Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Besluiten College van B&W

dinsdag 17 oktober 2023

12:00 - 17:00

Agendapunten

 1. -

  Tot 16 oktober 2023 kunnen gemeenten een subsidieaanvraag indienen bij het Volkshuisvestingsfonds.
  Het doel van het Volkshuisvestingsfonds is het bevorderen van de leefbaarheid en de veiligheid in kwetsbare gebieden. De subsidie kan worden ingezet voor herstructurering, woningverbetering van particulieren, toevoegen van woningen en de aanpassing van de openbare ruimte. De gemeente Enschede ziet in het volkshuisvestingsfonds kansen voor een versnelling van de integrale wijkaanpak voor de buurt Hanenberglanden in Stroinkslanden-Zuid. Het is niet zeker of Enschede een bijdrage vanuit het volkshuisvestingsfonds ontvangt. Om aanspraak te kunnen maken op het fonds moet de gemeente 30% van het totale bedrag co-financieren. Bij toekenning van de subsidie zal de gemeenteraad nog een besluit nemen over de gemeentelijke cofinanciering op basis van een meer uitgewerkt plan.

 2. -

  Openbaar: ja met uitzondering van de bijlagen!


  De gemeente heeft het voornemen een pand aan te kopen en heeft daarvoor dekking nodig van de gemeenteraad. De gemeente kiest hier weloverwogen voor maatwerk.

 3. -

  De kosten voor energie en levensonderhoud zijn in 2022 en 2023 flink gestegen. Om de hoge kosten voor een deel te compenseren heeft het Rijk een breed pakket aan maatregelen genomen, waaronder de energietoeslag. Het Rijk ondersteund met deze maatregel huishoudens met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum. Het Rijk heeft besloten om ook in 2023 de energietoeslag mogelijk te maken. Helaas biedt de energietoeslag slechts een tijdelijke verlichting voor inwoners die het financieel moeilijk hebben. We blijven ons hard maken voor een structurele, landelijke oplossing.


  Op 7 oktober is de Wet energietoeslag 2023 inwerking getreden. Dit betekent dat we over kunnen gaan tot beoordeling en uitbetaling van de toeslag á €900,- per huishouden onder de nieuwe beleidsregels eenmalige energietoeslag 2023, gemeente Enschede. Voor de inwoners die bij ons bekend zijn (bijvoorbeeld door een uitkering, bijzondere bijstand, individuele inkomenstoeslag) geldt dat zij de energietoeslag automatisch uitbetaald krijgen. Inwoners die niet bij ons bekend zijn met een lopende uitkering maar wel de energietoeslag 2022 hebben ontvangen worden ook automatisch getoetst. Na toetsing krijgt ook deze groep de eenmalige energietoeslag automatisch uitbetaald. Inwoners die de energietoeslag niet automatisch krijgen toegekend kunnen later dit jaar een nieuwe aanvraag indienen.

 4. -

  Openbaar, muv bijlage!
  De rechtbank heeft in een bepaalde zaak geoordeeld dat het college opnieuw een beslissing op een bezwaar moet nemen. Dit komt voort uit het oordeel van de rechtbank dat het college terecht de verstrekte bijstand als lening heeft verstrekt, maar dat het bezwaar ook een verzoek om kwijtschelding betreft. Op basis van deze uitspraak heeft het college in deze specifieke casus gekeken naar de mogelijkheden om zoveel mogelijk recht te doen aan de situatie van de betreffende inwoner in relatie tot het evenredigheidsbeginsel en de Participatiewet. Mede ook omdat het een verplichting (uit de Participatiewet) is voor de gemeente om bij teveel overwaarde in een woning bijstand als lening te verstrekken en dit ook bij anderen die vanuit werk een bijstandsuitkering aanvragen en teveel overwaarde in hun woning hebben zo wordt toegepast.


  De aangepaste beslissing op bezwaar van het college houdt in dat in deze specifieke casus de invordering van genoemde lening is stopgezet voor onbepaalde tijd. Praktisch gezien betekent dit dat de geldlening pas wordt geïnd zodra de woning wordt verkocht. Mocht op dat moment er geen sprake meer zijn van overwaarde boven het vrijlatingsbedrag, dan zal op dat moment worden beoordeeld of er alsnog reden is voor kwijtschelding van de openstaande vordering.
  Het college wil hiermee recht doen aan de bijzondere situatie van deze casus en aan de bedoeling van de Participatiewet dat mensen met vermogen dit (deels) geacht worden in te zetten voor hun levensonderhoud.
  Het college wil hiermee voorkomen dat de inwoner door aflossing op de lening financieel nagenoeg geen voordeel zou hebben van zijn werkaanvaarding (en uitstroom uit de bijstand).

