voor bouwwerken. Een inwoner weet met dit vernieuwde beleid vóór het indienen van een aanvraag waaraan het college precies toetst. Het gaat dan om aanvragen zoals uitbreiding van een hoofdgebouw of het toevoegen van een mantelzorgwoning op een perceel. Bij de beoordeling is het uitgangspunt van het college ‘Ja, mits’. Dat helpt om snel te kunnen beslissen op een aanvraag. Voor de overige aanvragen past het college maatwerk toe. Het aangepaste beleid heet ‘Planologische afwijkingsmogelijkheden Enschede 2023’ en is te vinden op www.overheid.nl onder Wettenbank-lokaal.

 4. -

  Het afgelopen jaar heeft de gemeente een actieve rol gespeeld bij de zoektocht naar nieuwe huisvesting voor de voormalig bewoners van de creatieve broedplaats aan Stationsplein 1a. Een onderdeel hiervan is het proces om van de oude Brandweerkazerne aan de Hengelosestraat een nieuwe creatieve broedplaats te maken. Deze locatie zou moeten dienen als nieuwe huisvesting voor Sickhouse, Blackbrick en Grensfrequentie. Bij een controle in het kader van de aanvraag van een evenementenvergunning én het (gelijktijdige) onderzoek naar de maximale vloerbelasting in verband met de gebruiksovereenkomst is geconstateerd dat de staat van het gebouw dit plan niet toelaat. Uit vervolgonderzoek blijkt dat de slechte staat van delen van het pand al in 2021 is geconstateerd in een bouwkundig rapport, maar dat deze informatie in dit proces te laat boven tafel is gekomen. Middels deze brief informeren we de raad over het proces dat is doorlopen en de actuele situatie.

 5. -

  Het college van de gemeente Enschede heeft begin november aan de gemeenteraad laten weten welke locatie er is gekozen voor de meerjarige opvang van vluchtelingen. De gemeenteraad is met een voorstel in de gelegenheid gesteld om hier nog iets van te vinden omdat dit een onderwerp is wat breed leeft in onze stad. Omdat het eigenlijk gaat om een bevoegdheid van het college is er gekozen voor een brief aan de gemeenteraad en wordt het voorstel door het college ingetrokken. Ook met een brief blijft de mogelijkheid voor de Raad bestaan iets van het besluit te vinden.

 6. -

  Er is op dit moment overal in het land, en ook in Enschede, sprake van netcongestie. Nieuwe grootschalige opwek-projecten zoals zonnevelden en windturbines krijgen geen aansluiting op het elektriciteitsnet. Op verzoek van de gemeenteraad van Enschede zijn de consequenties van netcongestie op het behalen van de doelstellingen uit de energievisie in kaart gebracht.
  Omdat er naast de netcongestie ook andere ontwikkelingen spelen die mogelijkerwijs invloed hebben op het behalen van de doelstellingen, zijn deze ook meegenomen in de analyse. Het gaat dan vooral om het nieuwe beleid van de provincie over zonnevelden op landbouwgrond en de clustering van windturbines.
  De conclusie van de analyse is dat de doelstellingen voor 2030 niet gehaald kunnen worden. Wel kiest het college ervoor om daar waar mogelijk bij te sturen en te anticiperen op ontwikkelingen.

 7. -

 8. -

  Het college informeert de raad van Enschede over de laatste stand van zaken rondom de clustering van sportparken. Door onvoorziene omstandigheden is eerdere projectleider van de clustering vervangen door gemeentelijke projectmanagers. Tevens is besloten de haalbaarheidsonderzoeken in de clusteringsopgave meer integraal aan te vliegen waarbij verschillende aspecten worden onderzocht zoals:
  • Ruimtelijke inpassing in relatie tot de gemeentelijke opgaven
  • Juridische consequenties en procedures
  • Organisatorische opgaven voor verenigingen
  • Financiële kaders en consequenties voor gemeente en verenigingen.
  Hiermee worden de totale opgaven en kosten inzichtelijk gemaakt van de clusterlocaties. De resultaten daarvan worden aan de raad voorgelegd. De inzet is nog steeds om dit bij de zomernota 2024 gereed te hebben.

 9. -

  Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft laten weten voor de periode 2025-2028 het programma Cultuureducatie met Kwaliteit door te zetten. Via het Fonds voor Cultuurparticipatie kunnen gemeenten en provincies opnieuw een bijdrage van het Rijk ontvangen. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zal jaarlijks in totaal € 15,2 miljoen investeren in het programma, dat is maximaal
  € 0,85 per inwoner van een gemeente of provincie.


  Het Rijk vraagt gemeenten en provincies vooraf om hetzelfde bedrag te investeren in Cultuureducatie met Kwaliteit. Per gemeente of provincie betekent dat dat zij de bijdrage die zij van het Rijk ontvangen zelf ook steken in het programma Cultuureducatie met Kwaliteit (matchen van de bijdrage). De bijdrage van het Rijk samen met de bijdragen van de gemeenten en/of provincie zorgt ervoor dat de partijen die nu al werken aan goede cultuureducatie op scholen dit ook in 2025-2028 kunnen blijven doen. De samenwerking kan doorgaan om zo cultuureducatie op scholen te houden, verder te verbeteren en/of uit te breiden.
  De gemeente Enschede investeert al sinds de start in het programma Cultuureducatie met Kwaliteit en wil graag de samenwerking en inzet op cultuureducatie in het (primair) onderwijs van de afgelopen periodes voortzetten.
  Het College heeft daarom besloten ook deel te nemen aan de volgende periode van het programma Cultuureducatie met Kwaliteit (2025-2028) en is van plan om het bedrag van € 0,85 per inwoner te matchen. Het College zal het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over dit besluit informeren.
  De daadwerkelijke subsidieaanvraag voor Cultuureducatie met Kwaliteit in de periode 2025-2028, met het definitieve matchingsbedrag, volgt in de loop van 2024. Hierover neemt het College dan een besluit.

 10. -

  De gemeente Enschede neemt deel aan de samenwerking in de GR Stadsbank Oost Nederland. Betrokken bestuurders vergaderen periodiek. De vergadering wordt voorbereid door het college. De vertegenwoordiger van het college brengt vervolgens het standpunt in op de onderwerpen die op de agenda staan.

 11. -

  Het voorliggende bestemmingsplan maakt op een tweetal locaties de realisatie van totaal 18 grondgebonden woningen mogelijk. Beide plangebieden liggen aan de Blekerstraat en worden ontwikkeld door dezelfde initiatiefnemer.


  Op het perceel aangeduid als locatie Blekerstraat 83 worden 4 halfvrijstaande woningen gerealiseerd. Het naastgelegen pand op Blekerstraat 83A krijgt een bestemming overeenkomstig het huidige gebruik, namelijk een bedrijfsbestemming ten behoeve van opslag.


  Het ontwerp voor Blekerstraat 61 bestaat uit de realisatie van 14 grondgebonden woningen.
  De 14 woningen worden in 2 blokken van 7 woningen tegenover elkaar aan weerszijde van de ontsluitingsweg gerealiseerd. De woningen zullen uitgevoerd worden als rijenwoningen met 2 bouwlagen en kap.