 5. -

  Enschede wil deelnemen aan de City Deal Fietsen voor iedereen. Met deze City Deal willen we bereiken dat zoveel mogelijk mensen gaan fietsen, die nu om uiteenlopende redenen niet kunnen fietsen. Om ervoor te zorgen dat mensen gaan fietsen, moeten zij een fiets hebben en kunnen fietsen. Deze City Deal concentreert zich op deze twee punten: toegang tot een veilige fiets en de vaardigheid om te kunnen fietsen.
  Daarbij helpt de City Deal voorwaarden te creëren, zodat aangesloten partijen deze twee onderdelen kunnen realiseren.


  In Nederland zijn meer fietsen dan mensen; met elkaar hebben we 23 miljoen fietsen. Tegelijkertijd heeft van alle Nederlanders vanaf 6 jaar 12% geen fiets. En ca. 20% van de mensen fietst nooit of bijna nooit. In sterk stedelijk gebied zitten in elke klas gemiddeld 2 kinderen die geen fiets hebben, en fietst 1 op de 11 kinderen nooit of nauwelijks.


  Er wordt in verschillende gemeenten en provincies al actie ondernomen op het hebben en kunnen fietsen. Wanneer partijen meer samenwerken en hun krachten bundelen, is er meer mogelijk dan wat er nu al gebeurt. Bijvoorbeeld doordat we projecten samen oppakken en van elkaar kunnen leren wat wel en niet werkt, zowel binnen bestaande projecten als binnen nieuwe. Daarom starten we deze City Deal Fietsen voor Iedereen, zodat uiteindelijk meer mensen een fiets hebben, kunnen fietsen en daadwerkelijk gaan fietsen.


  Ook is er kennis nodig. Dat begint met goede data. Er is een redelijk overzicht van het probleem op nationale schaal. En in een enkel geval zijn er ook lokale cijfers beschikbaar. Veel gemeenten hebben echter nog geen inzicht in de aard en omvang van de opgave: wie er geen fiets hebben of niet kunnen of durven te fietsen, en waarom, hoe groot die groep is, etc.

 6. -

  Openbaar, maar muv bijlagen!


  De Exploitant is van plan om de opstallen op de Tweede Emmastraat 6 te laten slopen en deze locatie te herontwikkelen met drie grondgebonden woningen. Enschede groeit, dus moeten we zorgen dat we genoeg woningen hebben zodat iedereen zijn eigen plek kan vinden. Dit bouwplan draagt hieraan bij.


  Het geldende bestemmingsplan “Horstlanden-Veldkamp 2010” laat wonen niet toe. De Gemeente is in principe bereid om deze herontwikkeling mogelijk te maken en dit bestemmingsplan hiervoor te wijzigen.
  De Gemeente en de Exploitant hebben de afspraken over de herziening van het bestemmingsplan door de Gemeente en de realisatie van het bouwplan door de Exploitant in een overeenkomst vastgelegd.

 7. -

  Openbaar: ja, muv bijlage 8!  De aanvrager wil op het perceel aan de Ruiterkampweg, naast het perceel Ruiterkampweg 75, een nieuwe woning realiseren.
  Aanleiding daartoe is de aankoop van de burgerwoning op de locatie Lossersestraat 191. De aanvrager wil de burgerwoning omzetten naar een bedrijfswoning voor zijn ernaast liggende horecabedrijf. Deze burgerwoning zit nu ingeklemd tussen twee horecagelegenheden en bijbehorende parkeerterreinen.
  Met het oog op de “woonkwaliteit” is de omzetting naar een bedrijfswoning een verbetering.
  De huidige bedrijfswoning wordt verwijderd.
  Voorstel is nu om de aanvrager ter compensatie toe te staan een nieuwe burgerwoning te bouwen naast Ruiterkampweg 75.
  Aan de bouw van deze nieuwe woning worden vanuit ruimtelijk oogpunt maatwerkvoorwaarden verbonden.
  Vanwege het bouwplan wordt ook de welstandscategorie van de bouwlocatie aan de Ruiterkampweg gewijzigd van “Vrije Landelijke bebouwing” in “Boerenerven”.

 8. -

  De motie draagt op om te inventariseren wat er mogelijk is om de bewustwording onder inwoners over het gebruik van een AED te vergroten en meer inwoners te verleiden om opgeleide vrijwilliger te worden. Daarnaast draagt de motie op om te onderzoeken op welke wijze de gemeente Haarlemmermeer dit heeft aangepakt en om een reanimatietraining AED aan te bieden aan raadsleden.


  Na onderzoek blijkt dat Enschede op dit moment een aantal gebieden (13 hotspots) kent waar geen AED’s dag en nacht beschikbaar zijn voor de buurt of waar nog geen burgerhulpverleners zijn aangemeld om hulp te verlenen bij reanimatie. Er is echter geen wettelijke taak voor gemeenten om de bewustwording rondom AED’s te vergroten en het opleiden tot burgerhulpverlener te stimuleren. Maar wij willen als gemeente Enschede hier wel aan bijdragen door in wijken, waar nog geen AED of burgerhulpverleners zijn aangemeld, actief in gesprek te gaan met de inwoners. We attenderen hen op de mogelijkheden van het inzetten van het wijkbudget voor de aanschaf van een AED en het volgen van een opleiding. Ook wordt een gemeentepagina aangevuld met informatie over het aanschaffen van een AED of opgeleid worden als burgerhulpverlener.


  In de gemeente Haarlemmermeer zijn in het verdelen een aantal AED’s aangeschaft en tegen een schappelijke prijs aangeboden aan personen en organisaties die deze wilden inzetten. Daarnaast verstrekt de gemeente Haarlemmermeer subsidie (uit wijkbudgetten) om een AED-, reanimatie- of opfriscursus te volgen. Dit bedrag kan niet gebruikt worden voor de aanschaf en onderhoud van een AED.


  In overleg met de Raadsgriffie kunnen de raadsleden, die hiervoor belangstelling hebben, een cursus volgen tot burgerhulpverlener.

 9. -

  Openbaar, maar muv geheime bijlage!


  De raad heeft gevraagd om de tarievenstudie behorende bij de Parkeervisie uit te bereiden met een maximaal avondtarief van €3,-. Deze studie is uitgevoerd. De effecten ervan zijn opgenomen in de bijlage. Dit document bevat geheime financiële informatie over het parkeerbedrijf die haar concurrentiepositie kan schaden. Het stuk komt daarom onder geheimhouding beschikbaar voor de Raad.

 10. -

  Openbaar, muv bijlagen


  Het inzetten van rolmodellen met ervaringsdeskundigheid draagt bij aan het voorkomen van overlast in wijken én beïnvloedt de ontwikkeling van jongeren positief. Daarom vindt het college een verkenning met de inzet van rolmodellen in wijken belangrijk en verstrekt het college een subsidie van €160.000,- aan stichting Alifa.


  Het inzetten van rolmodellen versterkt de preventieve rol van het jongerenwerk. Rolmodellen zijn mensen uit de wijken die een voorbeeldfunctie vervullen voor jongeren, ervaringsdeskundigheid bezitten én een netwerk hebben in het stadsdeel.


  In de stadsdelen Oost en Zuid is al op kleine schaal gewerkt met het inzetten van rolmodellen met een duidelijke binding met wijken. Twee rolmodellen starten in stadsdeel Zuid. In stadsdeel Oost wordt gewerkt aan de start van een derde rolmodel.

 11. -

  Enschede heeft de afgelopen jaren kennis gemaakt met deelauto’s, deelscooters en deelfietsen. Deze ontwikkeling biedt nieuwe mogelijkheden, zeker met het oog op duurzamere keuzemogelijkheden en een lagere autoafhankelijkheid. Bij een groei van het aantal inwoners helpt deelmobiliteit om Enschede leefbaar, aantrekkelijk en bereikbaar te houden. Deelmobiliteit past dus binnen de strategische opgaven voor een aantrekkelijk Enschede en een groen en duurzaam Enschede. Het sluit ook aan bij het STOP-principe vanuit de mobiliteitsvisie; eerst stappen, dan trappen, dan openbaar vervoer of deelmobiliteit en dan pas de personenauto. Daarentegen zorgt het free-floating systeem ook voor overlast en verrommeling van de openbare ruimte. We realiseren daarom deelmobiliteithubs en ontwikkelen beleidsregels om deelmobiliteit te reguleren. In de Uitvoeringsagenda Deelmobiliteit beschrijven we hoe we dat gaan doen.

 12. -

  Het college stelt aan de gemeenteraad voor om de Verordening uitvoering en handhaving omgevingsrecht Enschede 2024 vast te stellen. Daarmee voldoet de gemeente aan de Omgevingswet die per 1 januari 2024 ingaat. De verordening regelt de kwaliteit van de uitvoerings- en handhavingstaken van het omgevingsrecht. De huidige Verordening kwaliteit VTH omgevingsrecht Enschede 2016 vervalt daarmee. Deze had de Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) als basis. De gemeente moet zorgen voor een veilige en gezonde leefomgeving. De verordening biedt hiervoor een goede basis.